Česká činohra 19. století - zkratky

Instituce

 

 AH  Aréna Na Hradbách
 AMP  Archiv hlavního města Prahy
 AP  Švandova Aréna ve Pštrosce (1869–1871)
 B–B–K  Brioschi–Burghardt–Kautský, dekorační ateliér
 ČAVU  Česká akademie věd a umění
 ČD  České divadlo Olomouc
 ČG  Publ. České gubernium, odd. Publicum
 DAMU  Divadelní fakulta Akademie múzických umění Praha
 DZN   Divadlo Zdeňka Nejedlého
 DÚk   Divadelní ústav (IDU), knihovna
 FF MU  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1960–1990 Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně
 FF UK  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 FF UP  Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouc
 JČU  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Kajet.   div. Kajetánské divadlo
 KČD  Kabinet pro studium českého divadla
 KČSN  Královská česká společnost nauk
 LA PNP   Literární archiv Památníku národního písemnictví
 MD   Městské divadlo
 VD  Městské divadlo Král. Vinohrad, Městské divadlo na Král. Vinohradech
 MMP  Muzeum hlavního města Prahy
 MZA  Moravský zemský archiv Brno
 MZMd  Moravské zemské muzeum, oddělení dějin divadla Brno
 NA  Národní aréna (jen v soupisu her, překladů, režií a výprav)
 NA  Národní archiv Praha (v oddílu Prameny a literatura)
 NČD  Nové české divadlo
 ND  Národní divadlo
 NDMS  Národní divadlo moravskoslezské Ostrava
 NdR  Nové divadlo v Růžové ulici
 NG  Národní galerie v Praze
 NK ČR  Národní knihovna České republiky
 NM  Národní muzeum v Praze
 NM−MBS   Národní muzeum – Muzeum Bedřicha Smetany
 NMa  Archiv Národního muzea
 NMd  Národní muzeum, divadelní oddělení
 NMh  Národní muzeum, České muzeum hudby
 NMk  Národní muzeum, knihovna
 Novom.  Novoměstské divadlo
 PD  Prozatímní divadlo
 PG  Presidium pražského gubernia
 PM  Presidium českého místodržitelství
 Pštroska  Aréna ve Pštrosce (pobočná scéna Stavovského divadla (1849–1861)
 PP  Policejní presidium
 PP T  Policejní presidium, tajné
 RDZN  Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého v Praze
 SDZN  Státní divadlo Zdeňka Nejedlého
 SLU  Slezská univerzita v Opavě
 SND  Slovenské národní divadlo v Bratislavě
 SOA  Státní oblastní archiv
 SOkA  Státní okresní archiv
 StD  Stavovské divadlo Praha
 Vlast. div.  Vlastenské divadlo Praha
 ÚJČCH  Ústřední jednota českého herectva
 ÚČSL  Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV
 ÚČL  Ústav pro českou literaturu AV ČR
 ÚMDOČ  Ústřední matice divadelních ochotníků československých
 ZA  Zemský archiv
 ZV  Zemský výbor

 

Ostatní

 

 abs  absolvoval
 ang.  angažmá, angažován
 alm.  almanach
 anon.   anonym, neuvedený autor 
 b. d.  bez data, nedatováno
 benef.   benefi ce, představení ve prospěch
 čas.   časopis
 část.   částečný, částečně
 čes.   český
 d.   díl
 def.  definitivní
 dram.   dramatizace; dramatický
 div.   divadlo, divadelní
 dipl.   diplomová práce
 dub.   dubiózní, údaj nejistý
 ed.   editor
 eds.   editoři
 fol.   folio
 h.   hudba
 her.   herecký
 ch.   choreografie
 insc.  inscenace
 j. h.   jako host
 jedn.   jednání
 jm. j  jméno
 kart.   karton
 kat.   katalog
 kn.   knižně, knižní vydání
 křest  křestní
 libr.   libreto
 maj.   majetek
 mat.   maturita
 ml.   mladší
 n. n.   nové nastudování
 nám.   náměstí
 naps.   napsáno
 nedok.  nedokončeno
 nesign.   nesignováno
 nestr.   nestánkováno
 něm.   německý, německy
 neprov.  neprovedeno
 obr.   obraz, obrázek, obrazový 
 obs.   obsahuje
 odp.   odpolední vydání
 ochotn.   ochotnický, ochotníci
 opr.   opravené [vydání]
 pokr.   pokračování
 prov.   provedeno, provedení
 provd.   provdaná
 př.   překlad
 přepr.   přepracováno
 příl.   příloha
 přísp.   příspěvek
 pseud.  pseudonym
 pův.   původně, původní
 r.  režie
 red.   redakce, redaktor
 ref.   referát
 rkp.   rukopis
 roz.  rozená
 rozš.   rozšířené [vydání]
 rozmn.   agenturní rozmnožený text
 ř.   řada
 samz.   samizdat
 samost.  samostatný tisk
 sb.   sborník
 sep.   separát
 sest.   sestavil
 sez.  sezona
 sign.  signatura, signováno
 soub.   souborně, souborný
 spr.   správně
 spol.   společnost
 st.   starší
 sv.  svazek
 t.  tisk
 t. r.   téhož roku
 tit.   titul, titulní
 tř.  třída
 ú.  úprava, upravil
 ul.   ulice
 usp.   uspořádal, uspořádáno
 v.   verš
 več.   večer, večerní [vydání] 
 vl.   vlastním [jménem] 
 vyd.  vydání, vydáno
 výr.   výročí
 výst.   výstup
 zal.   založeno
 zn.   značka
 *   narození
 †   úmrtí
 +   práce téhož autora
 →   přetištěno do
 ←  přetištěno z
 ■   předěl mezi rubrikami
 ●   ohraničení bibliografických záznamů k jednomu předmětu
 ◦  1. před letopočtem: předpokládané (nedoložené) vročení režie hry; 2. před názvem hry: neautentický český titul, utvořený překladem z německojazyčných pramenů.

 

Bibliografické zkratky 

 

ADB □ Allgemeine deutsche Biographie I– LVI, Leipzig: Duncker & Humbolt 1875–1912.

AKL □ Allgemeines Künstlerlexikon. Die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, ed. Günther Meissner. München–Leipzig: K. G. Saur 1992 – dosud.

Almanach [Leipzig] □ Almanach der Genossenschaft deutscher Bühnen-Angehöriger, vyd. Ernst Gettke. Leip­zig 1873–1888.

Almanach ČAVU □ Almanach České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1891 až 1920, Almanach České akademie věd a umění 1920–1940.

Almanach PD □ ročenky vydávané v Praze Prozatímním divadlem, obsahovaly soupis personálu a repertoár předchozího období, obvykle od prosince do listopadu. První vyšla s názvem Divadelní novoročenka 1864, následující s ustáleným názvem, v němž se měnil pouze rok: Almanah královského zemského českého divadla v Praze na rok 18651883, Praha 1865 až 1883.

AThL □ Robert Blum, Karl Herloßsohn, Hermann Marggraff: Allgemeines Theater-Lexikon oder Enzyklopädie aller Wissenswerthen für Bühnenkünstler, Dilettanten und Theaterfreunde Neue Ausgabe I–VII. Altenburg–Leipzig: Expedition des Theater Lexikons 1846.

AUC □ Acta Universitatis Carolinae Praha.

AUP □ Acta Universitatis Palackinae Olomouc.

BSČZ □ Biografický slovník českých zemí. Praha: Libri 2004 – 2012, Academia 2013 (od seš. 16) – dosud.

Buchner □ Alexandr Buchner: Cedule kočovných divadelních společností v Čechách a na Moravě. Praha: Divadelní ústav – Národní muzeum 1968.

Brno □ Almanach Státního divadla v Brně II. Soupis repertoáru českého divadla v Brně 18841974, ed. Eugenie Dufková. Brno: Státní divadlo 1974.

ČBS □ Český biografický slovník XX. století I–III, red. Josef Tomeš. Praha–Litomyšl: Paseka – Petr Meissner 1999.

ČČM □ Časopis Společnosti Vlastenského museum v Čechách, 1827–1830; Časopis Českého museum, 1831 až 1853; Časopis českého Musea 1854; Časopis Musea království Českého 1855–1922; pokračování viz ČNM.

ČHS □ Československý hudební slovník osob a institucí I–II, red. Gracian Černušák a Jiří Štědroň. Praha: Státní hudební vydavatelství 1963, 1965.

ČNM □ Časopis Národního musea, 1923 – dosud.

DBL □ Friedrich Johann von Reden-Esbeck: Deutsches Bühnen-Lexikon. Das Leben und Wirken aller her­ vorragenden deutschen Bühnen-Leiter und Künstler vom Beginn der Schauspielkunst bis zur Gegenwart. Eichstätt–Stuttgart: Krüll 1879.

DČD II □ Dějiny českého divadla II. Národní obrození, red. František Černý, Vladimír Procházka. Praha: Academia 1969.

DČD III □ Dějiny českého divadla III. Činohra 1948-1918, red. František Černý, Ljuba Klosová. Praha: Aca­demia 1977.

DČVU III/1, 2 □ Dějiny českého výtvarného umění, red. Naděžda Blažíčková-Horová a kol., Praha: Academia 2001.

Deutscher Bühnenalmanach [Berlin] □ ročenky s přehledem německých divadel (včetně scén mimo německé území) vycházely jako novoroční tisk s letopočtem začínajícího roku a zachycovaly stav personálu a reper­toár předchozího období, obvykle od listopadu do listopadu. Byly vydávány s názvy: 

 • Almanach für Freunde der Schauspielkunst auf das Jahr 1836 1853, Berlin. 1836 až 1853.
 • Deutscher Bühnen-Almanach, Berlin 1854 až 1890.
 • Neuer Theater-Almanach. Theatergeschichtliches Jahr- und Adressenbuch, Berlin 1890 až 1914. Dlabač □ J. Dlabacž: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Prag 1815

Doucha □ František Doucha: Knihopisný slovník česko-slovenský, aneb, Seznam kněh, drobných spisův, map a hudebných věcí, vyšlých v jazyku národa česko-slovenského od roku 1774 až do nejnovější doby. Praha: I. L. Kober 1865.

EDS □ Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, red. Eva Šormová. Praha: Divadelní ústav 2000.

EDUS □ Encyklopédia dramatických umení Slovenska I–II, red. Rudolf Mrlian, Richard Blech. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1989, 1990.

Eisenberg □ Ludwig Eisenberg: Grosses Biographisches Lexikon der Deutschen Bühne im XIX. Jahrhundert.  Leipzig: Paul List 1903.

ES □ Enciclopedia dello Spettacolo I–IX, vyd. Silvio d’Amico. Roma: Casa editrice le Maschere [1954–1962].

Flüggen □ Ottmar G. Flüggen: Biographisches Bühnen-Lexikon der Deutschen Theater. Von Beginn der deut­schen Schauspielkunst bis zur Gegenwart. München: A. Bruckmann 1892.

Friedrich □ Karl Gröning, Werner Kliess: Friedrichs Theaterlexikon von AZ. Hannover: Friedrich Verlag 1969.

Gräffer–Czikann □ Österreichische Nationalenzyklopädie oder alphabetische Darlegung der wissenswürdigsten Eigenthümlichkeiten des österreichischen Kaisertums I–VI, vyd. Franz Gräffer a Johann Czikann. Wien: H. Strauss 1835–1838.

GTK □ Theater-Kalender auf das Jahr… 1775 až 94, 1796 až 1800, ed. H. A. O. Richard. Gotha: C. W. Ettinger 1774–1799. Jednotlivé ročníky gothajského kalendáře podávají přehled o aktivitách německojazyčných diva­delních společností a divadel se seznamy členstva za uplynulé období, tj. obvykle od listopadu do listopadu.

HD □ Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, red. Jitka Ludvová. Praha: Divadelní ústav – Academia 2006.

Jungmann □ Josef Jungmann: Historie literatury české. Praha, 2. vyd. 1849.

Knihopis □ Knihopis českých tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století, ed. Zdeněk Tobolka, F. Horák. Praha 1939 – dosud.

Knížák □ Milan Knížák: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vy­stopovatelné minulosti do roku 1950. Hradec Králové: Nucleus 2005.

Kočí □ B. Kočího Malý slovník naučný I–II. Praha: B. Kočí 1925, 1929.

Komenský □ Komenského slovník naučný I–X. Praha: Nakladatelství a vydavatelství Komenského naučného slovníku 1937–1938. K

osch □ Deutsches Theater-Lexikon. Biographisches und bibliographisches Handbuch, ed. Wilhelm Kosch a Ingrid Bigler-Marschall. Klagenfurt–Wien–Bern 1953 – dosud.

Künstlerlexikon □ Saur allgemeines Künstlerlexikon. Bio-bibliographischer Index AZ. München: Saur, 1999 až 2000.

Kutsch □ Karl Josef Kutsch – Leo Riemens: Grosses Sängerlexikon. Ergänzungsband II. Bern: K. G. Saur Verlag 1994.

Laiske □ Miroslav Laiske: Pražská dramaturgie. Česká divadelní představení v Praze do otevření Prozatímního divadla, sv. I, 1762 (?)–1843, sv. II, 1844–1862. Praha: Ústav pro českou literaturu ČSAV 1974.

LČL □ Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce I–IV, eds. Vladimír Forst, Jiří Opelík, Luboš Merhaut. Praha: Academia 1985, 1983, 2000, 2006. Lublaň □ Repertoar slovenskih gledališč. Popis premier in obnovitev 18671967, vyd. Dušan Moravec. Lju­bljana: Slovenski gledališki muzej 1967.

LThI □ Lexikon Theater International, vyd. Jochanan Ch. Trilse-Finkelstein a Klaus Hammer. Berlin: Henschel Verlag 1995.

Masaryk □ Masarykův slovník naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí I–VII. Praha: Českoslo­venský Kompas 1925–1933.

Meyer □ Meyers neues Lexikon I–VIII. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1961–1969.

MDP 50 □ Padesát let Městských divadel pražských 19071957, sborník, usp. Vladimír Müller. Praha 1958.

Místopis □ Místopis českého amatérského divadla I–II, vyd. Vítězslava Šrámková a Jiří Valenta. Praha: ARTAMA 2001, 2002.

Nagler □ Georg Kaspar Nagler: Neues allgemeines Künstler-Lexicon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Formschneider, Lithographen, Zeichner, Medailleure, Elfenbeinarbeiter etc. I–XXV.  München: E. A. Fleischmann, 1835–1852.

NALb □ Národní album. Sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a snahami vynikajících i zasloužilých. Praha: Jos. R. Vilímek 1899.

NDB □ Neue deutsche Biographie. Berlin 1953– dosud.

NDp □ Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního, red. Vladimír Procházka. Praha: Academia 1988.

NEČVU □ Nová encyklopedie českého výtvarného umění I–II, red. Anděla Horová. Praha: Academia 1995.

ÖBL □ Österreichisches biographisches Lexikon 18151950. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1954– dosud.

ODS □ Ottův divadelní slovník, eds. Karel Engelmüller a Karel Kamínek. Praha: J. Otto [1914–1920, nedo­končeno, pouze A-F].

Otto □ Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí I–XXVIII. Praha: J. Otto 1888 až 1909.

Otto-dod □ Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému I-VI, red. Bohumil Němec. Praha: J. Otto 1930–1935, Novina 1936–1939.

Otto-m □ Malý Ottův slovník naučný I–II, red. František Adolf Šubert. Praha: J. Otto 1904.

Pazdírek □ Pazdírkův hudební slovník naučný. 2. Část osobní I–II [nedokončeno], red. Gracian Černušák a Vladimír Helfert. Brno: O. Pazdírek 1937, 1938.

PBJ □ Postavy brněnského jeviště. Umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně, red. Eugenie Dufková a Bořivoj Srba. Brno: Státní divadlo v Brně 1979–1984.

PBJ II □ Postavy brněnského jeviště. Umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně, red. Eugenie Dufková a Bořivoj Srba. Brno: Národní divadlo v Brně 1985–1989.

PBJ III □ Postavy brněnského jeviště. Umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně, red. Eugenie Dufková a Bořivoj Srba. Brno: Národní divadlo v Brně 1990–1994.

PD-rep □ Václav Štěpán, Markéta Trávníčková: Prozatímní divadlo 18621883 I–II. Praha: Academia – Ná­rodní divadlo 2006.

Periodika □ Miroslav Laiske: Divadelní periodika v Čechách a na Moravě 17721963. I. Divadelní časopisy a programy. Praha: Divadelní ústav 1967.

Plzeň □ Sto let českého divadla v Plzni 1865–1965. Západočeské nakladatelství Plzeň – Divadelní ústav Praha 1965.

Polsko □ Słownik biograficzny teatru polskiego 17651965, red. Zbygniew Raszewski a kol. Warsza­wa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973.

Rieger □ Slovník naučný I–XII, red. František Ladislav Rieger, Jakub Malý. Praha: I. L. Kober 1860–1874.

Riga □ Rigaer Theater- und Tonkünstler-Lexikon, ed. M. Rudolph. Riga 1890.

Schematismus □ Schematismus für das Königreich Böhmen, Prag 1789–1851, 1874, 1877, 1880, 1883, 1891. Některé ročníky s titulem Handbuch für das Königreich Böhmen a Handbuch des Königreichs Böh­men.

SDČ □ Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, red. Alena Jakubcová. Praha: Divadelní ústav – Academia 2007.

Seibt □ Ferdinand Seibt, Eugen Lemberg, Helmut Slapnicka: Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. München: R. Oldenburg 1979 – dosud.

Slovesnost 1 □ J. Jungmann: Slovesnost aneb zbírka příkladů s krátkým pojednáním o slohu. Praha: Josefa Fetterlová – Arcibiskupská tiskárna 1820.

Slovesnost 2 □ J. Jungmann: Slovesnost aneb náuka o výmluvnosti prosaické, básnické i řečnické se sbírkou příkladů v nevázané i vázané řeči. Praha: nákl. Čes. museum 1845.

SND-rep □ Súpis repertoáru Slovenského národného divadla 19202010. Zostavila Elena Blahová-Martišová. Bratislava: Slovenské národné divadlo 2010.

TE □ Teatral’naja enciklopedija I–V, red. S. S. Mokul’skij a kol. Moskva: Sovetskaja enciklopedija 1961–1967.

Teichman □ Josef Teichman: Divadelní slovník. Praha: Orbis 1949.

Teuber I, II, III □ Oscar Teuber: Geschichte des Prager Theaters. Von den Anfängen des Schauspielwesens bis auf die neueste Zeit I–III. Prag: A. Haase 1883, 1885, 1888.

Theateralmanach [Prag] □ ročenky Stavovského divadla v Praze byly vydávány jako novoroční tisk s leto­počtem začínajícího roku; uváděné údaje o personálu a repertoáru divadla zachycovaly stav v předchozím období, obvykle od listopadu do listopadu, není-li uvedeno jinak. Vycházely pod následujícími názvy:

 • Verzeichnis jener deutschen Schauspiele und italienischen Oper welche in dem landständischen Theater der königl. Altstadt Prag […] von 10ten August […] bis den 31sten Dec. 1806 aufgeführet worden sind, Prag 1807.
 • Prager Theater-Almanach auf das Jahr 1808, Prag 1808.
 • Prager Theater-Almanach auf das Jahr 1809, Prag 1809.
 • Theater-Journal der ständischen Bühne der königlichen Altstadt Prag […] zum neuen Jahre 1838, Prag 1837.
 • Theater-Journal der ständischen Bühne der königlichen Altstadt Prag […] zum neuen Jahre 1839, Prag 1839.
 • Theater-Journal der ständischen Bühne der königlichen Altstadt Prag […] zum neuen Jahre 1841, Prag b. d.
 • Repertorium des königlichen ständisches Theaters zu Prag von 26. Dezember 1840 bis 21. Dezember 1841 […] zum neuen Jahr 1842, Prag b. d.
 • Theater-Journal der königl. ständischen und böhmischen Bühnen der königl. Altstadt Prag. Zum neuen Jahre 1843, [Prag] b. d.
 • Theater-Journal der ständischen Theaters und des neuen Theaters in der Rosengasse der königlichen Hauptstadt Prag. 1844. Zum neuen Jahre 1844, Prag b. d.
 • Almanach des königlich. ständisches Theaters zu Prag. Zum neuen Jahre 1845, Prag b. d.
 • Almanach des königlich. ständisches Theaters zu Prag auf das Jahr 1846–1849, Prag b. d.
 • Almanach des königlich. ständisches Theaters (deutschen und böhmischen) zu Prag, auf das Jahr 1850 až 1863, Prag b. d.
 • Almanach des königlichen Landes-Theaters zu Prag, auf das Jahr 1864, Prag 1863.

Theateralmanach [Wien] □ Oesterreichischer Theater Almanach für das Theater Jahr 1839, vyd. Franz A. Werner, J. H. Grim. Prag–Wien 1839.

Thieme–Becker □ Allgemeines Lexikon der Bildenden Künste I–XV, vyd. Ulrich Thieme a Felix Becker. Leip­zig: Wilhelm Engelmann 1907–1910, E. A. Seeman 1911–1922.

ThL □ Theaterlexikon, vyd. Christoph Trilse, Klaus Hammer, Rolf Kabel. Berlin: Henschel Verlag 1978.

Toman □ Prokop Toman: Nový slovník československých výtvarných umělců I–II, 3. rozš. vyd. Praha: Rudolf Ryšavý 1947, Tvar, nakladatelství Svazu čs. výtvarných umělců 1950.

Ulrich □ Paul S. Ulrich: Biographisches Verzeichnis für Theater, Tanz und Musik I–II. Berlin: Arno Spitz 1997.

Uranie □ Vilemína Pecharová, Helena Vraná: Divadlo Uranie v dokumentech I–II. Praha: Divadelní ústav – Národní muzeum 1971.

Urbánek □ Josef František Urbánek: Biografický a bibliografický slovník českých spisovatelů: 1800–1910. Básníci a beletristé I. Telč: Emil Šulc, 1910.

VD 25 □ Čvrtstoletí Městského divadla na Král. Vinohradech 19071932. Jubilejní sborník. Praha: Městské divadlo na Král. Vinohradech 1932.

Vondráček I □ Jan Vondráček: Dějiny českého divadla. Doba obrozenská 17711824. Praha: Orbis 1956.

Vondráček II □ Jan Vondráček: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 18241846, Praha: Orbis 1957.

Wurmová □ Milada Wurmová: Repertoár brněnského divadla v letech 17771848. Archiv města Brna 1990, 2. vyd. Brno: Šifra 1996.

Wurzbach □ Constant von Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich I–LX. Wien: Hof- und Staatsdruckerei 1856–1891.

Zach □ Aleš Zach: Slovník českých nakladatelství 18491949, WRI: https://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/