Linda, Josef

Josef
Linda
červen 1792
Mitrovice (Nové M.) u Blovic
10. 2. 1834
Praha
Redaktor, prozaik, dramatik, překladatel a básník.

V matrice zapsán Johann L., den narození ne­uveden. – Pocházel z chudé chalupnické rodi­ny, otec byl hutníkem. V Plzni, kde 1807 ab­solvoval gymnázium a začal studovat filozofii, byl jeho učitelem vlastenecký spisovatel J. V. Sedláček. Po získání stipendia pro nema­jetné pokračoval od 1811 ve studiích v Praze, 1812 dokončil filozofii a 1816 práva; navště­voval přednášky B. Bolzana a soukromé lekce J. Dobrovského z jazykovědy a historie. 1816 ohlásil nález tzv. Písně vyšehradské; tehdy sdí­lel společný byt s V. Hankou a jejich nedlou­hé přátelství mělo pravděpodobně za násle­dek též L. autorskou spolupráci na RKZ. Po marných pokusech získat místo středoškol­ského pedagoga začal pracovat jako redak­tor a v této profesi působil téměř až do smrti (Pražské noviny, 1817–19, 1825–33, Vlasten­ský zvěstovatel, 1820–24). Kromě toho byl 1821–25 zaměstnancem pražské Univerzitní knihovny. Redigované listy a jejich přílohy za L. řízení zrcadlily dobové myšlenkové prou­dy (horování pro přírodu, vzedmutá sentimen­talita, zájem o lidovou kulturu, idea slovanské vzájemnosti). Vedl je v duchu osvícenského humanismu a vlastenectví, kultivoval jejich obsah (naučně-populární články z různých oborů, např. z českých dějin, sociální a poli­tická témata) a velký prostor dával literatuře (ukázky z děl moderní evropské romantiky, ze staršího písemnictví a z náročnější nové do­mácí produkce). 1830 u něho naplno propukla tuberkulóza. Poté pobýval často na venkově a noviny řídil za pomoci B. Tomsy. Zemřel v Praze, pohřben je na Olšanských hřbitovech.

Do dějin dramatu vstoupil hrou Jaroslav Šternberg v boji proti Tatarům. Společně s jeho první původní novočeskou historickou prózou Záře nad pohanstvem aneb Václav a Boleslav (1818) představuje nejvýznačnější počin v L. signované literární tvorbě, sestávající hlav­ně z novinově publikovaných drobných próz a příležitostných básní. Pseudohistorický ná­mět hry, obléhání Olomouce Tatary ve 13. stol., totožný s básní O velikých bojech křes­ťan s Tatary z Rukopisu královédvorského (L. byl velmi pravděpodobně jejím autorem), po­jednal v epicky, nikoli dramaticky, koncipova­né monumentalizující fresce. Neúměrně velký prostor věnovaný narativnímu zprostředková­ní často vedlejších motivů a množství postav mají za následek zdlouhavost, někdy až nejas­nost děje. Novátorské úsilí o vznešený jazyk, který by vyjádřil dramatický potenciál, je rea­lizováno komplikovanou větnou stavbou a kr­kolomnou obrazností, jazykové vyjádření du­ševního hnutí postav hýří složitými replikami plnými dlouhých vyprávění, citoslovců, zvolá­ní, opakovaných otázek a nedokončených vět. Kompoziční a jazyková výstavba byla hlav­ním důvodem, proč hra, představující jeden z prvních smělých pokusů o národní drama vysokého slohu v duchu jungmannovského literárního programu, v níž vzdáleně zaznívá i existenciální tón (v úvahách titulní postavy), nebyla ve své době ani později jevištně prove­dena. Ačkoli zůstala i mimo hlavní proud for­mujícího se novočeského dramatu, etablovala v něm námět, k němuž se autoři (V. K. Klic­pera, J. N. Štěpánek, J. L. Hansmann, F. J. Janke) vraceli po celé 19. stol. Náročnou dramatiku se snažil L. do českého kontextu uvádět i pře­klady Schillera a Shakespeara, jejichž histo­rické hry, jak si povšiml už Čelakovský, mu byly vzorem při skládání Jaroslava. Překlady Schillerových tragédií Ouklady a láska a Spik­nutí Fiesca v Janově zůstaly v rukopise a ne­byly uvedeny; k provedení prvního z nich, připravovaného v Teisingerově divadle, nedo­šlo, zřejmě kvůli zániku této soukromé scény. Ve Vlastenském zvěstovateli otiskl překlady drobných úryvků ze Shakespearova Kupce benátského a Romea a Julie (1822) a z Krále Leara (1823 → Literární archiv 1966).

Pseudonymy a šifry

Bartoloměj R. Brůžek, J. Mitrovský, L. Brůžek, Pravdomyl Solkyneštěkavec; J. L., L.

Hra 

Jaroslav Šternberg v boji proti Tatarům, t. 1823.

Prameny a literatura

SOA Plzeň: Sbírka matrik, Nové Mitrovice 02, matrika narozených 1783–1813, fol. 12, obr. 2. ■ F. L. Čelakovský J. V. Kamarýtovi 8. 2. 1824, Ko­respondence a zápisky F. L. Čelakovského I, ed. F. Bílý, 1907, s. 211; I. Klicpera: Listy některých starých českých vlastenců V. K. Klicperovi, Světo­zor 11, 1877, s. 466 [J. K. Chmelenský 2. 2. 1826] → Vondráček I [vše ohlasy na hru Jaroslav Štern­berg]. ■ J. K. Chmelenský: Teisingerovo české divadlo v Praze, Česká včela 1, 1834, s. 214–216 [o chystaném provedení Úkladů a lásky]; J. Jireček: J. L. Studie historicko-literární, Osvěta 9, 1879, s. 893–918; J. Hanuš, in sb. Literatura česká deva­tenáctého století I, 1902, s. 763–808; J. Kamper: České drama v letech 1821–1848, tamtéž II, 1903, s. 364–366; F. Krčma: Doslov k J. L.: Jaroslav Štern­berg v boji proti Tatarům, 1926, s. 213–217 + L. Jaroslav Šternberg, Kmen 1, 1926/27, s. 51n.; M. Hýsek: L. hra Jaroslav Šternberg, Národní listy  17. 11. 1926, příl. + J. L. a Fiesco, tamtéž 9. 11. 1928; A. Fencl: První české překlady ze Shake­speara, Časopis pro moderní filologii 24, 1937/38, s. 161–168; Vondráček I; V. Štěpánek: J. L., Jaroslav Šternberg, in Počátky velkého národního dramatu v obrozenské literatuře, 1959, s. 77–91; DČD II; D. Soukup: Postava Zatrána v L. Jaroslavu Šternber­govi, in sb. Jeden jazyk naše heslo buď III, eds. J. Vy­čichlo, V. Viktora, Radnice–Plzeň 2005, s. 85–88; P. Drábek: České pokusy o Shakespeara, Brno 2012, s. 111–114, 1093n. ■ LČL, Masaryk, Otto, Rieger

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 592–594

Autor: Topolová, Barbara