Liegert, Franz

Franz
Liegert
5. 6. 1803
Libín (Lubenec-Lybině)
1. 3. 1881
Most
Divadelní ředitel.

Česky psán František. – Otec Josef L. byl sed­lákem v Libíně. L. se vyučil obchodníkem tex­tilem ve Vídni, kde asi patnáct let v tomto obo­ru podnikal. 1840 si otevřel obchod v Praze v ul. Na Příkopě čp. 388. Od mládí se zajímal o divadlo a získané jmění mu umožnilo ucházet se 1857 o pronájem StD. V konkursu zemské­ho výboru sice uspěl F. Thomé, avšak L. s ním zůstal ve styku a pomáhal mu řešit finanční problémy; postupně se stal jedním z jeho nej­větších věřitelů. V dubnu 1863, kdy zemský výbor rozhodl zcela oddělit správu StD a PD (formálně osamostatněno v listopadu 1862), se L. ucházel o vedení PD spolu s kapelníkem J. N. Maýrem a činoherním režisérem P. Švan­dou ze Semčic. Skupině disponující kapitálem a splňující i odborné předpoklady bylo vedení divadla přiřčeno od Velikonoc 1864 (StD zís­kal ředitel R. Wirsing z Lipska). L. se stal ře­ditelem, Maýr převzal vedení opery a Švanda činohry. L. ihned investoval do základního vy­bavení PD, jež bylo dříve sdíleno se StD (dekorace, zkušebny, hudební knihovna, ustave­ní vlastního baletu). Pro každodenní provoz, rozšířený z původních tří hracích dnův týdnu, bylo třeba najít nový repertoár. Aby doplnil příjmy z malého PD, pronajal si na letní měsí­ce 1864 Novoměstské divadlo se 1300 místy. Pro léto 1865 si tuto scénu zajistil Wirsing, L. proto najal a adaptoval ne zcela vyhovující taneční sál na Žofínském ostrově, kde zahájil letní sezonu v květnu. Finanční problémy ho přiměly předložit spolu s Wirsingem v červnu 1865 návrh spojení opery a operety, nejná­kladnějších částí provozu obou divadel. Obě scény si měly ponechat pouze sólové zpěváky, orchestr, sbor a balet se měly sloučit. Česká intendance plán odmítla a L. koncem srpna 1865 na ředitelskou funkci rezignoval. Pod­nikal dále v textilu. 1868 se stal tichým spo­lečníkem P. Švandy st. při stavbě jeho Arény ve Pštrosce na Král. Vinohradech, svůj podíl však brzy prodal. 1873–75 řídil dvorní divadlo v saském Altenburgu, finanční problémy jeho tamní působení ukončily. V posledních letech žil v Mostě, kde také zemřel, ostatky byly pře­vezeny do Prahy a uloženy na hřbitově v Ko­šířích.

Po celou dobu pražského ředitelského pů­sobení byl L. pod silným finančním tlakem. Opíral se proto především o hudební reper­toár, který mohl přivést i německé publikum. Atraktivnost opery zvyšoval hostováním vý­značných sólistů (mj. koloraturní sopranistka J. Brennerová, sestry B. a C. Marchisiovy ad.), na velké scéně Novoměstského divadla uváděl výpravné hry s hudbou. V červnu 1864 tam hostoval francouzský soubor s baletem Život ve snách (sedmnáct představení), který byl první výpravnou revuí na české scéně, v červenci uvedla táž společnost v součinnosti s českými herci férii Kouzelná nožka (devatenáct před­stavení). V přestávkách představení v PD vy­stupoval jednonohý tanečník Donato. Český tisk L. kritizoval za zanedbávání české hudeb­ní tvorby a za nadbíhání vkusu publika.

Nelze přesněříci, zda zasahoval L. do ve­dení činohry, či zda osmatřicetiletý Švanda vedl činoherní soubor samostatně. Členy osamostatněného ansámblu PD byli F. Bollardová, M. Hynková, A. Libická, O. Malá (provd. Sklenářová), E. Pešková (z operety vypo­máhala činohře T. Boschettiová), J. Kaška, F. Kolár, J. Lapil, F. F. Šamberk, K. Šimanov­ský a pozdější zpěvák A. Grund, nově byli angažováni J. Mošna a J. Seifert. Činohra uvedla za šestnáct měsíců jeho ředitelství asi sto padesát titulů, z nichž více než devade­sát se hrálo už ve StD, ostatní byly novinky, většinou dobové efemeridy. Mezi překlady byl v souvislosti s jubilejními oslavami silně zastoupen Shakespeare; deset titulů převza­to ze StD, nově nastudovaný Julius Caesar (překlad F. Doucha) zahajoval L. ředitelské období (28. 3. 1864). Z repertoáru StD se opakovala dramata Schillerova (šest) a Goethova (dvě), frašky Nestroyovy (pět), hry Birch­-Pfeifferové (šest) ad. Slovanskou tvorbu za ­stupoval vedle dvou starších her J. Korzeniow­ského česky poprvé uvedený Gogolův Revizor (1865). Vedle jednotlivých nových překladů z němčiny (Moser, Raupach, Lessing, Laube) byl nejvíce obohacen francouzský, převáž­ně soudobý repertoár (mezi jedenácti autory též dvakrát Molière). L. byl prvním ředitelem, který vedl zcela samostatný provoz české scény. Ač měl zkušenosti z období finanční spo­lupráce s Thomém, nedokázal realisticky odhadnout náklady na nově zřizované divadlo a v investicích pozbyl velkou část svého jmění. Po jeho odchodu se nenašel podnikatel ochot­ný divadlo převzít, proto bylo ustaveno druž­stvo ručící společným kapitálem. L. zásluhou zůstává, že v prvních mimořádně obtížných měsících samostatnosti PD dal českému oper­nímu i činohernímu souboru solidní zázemí a vytvořil předpoklady pro jejich další rozvoj.

Prameny a literatura

SOA Litoměřice: Sbírka matrik, L 88/4 Libyně, matrika narozených 1784–1809, fol. 23, obr. 27; 118/27, Most, matrika zemřelých 1877–1894, s. 125, obr. 64. ■ Lumír 13, 1863, s. 908 [ředitel­ství PD]; Národní listy 15., 19., 21., 23. a 24. 6., 1. a 6. 7. 1865 [spojení PD a StD]●; nekrology: J. L. T. [Turnovský], Divadelní listy 2, 1881, s. 79n., 167n.; Urbánkův Věstník bibliografický 2, 1881, s. 83●; Teuber III, s. 483, 567, 582–584, 643, 677–682, 687; E.: Ředitelé českého divadla 1862–1902 II, Meziaktí 3, 1902/03, č. 37; A. Čech: Z mých divadelní pamětí [1903], zvl. s. 37–52; Jan Bartoš: Prozatímní divadlo a jeho činohra, 1937, zvl. s. 87–97; Jos. Bartoš: Prozatímní diva­dlo a jeho opera, 1938, s. 20, 23, 26, 29, 36, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 59, 63n., 77, 106, 210, 234, 266, 361; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 110, 113; DČD III ■ HD, NDp, Otto; PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 578–580

Autor: Ludvová, Jitka