Libická, Arnoštka

Arnoštka
Libická
19. 2. 1837
Humpolec
1. 12. 1893
Světlá nad Sázavou
Herečka, divadelní ředitelka

Vl. jm. Ernestine Nápravníková. Jako pseudo­nym zvolila příjmení porodní báby. Narození uváděno dosud chybně 28. 2. 1837, úmrtí 30. 11. 1893. – Pocházela z rodiny humpoleckého kupce. Divadlo hrála už ve dvanácti le­tech s ochotníky v rodném městě, znovu po návratu z Vídně, kde byla na vychování a kde často navštěvovala divadelní představení. V Praze, kam se rodina 1858 přestěhovala, se L. ujala herečka H. Wiedermannová [M. Do­lejšová] a připravila ji ke zkušebním vystou­pením ve StD, jimiž se 1859 ucházela o angaž­má. Její výkony byly příznivě hodnoceny, ale přijata nebyla, neboť ředitel Thomé nehodlal rozšiřovat český soubor. Odešla na venkov a působila tři roky u kočujících společností. Nejprve u J. Kullase (1859, za vedení J. Štan­dery), na přelomu 1859/60 nastoupila spolu s K. Polákem v Hradci Králové k německému řediteli K. F. Knispelovi, který občas dával česká představení. V únoru 1861 se s Polá­kem vrátila ke Kullasovi, v říjnu přestoupila k I. Siegemu do Českých Budějovic. Počátkem 1862 se stala členkou českého souboru StD, rozšiřovaného v době příprav na otevření PD (listopad 1862). Již o Velikonocích 1865 však PD opustila. K ohlašovanému nástupu do ně­meckého divadla v Olomouci na podzim 1865 asi nedošlo. V té době byla stižena těžkým onemocněním hlasivek, podrobila se operač­nímu zákroku ve Vídni, který nebyl úspěšný, hereckou kariéru proto musela ukončit. Něja­ký čas žila u příbuzných v Praze. 1871 získala koncesi pro Čechy i Moravu a založila společ­nost, kterou provozovala až do své smrti, vy­jma 188384, kdy pracovala jako garderobiér­ka v ND. Teprve v pozdním věku se provdala za herce Josefa Reimera, režiséra a jednu dobu též artistického správce své společnosti. Ze­mřela na zápal plic ve Světlé n. Sázavou a byla pohřbena na tamním hřbitově.

Mladší bratr Robert Nápravník (1839–77), který se stal advokátem, překládal francouzské divadelní hry.

Přirozené herecké dispozice L. pro obor tragických milovnic a heroin, příjemný hlas i atraktivní zjev byly příznivě hodnoceny už při jejích prvních vystoupeních (zvláště v tit. roli Kleistovy Katynky Heilbronské). U Kul­lasovy společnosti začínající nadaná herečka rázem vstoupila mezi nejlepší a nejoblíbeněj­ší členy, byla oceňována za přirozenost projevu a mocný jevištní účin. Ztělesnila tu řadu velkých rolí, v nichž později oslňovala i na pražské scéně (Schillerova Marie Stuartovna, Kolárova Magelona, Mosenthalova Debora, Shakespearova Julie aj.). S Kullasovou dru­žinou se v srpnu a září 1861 znovu předsta­vila pražskému publiku při štaci na Smícho­vě V Eggenberku (mj. v tit. rolích Halmovy Griseldy a Schillerovy Marie Stuartovny). Ve StD se zařadila mezi přední české herečky, uplatňovala se v postavách Shakespearových, ve hrách německých romantiků a v soudo­bých českých dramatech. Postupně rozšiřovala rejstřík rolí o další sentimentální milovnice, jejichž citová hnutí dokázala vyjádřit a odstínit jemnými nuancemi (Jane Eyrová, Ch. Birch­-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský), zdařile se zhostila i rolí veseloherních. Jistým handicapem byl slabší hlas, jímž obtížně zvlá­dala rozlehlý prostor StD; svůj hlasový projev dokázala odstíněně modulovat, ale ve vypja­tých polohách hlas nepřirozeně přepínala. Její jevištní mluva trpěla určitou nevyrovnanos­tí: Perfektní výslovnost střídala někdy málo srozumitelná, překotná řeč. Kritika jí občas vytýkala chladné, až stereotypní podání váš­nivých partií a nedostatek ohnivosti, zkrat­kovité a nelogicky rychlé přechody z citově vypjatých scén do neutrálního konverzačního tónu. U nejlepších výkonů bývala zdůrazňová­na její schopnost měnit působivě temporytmus (promyšlená práce s „uměleckými pauzami“). Patřila k nim i obdivovaná Ofélie v Hamleto­vi, obzvláště dojemná a pravdivá ve scénách šílenství. L. byla ve StD neustále porovnává­na s vynikající tragédkou A. Kolárovou, která předčasně ukončila hereckou dráhu a po níž některé role přebírala. Když byla pro stejný obor 1863 angažována mladší O. Malá (ně­které role alternovaly), znamenala pro L. tvr­dou konkurenci. Nejisté postavení v souboru ji patrně přimělo k odchodu z PD. Na pražské scéně nicméně spoluutvářela herectví druhé linie českého divadelního romantismu, kterou po Tylově odchodu formoval J. J. Kolár.

Jako ředitelka neměla velké umělecké ambice, pro divadelní podnikání zřejmě po­strádala i organizační předpoklady. Podle sporadických zpráv regionálního tisku u své společnosti hrála a byla obvykle hodnoce­na jako jedna z nejlepších. Objížděla menší místa (Kardašova Řečice, Hluboká, Mirovice, Český Brod, Roudnice, Telč, Podivín, Příbor, Rožnov p. Radhoštěm, Moravská Ostrava aj.), kde se představení často odbývala na jevištích v hostincích. Výjimečný byl zájezd do slo­venské Skalice (říjen–prosinec 1875), neboť pobyt českých společností v Uhrách byl za­povězen; po úředním zákroku se musela vrátit do českých zemí. Uváděla povětšině tradiční repertoár se silným zastoupením překladové dramatiky. Vedle osvědčených a oblíbených kusů Nestroyových, Raupachových, Görnero­vých či Ch. Birch-Pfeifferové dávala hry Ty­lovy a Štěpánkovy, občas Kolárovu Moniku či Schillerovy Loupežníky. Soubor tvořilo osm až dvanáct herců. Zpočátku v něm působili J. Biederman (zároveň režisér) s manželkou, J. a A. Faltysovi, H. a M. Grunertovi, F. Krum­lovský a manželé Turnovští, v druhé polovině sedmdesátých let V. a A. Burianovi, J. Hurt, V. Sýbert, E. Šuma, manželé V. a M. Vilímkovi, koncem osmdesátých let  A. Brázda, A. Janov­ský, manželé B. a J. Sodomovi. L. se záhy dostala do finančních potíží, hercům často neplatila smluvené gáže a podnik se zařadil mezi malé, nevýrazné a zproletarizované sou­bory. Po obnovení společnosti (1884) svěřo­vala vedení hercům: A. Merhautovi (1884), J. Schneedorferovi (1885), A. Betkovi (1885 až 1887, tehdy na repertoáru mj. Vrchlické­ho Exulanti, Šubertův Jan Výrava, Štolbovo Vodní družstvo), R. Růžičkovi (1887), B. So­domovi (1888) aj., kteří podnik fakticky vedli, a mívala proto oplétačky s úřady, 1885 jí byla koncese dokonce odňata.

Role

StD

Katynka (H. v. Kleist: Katynka Heilbronská aneb Zkoušení ohněm), Jitka (K. E. Ebert: Břetislav a Jitka), Preciosa (P. A. Wolff, h. C. M. v. Weber: Preciosa, spanilé děvče cikánské, i Kullasova spol. 1859) – vše j. h. 1859.

Kullasova spol.

Klára (K. A. Görner: Manžel bez ženy, otec bez dítěte), Jane Eyrová (Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský), Maritana (Duma­noir, A. Dennery: Don César de Bazano), Krištof (K. Blum dle franc.: Krištof a Renata), Verunka (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor), Marie (F. Kaiser: Krejčí co lékař), Griselda (F. Halm: Griselda), Genovefa (Kreizinger: Geno­vefa), Marie ze Staufenbachu (A. Dumas st.: Hrabě Herman), Parthenie (F. Halm: Syn pouště), Cilka (F. Kaiser: Paní hospodská), Julie (W. Shake­speare: Romeo a Julie, i StD 1862) – 1859; Mathilda (R. Benedix: Vězení), Jan (V. K. Klicpera: Jan za chrta dán), Doris Quinaultová (A. E. Brachvogel: Narcis, i StD 1862), Magelona (J. J. Kolár: Don César a spanilá Magelona, i PD 1864), Debora (S. H. Mosenthal: Debora, i PD 1864) – 1860; Lui­sa (F. Schiller: Ouklady a láska, i StD 1862), Marie Stuartovna (týž: Marie Stuartovna, i StD 1862, PD 1863), Emilie (J. K. Tyl: Bankrotář a kramářka, i StD 1862, PD 1864), Celie (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarovný závoj aneb Malíř, víla a hos­podská) – 1861.

Knispelova spol.

Preciosa (P. A. Wolff: Preciosa, něm.), Julie (R. Genée: Hraje si na vdanou) – 1860.

StD

Juta (G. Pfleger Moravský: Boleslav Ryšavý), Dorimena (Molière: Sňatek z násilí), Eva (J. R. Plan­ché, ú. L. W. Both: Karla XII. navrácení se do vlasti aneb Obležení Stralsundu), Amalie (F. Schil­ler: Loupežníci, i PD 1863), Rosina (N. Fournier, H.-H. Meyer: Při piquetu, i PD 1863), Markéta (J. W. Goethe: Faust), Lady Percy (W. Shakespeare: Král Jindřich IV.), Juro (F. Kaiser: Dráteník aneb Deset tisíc zlatých), Královna (V. Hugo: Ruy Blas, i PD 1862), Rozárka (J. K. Tyl: Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Paličova dcera, i PD 1863), Leonora (F. Schiller: Fiesco), Desdemona (W. Shakespeare: Othello, mouřenín benátský), Porcie (týž: Kupec benátský, i PD 1863), Jarmi­la (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského, i PD 1863), Olga (E. Raupach: Nevolníci aneb Isidor a Olga), Lady Milfordová (F. Schiller: Ouklady a láska, i PD 1863), Monika (J. J. Kolár: Monika, i PD 1864), Marie (J. W. Goethe: Götz z Berlichingů, rytíř s železnou pěstí) – 1862.

PD

Julie (R. Benedix: Žárliví), Eleonora (E. Scribe, E. Legouvé: Povídky královny navarské), Kunhu­ta (S. K. Macháček: Záviš Vítkovec, pán z Růže), Spokojenost (F. Raimund: Dívka z čarovných kra­jů aneb Sedlák milionář), Judita (V. K. Klicpera: Staročeský soud aneb Židovka), Jitka (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna) – 1862; Ofelie (W. Shake­speare: Hamlet, princ dánský), Marie Lipinská (K. Gutzkow: Srdce a svět), Paní Krajková (J. Ne­stroy: Chce mít švandu aneb Kupečtí mládenci v hlavním městě), Paulina (H. de Balzac: Mace­cha), Kněžna Eboli (F. Schiller: Don Carlos, in­fant španělský), Fulvia (V. Hálek: Catilina), Ceci­lie (V. Sardou: Mnoho přátel naše škoda), Bianca (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Marie (J. W. Goethe: Clavigo), Selma (Ch. Birch-Pfeif­ferová dle F. Bremerové: Matka a syn), Eufrozi­na (V. Hálek: Carevič Alexej), Anna (W. Shake­speare: Život a smrt krále Richarda Třetího), Judita (K. Gutzkow: Uriel Akosta), Regan (W. Shake­speare: Král Lear), Božena z Proseče (G. Freytag: Den před volbou aneb Journalisté), Donna Isaura (E. Raupach: Škola života aneb Princezna žeb­račkou) – 1863; Marina (F. B. Mikovec: Dimitri Ivanovič), Naděje (F. Raimund: Diamant krále duchů), Portia (W. Shakespeare: Julius Cäsar), Marie Tudorová (V. Hugo: Královna a její mi ­lostník), Markýza de Rio-Velez (O. Feuillet: Mont­joye), Monika (S. H. Mosenthal: Svatojanský dvůr aneb Selka a palič), Hraběnka Orsina (G. E. Les­sing: Emilie Galotti), Markýza de Pompadour (A. E. Brachvogel: Narcis), Julie (F. Schiller: Fies­co), Štěstěna (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivaga­bundus) – 1864.

Spol. A. Libické

Morana (V. K. Klicpera: Jan za chrta dán) – 1880.

Prameny a literatura

SOA Třeboň: Sbírka matrik, Humpolec 5, matrika narozených 1822–1838, s. 230, obr. 60. NA: fond PM 1871–1880, kart. 1244, sign. 8/6/15/12; 1881– 1890, kart. 1695, sign. 8/6/11/1 [koncese]. SOA Zá­mrsk: Sbírka matrik, Světlá n. Sáz. 29, matrika ze­mřelých 1858–1913, fol. 216. ■ J. N. [Neruda]: Čes­ké divadlo, Zábavné listy [1], 1859, s. 239 [odchod ze StD]; Lumír 9, 1859, s. 259 [Katynka Heilbron­ská], 452 [Jitka, Břetislav a Jitka], 573 [Preciosa], 1054, 1124 [u Kullase, Jindř. Hradec]; tamtéž 10, 1860, s. 23, 47, 215 [u Kullase, Tábor], 262, 335, 360 [u Kullase, Klatovy]; Δ [J. Neruda]: Ředitelka slečna A. L. vypravuje, Národní listy 14. a 16. 12. 1880 → České divadlo VI, 1973; Národní listy  2. 12. 1893 [úmrtí]; J. L. Turnovský: Nové rovy čes­ké, Osvěta 24, 1894, s. 176; Sirius: Pohaslé hvězdy, Divadlo 3, 1904/05, s. 211n.; nesign.: Umělecká pouť na herecké káře, tamtéž 6, 1906/07, s. 293n., 320n.; O. Sklenářová-Malá: Z mých vzpomínek, 1912, s. 51n.; V. Štein Táborský: Dějiny venkov­ských divadelních společností, 1930, s. 120–122; V. Vydra: Má pouť životem a uměním, 1948, s. 97n.; J. Šácha: Dějiny kočovných divadelních společ­ností na Moravě v druhé polovině XIX. století, dis., FF MU 1953, s. 186–202; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 28–30, 32, 50, 83–85, 194, 223; DČD III; L. Čavojský, V. Štefko: Slovenské ochotnícke divadlo 18301980, Bratislava 1983, s. 75; P. Marek: České kočovné divadelní spo­lečnosti na Vyškovsku v 60. a 70. letech 19. sto letí, Zpravodaj Muzea Vyškovska, 1989, s. 27n. ■ NDp; Buchner, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 572–575

Autor: Štefanides, Jiří