Leger, Karel

Karel
Leger
21. 9. 1859
Kolín
5. 4. 1934
Kolín
Básník, prozaik, dramatik.

Pocházel ze selské rodiny, otec vlastnil v Ko­líně statek, matka byla dcerou hospodářského správce na zámku Bečváry. V rodišti vychodil triviální školu, gymnázium studoval nejprve v Klatovech (1869), pak v Praze (Akademic­ké gymnázium, mat. 1878). Po ukončení vo­jenské služby převzal zavedené hospodářství (1881) a od té doby žil trvale v Kolíně. Ak­tivně se zapojil do kulturního a společenského života města, byl členem Sokola, psal texty pro Kmochovu hudbu. Účastnil se také dění mimo region: byl členem Umělecké besedy, spoluzakládal nakladatelské družstvo Máj. Udržoval korespondenci s řadou spisovatelů, herců, nakladatelů a režisérů, k jeho přátelům patřili M. Hübnerová, V. Hübner, J. Lier, F. X. Svoboda, J. Vrchlický ad.

Literatuře se věnoval od gymnaziálních let, nejdříve psal poezii (první básně v Lumí­ru 1876, v almanachu Máj 1878), od přelo­mu století také výpravné, zvláště historické prózy. Přispíval do humoristických časopisů (Paleček, Šotek, Švanda dudák aj.), deníků (Hlas národa, Národní politika, Venkov), revuí (Osvěta, Zlatá Praha, Zvon – spoluredaktorem 193034) a sborníků. Za knihu V plamenech a jiné historické povídky obdržel 1925 státní cenu v oboru literatura. Od 1882 byl ženat s dcerou mlynáře Marií Rajskou. Zemřel po dlouhé nemoci na selhání srdce, pohřben byl na Městském hřbitově v Kolíně-Zálabí.

O dramatickou tvorbu se pokoušel od osm­desátých let. Z raných prací se dochovala v ru­kopise Láhev mělnického, snad L. prvotina (naps. 1880). Jen z korespondence s L. Strou­pežnickým, F. A. Šubertem a V. Hübnerem jsou známy nedochované hry Anna a Oběť. Debutoval 1886 na ochotnickém jevišti tříak­tovým žertem Výlet do Krakova napsaným podle skutečné události. Na profesionální scé­nu prorazila jednoaktovka Slepý, ale uvedení v ND nevyvolalo větší divácký ani kritický ohlas. S realistickým dějem kontrastoval ro­mantizující idealistický závěr, slabinou byla i značná rozvláčnost. Dramatická báseň Buko­vá s nevšedním motivem postupujícího a vše­pohlcujícího lesa, vzpírající se svou stavbou obvyklým jevištním požadavkům, se dočkala pouze ochotnického provedení. Hru Nezva­ní hosté, jež neuspěla v Náprstkově soutěži, přepracoval s F. Procházkou a tuto verzi s ná­zvem Vpád uvedlo ND. Humorné, až ironické zobrazení maloměstských a venkovských po­stav ji pojí s L. prózami, je však poznamená­na žánrovou rozkolísaností. Čtveřice náladových jednoaktovek Jaro, Léto, Podzim, Zima, zobrazující milostná vzplanutí z různých etap lidského života symbolizovaných ročními obdobími, se řadí do linie impresionistické a psychologické dramatiky přelomu století a patří k nejzdařilejším L. dramatickým pracím.

Několikerého uvedení a diváckého úspěchu dosáhla symbolistně laděná hra s tématem stáří V zakletém zámku. Pro děti napsal lout­kovou hru V čarodějném doupěti. Text Bala­dy o mrtvém ševci a mladé tanečnici se stal součástí melodramu, hudbu zkomponoval O. Ostrčil. L. hry byly většinou publikovány nejprve časopisecky, u některých se nepodaři­lo zjistit jevištní provedení.

Pseudonymy a šifry

Bartoloměj Pecka, Fr. Udejs, Verus, Ivan Hlavi­na, Jan Vydra, Vlasta Veselá, Konfucius Řeřicha, Karel Lenský, K. Lenský, K. L., Kryštof Červíček, Věnceslav Hrozinka, Vlasta Veselá

Hry

Výlet do Krakova, ochotn. Kolín 1886; Oběť, Hüb­nerova spol. Olomouc 1893; Slepý, ND 1893, t. in Osvěta 29, 1899, s. 803–817, 884–894, kn. 1903; Buková, t. 1898, ochotn. Rožďalovice 1906; Vpád, ND 1899, t. 1901 (s F. Procházkou); Staří páni, t. 1904; Sokol, Uranie 1905, t. [1906]; Jaro, Pod­zim, cyklus Máje, Švandovo div. 1906, t. s tit. Dvě idylly. Jaro–Podzim [1907]; Zima, ND 1907, i t.; Libušin pramen, t. in Květy 29, 1907, d. 1, s. 6080, 244258; V zakletém zámku, VD 1908, t. [1908]; Illuse, t. in Osvěta 38, 1908, s. 205–216, kn. 1921; V poutech, MD Plzeň 1909, t. in Osvěta 39, 1909, s. 1098–1107, kn. 1921; Léto, t. in Květy 31, 1909, d. 1, s. 685–692; Ctirad a Šárka, t. in Osvěta 41, 1911, s. 369–376; Zlatý pohár mládí, t. in Květy 33, 1911, d. 2, s. 27–41; Z jiného světa, VD 1912, t. [1913]; V čarodějném doupěti, ochotn. Kolín [1918], i t.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, část, inventář → Š. Cha­rousková 1998. Regionální muzeum Kolín: osobní fond, část. ■ R. Marek: Bibliografie K. L., Věstník odboru Klubu čs. turistů v Kolíně 5, 1929. ■ Nesign. [J. Neruda]: K. L., Humoristické listy 28, 1886, s. 410 → Podobizny III, 1954; M. A. Š. [Šimáček], ref. Slepý, Národní listy 29. 3. 1893; Našinec [Olomouc] 13. 9. 1893 [Oběť, zpráva]●; ref. Vpád: Nemo [K. B. Mádl], Zlatá Praha 16, 1898/99, s. 623n.; N-k. [J. Kamper], Česká revue 3, 1899/1900, s. 363; K. [F. V. Krejčí], Rozhledy 9, 1899/1900, s. 161; jv [Vodák], Obzor literární a umělecký 1, 1899, s. 193; F. Zákrejs, Osvěta 29, 1899, s. 1135●; ref. Dvě idyly: K., Divadelní list Máje 3, 1906/07, s. 38n.; O. Theer, Lumír 35, 1906/07, s. 84; J. Karásek, Moderní revue 13, 1906/07, sv. 19, s. 171; V. T. [Tille], Přehled 5, 1906/07, s. 185; KMČ[Ča­pek Chod], Zvon 7, 1906/07, s. 140●; ref. Zima: O. F. [Fischer], Přehled 5, 1906/07, s. 573; K. Kol ­man: Rozhledy 17, 1906/07, s. 364; Nemo [K. B. Mádl], Zlatá Praha 24, 1906/07, s. 379; KMČ [Ča­pek Chod], Zvon 7, 1906/07, s. 509; Š., Národní politika 22. 4. 1907; M. A. Š. [Šimáček], Osvěta 37, 1907, s. 545n.●; ref. V zakletém zámku: O. Theer, Česká revue 1, 1907/08, s. 507; J. J. Bor: Pokro­ková revue 4, 1907/08, s. 394; F. X. Šalda, Novina 1, 1908, s. 223 → Kritické projevy VII, 1953; V. Červinka, Osvěta 38, 1908, s. 472n.●; e., ref. V poutech, Plzeňské listy 15. 9. 1909; K. [J. Knap]: Zapomenuté kusy z archivu Družstva ND, Venkov  8. 7. 1928; V. Čermák: Několik kapitol z L. stu­dií na klatovském gymnasiu, Šumavan 61, 1929, č. 73●; nekrology: V. Brtník, Zvon 34, 1933/34, s. 424n.; M. Hýsek, Lumír 60, 1933/34, s. 349; O. Štorch-Marien, Rozpravy Aventina 9, 1933/34, s. 111; J. Pelc, Hlas demokracie 7. 4. 1934; B. Rak, Prokůpkův kraj 3, 1934, č. 15●; R. Marek: L. dramatik, tamtéž 8, 1939, č. 45; M. Červinková: K. L. život a dílo, dipl., FF UK 1948; E. Pištorová: Lite­rární dílo K. L., dipl., FF MU 1981. ■ ČBS, LČL, Masaryk, Otto, Otto-dod; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 570–571

Autor: Bartošová, Lada