Laudová, Marie

Marie
Laudová
16. 8. 1867
Mladá Boleslav
20. 10. 1931
Praha
Herečka, pedagožka.

Psala se též Laudová-Hořicová. – Narodila se v rodině mladoboleslavského berního úřední­ka, otec povýšil až na oficiála Zemské hlavní pokladny v Praze. Jako školačka ráda recitova­la a pokoušela se psát básně. K. Světlá, které je předčítala, v dívce rozpoznala větší nadání he­recké než básnické a doporučila ji J. V. Fričovi. Ten L. uvedl do ochotnického spolku Pokrok v Karlíně, ale po několika málo vystoupeních se musela pro nesouhlas rodičů divadla vzdát. Z maloměstského domova unikla 1885 časným sňatkem (1886 se jí narodila jediná dcera), když se jako osmnáctiletá provdala za Igná­ta Hořicu, který opustil důstojnickou kariéru a začal se plně věnovat žurnalistice. Do re­gionálních novin, které redigoval a vydával (slánský Svobodný občan, 1885–1886; pl­zeňský Český západ), přispívala lokálkami a fejetony; za pobytu ve Slaném si zahrála s tamními ochotníky. Finančně vyčerpáni vy­davatelským podnikáním se manželé vrátili 1889 do Prahy a L. začala uskutečňovat svůj záměr stát se herečkou. Školila se u A. Ver­sing-Hauptmannové (do 1879 členky pražského německého divadla) a pohostinským vystoupením ve Švandově divadle na Smí­chově si odbyla debut na profesionální scé­ně. Záhy se domohla zkušebního vystoupení v ND (Lionetta, Dumas ml.: Bagdadská prin­cezna, 25. 11. 1889), na jehož základěji ředitel F. A. Šubert od ledna 1890 angažoval. Členkou souboru byla pětadvacet let. Velmi často hos­tovala mimo domovskou scénu (v holešovické Uranii, v Plzni, Brně, na Kladně, v MD Král. Vinohrad), u cestujících společností i u ochot­nických spolků včetně krajanského Pokroku ve Vídni, povětšině v rolích, které hrála v ND. Byla první českou herečkou, která vystupo­vala v polském Lvově (1897) a chorvatském Záhřebu (1899), v Bělehradě (1901) a v Rus­ku na scénách v carských letních sídlech (Pet­rodvorec, Oranienbaum, 1903). Při hostování v zahraničí měla velký úspěch, v Srbsku byla vyznamenána Řádem sv. Sávy. Za role ve francouzských hrách jí Académie Française udělila hodnost důstojníka. 1900 poprvé navštívila Paříž, kam ji pak každoročně přiváděl zájem o francouzské divadlo. 1902 ovdověla, znovu se už neprovdala. Na podzim 1915 při představení Hamleta utrpěla pádem do propadla úraz nohy, jehož trvalé následky jí znemožnily další herecké působení. V dubnu 1916 bylo její angažmá ukončeno. Vedle herecké práce psala fejetony, causerie, vzpomínkové články a cestopisné črty do řady periodik (Divadlo, Lumír, Máj, Národní listy, Národní politika, Osvěta, Venkov, Zlatá Praha ad.). Po odchodu z ND se na scéně objevovala už jen výjimečně (hostování v brněnském ND, v pražských divadlech včetně ND), častěji účinkovala v recitačních pořadech. Věnovala se pedagogické činnosti a žurnalistice. Od 1916 vedla v deníku Venkov rubriku Společenský rádce a obstarávala pravidelný sobotní fejeton, redigovala jeden ročník čtrnáctideníku Nové pařížské mody, do něhož psala pod pseud. Štika, vydala příručku Společenský rádce (1920). Spolupracovala s Ottovým divadelním slovníkem, do nějž přispěla hesly slovanských divadelníků a obsáhlým heslem Balet. Na pražské konzervatoři, kde vyučovala budoucí operní zpěváky herectví a mimice, se zasazovala o ustavení samostatného dramatického oddělení, po jeho zřízení 1919 byla jmenována první profesorkou. 1921 založila fond na podporu nemajetných studentů, 1927 vypracovala a ministerstvu školství a národní osvěty předložila návrh reformy studia herectví. Udržovala kontakty s divadelními ochotníky a pořádala pro ně vzdělávací přednášky. Popularizovala zřízení divadelního muzea a shromažďování materiálů pro jeho sbírky. V polovině dvacátých let vytvořila svou jedinou filmovou roli (statkářka Vítězová v nedochovaném němém filmu V. Kubáska Okovy, 1925). Po druhém úrazu pochroumané nohy (1926 při představení konzervatoristů ve Švandově divadle) se neobešla bez berlí, ale s neztenčenou energií pokračovala v pedagogické práci. 1931 byla uprostřed výuky stižena srdeční slabostí a po převozu do Sanopzu za několik dní zemřela. Pohřbena byla na Vyšehradském hřbitově.

Po nástupu do ND byla herecká začátečnice zavalována množstvím úkolů. Mezi jejími ro­lemi od počátku převažovaly heroiny a salonní dámy, pro něž byla disponována jak fyzický­mi předpoklady – vysokou, ztepile impozant­ní postavou, souměrnou tváří výrazných rysů (klasickou krásu rušila jen malá kulatá ústa), znělým a ohebným altovým hlasem, tak přiro­zenou elegancí a kulturou vystupování. Škole­ní u A. Versing-Hauptmannové, herečky téhož oboru, jí poskytlo kromě technické průpravy (ovládání hlasu, základy jevištní deklamace, pohybu a mimiky) také soubor zkonvenciona­lizovaných výrazových postupů romantického divadla. S touto výbavou zvládala v prvních letech role toliko vnějškovou šablonou a sil­ně exponovaným výrazem. Dalším studiem u J. Šmahy v ND a s rostoucí jevištní zkuše­ností oprošťovala houževnatá a nadprůměrně inteligentní L. svůj projev od povrchních klišé, hlouběji promýšlela postavu a hledala pro její jednání a charakteristiku neotřelý výraz. Umělecký růst a šíři hereckého potenciálu pro­kázala záhy ve dvou rolích vybočujících z je­jího hlavního oboru: 1893 v Magdě ze Suder­mannova Domova a o rok později v Kateřině Hübscherové (Sardou: Madame Sans-Gêne), v jejímž temperamentním podání a důvtip­né směsici impertinence, koketnosti a ironie uplatnila svou břitkou, sarkasticky zahrocenou komiku. Tvárný a bohatě diferencovaný mluv­ní projev, bezpečně zvládající rétorický dekla­mační patos, přednes veršů (na české scéně byla první preciózkou Roxanou v Rostandově Cyranovi z Bergeraku) i jiskřivý konverzač­ní dialog, plasticita gest, výtvarně modelo­vané pózy a výmluvná mimika ji vřazovaly do divadla velkého stylu, pěstovaného v ND devadesátých let. Role vznešených aristokra­tek, majestátních panovnic, salonních lvic, elegantních metres, společenských loutek, dobrodružných milovnic a demimondek jí poskytovala zejména francouzská dramati­ka (Scribe, Sardou, Dumas ml., Pailleron, Bernstein, Donnay ad.), ale také komedie Bozděchovy, hry Vrchlického (její ztvárně­ní Hippodamie autora nadchlo) a Zeyerovy, k nimž v dalším desetiletí za nové správy ND přibývaly role z moderní anglosaské dramati­ky (Wilde, Shaw, Maugham) a z českých no­vinek (Hilbert, Viková-Kunětická, Dyk aj.). Se suverénní jistotou hrála duchaplné salonní intrikánky (Lady Cheveleyová, Wilde: Ideál­ní manžel), důstojné dámy, vášnivé barbarky (Hippodamie), hrdé i pomstychtivé vladař­ky (Runa v Zeyerově Radúzovi a Mahuleně, Gertruda v Shakespearově Hamletu, královna Kunhuta v Hilbertově Falkenštejnovi). Jako interpretka tragických heroin a atraktivních žen velkého světa se stala nástupkyní M. Po­spíšilové a J. Šamberkové a českým protějš­kem S. Bernhardtové. Herecká inteligence jí umožňovala přesvědčivě zvládnout postavy zcela odlišné: prostou lidovou Vdovu Berán­kovou (Tyl: Bankrotář a kramářka), usmý­kanou dělnici Albínu Tuřanskou (Langmann: Bartoš Tuřanský) či záletnou Anisju (Tolstoj: Vláda tmy). S úlohami, v nichž mohla rozvi­nout realistickou a psychologickou charakte­ristiku, se však setkávala zřídka a až na výjim­ky (Gunhilda, Ibsen: John Gabriel Borkman) jen v plytkých bulvárních kusech (Jacquelina, Bisson: Bezejmenná; Bepa Rimbautová, Pail­leron: Myška; Yanetta, Brieux: Červený talár). Stereotypně obsazována do salonních a hrdin­ských rolí vypracovala se v jejich přední in­terpretku. Postavy vybavovala všemi atributy příslušnic či souputnic velkého světa, včetně efektních a velkolepých toalet, které si dá­vala zhotovovat podle vlastních náčrtů (byla schopnou kreslířkou) a v nichž vždy dbala na příslušný dobový ráz. Oslnivou podobou a dráždivě vábivou smyslností elegantních společenských krásek, pompézností tragic­kých heroin si vydobyla obdiv publika. Ob­ratně si pohrávala s dvojakostí postav, odha­lujíc za noblesní vznešeností a uhlazeností žen velkého světa a polosvěta prázdnotu, malost, nízké pohnutky či pochybné ambice. Lehce karikující a ironizující ztvárnění tohoto typu rolí i impozantní kreace mohutných tragických a heroických postav měly virtuózní formu a vytvářely na českém jevišti obraz velkých a velkosvětských ženských hrdinek jako pro­tiklad maloměstských typů. Obzvláště se jí da­řily postavy, v nichž mohla prolamovat jejich společenskou tvář životnou jadrností a plebej­stvím (bodrá Mrs. Dot, Maugham: Paní stará či Pavlína Simaizeová, Bouchinet–Guinon: Její otec) nebo uplatnit svou kultivovanou komiku (Elmíra, Molière: Tartuffe). Stala se oporou značné části repertoáru ND, k prů­kopníkům nových uměleckých trendů však nepatřila. Naturalismus důsledně odmítala pro nápodobu životní skutečnosti, od psycho­logického herectví hlubinných ponorůdo nitra jedince ji dělil jak racionální a distancovaný přístup k postavám odkrývající jejich rub, tak metoda hereckého předvádění, kult vytříbené formy a důraz na divadelně utvářený výraz. Navzdory tomu, že opakovaně prokazovala jak šíři svého hereckého rejstříku, tak schopnost vyjevovat složitý vnitřní život postavy, část soudobé kritiky (a následně divadelní historio­grafie) ji podcenivě posuzovala jako herečku „dekorativní“ a vnějškovou. Naopak K. H. Hi­lar, oponent psychologického impresionismu, si v jejím herectví podávajícím výklad role, nikoli výslednici emotivního prožitku, cenil tvarové plasticity, významové určitosti a for­mální ukázněnosti. Navazujíc na linii domácí­ho deklamačního stylu (Sklenářová, Seifert) a ovlivněna francouzským divadelnictvím patřila na české scéně k nemnoha představitelům artistního herectví, jež obohatila ironickým náhledem na postavu a prvky prohloubené charakteristiky. Vrcholných uměleckých krea­cí dosahovala v soudobé dramatice konver­zační (francouzské a anglické) vstřebávající podněty psychologického realismu. Moderní střízlivostí a observancí postav přínosně kul­tivovala obor salonních dam a heroin, v němž se její pokračovatelkou stala J. Kronbauerová.

Jako první profesorka dramatického oddě­lení konzervatoře se L. podílela na budování herecké pedagogiky. Vyučovala deklamaci, mimiku a společenské chování, přičemž usi­lovala poskytnout žákům především základy hereckého řemesla. Vypracovala vlastní sou­bor hlasových cvičení (tzv. herecká abeceda), zahrnující vedle mechanického procvičování mluvidel zásady artikulace a intonace. Ač kladla velký důraz na technickou průpravu, kterou pokládala za nezbytný základ herec­ké práce, neomezovala se pouze na ni. Vedla mladé adepty k pronikání do smyslu a psy­chologie úlohy, z níž musí vyplynout volba výrazových prostředků. Také si uvědomova­la úskalí výuky herectví jedním pedagogem, a proto prosazovala střídání vyučujících, které mělo studentům poskytnout možnost konfron­tace a omezit přílišný vliv jediné osobnosti na jejich formování. Za více než desetiletého působení vychovala českému divadlu desítky herců; k jejím žákům patřili např. J. Štěpnič­ková a O. Korbelář.

Role

ND

Lionetta de Hun (A. Dumas ml.: Bagdadská prin­cezna) j. h. – 1889; Eva z Losů (J. J. Kolár: Magelo­na), Emilie (W. Shakespeare: Othello), Maršálková d’Estrées (E. Bozděch: Z doby kotillonů), Her­mie (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské) – 1890; Theodora (V. Sardou: Theodora), Alžběta (F. Schiller: Marie Stuartovna), Kněžna de Bouil­lon (E. Scribe, E. Legouvé: Adrienna Lecouvreu­rová), Johanna (H. Ibsen: Nepřítel lidu) – 1891; Markéta z Parmy (J. W. Goethe: Egmont), Eva (I. Madách: Tragedie člověka), Albina (L. Strou­pežnický: Na Valdštejnské šachtě), Lauretta de Sade (J. Vrchlický: Soud lásky) – 1892; Klára de Beaulieu (G. Ohnet: Majitel hutí), Magda (H. Suder­mann: Domov), Lilitha (J. Zeyer: Sulamit), Vdova Beránková (J. K. Tyl: Bankrotář a kramářka) – 1893; Mariana (J. Echegaray: Mariana), Cathéri­na Hübscherová (V. Sardou, E. Moreau: Madame Sans-Gêne) – 1894; Valeria Messalina (A. Wild­brandt: Arria a Messalina), Portia (W. Shake­speare: Julius Caesar), Salomena (B. Adámek: Sa­lomena), Gismonda (V. Sardou: Gismonda) – 1895; Svatava (J. Zeyer: Neklan), Markéta (E. Scribe, E. Legouvé: Povídky královny navarské), Dáma (H. Olden dle R. H. Savagea: Oficielní žena) – 1896; Angelina (F. Turinský, ú. Emanuel z Čeňko­va: Angelina), Isabella Francouzská (J. Vrchlický: Marie Calderonová) – 1897; Runa (J. Zeyer: Radúz a Mahulena), Fedora (V. Sardou: Fedora), Pavlí­na (E. Bozděch: Světa pán v županu), Vévodkyně z Marlborough (E. Scribe: Sklenice vody) – 1898; Roxana (E. Rostand: Cyrano z Bergeracu) – 1899; Noemi Clarksonová (A. Dumas ml.: Cizinka), Albína Tuřanská (Ph. Langmann: Bartoš Tuřan­ský), Anisja (L. N. Tolstoj: Vláda tmy) – 1900; Ya­netta (E. Brieux: Červený talár), Jelena Andrejevna (A. P. Čechov: Strýček Váňa), Hraběnka Capule­tová (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Baronka Zuzane d’Ange (A. Dumas ml.: Polosvět) – 1901; Maud (M. Prévost: Polopanny), Luisa (V. Hladík: Závrať) – 1902; Hermiona (W. Shakespeare: Zimní pohádka), Královna Kunhuta (J. Hilbert: Falken­štejn), Klaudia Rozayová (M. Donnay: Milenci), Josefina Beauharnaisová (E. Bozděch: Jenerál bez vojska) – 1903; Elmíra (Molière: Tartuffe), Jovanka (B. Nušić: Pustina) – 1904; Paní Podol­ská (B. Viková-Kunětická: Holčička), Raymonde Wilsonová (H. Bernstein: Oklikou), Marie Terezie (E. Bozděch: Zkouška státníkova), Hippodamie (J. Vrchlický, h: Z. Fibich: Námluvy Pelopovy) – 1905; Ludmila z Vřesovic (L. Stroupežnický: Paní mincmistrová), Dáma (V. Dyk: Smuteční hosti­na) – 1906; Paní Cheveleyová (O. Wilde: Ideální manžel) – 1907; Paní Vacková (K. Jonáš: Skvrna) – 1908; Sylva Budínová (B. Viková-Kunětická: Do­spělé děti), Pavlína Simaizeová (A. Bouchinet, A. Guinon: Její otec), Jacquelina (A. Bisson: Be­zejmenná), Hraběnka Trčková (F. Schiller: Vald­štejn) – 1909; Paní Juliasiewiczová (G. Zapolska: Morálka paní Dulské), Amalie (J. Magnussen, G. Sarauw: Mrtvý velikán), Mrs. Worthleyová [Mrs. Dot] (W. S. Maugham: Paní stará), Paní Fergusonová (týž: Penelopa) – 1910; Hippoda­mie (J. Vrchlický: Hippodamie) – 1911; Herodias (O. Wilde: Salome) – 1912; Gunhilda (H. Ibsen: John Gabriel Borkman), Paní Higginsová (G. B. Shaw: Pygmalion) – 1913; Matka Dupontova (E. Brieux: Utajované zlo), Hraběnka z Eguzonu (R. de Flers, G.-A. de Caillavet, E. Rey: Rozkošná příloha) – 1914; Gertruda (W. Shakespeare: Ham­let) – 1915.

MD

Král. Vinohrad Lady Erlyneová (O. Wilde: Vějíř lady Winderme­rové) j. h. – 1915.

Teatralia

Excelsior!, Národní listy 13. 2. 1907, ráno [k tomu: B. Viková-Kunětická 16. 2. 1907]; Z mých diva­delních začátků, Divadlo 8, 1909/10, s. 197–199; Balet, in ODS, 1914, s. 131–142; Mlčet či nemlčet, Venkov 9. 2. 1924; Divadelní museum, Divadlo 8 (15), 1928/29, č. 9, s. 7n.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, Mladá Boleslav 21, matrika narozených 1861–1870, s. 336, obr. 340. NMd: pozůstalost; sign. Č9157, dopis K. H. Hilara z 26. 5. 1910. ■ Nesign., Čas 3, 1889, s. 842 [Lio­netta, Bagdadská princezna]; J.-Lý [Ladecký], Čes­ká Thalia 4, 1890, s. 113 [Eva z Losů, Magelona]; š [J. Kuffner], Národní listy 30. 5. 1893 [Magda, Domov]; 23. 3. 1894 [Mariana]; 15. 4. 1894 [Ca­hérina Hübscherová, Madame Sans-Gêne]; nesign., Zábavné listy 16, 1894, č. 20; O. Faster: M. L.-Ho­řicová, Divadelní listy 2, 1900//01, s. 289–294; Di­vadelní kalendář 27, 1901, s. 57; Divadelní listy 4, 1902/03, s. 314n. [hostování v Rusku]; nesign., Národní listy 23. 8. 1905 [Hippodamie]; K. H. H. [Hilar], Divadlo 8, 1909/10, s. 45 [Jacquelina, Bezejmenná]; T. [V. Tille], Národní listy 22. 11. 1910 [Mrs. Dot]; J. Bor: M. L., [1913]; K. Kamí­nek: M. L. Kronika její umělecké činnosti, 1914●; 25 let umělecké činnosti: nesign. [V. Tille], Ná­rodní listy 13. 12. 1914; F. A. Šubert, Národní politika 15. 12. 1914 → Na okraje divadelní kro­niky, 1924; K. Engelmüller, Lumír 43, 1914/15, s. 44–46; F. P., Zlatá Praha 32, 1914/15, s. 94n.; M. Svoboda, Ženské listy 43, 1915, s. 11–13●; F. Šorm: Umělecký profil hereček Národního di­vadla, 1918, s. 21–25; Z. Schmoranz: K dnešní­mu jubileu M. L.-Hořicové, Venkov 15. 8. 1929; N.: Čtyřicetileté jubileum umělecké činnosti M. L., Národní a Stavovské divadlo 7, 1929/30, č. 13, s. 2●; nekrology: -e-ll, Národní listy 21. 10. 1931; J. Vodák, České slovo 22. 10. 1931; H. Jelí­nek, Lumír 58, 1931/32, s. 64; O. Štorch-Marien, Rozpravy Aventina 7, 1931/32, s. 52; F. Herman, Československé divadlo 14 (9), 1931, s. 284; M. Svoboda, tamtéž, s. 274 + in sb. Nové české diva­dlo 19301932, 1932, s. 114●; O. Fischer: Činohra Národního divadla do roku 1900 (Dějiny ND IV), 1933, zvl. s. 141n., 180, 187, 260n.; V. Tille: Či­nohra Národního divadla od roku 1900 do převratu (Dějiny ND V), 1935, s. 260; K. Engellmüller: Z letopisů českého divadelnictví I, 1946, s. 185 až 190 + O slávě herecké, 1947, s. 136–139; J. Vodák: Tváře českých herců, 1967, s. 120–131; DČD III; I. Davidová: Dramatická škola a M. L.-Hořico­vá, Disk č. 34, 2002, s. 114–126. ■ Ndp [chybně *1869], Otto-dod [chybně *1869]; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 565–570

Autor: Šormová, Eva