Laštovka, Jan Nepomuk

Jan Nepomuk
Laštovka
16. 6. 1824
Bubny (Praha-B.)
11. 7. 1877
Praha
Loutkář, autor loutkových her.

Psán též Laštovka. – Pocházel z rodiny pol­ního mistra. Učil se pekařem, ale řemeslu se nevěnoval. Již v mládí začal hrát s loutkami, nejdříve jako pomocník J. Kašíka z Opolan (u Poděbrad), později u loutkáře J. Kubešky. Zde působil už s manželkou Antonií (roz. Fes­tovou, 1825–94), která pocházela z loutkářské rodiny. Zimní pobyty u Kubešky střídal s let­ním vystupováním v Beránkově a Vinického cirkuse, kde se uplatňoval jako akrobat a jeho žena jako krasojezdkyně. Začátkem padesátých let 19. stol. založil dvanáctičlennou gymnastic­kou společnost, s kterou cestoval po Evropě včetně Ruska. Když mu zdravotní problémy znemožnily akrobacii, zakoupil starší loutkové divadlo a od 1859, kdy získal vlastní licenci, se věnoval loutkářství. Údajně byl velmi inte­ligentní a na loutkáře neobvykle sečtělý. V jeho pozůstalosti se zachovalo mnoho komentova­ných výpisků z knih a časopisů i vlastní lite­rární pokusy (vlastenecké básně, překlady di­vadelních her). Působil převážně ve středních Čechách a v Polabí, často zajížděl do Mladé Boleslavi, Pardubic, Hradce Králové, Roudnice n. L., Chrudimi, Čelákovic a Kolína. Měl zde stálé příznivce z řad dospělých, které si získal jak vlastenectvím, tak úrovní svých produkcí, do nichž často vsouval narážky na aktuální dění. Pro tato extempore byl nazýván „loutkář­-politik“ nebo „Havlíček mezi loutkáři“ a často se dostával do sporu s úřady. Většinou si pro­najímal sály v tzv. lepších hostincích a vybíral poměrně vysoké vstupné. Nezřídka konkuro­val i známým hereckým společnostem. Po jeho smrti provozovala loutkové divadlo vdova s pomocí L. odchovance K. Nováka. Když ze­mřela, zdědil divadlo loutkář A. Kaiser, který ho 1906 odkázal svému zeti K. Novákovi.

L. loutkářská činnost spadá do období roz­machu české kultury, který se od začátku šedesátých let projevil i nárůstem všech diva­delních aktivit. L. byl od počátku svého sa­mostatného působení nespokojen se stavem tradičního lidového loutkářství a usiloval při­blížit loutkové divadlo stoupajícím nárokům obecenstva. Na rozdíl od většiny loutkářů, orientujících se na kulturně méně vyspělé vrst­vy venkovského publika a na děti, se snažil oslovit etablující se vrstvu českého měšťan­stva. Tradiční reprodukční manýru reformoval rozdělením hlasové interpretace postav (loutek) mezi několik mluvičů. Dbal o pečlivost mlu­vy a o jazykovou kulturu vůbec. Jako hudební doprovod přestal používat obvyklou niněru či kolovrátek a nahradil je několika muzikanty. Vedle souboru starších marionet používal lout­ky od pražského řezbáře J. Allesiho, zakládal si na jejich nákladném kostýmování a na výprav­ném scénování. Největší pozornost věnoval repertoáru. Uvědomoval si, že archaický pů­vab starých loutkových her nemůže natrvalo upoutat obecenstvo, jehož kulturní rozhled byl podstatně širší než u diváků na počátku 19. stol. Vedle Dona Šajna, Posvícení v Hud­licích, Pana France ze zámku, Loupežníků na Chlumu a dalších tradičních her uváděl řadu úprav činoherních textů, často např. Nestroyo­va Lumpacivagabunda a Grillparzerovu Pra­máti. Ve vlastní verzi Fausta propojil pasáže z Goethova díla (v Kolárově překladu) s tex­tem tradiční loutkové hry. Autorsky zdaři­lejší byly tři hry na náměty z českých dějin:Jan Žižka u hradu Rábí (adaptace anonymní loutkové hry Rytíř Volnomysl), Žižkova smrt (úprava hry J. J. Kolára) a Jiří Poděbradský (dramatizace povídky J. Ehrenberga). Šlo spíše o romantické rytířské příběhy vřazené do his­torického rámce, avšak uvedení postavy Jana Žižky na loutkovou scénu i zmínky o husitství měly v době státoprávních zápasů silnou divác­kou odezvu a hry se brzy rozšířily mezi ostatní loutkáře. Inspirován dobově oblíbenými živými obrazy aranžovanými na divadelních scénách připravil s loutkami podobné tabló na téma Žiž­kovy smrti. Zájem publika si získal také svý­mi improvizacemi a četnými extempore. Pra­videlně četl noviny a na každé štaci se zajímal o místní poměry a události, na něž při večer­ním představení pohotově reagoval v závěreč­ném kupletu Ach, jsou to zlé časy, který zpívaly na ustálenou melodii loutky „dědka a báby zlých časů“. K těmto výstupům ho inspiroval popu­lární pražský komik H. Kosina, který podobné kuplety zpíval v Aréně v Kravíně. Dochované kuplety prokazují L. pohotovost, rozpětí pa­rodických komentářů (od úzce lokálních pro­blémů, sociálních reflexí až k politické kritice) i snahu posílit funkci sociální komunikace lout­kového divadla. Za narůstající stagnace tradič­ního loutkářství v druhé polovině19. stol. L. usi­loval o jeho obrodu a rehabilitoval jeho mož­nosti. Pro loutkové divadlo vychoval K. Nováka, budoucího spolupracovníka J. Skupy.

Hry

Jan Žižka u hradu Rábí, Žižkova smrt, Jiří Poděbradský, t. in Komedie a hry českých lidových loutkářů, ed. J. Bartoš, 1959.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, BBČ N3O3Z3, matrika na­rozených Malé Holešovice, Malé Bubny […] 1784–1826, fol. 34, obr. 37. ■ Nesign.: Loutkové divadlo, Boleslavan 27. 4. 1866; nesign.: Lašťov­kovo české loutkové divadlo, Posel z Prahy 18. 12. 1869; Národní listy 13. 7. 1877 [nekrolog]; J. Ve­selý: O plakátech českých loutkářův, Osvěta 41, 1911, s. 828–840; K. Šípek: Vzpomínka na L., Čes­ký loutkář 1, 1912, s. 29–32; J. Tykač: Loutkář L., tamtéž, s. 126–128; F. Homolka: Veršíčky loutkáře L. na „zlé časy“, Loutkář 1, 1917, s. 12; J. Vese­lý: Loutkář J. N. L. a jeho Faust, Osvěta 49, 1919, s. 52–57, 100–107, 177–185, 233–241 + Z literár­ní pozůstalosti loutkáře J. L., Loutkář 5, 1920/21, s. 14n., 38n., 93–96; J. Bartoš: Husitská tematika u lidových loutkářů, in J. Bartoš, J. Malík: Materiá­ly k dějinám československého loutkářství, 1955, s. 3–19 + Loutkářská kronika, 1963, s. 184–191; J. Malík: Úsměvy dřevěné Thalie, 1965, s. 45–48; M. Česal: Kapitoly z historie českého loutkového divadla a české školy herectví s loutkou, Česko­slovenský loutkář 38, 1988, s. 266n.; A. Dubská: Kopecký a L. a jejich světy, Loutkář 47, 1997, s. 201–203 + Dvě století českého loutkářství, 2004, s. 120–128; F. Černý: Divadelní život v Jaroměři v le ­ tech 18191918, 2003, s. 335n.; J. Blecha, P. Jirá­sek: Česká loutka, 2008, s. 79.

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 564–565

Autor: Dubská, Alice