Langer, Josef Jaroslav

Josef Jaroslav
Langer
12. 11. 1806
Bohdaneč
28. 4. 1846
Bohdaneč
Básník, prozaik, dramatik, překladatel.

Křtěn Josef, literární práce podepisoval přija­tým jménem Jaroslav. – Byl synem zámožného rolníka a městského důchodního v Bohdanči. Na gymnáziu v Hradci Králové (1820–26) se pod vlivem profesorů J. Chmely a V. K. Klic­pery národnostně uvědomil a začal se zajímat o literaturu a divadlo. V Praze, kde vystudo­val filozofii (1826–28) a zapsal se na práva, se připojil k okruhu mladých literátů (J. V. Pe­likán, A. V. Šembera, J. S. Tomíček, J. K. Tyl ad.) a začal se cele věnovat literatuře. Živil se vyučováním němčiny a překládáním, 1830–31 spoluredigoval list Čechoslav. Rozlet naděj­ného básníka a prozaika byl přerušen 1830; L. sužovaný existenčními obtížemi se na ná­tlak otce, který jej chtěl uchránit před bohém­ským životem a vojenskou službou, vrátil domů a pomáhal v hospodářství a v úřadě. Zpočátku ještě unikal z Bohdanče do Prahy. 1831–32 byl policejně vyšetřován pro sym­patie k polskému povstání vyjádřené v básni České lesy. 1832 pracoval krátce jako archivář u knížete R. Kinského. Po ztroskotání plánů na vydání svých děl a přislíbeného redaktor­ství listu Jindy a nyní přesídlil 1832 natrvalo do Bohdanče. Psal, sbíral lidové zvyky, písně, pohádky a pověsti, podílel se na kulturním životě města, zvláště na činnosti ochotnic­kého divadla. 1836 získal místo městského kontribučního a přestal literárně tvořit. Stižen duševní chorobou upadal do těžkých depresí a alkoholismu. Část svých rukopisů zničil. Zemřel ve věku čtyřiceti let, pochován byl v Bohdanči. 1886 tu po něm byl pojmenován ochotnický spolek činný do 1918 (Občanská beseda Langer), později přehlídka ochotnic­kých divadelních souborů (Langerův divadelní Bohdaneč, 1958–71).

L. začal psát za gymnaziálních studií, debutoval 1829 v ČČM, kde publikoval většinu svých prací. Jeho básnická a prozaická tvor­ba, vycházející z klasicismu a obsahující výrazné preromantické prvky, budila v českém literárním světě pozornost stylistickou vy­tříbeností, satirickým vyhrocením a tvůrčí in­vencí v rozvíjení impulsů lidové epiky a ly­riky (bajky Kopřivy, 1829–31; Selanky, 1830; próza Den v Kocourkově, 1832; sbírka České krakováčky, 1835; cyklus krakováčků Hra­běnce *** na památku, 1844). Je též autorem národopisných studií (České prostonárod­ní obyčeje a písně, 1834), některé psal ně­mecky.

Z aktivní účasti na práci ochotnického diva­dla s největší pravděpodobností vzešel i jeho jediný dramatický pokus, „smutnohra“ Marin­ka Záleská (1831), který zůstal torzem (první dvě dějství). Do kontextu soudobé české dra­matiky vnesl směle koncipovaný dramatický konflikt: matka i dcera milují stejného muže, moderního intelektuála Leopolda Živanského. Jazyk dramatu, kombinující verše s prózou, se vyznačuje silnou obrazností. Protagonisty tra­gicky laděného příběhu jsou neurozené oso­by patřící k tzv. měšťanskému stavu, které se zjitřenou citlivostí reflektují rozpory vlastního nitra i soudobého světa; objevuje se mezi nimi i typ romantického vyděděnce (Leopoldův přítel Prokop). Podobně jako Tyl či Mácha usiloval i L. vytvořit hru ze současného života, blížící se žánru měšťanského dramatu a využí­vající romanticky laděných motivů i skladeb­ných postupů, která v českém dramatu třicá­tých let chyběla.

Pseudonymy a šifry

Bohdanecký, Kopřivárius, Petr Pavel, Jaroslav L., J. L., L.

Hra

Marinka Záleská, t. úryvek in alm. Vesna 1, 1837, plný text in Spisy J. L. II, 1861.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → R. Ferklová, 1995. ■ J. Benýšková: J. J. L. Personální biblio­grafie k 180. výročí narození a 140. výročí úmr­tí, Hradec Králové 1986. ■ J. K. Tyl: Předmluva k prvnímu vydání Sebraných spisů z r. 1844 + Moje poslední procházka s dvěma – umrlýma, Květy 14, 1847, s. 293, 297, 301, 305, oboje → Sebrané spisy II, 1908; F. Hajniš: Zpomínka na J. L., Lu­mír 11, 1861, s. 419–421; F. V. Jeřábek: Proslov při odhalení pomníku J. L. v Bohdanči dne 8. září 1861, [1861]; J. Šafránek: J. J. L., Osvěta 17, 1887, s. 819–828; J. Hanuš: J. L., in sb. Literatura česká devatenáctého století II, 1903, s. 651–653; J. Jaku­bec: Dějiny literatury české, 1911, zvl. s. 539–541; J. Pešek: J. J. L., Česká revue [4], 1910/11, s. 711 až 744, kn. 1911 + J. L. v l. 1830–34, Osvěta 48, 1918, s. 112–118, 156–158; J. B. Pichl: Vlastenecké vzpo­mínky, vyd. M. Hýsek, 1936, s. 75–77, 183–185; F. Hampl: Básníkův ztracený život. O lidském osu­du a básnickém díle J. J. L., Mor. Ostrava – Praha 1946 [obs. bibliografii]; M. Otruba: „Zrod novodo­bého člověka“ v obrozenské literatuře let třicátých, Česká literatura 6, 1958, s. 420–422; DČD II ■ LČL, Masaryk, Otto, Rieger

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 560–561

Autor: Topolová, BarbaraCesnaková, Milena