Landgraf, František

František
Landgraf
7. 12. 1829
Velké Opolany (Opolany)
2. 4. 1913
Kutná Hora

Psán též Langraf. – Syn opolanského familian­ta (dědičný nájemce panské půdy). Ve dva­nácti letech ho otec svěřil J. Kašíkovi, pochá­zejícímu rovněž z Opolan, který provozoval loutkové divadlo a gymnastiku. U něho se L. začal cvičit v akrobacii (měl vystupovat jako hadí muž), ale kvůli tvrdým podmínkám utekl zpět k otci. Zanedlouho se po smrti rodičů ke Kašíkovi vrátil. Následovaly další útěky a návraty. Krátce byl u Kašíkova bratra Jana, který jezdil s panoramou a střelnicí, poté u lout­káře Václavíka z Opavy, kočoval s komedian ­tem Hájkem. Opět se vrátil načas k J. Kaší­kovi, u něhož v té době hrál loutkové divadlo J. N. Lašťovka se svou ženou. L. si našel prá­ci v cukrovaru, ale po několika měsících se uchytil, vždy na krátkou dobu, u různých cir­kusových a komediantských skupin, s nimiž vystupoval jako akrobat. V té době se setkal s F. Vinickým, který měl licenci na loutkové divadlo a gymnastické produkce. Oženil se s jeho dcerou Cecilií a setrval u něho do jeho smrti 1854. Pak působil u Kašíka a u Chme­lařova cirkusu. 1858 získal vlastní licenci pro gymnastická vystoupení. Údajně na man­želčino naléhání se začal od 1860 zabývat i loutkovým divadlem. 1861 se vypravil s F. Vi­nickým ml. do oblastí dnešního Polska a Slo­venska, kde předváděli gymnastiku a hráli s loutkami. 1866 podnikli znovu delší cestu (Trenčín, Žilina, Liptovský Sv. Mikuláš, Koši­ce), pokračovali na jih do Uher a dostali se až do Pětikostelí [Pécs]. Z dobrodružné cesty si L. 1867 přivezl šest uherských koní a pokusil se provozovat hipodrom. Po nezdaru tohoto podniku si pořídil voskové figuríny a před­váděl je na jarmarcích. Vedle těchto atrakcí, které provozoval hlavně v létě, hrál v zimních měsících loutkové divadlo. Od konce sedmde­sátých let se věnoval pouze loutkářství. Půso­bil hlavně ve středních Čechách. 1895 patřil ke kandidátům na reprezentativní loutkářské vystoupení na Národopisné výstavě českoslo­vanské v Praze. Měl dvanáct dětí, dospělosti se dožili jen dcera Marie (provdala se za loutká­ře J. Kaisera, jemuž L. věnoval loutky z dílny A. Suchardy zděděné po F. Vinickém) a syn Hynek (zdědil otcovy novější loutky od praž­ského řezbáře J. Alessiho). Zemřel na sešlost věkem.

L. se řadil k dobovému typu kočovných komediantů, kteří se živili provozováním různých atrakcí. V mládí a v době, kdy měl malé děti, které vycvičil, předváděl gymnastická vystou­pení, příležitostně doplňovaná loutkářskými produkcemi. L. loutkářskou činnost, která na­konec v jeho působení převládla, ovlivnilo se­tkání s dvěma význačnými reprezentanty české­ho loutkářství, F. Vinickým a J. N. Lašťovkou. L. převzal většinu her z repertoáru F. Vinické­ho (mj. Fausta, Jenovefu, Jana Kovaříka). Hrál je zpaměti, později uváděl novější hry „z kní­žek“. V devadesátých letech, kdy vrcholil kult M. Kopeckého, L. svou činností připomínal vý­znam loutkářského působení F. Vinického.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, Sány 03, matrika na­rozených 1787–1830, s. 124–125; Kutná Hora 66, matrika zemřelých 1908–1920, s. 245. ■ F. Hrn­číř: Loutkové divadlo, Katalog školského oddělení Národopisné výstavy českoslovanské v Praze 1895, 1895, s. 46; K. Procházka: O loutkových di­vadlech. Lidopisná studie, České květy 3, 1904, s. 134n., 156n.; Národní politika 4. 4. 1913 [úmrtí]; J. Bartoš: Loutkářská kronika, 1963, s. 120–122.

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 559

Autor: Dubská, Alice