Ladecký, Jan

Jan
Ladecký
13. 5. 1861
Praha
20. 7. 1907
Praha
Divadelní kritik a publicista, dramatik, dramaturg.

Narodil se jako třetí ze čtyř synů tesařského mistra Václava L. Vystudoval vyšší reálku v Ječné ul., profesor češtiny F. Bílý byl rád­cem jeho literárních začátků. Po absolvování učitelského ústavu (1880) se stal podučitelem v Nadějkově u Sedlčan, 1884 byl přeložen na matiční školu do Prachatic. 1886 se ože­nil s Marií Kuthanovou (posléze redaktorkou ženských časopisů, Wiesnerových kalendářů a překladatelkou z francouzštiny). 1887 opus­til pedagogickou dráhu, vrátil se do Prahy a až do předčasné smrti se plně věnoval novinář­ské, literární a kulturně-organizační práci. Byl jednatelem spolku Máj, členem literárního od­boru Umělecké besedy. Zemřel po dlouholeté srdeční chorobě, pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

Od mládí se pokoušel o dramatickou tvorbu. Prvotina Kortan, pětiaktová tragédie o vzpou­ře jihočeských rolníků 1775, trpí přemírou vypjatého vlasteneckého patosu, rétorickými dialogy a chatrnou dramatickou výstavbou. Ve veselohře Pan regent tvoří historický mo­tiv – spor o privilegia města Selčan [Sedl­čan] – koloritní rámec banální milostné zá­pletce. Obě hry byly uvedeny pouze na ochot­nických scénách. Po delší odmlce se obrátil k současnosti aktovkou z uměleckého světa V úskalí a dramatem Dva světy, jímž prorazil do ND (po neúspěšně zadaných kusech Cizin­ka, Samozvanec, Car Vasil, Oběť, Český kní­že, Za chlebem a překladu Scribeovy komedie Syn Cromwellův). Pětiaktové drama Dva světy (oceněné Náprstkovou cenou, do soutěže za ­dané pod názvem Úpadek a vznik) řešilo kon­flikt mezi zámkem a podzámčím způsobem značně vzdáleným realistickým tendencím, které L. teoreticky prosazoval. Bylo však dra­maticky účinné, mělo úspěch u publika a kri­tika je přijala vlídně. ND uvedlo i L. poslední drama Bez lásky, podávající s životní syrovos­tí, avšak značně vnějškově, tragické vyústění manželské nevěry sebevraždou ženy-oběti. V pozůstalosti se zachoval rukopis pětiaktové tragédie Car Vasil, její německý překlad a prv­ní akt nedokončené hry Lichá světla.

Větší význam měla L. práce redakční a vy­davatelská. Již 1885 začal vydávat Vinohrad­ské listy, orgán věnovaný zájmům pražských předměstí a okolních obcí (vycházel ještě dlouho po jeho smrti, do 1935). Důležitým poči­nem bylo založení odborně zaměřeného diva­delního časopisu Česká Thalia, který vydával 1887–92 s manželčinou pomocí a kolem nějž soustředil řadu vynikajících spolupracovní­ků. Sám hojně přispíval kritickými statěmi, referáty, informativními články i překlady francouzských a německých statí (podepiso­val je pseudonymy). Obzvláštní pozornost věnoval realistické dramatice ruské a domá­cí. Byl vášnivým zastáncem realismu, kte­rý chápal jako pravý směr českého dramatu a literární tvorby vůbec, naturalismus však odmítal. Českou Thalii otevřel hrám, které dramaturgie ND zamítla nebo opomíjela (Tol­stého Vláda tmy v Mrštíkově překladu, Strind­bergova Slečna Julie, Becqueovi Krkavci, Mae­terlinckových Sedm princezen) a domácím no­vinkám (Štech: Maloměstské tradice, Svoboda: Márinka Válkova). Ač nebyl programově dů­sledný (tiskl statě Vrchlického, Zeyerovu hru Šárka, brojil proti dramaturgii Stroupežnické­ho v ND), časopis se jeho přičiněním účastnil zápasů o prosazení realismu na českém jeviš­ti. V závěru devadesátých let redigoval orgán Ústřední matice ochotníků českoslovanských Thalia (1897–1900), soustředěný na otázky ochotnického divadelnictví. Po jeho zániku psal divadelní noticky, souhrnné přehledy čin­nosti předměstských scén a občasné referá­ty do Národních listů, později byl divadel­ním referentem Vlčkovy Osvěty a časopisu Zvon. Redigoval nově vzniklé Meziaktí [ND] (od 1900/01; pravidelné informační články a rozbory), oddíl Beletrie v Divadelním kalen­dáři (1901–06) a přispíval do Kavkova Diva­dla (od jeho vzniku 1903). Jeho kritiky z té doby už neměly někdejší bojovnost a útočnost, ale přinášely výstižnou analýzu hereckých vý­konů, zachycovaly náladu v hledišti a všímaly si ohlasů publika.

L. se angažoval v jednom z pokusů o vy­tvoření moderní české scény po vzoru „vol­ných“ scén v Paříži, Berlíně a Vídni. 1894 za­ložil s K. Stockým Divadlo v Národním domě na Král. Vinohradech, které mělo být intimní scénou orientovanou na náročné publikum a pěstující v opozici vůči ND dramatiku psy­chologicko-realistickou a symbolistní. Jako dramaturg podněcoval ke spolupráci domácí autory (Herrmann: Manželova přítelkyně, Ji­rásek: Zkouška, Vávra: Konkursy pana notá­ře, Starý: Magdalena, Štech: Zlatý déšť). Za­mýšlený program záhy ztroskotal na nezájmu obecenstva, a když L. spojenectví se Stockým po narůstajících rozporech zrušil, scéna brzy zanikla. Bezvýsledně se ucházel o místo dra­maturga v ND při změně divadelní správy 1900, o tři roky později usiloval s Šubertovou intervencí o místo uměleckého ředitele brněn­ského ND, avšak také marně. Dlouholetým L. zájmem byla ochotnická divadla, 1895 až1900 zastával funkci starosty Ústřední mati­ce divadelních ochotníků českoslovanských (rezignoval ze zdravotních důvodů). Horlivě šířil mezi ochotníky vědomí o nutnosti orga­nizace, přičinil se o hostování ochotnických představení v ND (1891 Smiřičtí; 1895 Naši furianti; 1900 Magdalena – i režie). Četnými články a přednáškami apeloval na původnost repertoáru ochotnických divadel, které chápal jako mocný nástroj národního uvědomění. Patřil k nejagilnějším pořadatelům divadelní­ho oddílu na Národopisné výstavě 1895 (jako stoupenec panslavismu propagoval její me­zinárodní, respektive všeslovanskou koncepci). Při této příležitosti také inicioval a redigoval – na dlouhou dobu ojedinělou – publikaci Příspěvky k dějinám českého divadla, do níž přispěl shrnující statí Česká divadla ochotnická.

Jako autor velkorysé koncepce Ottova di­vadelního slovníku se stal hlavním redaktorem tohoto díla. Sebral pro ně cenný materiál (mj. pořídil soupis repertoáru pražských i před­městských divadel 1860–1905) a napsal řadu hesel (hesla divadelníků psal i pro Ottův slov­ník naučný). Od jeho nejvýznamnější práce ho odvedla smrt a slovník zůstal torzem.

Pseudonymy, šifry

Alfio, B. Mareš, Bedřich Mareš, Bohumil Kuthan, J. Lý, J. V. Bursa, Jos. Sobotka, Josef Prokopec, K. Beneš, Karel Možný, -up.- [s. I. Herrmannem], V. Brych, -ý.

Hry

Kortan, t. 1883; Pan regent, t. in Česká Thalia 1, 1887, s. 79–81, 95n., 105–107, 127–129, 141n., 159n., 170–172, 184n., 197n., 215n., 236–239, 254n., 264–266, 284, 292n., 312n., 326n., 340n., 355–360; V úskalí, cyklus Máje, Švandovo div. 1892, t. 1893; Dva světy, ND 1897, i t.; On mluví s papá (sólový výstup pro dámu), Aréna na Smí­chově 1897; Bez lásky, ND 1898, t. 1899.

Překlady

A. Daudet: Překážka, ukázky t. in Česká Thalia 5, 1891, s. 181–183 a 193–196; A. Dumas ml.: Cizin­ka, ND 1900; Y. Guilbert: Hrdina dne, t. 1903; A. Schnitzler: Literatura, ND 1905.

Teatralia

Listy o ND (I. Budoucí ředitel, II. Dramaturg, III. Dramaturg – dramatický spisovatel, IV. Po letní saisoně r. 1888), Česká Thalia 2, 1888, s. 94n., 135n., 272–275, 285–288; Jednota přátel českého divadla. Několik slov o našich divadelních potře­bách, Divadlo 3, 1904/05, s. 4–7 [návrh na zřízení dramatické konzervatoře]; Česká divadla ochotnic­ká, in Příspěvky k dějinám českého divadla. Zároveň seznam předmětův divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895, 1895, s. 116–157.

Prameny a literatura

NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 335, obr. 602 [Ladecký Johann], 611 [Ladecky Jo­hann]. AMP: Sbírka matrik, TRP O5, matrika od­daných fary u Nejsv. Trojice v Podskalí 1882–1891, s. 136, obr. 139 [13. 5. 1886]. LA PNP: osobní fond, inventář → D. Balcarová, 1984. ■ F. Zákrejs, ref. Kortan, Osvěta 13, 1883, s. 837 + ref. Pan regent, tamtéž 19, 1889, s. 284●; ref. V úskalí: š. [J. Kuff­ner], Národní listy 3. 12. 1892; nesign., Česká Tha­lia 6, 1892, s. 385n.; J. Karásek, Niva 3, 1893, s. 32; P., Světozor 27, 1892/93, s. 60; -ý, Literární listy 14, 1893, s. 69; F. Zákrejs, Osvěta 27, 1897, s. 475●; al: Divadlo v Národním domě na Král. Vinohra­dech, Besední listy 3, 1895, s. 8n.●; ref. Dva světy: F. X. Š. [Šalda], Literární listy 18, 1896/97, s. 223 až 225 → Kritické projevy III, 1950; K. [F. V. Krej­čí], Rozhledy 6, 1896/97, s. 613; J. K. [Kvapil], Zlatá Praha 14, 1896/97, s. 215n.; F. Zákrejs, Osvě­ta 27, 1897, s. 362–364; K. [Kamínek], Moderní re­vue 3, 1896/97, sv. 6, s. 31; P., Světozor 31, 1896/97, s. 214; J. Flekáček,Vlasť 13, 1896/97, s.778●; ref. Bezlásky: F. X. Š. [Šalda], Lumír 27, 1898/99, s. 84 + Literární listy 20, 1898/99, s. 165n., oboje → Kri­tické projevy IV, 1951; Kj. [F. V. Krejčí], Rozhledy 8, 1898/99, s. 277; K. K. [Kamínek], Moderní revue 5, 1898/99, sv. 9, s. 93n.; Nemo [K. B. Mádl], Zlatá Praha 16, 1898/99, s. 10; P., Světozor 33, 1898/ /99, s. 11; N-k [J. Kamper], Česká revue 2, 1898/99, s. 350●; nesign.: J. L., Divadlo 1, 1903, s. 127–129●; nekrology: O. Theer, Lumír 35, 1906/07, s. 522n.; -r [R. J. Kronbauer], Máj 5, 1906/07, s. 696; Diva­dlo 5, 1906/07, s. 428; K., Divadelní list Máje 3, 1906/07, s. 264n.; -m-, Zvon 7, 1906/07, s. 688; Zlatá Praha 24, 1906/07, s. 535; Národní listy  21. 7. 1907; F. V. V. [Vykoukal], Osvěta 37, 1907, s. 857n.●; 30. výr. úmrtí: J. Sajíc, Česká osvěta 27, 1930/31, s. 343; J. Rydvan, Československé diva­dlo 14 (9), 1931, s. 137n.●; O. Fischer: Činohra Národního divadla do roku 1900 (Dějiny Národ­ního divadla IV), 1933, s. 157–159, 167, 182, 184, 192, 197n., 203, 220, 232n., 258, 272n., 279, 286, 300, 302, 321–323, 325, 328n., 331; J. Vondráček: J. L., České lidové divadlo 1, 1948, s. 13n., 27–29, 42n., 59–61; J. Císař: Život jevišti, 1962, s. 48, 74, 95n.; DČD III; J. Švehla: Ottův divadelní slovník, Prolegomena scénografické encyklopedie, č. 18, 1973, s. 45n. + Jan Otto: kus historie české kni­hy, Jinočany 2002, s. 110n; P. Ježková: Co zbylo z Ottova divadelního slovníku. Soupisy repertoáru pražských předměstských scén 1860–1905, in sb. O divadle 2008, ed. J. Štefanides, Olomouc 2009, s. 211–224. ■ LČL, Otto; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 555–558

Autor: Ježková, Petra