Lacina, František

František
Lacina
26. 8. 1863
Žďár nad Sázavou
13. 12. 1941
Praha
Divadelní ředitel, režisér, herec.

Otec byl pekařem ve Žďáru. L. absolvoval nižší české gymnázium v Brně (1879) a za­čal studovat na učitelském ústavu, který proti vůli rodičů již na jaře 1880 opustil. Něja­ký čas pracoval jako číšník v Kralupech, ale brzy jej zlákalo divadlo: v Roudnici nastoupil ke společnosti V. K. Jelínka (1881–82), odkud přešel jako nápověda, rekvizitář, kulisák a ce­dulář k V. Braunovi (1882–83). V létě 1883 se musel dostavit k vojenskému odvodu, od­veden nebyl. Na nátlak rodičů vystudoval soukromou obchodní školu (1883–85) a krát­ce praktikoval ve Vídni. Po návratu domů ale znovu utekl k divadlu, nedlouho opět pobyl u V. Brauna (1885–86), pak se uchytil u tehdy už podřadné malé společnosti V. Svobody, kde začal režírovat. Oženil se s ředitelovou dcerou Františkou, 1891 se stal artistickým správcem a 1894 ředitelem tchánova podniku. Po Svo­bodově smrti 1895 získal vlastní koncesi. Koncem 1896 je však i s manželkou doložen u společnosti E. Zöllnerové na štaci v Lounech jako hrdinský milovník. Brzy spojil svůj diva­delní osud s ND v Brně. Vedl je 1898–1903, 1904/05, 1909–13 a 1915–18. Mezitím byl 1905–09 prvním ředitelem nově ustaveného Divadla sdružených měst východočeských, v létě 1908 režisérem Lidového (Pištěkova) divadla na Král. Vinohradech. Ve své poslední brněnské sezoně (1917/18) předal vedení zeti V. Jiřikovskému. Koncem 1918 založil Mo­ravskou činohru, s níž (za pomoci tajemníka R. Lince) kočoval na Moravě do 1921, kdy se přestěhoval do Prahy a společnost přene­chal Lincovi. 1921–30 byl uměleckým ředi­telem Vinohradské zpěvohry, 1929/30 i reži­sérem divadla Uranie v Praze-Holešovicích (za ředitele V. Wuršera), z níž se s H. Váv­rou pokusil vybudovat 1932 Lidovou operu. Po finančním nezdaru tohoto podniku už jen příležitostně spolupracoval s ochotníky nebo s nezaměstnanými herci v Umělecké besedě. Zemřel po krátké nemoci v pražské nemoc­nici na Bulovce, pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

Manželka Františka (1866 Písek – 1930 Praha) byla herečkou s větší rutinou než talen­tem. V L. souboru však zastávala přední místo a byla obsazována do velkých rolí od drama­tických (např. Runa, Zeyer: Radúz a Mahulena, Jele, Vojnović: Mořská bouře – 1898; Eva, Preissová: Gazdina roba, Hanka Schälo­vá, Hauptmann: Forman Henčl – 1899; Vale­rie Messalina, Wilbrandt: Arria a Messalina) přes salonní (Andrea, Sardou: Andrea – 1899) až po komediální (Katherina Hübscherová, Sardou–Moreau: Madame Sans-Gêne – 1898), vedle nichž zastávala i obor naivek (Bětuška, Šubert: Jan Výrava).

L. bylo dopřáno patrně jen průměrné he­recké nadání, jež mu umožňovalo slušně ode­hrát rozmanitý repertoár, který vyžadoval ambulantní soukromý divadelní podnik. Když věkově opustil mladé milovníky, které hrál podle vlastních slov u Brauna a poté u Svobo­dy, který jej pro milovnický obor angažoval, staly se jeho doménou typy bonvivánů, elegá­nů, šviháků a světáků v konverzačních hrách, fraškách a veselohrách (Napoleon v Madame Sans-Gêne) či povedení mazánkové okouzlu­jící v lehké rozmarné konverzaci. Slušně zpí­val, poměrně často a rád vystupoval v operetě (Celestin v Mamzelle Nitouche), občas i v epi­zodních operních úlohách.

Přestože se k herectví neustále vracel, větší význam měla jeho práce režijní, a zejména ini­ciativa dramaturgická. Už po příchodu ke sko­mírající Svobodově společnosti, jejíž soubor rozšířil, se zasadil o modernizaci repertoáru – v druhé polovině osmdesátých let do něho vřa­dil rychle se rozvíjející české realistické drama a jeho úroveň pozvedl světovou klasikou. Rok po svém nástupu začal uvádět i opery. Bývalou Svobodovu společnost rychle dovedl k vzestu­pu a vydobyl jí kredit, jenž mu umožnil vstup do brněnského ND. Pohotovým uváděním sou­dobých novinek organicky navázal na odkaz P. Švandy ze Semčic. Preferoval českou dra­matiku, v prvním brněnském období (do 1905) zařazoval hry A. Jiráska, F. A. Šuberta (Dra­ma čtyř chudých stěn uvedl 1902 poprvé na českou profesionální scénu), M. A. Šimáčka, L. Stroupežnického, J. Zeyera, F. Sokola Tůmy, J. Kvapila (Princezna Pampeliška, 1898), bratří Mrštíků (Maryša, 1900), J. Hilberta, F. X. Svo­body, V. Dyka ad. Mezi překlady mělo velký podíl ruské drama: N. V. Gogol, A. P. Čechov (Strýček Váňa, Višňový sad, 1905), L. N. Tol­stoj (Vláda tmy), M. Gorkij (Na dně) ad. Do okruhu realistického, naturalistického i sym­bolistního dramatu se řadily inscenace děl G. Hauptmanna (Forman Henčl, Potopený zvon, Tkalci), H. Sudermanna, M. Halbeho (Mládí), H. Ibsena (Nora), M. Maeterlincka (Monna Vanna), H. Heijermanse, I. Madáche, L. Rydela, I. Vojnoviće i G. B. Shawa. Ze svě­tové klasiky volil zvláště Molièra, Schillera a Shakespeara. Značnou část tohoto repertoáru také režíroval, ale režisérem ve smyslu tvůrčí interpretace nebyl. Dbal o výpravu, o pečlivé nastudování, herecké výkony a souhru. I jako režisér měl rád francouzské konverzační ve­selohry, věnoval se také operetě a opeře, vý­jimečně baletu. V činoherním souboru měl vždy několik vynikajících individualit. 1898 až 1905 patřili k činohercům J. Auerswald, J. Javorčák, A. V. Juppa, J. Pulda a A. Vojta (všichni také režírovali), F. Bursová, manže­lé L. a E. Pechovi, V. Táborský a F. Zvíkov­ský (též režisér), od sez. 1902/03 H. Vojtová a O. Jelínková a od sez. 1904/05 manželé J. a A. Zelenkovi. Často hostovali H. Kvapi­lová a E. Vojan z pražského ND. Pro Divadlo sdružených měst východočeských sestavil sedmdesátičlenný soubor pro činohru, operu a operetu. Pro činohru v něm měl nejkvalitněj­ší síly 1905–07 (J. Auerswalda, T. a J. Brzko­vy, F. Kaňkovského, J. Javorčáka, J. a A. Ze­lenkovy ad.). Na repertoáru byly znovu hry A. Jiráska, J. Vrchlického, J. Hilberta (O boha), L. N. Tolstého (Vzkříšení), H. Ibsena (Paní z ná­moří), Rostandův Cyrano z Bergeraku, také Shakespearův Hamlet, Romeo a Julie a Sen noci svatojanské. Po návratu do Brna uváděl hry F. Šrámka (Léto), J. Mahena (Píseň života, Ulička odvahy – úspěšné hostování v pražské Uranii), A. Jiráska (Gero a Jan Žižka), G. Zapolské ad. Ze světové klasiky nastudoval mj. Goethova Fausta (1912). Po vypuknutí války brněnské ND v sez. 1914/15 neotevřel, ale na jeho provozu zajišťovaném hereckou svépo­mocí se podílel jako režisér (cyklus her Tylo­vých, 1916; Jiráskových, 1917). Soubor dopl­nil mladšími silami (K. Jičínským, V. Jiřikov­ským, V. Merhautem, J. Vojtou, E. Vrchlickou, R. Walterem). V několikaměsíčních pauzách mezi brněnskými sezonami míval stagiony ve větších městech (České Budějovice, Ostrava), organizoval i zájezdy mimo české země, vět­šinou s operou (1902 Uhry; 1903 Rumunsko, Bukovina, Halič; 1905 Uhry, Dalmácie). Čino­hra hostovala několikrát ve Vídni (v prosinci 1902, 1910 a 1911). 1902 uspořádal vůbec první českou profesionální stagionu v Prešpur­ku [Bratislava], jejíž ohlas vyvolal myšlenku kompenzovat absenci slovenského profesio­nálního divadla českými soubory. Plánovanou stagionu v Košicích 1903 se mu nepodařilo uskutečnit pro odpor maďarských intelektuá­lů a úřadů. Vedení společnosti občas svěřoval jiným ředitelům (v Brně 1902/03 A. Staňkovi Doubravskému, 1913/14 A. Fenclovi; v Diva­dle sdružených měst východočeských 1907/08 E. Aschenbrennerovi, 1908/09 J. Malému). Po ­válečnou cestující Moravskou činohrou se stagionami ve větších městech (Znojmo, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Lipník, Hranice, Fren­štát p. Radhoštěm, Olomouc) L. navazoval na své dosavadní působení přispívající k profe­sionalizaci českého divadelnictví na Moravě: suploval stálý soubor nebo předcházel jeho ustavení (např. v Olomouci 1920).

Role

Braunova spol.

Hranatý (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl) – 1882.

Lacinova spol.

Leopold (L. Gandillot: Pan podprefekt) – 1894; Ce­lestin (F. Hervé: Mamzelle Nitouche) – 1897; První soudce (B. Smetana: Dalibor), Titus Caesar (J. Vrch­lický: Epponina), Artuš (týž: Král a ptáčník), Ivo Ledenič (I. Vojnović: Mořská bouře), Dok­tor Česal (J. Štolba: Na letním bytě), Baron (J. Ladecký: Dva světy), Dr. Landas (V. Štech: Oh­nivá země), Napoleon I. (V. Sardou, E. Moreau: Madame Sans-Gêne) – ND Brno 1898; Georges Godefroid (A. Bisson: Kontrolor spacích vagonů), Vilík (H. Sudermann: Zkáza Sodomy), Chapitel (V. Roger: Miss Nicol Nick), Honza (J. Kvapil: Princezna Pampeliška), Mánek (G. Preissová: Gaz­dina roba), Hrabě Štěpán d’Ormeuil (V. Sardou: Andrea), Walter (G. Hauptmann: Forman Henčl), Doktor Krása (R. Nordmann: Padlí andělé) – ND Brno 1899; Horský (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Válka v míru), Cajus Silius (A. Wilbrandt: Arria a Messalina) – ND Brno 1900; Kusý (K. Laufs, K. Kraatz: Bratři zednáři) – ND Brno 1901; Relski (J. A. Kieselewski: Karikatury) – ND Brno 1902; Konrád (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Štěpán Lotrinský (E. Bozděch: Zkouška státníkova), Jiřík (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Don César (J. J. Ko­lár: Magelona), Šavlička (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Oktáv (G. Ohnet: Majitel hutí), De Pru­nelles (V. Sardou: Cyprienna), Vojtěch Karásek (L. Stroupežnický: Zkažená krev), Drtina (A. Jirá­sek: Vojnarka), Artur (F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí), Mlynář (A. Jirásek: Lucerna) – 1908; Cajus Valerius Catullus (J. Vrchlický: Pomsta Catullova) 1915; Richard Mayrek (G. Davis: Katakomby), Vladimír Veselý (F. a P. Schöntha­nové: Země zaslíbená), Arpad Istvan (E. Schenk: Bujná krev aneb Sen před svatební nocí), Hanzi Čtyročka (L. Krenn, K. Lindau: Chudá holka), Blan­chon (A. Bisson, A. Carré: Reduta), Hanuš (J. Jarno, H. Fischer: Krkavčí otec), Comte Carnero (J. Strauss: Cikánský baron), Gaspar (R. Planquette: Zvonky cornevillské), Tromboni (R. Dellinger: Chansone­ta), Karbunkuli (K. Millöcker: Zakletý zámek), Jiřík (E. Audran: Šotek), Kořen (L. Krenn, K. Lindau: Náci a Muci), Merkur (J. Offenbach: Orfeus v pod­světí) – b. d.

Režie

ND Brno

V. Sardou: Madame Sans-Gêne, W. Shakespeare: Othello, mouřenín benátský, G. Hauptmann: Forman Henčl – 1899; A. a V. Mrštíkové: Maryša – 1900; R. Hawel: Matka Starost, E. Brieux: Červený talár, A. P. Čechov: Strýček Váňa, W. Shakespeare: Romeo a Julie, R. Lothar: Král Harlekýn – 1901; V. Sardou: Theodora, H. Ibsen: Nora, J. A. Kisie­lewski: Karikatury, F. V. Jeřábek: Syn člověka, F. A. Šubert: Drama čtyr chudých stěn – 1902; E. Rostand: Cyrano de Bergerac, M. Maeterlinck: Monna Vanna, H. Ibsen: Nora – 1903; J. Vrchlický: Knížata, F. A. Šubert: Žně – 1904; M. A. Šimá­ček: Svět malých lidí, I. Madách: Tragedie člově­ka – 1905; R. de Flers, A.-G. de Caillavet, E. Arène: Král – 1909; J. Mahen: Janošík – 1910; A. Dvo­řák: Král Václav IV., A. Jirásek: Lucerna – 1911; P. Louÿs, P. Frondaie: Žena a tatrman, J. W. Goethe: Faust – 1912; A. Jirásek: Gero, F. Langer: Svatý Václav – 1913; M. Hennequin, P. Veber: Paní pre­sidentová, G.-A. de Caillavet, R. de Flers, E. Rey: Rozkošná příhoda – 1914; F. A. Šubert: Jan Vý­rava, T. Rittner: Malý domek, F. Lehár: Konečně sami, E. Kálmán: Jeníček se vrátí – 1915; J. Mahen: Píseň života, J. K. Tyl: Pražský flamendr, J. Hilbert: Jejich štěstí, J. Patrný: Ostříž, J. Vrchlický: Godiva, O. Nedbal: Pohádka o Honzovi, týž: Vinobraní – 1916; L. N. Tolstoj: Jen drápek uváz’ a ztracen je celý ptáček, G. Jarno: Moje Anička, J. K. Tyl: Slepý mládenec – 1917; S. Przybyszewski: Sníh – 1918.

Pištěkovo div.

A. Dumas st., dram. J. Pulda: Hrabě Monte Christo, A. Engel, J. Horst: Svět bez mužů, K. Kraatz: Automobilista, J. Pulda: Hloupý Honza na výstavě, týž: Pražské děti z mokré čtvrti, J. Zeyer: Radúz a Mahulena – 1908.

Prameny a literatura

MZA: Sbírka matrik, 16602 Ždár město, matrika narozených 1848–1866, s. 329, obr. 236. NA: fond PM 1891–1900, kart. 2547, sign. 8/6/17/1 [konce­se]. ■ Nesign.: F. L., Divadlo 5, 1906/07, s. 376; Jubileum třicetileté divadelní činnosti., tamtéž 10, 1911/12, s. 123n.; Lidové noviny 10. a 13. 2. 1920 [stagiona v Olomouci]; F. Hlavatý: Herecké vzpo­mínky. 18901930, [1930], s. 59n.; F. Lacina: Můj začátek u divadla, Divadlo 25, 1938/39, s. 14–17; K. Tauš: K padesátiletému jubileu Českého divadla v Brně, 1934, s. 69–77; K. Engelmüller: Pětasedm­desátka divadelního ředitele F. L., Národní politika 26. 8. 1938●; ej, tamtéž 4. 10. 1941●; úmr­tí a nekrology: ej., Národní politika 14. 12. 1941; K. T. [Tauš], Moravská orlice 16. 12. 1941; KZK [Klíma], Lidové noviny 16. 12. 1941, ráno; Mz., Divadlo 28, 1941/42, s. 45n.●; J. Burda: Aby se nezapomnělo..., 1958, s. 95, 96, 312; J. Knap: Zöll­nerové, 1958, s. 224 + Umělcové na pouti, 1961, zvl. s. 43, 125, 176–181 + Čtyři herečky, 1967, zvl. s. 58n., 70–74, 80–83; S. F. Svoboda: Divadelní ředitel F. L., Žďár n. S. 1963; J. Pömerl: Východo­české divadlo a jeho činohra v letech 19051945, dipl., FF UK 1974; DČD III; K. Tauš: Divadelník F. L., Program SD Brno 54, 1982/83, s. 283, 324, 369; L. Čavojský, V. Štefko: Slovenské ochotnícke divadlo 18301980, 1983, s. 75n.; F. Černý: Di­vadelní život v Jaroměři v letech 18191918, 2003, s. 301–305. ■ EDS, Otto-dod, PBJ; Buchner, Brno

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 552–555

Autor: Štefanides, Jiří