Kvapilová, Hana

Hana
Kvapilová
29. 11.1860
Praha
8. 4. 1907
Praha
Herečka.

Roz. Kubešová. Byla prvorozeným dítětem re­staurátora pozlacovače Gustava Kubeše a jeho ženy Marie; jediný sourozenec, bratr Gustav, 1888 zemřel. Otec provozoval dílnu ve Spále­né ul. a věnoval se svým uměleckým zájmům: malbě, zpěvu, hře na klavír, skládání kupletů a ochotnickému divadlu. K. navštěvovala sou­kromou školu F. S. Amerlingové a 1871–75 Vyšší dívčí školu, hře na klavír ji učil A. Dvo­řák. 1879 otec po spekulaci s pozemky zkra­choval, živil se jako pozlacovač, malíř pokojů i divadelních dekorací pro ochotnické spolky, při otevření ND se neúspěšně ucházel o místo dekoračního malíře. Finanční obtíže způsobily rozvrat rodiny, K. pomáhala zajišťovat obživu šitím, vyšíváním a výukou hry na klavír (zá­žitky vylíčila v pozdějších povídkách). Sezná­mila se s kroužkem mladých literátů a uměl­ců na Malé Straně (J. Šváb-Malostranský, F. X. Svoboda, pozdější herec R. Inemann aj.) a v listopadu 1884 začala hrát s ochotníky v Malostranské besedě. Na jaře 1886 ji E. Vo­jan, s nímž ji pojil blízký vztah, přizval do své­ho připravovaného souboru, k jehož ustavení ale nedošlo. K. dostala další nabídky, i z praž­ského německého divadla. V červnu 1886 na­stoupila do společnosti P. Švandy ze Semčic, s níž hrála v zimním období v ND v Brně a v létě ve smíchovském Divadle u Libuše. V dubnu 1888 hostovala v ND, od června byla angažována. V květnu 1894 se po čtyř­leté známosti provdala za básníka a žurnalistu Jaroslava Kvapila, manželství zůstalo bezdět­né. Během působení v ND byla objektem čet­ných intrik uvnitř divadla i štvavých kampaní v tisku, které po Kvapilově nástupu do ND (1900) zesílily. 1901 napadl její herectví Spo­lek českých spisovatelů beletristů Máj, 1903 dramatik J. Hilbert (stať Ženství v ND, in Mo­derní revue), na obranu K. vystoupili herci M. Hübnerová a J. Mošna, básník J. S. Machar, kritici F. V. Krejčí, J. Vodák ad. Nenávist­né útoky a nepochopení ji psychicky deptaly a zhoršovaly její celkový zdravotní stav. Ně­kolik let trpěla cukrovkou, která jí přivodila náhlou a předčasnou smrt. Po smutečních obřadech v Praze byly její ostatky převezeny ke zpopelnění do Kamenice v Sasku. 1914 byl v Kinského zahradě na Smíchově instalován pomník od J. Štursy, do nějž byla uložena urna s jejím popelem.

Od poloviny devadesátých let byla literár­ně činná, k psaní ji podněcovala blízká přítel­kyně, spisovatelka R. Svobodová. Psycholo­gicky laděné povídky líčící osudy žen, zvláště umělkyň, a drobné črty s autobiografickými rysy publikovala K. v deníku Národní politi­ka, v časopisech Český svět, Niva, Světozor, Volné směry, Zlatá Praha, Ženský obzor a Ženský svět. Napsala několik hereckých portrétů a úvah o herecké tvorbě. Posmrtně byly vydány básně v próze a část korespondence. Cestovala po Evropě, hostovala v Bělehradě (1902 a 1906; vyznamenána Řádem sv. Sávy) a Záhřebu (1903). Zajížděla též k ochotnickým spolkům mimo Prahu i do krajanského Pokro­ku ve Vídni (např. 1904). Od počátku profe­sionální herecké dráhy se věnovala recitaci a sklízela za ni obdiv a uznání posluchačů i básníků (např. P. Bezruče), ráda četla pohád­ky dětskému auditoriu. Na literárních večerech předčítala díla moderních autorů, např. 1904 v Ženském klubu Maeterlinckova dramata Vnitro a Sestra Beatrice. Působila v charitativ­ních spolcích a projevovala velké porozumění pro sociální problémy.

K. svými fyzickými danostmi (střední po­stava, nepravidelná tvář, slabší hlas altového zabarvení) nenaplňovala dobový ideál žen­ské krásy, byla však obdařena jemným půva­bem, zrcadlícím vnitřní krásu a ušlechtilost. Vedle hereček atraktivního či impozantního zevnějšku vyhlížela nenápadně, ale strháva­la pozornost procítěnou hrou a schopností vyznačit složitou psychiku, emoce a tužby hrdinek. Mimořádný talent jí už v prvním angažmá ve Švandově společnosti umožnil zhostit se zdařile velkých úkolů. Během dvou let vytvořila více než čtyřicet rolí v klasickém i současném repertoáru. Vedle hrdinek Shake­spearových (Julie, Ofelie, Blažena, Kordelie, Viola) a Ibsenových (Nora, Rebeka Westo­vá v Rosmersholmu, Petra v Nepříteli lidu) ztělesnila Markétu v Goethově Faustovi či Kleistovu Katinku a mnoho postav ve hrách Ceněna publikem, kritikou i autory, kteří psali českých autorů i v oblíbených francouzských postavy přímo pro ni (Vrchlický, Zeyer, Šimá­ček, Jirásek, Svoboda), se pozvolna dostávala k závažnějším úkolům, nejednou to byly role, které hrála již u Švandy (Ofelie v Hamletovi, 1893). V druhé polovině devadesátých let si ztvárněním postav v klasické, a zejména v moderní dramatice (Rebeka Westová, Ibsen: Rosmersholm; Mína, Hilbert: Vina; Pampeliška, Kvapil: Princezna Pampeliška; Mahulena, Zeyer: Radúz a Mahulena) i v ND vydobyla pozici interpretky moderního senzitivního ženství. Hlubinným psychologickým ponorem, individualizací postav a dramatickým pojetím lidské existence se stala představitelkou nového hereckého stylu a po 1900 oporou Kvapilova divadelního programu. V Kvapilových režiích vytvořila své nejvýznamnější kreace, jimiž vyjádřila rozpolcenost osamělé či nepochopené a prostředím omezované ženy, utíkající se do vlastního nitra a projektující se do lepšího života v neurčité budoucnosti (Ellida Wangelová, Ibsen: Paní z námoří; Markéta, Goethe: Faust; tit. role Schillerovy Marie Stuartovny; Mája Zemanová, Kvapil: Oblaka; Máša, Čechov: Tři sestry). Její herectví, jež souznělo se soudobým uměním, filozofií a psychologií, vyrůstalo z emocionální obraznosti a vyznačovalo se impresionistickým naladěním, vnitřními záchvěvy, nikoli prudkou, téměř animální činorodostí jako herectví soupeřek H. Benoniové a M. Laudové. K. usilovala vy­jádřit zápas o svobodný rozvoj ženy a o zlepše­ní jejího postavení ve společnosti; své postavy stále více idealizovala zaměřením k absolut­ním hodnotám, k dokonalosti, kráse a poezii. Její mollová subtilní hra, založená na „kmitání světel a stínů“ [Rutte], neměla výraznou tva­rovou plasticitu, byla opakem kriticky ostré­ho a neúprosného výrazu příznačného pro E. Vojana. Při dobývání citové a mravní prav­dy odvrhla veškeré konvence, s postavami se maximálně ztotožňovala, hluboce je prociťovala a sdílela jejich touhy, sny, bolesti a trýzně. V době, kdy se na jevišti prosazo­val kritický realismus a naturalismus, její hra směřovala dále k hlubinnému pojetí postav, k psychologickému realismu, v němž se uplat­ňovaly rysy veristické (konkrétní věcný detail) i stylizující (jednotící emocionální gesto). Se zaměřením k nitru a emocionálním stavům postav souvisela i technika, anulující hravost a zvýrazňující „život v roli“. Postavy byly pro K. podnětem k odkrývání sebe sama a stávaly se součástí jejího životního osudu; při detail­ním a dlouhém studiu role zkoumala postavu detailně a z různých perspektiv, analyzovala motivaci jednání, na základě vlastních zku­šeností a prožitků propátrávala, jak a proč se postava ocitla v dramatických situacích. Vlastní herecký výkon oddivadelnila, hlasové i mimické prostředky zjemnila, vyhýbala se efektům, altový hlas využívala k melodickým intonacím bez ostrých a dynamických kontras­tů a výkyvů ze základní polohy. Důraz kladla na mimickou hru beze slov, pověstná byla její „mluva rukou“ a obsahem naplněné pauzy. Zvýraznila dramatickou existenci postav, které u ní měly vždy tragické podloží. Vyjadřovala smutek i soucit, analogický pozdní dramatice H. Ibsena či G. Hauptmanna. Naplnění svých uměleckých představ nacházela u ruských herců MCHTu, ideje Stanislavského o životě v umění, o umění jakožto řeholi byly blízké jejímu pojetí herectví jako nového náboženství či bohoslužby lásky. Často byla srovnávána s tragédkami moderního evropského divadla, E. Duseovou, J. Hadingovou a B. Henning­sovou; svým mimořádným talentem, pojetím herectví a tvůrčí metodou se v českém prostře­dí stala spolutvůrkyní nového jevištního slohu a představitelkou uměleckého divadla.

Pseudonymy

Mája Z., Mája Zemanová, paní Mája Z.

Překlad

B. Nušić: Pustina, ND 1904, i t.

Role

Malostranská beseda (ochotníci)

Katynka (F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poscho­dí) – 1884; Luisa (F. Schiller: Úklady a láska) – 1886.

Švandova spol.

Anežka de Champrosé (E. Bozděch: Z doby ko­tillonův, i ND 1888), Anna Reyová (Dumanoir, A. de Keraniou: Jedna se směje, druhá pláče), Clai ­re (G. Ohnet: Majitel hutí), Alžběta (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, i ND 1888), Claire (A. Daudet, A. Belot: Fromont jun. a Rislersen.), Verunka (L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník), Marie (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Evička (K. Svět­lá, dram. E. Pešková: Kříž u potoka), Eliška ze Švamberka (L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek), Denisa (A. Dumas ml.: Denisa), Ofelie (W. Shake­speare: Hamlet, i ND 1893), Hermie (týž: Sen v noci svatojanské, i ND 1888), Valentina (A. Den nery, E. Cormon: Nevinně odsouzený), Ofelie (W. Shakespeare: Hamlet, i ND 1893), Matilda (E. de Girardin: Pokuta ženy), Blažena (W. Shake­speare: Mnoho povyku pro nic za nic, i ND 1907) – ND Brno 1886; Johana (F. V. Jeřábek: Závist), Dora (V. Sardou: Dora), Katuška (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Portia (týž: Julius Caesar), Michelina (G. Ohnet: Sergej Panin), Komtessa Sylvia (F. A. Šubert: Jan Výrava, i ND 1892), Julie (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Jeanne (A. Valabrègue: Manželské štěstí), Ludmila z Vře­sovic (L. Stroupežnický: Paní mincmistrová), Anna Kateřina (J. Vrchlický: Exulanti), Fernan­da (E. Augier: Pelikán), Petra (H. Ibsen: Nepřítel lidu, i ND 1891), Rebeka Westová (týž: Bílí koně, s tit. Rosmershom ND 1899), Fernanda (V. Sardou: Fernanda), Katinka (H. v. Kleist: Katinka Heil­bronská), Nataša (A. I. Palm: Náš přítel Něklužev), Magelona (J. J. Kolár: Magelona), Kordelie (W. Shakespeare: Král Lear), Nora (H. Ibsen: Váno­ce, s tit. Nora ND 1901), Ljubov Michajlovna Kra­molinová (A. N. Potěchin: Román mladé vdovy), Tekla (F. Schiller: Valdštýn), Princezna Eugenie (F. W. v. Hackländer: Tajný jednatel), Abigail (E. Scribe: Sklenice vody, i ND 1898) – 1887; Vio­la + Sebastian (W. Shakespeare: Večer tříkrálový, i ND 1905), Féňa (I. V. Špažinskij: Paní majorka), Amalie (F. Schiller: Loupežníci, i ND 1890), Mar­kéta (J. W. Goethe: Faust, i ND 1906), Klotilda (E. Pailleron: Myška, i ND 1899), Lionetta de Hun (A. Dumas ml.: Princezna z Bagdadu) – 1888.

ND

Veronika (J. J. Kolár: Mravenci), Dorotka (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Akmé (J. Vrchlický: Pomsta  Catullova) – 1888; Inés (J. Echegaray: Světec či blázen?), Nanynka (F. F. Šamberk: Palackého tří­da čís. 27), Notariuska (G. Preissová: Gazdina ro­ba) – 1889; Tonča Řeháková (M. A. Šimáček: Svět malých lidí), Filipina (F. A. Šubert: Velkostatkář), Šotek [Puk] (W. Shakespeare: Sen v noci svato ­janské) – 1890; Cherubín (P.-A. C. de Beaumar­chais: Figarova svatba), Alma (H. Sudermann: Čest), Axiocha (J. Vrchlický, h. Z. Fibich: Smír Tantalův), Marie Antonovna (N. V. Gogol: Revi­sor), Alena (A. Jirásek: Kolébka), Královna lou­tek (J. Bayer: Královna loutek) – 1891; Filipina (F. V. Jeřábek: Cesty veřejného mínění), Perdita (W. Shakespeare: Pohádka zimního večera), Bože­na (F. X. Svoboda: Směry života), Božena (J. Štol­ba: Vodní družstvo), Titanie (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské), Signe (B. Bjørnson: Bankrot), Jessika (W. Shakespeare: Kupec benátský), Rů­měna (V. K. Klicpera: Hadrian z Římsu), Brianda z Luny (J. Vrchlický: Soud lásky) – 1892; Bětuška (F. X. Svoboda: Rozklad), Marie (H. Sudermann: Domov), Markéta (E. Scribe: Salický zákon), Le­vóna (J. Zeyer: Sulamit), Josefa (F. X. Svoboda: Útok zisku) – 1893; Helena (M. A. Šimáček: Jiný vzduch), Jitka (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna), Rita (L. Fulda: Talisman), Ismena (Sofokles: Antigona), Markytka (L. Stroupežnický: Naši furianti), Anna (A. Jirásek: Otec) – 1894; Libuša (J. Zeyer: Libušin hněv), Katuše Vockeratová (G. Hauptmann: Osa­mělé duše) – 1895; Helena Lindnerová (J. Kvapil: Bludička, ND 1896); Mína Mařáková (J. Hilbert: Vina), Rebeka (J. Zeyer: Z dob růžového jitra) – 1896; Růžena Strnadová (F. X. Svoboda: Dědečku, dědečku!), Marie Calderonová (J. Vrchlický: Ma­rie Calderonová), Princezna Pampeliška (J. Kvapil: Princezna Pampeliška), Doňa Mariquita (J. Vrch­lický: Láska a smrt), Otylie (B. Viková-Kunětická: Neznámá pevnina) – 1897; Lenorka (A. Jirásek: Emigrant), Prolog + Mahulena (J. Zeyer: Radúz a Mahulena) – 1898; Porcie (W. Shakespeare: Ku­pec benátský), Berta (J. Štolba: Na letním bytě), Jaosien (J. Zeyer: Bratří) – 1899; Paní Kváčková (V. Štech: Třetí zvonění), Rosalinda (W. Shake­speare: Jak se vám líbí), Princezna (H. Drach­mann: Byl jednou jeden král), Hraběnka Rosina (P.-A. C. de Beaumarchais: Figarova svatba), Klá­ra Sangová (B. Bjørnson: Nad naši sílu) – 1900; M. Dobromila Rettigová (A. Jirásek: M. D. Retti­gová), Madlena Vojnarová (týž: Vojnarka) – 1901; Zosia (J. A. Kisielewski: Karikatury), Prolog + Princezna (O. Nedbal: Pohádka o Honzovi), Taťána (M. Gorkij: Měšťáci), Danica (J. Zeyer: Pod jablo­ní) – 1902; Olga (F. X. Svoboda: Olga Rubešová), Giovanna [Monna Vanna] (M. Maeterlinck: Monna Vanna), Miss Henrietta Hobbs (J. K. Jerome: Miss Hobbs), Mája Zemanova (J. Kvapil: Oblaka) –1903; Žena (L. Rydel: Navždy), Johanna (J. Mayer: Johanna Radimská), Irmingerd (A. Jirásek: Gero) – 1904; Marie Stuartovna (F. Schiller: Marie Stuar­tovna), Paní Nováková (H. Malířová: Bratrství), Ellida Wanglová (H. Ibsen: Paní z námoří) – 1905; Baronka (F. X. Svoboda: Démon), Mladá kněžna (A. Jirásek: Lucerna) – 1906; Máša (A. P. Čechov: Tři sestry) – 1907.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → J. Wagner, 1963 (Jaroslav Kvapil a H. K.), J. Mourková, 1963 (2. část). ■ M. [J. Merhaut], Moravská orlice  12. 10. 1886 [Anna Reyová, Jedna se směje, druhá pláče]; B. Š. [Štěchovský], Česká Thalia 2, 1888, s. 125 [hostování v ND]; nesign. [J. Neruda]: H. Ku­bešová, Humoristické listy 33, 1891, č. 9, s. 1 → Podobizny IV, 1957; T. M.: H. K., Zlatá Praha 9, 1891/92, s. 241; =: H. K., Světozor 28, 1893/94, s. 166n.; J. Třebický: Kritika divadelní, Rozhledy 5, 1896, s. 532–534; P. [K. Šípek], ref. Vina, Svě­tozor 30, 1895/96, s. 334n.; Olga P. [Přibylová]: J. G. Borkman, Ženský svět 1, 1896/97, s. 181n.; J. Žeranovský [Spáčil]: Paní H. K., Nový život 2, 1897, s. 46–48; K. Mašek: Otevřený list paní H. K., Volné směry 1, 1896/97, s. 271–274 + O paní K., Kalendář paní a dívek českých na rok 1897, s. 23–29; ref. Princezna Pampeliška: P. [K. Ší­pek], Světozor 31, 1896/97, s. 575; a., Právo lidu  5. 10. 1897; š. [J. Kuffner], Národní listy 5. 10. 1897●; J. Lý [Ladecký]: Národní divadlo, Thalie 2, 1897/98, s. 43n.; nesign., ref. Radúz a Mahulena, Právo lidu 8. 4. 1898; Olga P. [Přibylová]: Reci­tace paní H. K., Ženský svět 3, 1898/89, s. 115; r. [F. V. Krejčí], ref. Kupec benátský, Právo lidu 14. 6. 1899; jv [Vodák], ref. Rosmersholm, Obzor literární a umělecký 1, 1899, s. 223 + Jak se vám líbí, tamtéž 2, 1900, s. 77 + Kupec benátský, tamtéž, s. 141n., oboje → Shakespeare, 1950; A. Wenig: H. K., Divadelní listy 2, 1900/01, sl. 25– 28; F. V. Krejčí, K. B. Mádl: H. K., 1902●; ref. Monna Vanna: K. Mašek, Slovo 2, 1903, s. 135; r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 11. 3. 1903●; hm: Paní Henningsová o svých pražských dojmech, Ná­rodní listy 14. 4. 1904; C. Kredba: H. K., Český svět 1, 1904/05, č. 5; O. Fastrová: H. K., Vesna 1, 1904/05, s. 268n.; J. Krapka: Trochu světla do praž­ské korupce. Na obranu H. K., Prostějov 1905●; ref. Hamlet: r., Večerní list Hlasu národa 26. 1. 1905; r. [F. V. Krejčí]: Hamlet, Právo lidu 27. 1. 1905; nesign. [J. Vodák], Čas 29. 1. 1905 → Shakespeare, 1950●; av.: Marie Stuartovna, Právo lidu 11. 5. 1905; nesign. [J. Vodák], ref. Večer tříkrálový, Čas  12. 11. 1905 → Shakespeare, 1950, K. Horký: H. K.,Ženská revue 1, 1905/06, s. 219–222●; ref. Paní z námoří: r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 21. 12. 1905; KMČ [Čapek Chod], Zvon 6, 1905/06, s. 255n.; Nemo [K. B. Mádl], Zlatá Praha 23, 1905/06, s. 143n.; nesign. [J. Vodák], Čas 30. 12. 1905●; týž: Nora, tamtéž 3. 6. 1906 + Faust, tamtéž 9. 4. 1907 + Když my mrtví oživneme, tamtéž 29. 12. 1907●; úmrtí a nekrology: R. J. Kronbauer, Zlatá Praha 24, 1906/07, s. 29; K. B. Mádl, tamtéž, s. 337n.; J. Karásek, Moderní revue 13, 1906/07, sv. 19, s. 382–388; Národní listy 9. 4. 1907, ráno; H., tam­též 10. 4. 1907, ráno; B. Kaminský, tamtéž 11. 4. 1907, ráno; J. Hilbert, Venkov 9. 4. 1907; J. Ladec­ký, Osvěta 37, 1907, s. 436–439; F. X. Šalda, Volné směry 11, 1907, s. 155n. → Duše a dílo, 1913; F. V. Krejčí: H. K. a moderní snahy umělecké, Zla­tá Praha 25, 1907/08, s. 321n., 334, 346; Lite­rární pozůstalost H. K., usp. J. Kvapil, 1907; sb. H. K., red. J. Lukavský, K. Horký, 1907; V. Hüb­ner: H. K. v Brně, Moravská orlice 12. 6. 1907; R. Svobodová: H. K. – zjev kulturní, Ženská revue 3, 1907/08, s. 65n.; F. X. Svoboda: H. K. v poměru k autorům, Zvon 8, 1907/08, s. 222●; K. Engelmül­ler: H. K., 1908; I. Raič-Lonjski: H. K. v Záhře­bu, Besedy lidu 16, 1908, s. 13; J. Horáček: H. K., 1911; R. Svobodová: Vzpomínky na H. K., Právo lidu 8. 4. 1914; L. Dostalová: Za H. K., Národ­ní listy 8. 4. 1914; A. Dvořáková: O H. K., Ženský svět 21, 1917, s. 111–116; T [V. Tille]: H. K., Diva­delní vzpomínky, 1917, s. 25–37; K. Mašek: H. K., Národní listy 8. 4. 1917; nesign. [J. Vodák]: H. K. po desíti létech, Lidové noviny 15. 4. 1917; E. Vrch­lická: Přeměny H. K., Kmen 1, 1917/18, č. 8, s. 1–3; J. Krecar: H. K., 1917 + Sňaté masky, 1917, s. 61–82; A. Novák: H. K. na jevišti i v knize, Podobizny žen, 1918, s. 202–219; B. Viková-Kunětická: Vyznání, 1919, s. 199–211; B. Frídová: Hrst vzpomí­nek na H. K., Cesta 5, 1923, s. 41n.; A. Novák: H. K., Lidové noviny 8. 4. 1927; J. Kvapil: Mája Z., Lidové noviny 14. 11. 1931 + O čem vím, 1932, zvl. s. 184, 260–265, 400, 573–576; J. Vodák: Dva pamětné medailonky, 1932, s. 14–22; J. Horáček: Před čtvrtstoletím zemřela H. K., Venkov 3. 4. 1932; K. Engelmüller: H. K., 1934; R. Deyl: Jak jsem je znal, 1937, s. 143–155; V. Štech: Džungle lite­rární a divadelní, [1937], s. 44n., 100; P. Buzková: Přítelkyně. H. K. a R. Svobodová ve svých dopi­sech, 1939 + H. K., in sb. Žena v českém umění dramatickém, 1940, s. 25–64 [se soupisem rolí v ND dle K. Engelmüllera] + H. K. a Andulka Hübnerová v Brně, in sb. Ženy na Moravě, 1940, s. 136–144 + H. K., in sb. Královny, kněžny a velké  ženy české, 1940, s. 489–496 + H. Kubešová u Švandovy společnosti, Divadlo 27, 1940/41, s. 5n.; I. Herrmann: Z posledních dnů (nekro­log), O živých, o mrtvých, 1940, s. 91–97; L. Do­stalová: Vzpomínka na H. K., Volné směry 36, 1940/41, s. 75–80; R. Vacková: O jevištním zjevu H. K., Naše divadlo a zákulisí 2, 1940/41, s. 62n.; L. Páleníček: H. K., 1941; J. Teichman: Postavy čes­kého divadla a hudby, 1941, s. 84–91; K. Šimůnek: Pracoval jsem s H. K., Národní listy 28. 1. 1941; K. Engelmüller: O slávě herecké, 1947, s. 116–124; M. Rutte: Paní z námoří, Šest podob českého herectví, 1947, s. 53–109; P. Buzková: H. K., 1949 + H. K., rkp., NM-Náprstkovo muzeum; J. Vodák: H. K., Tři herecké podobizny, 1953, s. 33–102; F. Černý: H. K, in sb. Listy z dějin českého divadla II, 1954, s. 217–240; Z. Jeřábková: Herecké po­čátky H. K. v Brně, Vlastivědný věstník moravský 10, 1955, s. 159–162; H. K., Národní divadlo 32, 1956/57, č. 14; A. Scherl in Aksenov, Scherl, Vnou­ček: Kniha o uměleckém přednesu, 1957, s. 52–55; F. Černý: H. K., 1960, rozš. vyd. 1963; L. Dostalo­vá: Herečka vzpomíná, 1964, s. 102–109; J. Vodák: Tváře českých herců, 1967, s. 114–116; F. Černý: Měnivá tvář divadla aneb Dvě století s pražský­mi herci, 1978, s. 99–102; T. J. Kamenir: Gana K., Leningrad 1978; R. Svobodová: Vidím v duši tisíc obrazů, ed. F. Černý, 1983 [výbor článků o H. K.]; M. Cesnaková-Michalcová: Slavné osobnosti divadla, 1983, s. 167–169; F. Kožík: Devět Ofélií, [1988], s. 181–221. ■ LČL, NDp, PBJ, Otto, TE, ES, LThI; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 541–542

Autor: Hyvnar, Jan