Kysela, Josef

Josef
Kysela
6. 1. 1833
Lhotice (Dolní Kralovice--Vraždovy L.)
13. 1. 1904
Smíchov (Praha-S.)
Herec, zpěvák, režisér.

Syn z kupecké rodiny. Byl vychován u strýce v Praze, hudební vzdělání získal na Žofínské akademii. V revolučním roce 1848 se účastnil bojů na barikádách, poté opustil české země, aby se vyhnul perzekuci. V šestnácti letech nastoupil do sboru německého divadla (dru­hý tenorista) v Prešpurku [Bratislava], kde se údajně brzy vypracoval na sólistu. Následují­cích třináct let měl působit na německých scé­nách rakouské monarchie (Pešť, Štýrský Hra­dec, Krakov, Lemberg [Lvov], Karlovy Vary), avšak v soupisech členstva těchto divadel není až na jednu výjimku (Štýrský Hradec, 1858/59 jako operní sborista) vůbec zazna­menán. Spíše se pohyboval u německých ko­čujících společností, kde je sporadicky dolo­žen: v září 1855 u J. Lazaryho v Německém [Havlíčkově] Brodě, 1862 u I. Siegeho v Čes­kých Budějovicích, pak u ředitele K. Königa v Olomouci. Po krátkém pobytu u F. Zöllnera získal v dubnu 1863 angažmá v PD. V květ­nu 1869 odešel ke společnosti P. Švandy ze Semčic, u níž začínal v Aréně ve Pštrosce a ab­solvoval s ní všechny smíchovské, plzeňské i brněnské sezony. V souboru, který po ředite­lově smrti převzal syn P. Švanda ml., setrval do jeho rozpadu 1897. Poté byl až do konce života režisérem operety v Aréně na Smícho­vě, která též patřila Švandově rodině. Zemřel po kratší nemoci, pohřben byl na Malvazinkách.

V PD se zpočátku uplatňoval především v druhých tenorových a buffo-tenorových ro­lích, zvládal i barytonové úlohy. Jako zpěvák italské školy byl využíván hlavně v roman­tické a italské opeře, zpíval i Vaška v prvním uvedení Smetanovy Prodané nevěsty (1866). Řadu rolí vytvořil v operetě (např. Aristeus – Pluto, Offenbach: Orfeus v podsvětí; Bořivoj Paris, Suppé: Žádný muž a tolik děvčat). Po nástupu B. Smetany do funkce prvního kapel­níka v září 1866 byl K. v opeře zaměstnáván méně, ale díky přirozenému hereckému i po­hybovému talentu našel uplatnění ve všech žánrech činoherního repertoáru od frašky až po tragédii. V Shakespearovi hrál Fortinbrase v Hamletovi, bratra Lorenza v Romeovi a Julii, Antonia ve Večeru tříkrálovém a Glostera v Králi Learovi, v Goethově Faustovi Wagne­ra. Nejčastěji se objevoval ve hrách Tylových. V Jiříkově vidění ztělesnil Severina, ve Stra­konickém dudákovi Vocilku i Šavličku, v Janu Husovi kardinála Petra Angeliho, v Lesní panně Závoru, v Pražském flamendru Pod­hajského. V mnoha úlohách v německé a ví­deňské frašce, zvláště ve hrách Nestroyových (např. Hoblík, Zlý duch Lumpacivagabundus; Čáp, Chce mít švandu), bavil až histrionskou smělostí. V druhé polovině šedesátých let jeho komika v konkurenci Šamberka a Mošny už ztrácela rezonanci.

Také u Švandy působil jako zpěvák a herec, později i jako režisér. Z mála zpráv k prvním letům K. angažmá ve Švandově společnosti vysvítá, že těžiště jeho působnosti bylo zpo­čátku v operetách a fraškách. Jeho výkony v této oblasti byly v referátech pochvalně hodnoceny na rozdíl od rolí operních, na něž už ochabujícím hlasem nestačil. Hlasové pro­blémy jej posléze přinutily na zpěvohru re­zignovat. Od poloviny osmdesátých let, kdy v opeře a operetě až na ojedinělé výjimky ne­vystupoval, dostával v činohře i velké charak­terní role. Jednou z prvních byl hrabě Rysoor v Sardouově dramatu Vlast (1882), dále např. Shakespearův Julius Caesar. Vedle postav dů­stojných mužů v historických hrách (arcibis­kup Arnošt z Pardubic či Rabbi Jehuda Löw ve Vrchlického Noci na Karlštejně a Rabínské moudrosti) ztělesňoval nejrůznější soudobé postavy z novějšího zahraničního repertoáru (Sudí, Grabowski: Spojenci; Vrchní, Bjørnson: Novomanželé; Brisot, Dumas ml.: Denisa; Tě­rechov, Špažinskij: Paní majorka) i z domácí dramatiky realistické (Dubský, Stroupežnický: Naši furianti). Jako režisér je doložen 1880 (ve funkci režiséra opery a operety na Smíchově), ale patrně režíroval už dříve. Intenzivní režij­ní činnost vyvíjel během působení Švando­vy společnosti v ND v Brně. 1886/87 tu byl vedle ředitele jediným režisérem, od další se­zony se dělil o operu a operetu s J. Malým.

K. byl režisérem bez vyhraněnější orientace či uměleckého názoru, nepochybně se však poučil na režijní práci Švandově. Ochotně se ujímal všech svěřovaných úkolů a jako typic­ky provozní režisér prokazoval společnosti užitečné služby a svou pracovitostí a spolehli­vostí zajišťoval její chod. V kritickém období (1890/91) za Švandovy nemoci a po jeho smr­ti přispěl k udržení uměleckého profilu činohry nastudováním několika realistických no­vinek (Šubert: Velkostatkář; Šimáček: Svět malých lidí; Preissová: Její pastorkyňa) a po odchodu J. Malého zabezpečil zpěvoherní provoz. Široké pole režijní působnosti mu po 1891 poskytl velký operní program společnosti P. Švandy ml. Vedle několika děl, která režíro­val už dříve, uvedl Smetanovu Prodanou nevěstu, Weberova Čarostřelce a Adamova Pos­tiliona z Lonjumeau.

Role

PD

La Hire (F. Schiller: Panna Orleanská), Petr Iva­nov (G. A. Lortzing: Car a tesař, i Švandova spol. 1877), Lorenco (D.-F.-E. Auber: Němá z Portici), Fortinbras (W. Shakespeare: Hamlet, princ dán­ský), Orfeus (J. Offenbach: Orfeus v podsvětí) – 1863; Paris (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Náciček (J. Nestroy: Enšpigl aneb Každou chvil­ku nějaké čtveráctví), Severin (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Vincentio (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Monostatos (W. A. Mozart: Kouzelná flét­na) – 1864; Bratr Lorenco (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Husohlávek [Don Curzio] (W. A. Mozart: Figarova svatba), Ivan Kuzmič Špekin (N. V. Go­gol: Revisor), Beppo (D.-F.-E. Auber: Fra Dia­volo), Jehoň (V. K. Klicpera: Hadrian z Římsu), Wagner (J. W. Goethe: Faust) – 1865; Kdoulička (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské, i spol P. Švandy ml. Brno 1896), Antonio (týž: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete), Šavlička (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen, i Švan­dova spol. 1887), Varneman (B. Smetana: Brani­boři v Čechách), Farář (S. H. Mosenthal: Debora aneb Křesťan a židovka), Petr Angeli (J. K. Tyl: Jan Hus), Jakub Závora (týž: Lesní panna aneb Ces­ta do Ameriky), Vašek (B. Smetana: Prodaná nevěsta, i Švandova spol. 1869), Hrabě z Glostrů (W. Shakespeare: Král Lear, i Švandova spol. 1880), Rudolf (G. Rossini: Vilém Tell) – 1866; Důstojník přátelský (V. K. Klicpera: Veselohra na mostě), Bořivoj Paris (F. v. Suppé: Žádný muž a tolik děvčat, i Švandova spol. 1869), Podhajský (J. K. Tyl: Pražský flamendr), Čáp (J. Nestroy: Chce mít švandu aneb Kupečtí mládenci v hlavním městě), Týra (K. Šebor: Drahomíra) – 1867; Baron Taube (E. Bozděch: Baron Goertz), Ondřej Kol­čava (F. X. Told, ú. J. K. Tyl: České amazonky), Fousek (J. Sixt, ú. J. Mošna: Doktor Fousek a Mar­kýtka) – 1868; Kristián (D.-F.-E. Auber: Maškarní ples krále Gustava III.) – 1869.

Švandova spol.

Pan (J. Offenbach: Dafnis a Chloe), Perníček (O. F. Berg: Milosrdná sestra), Strážmistr (F. v. Sup­pé: Lehká kavalerie), Abdul ben Mešíd (A. v. Ko­tze bue: Zazděná jeptiška), Jan Žižka z Trocnova (J. K. Tyl: Jan Hus, kazatel betlemský) – 1869; Jonáš (V. Sardou: Vlasť), Van Huisen (J. J. Kolár: Mravenci), Jeremiáš Kolčava (G. Raeder: Artéská studně aneb Cesta kolem světa), Čermák (K. A. Gör­ner: Manžel bez ženy, otec bez dítěte) – 1870; Leonato (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic za nic), Banquo (týž: Macbeth), Abbé Beauvais (J. J. Stankovský: Ve Versaillu) – 1871; Talbot (F. Schiller: Marie Stuartovna), Kašpar Barský (J. Korzeniowski: Spekulant) – 1872; Modrovous (J. Offenbach: Žena Modrovousova), Agamemnon (týž: Krásná Helena), Daniel (A. Dumas ml.: Žena Claudiova), Kníže monacký (V. Sardou: Raba­gas) – 1873; Biskup Augusta ([E. Pešková] dle J. Svátka: Biskup Augusta), Baron Ducreux (V. Sar­dou: Andrea), Montaiglin (A. Dumas ml.: Pan Al­fons) – 1874; Pierre (J. Offenbach: Růženka, spani­lá voňavkářka) – 1875; Kníže Valanov (P. Nevsky [P. de Corvin], A. Dumas ml.: Daniševi), Blavet (H. a T. Cogniardové, Bourdois: Cri-cri!) – 1876; Zikmund Planus (A. Daudet, A. Belot: Fromont jun. a Risler sen.) – 1877; Seidl (O. F. Berg: Plzeňská paní domácí) – 1878; Kníže Jiří Valov (M. Klapp: Rosenkranc a Güldenstern), Prof. Dr. Remonin (A. Dumas ml.: Cizinka) – 1880; Král Ludvík XIV. (R. Genée: Veselá hostinská U zlatého beránka), Car Petr (I. F. Castelli: Car Petr Veliký), Lambert (J. J. Kolár: Monika), Vasco (K. Kreutzer: Nocleh v Granadě), Lotteringhi (F. v. Suppé: Boccaccio), Kohout (Dumanoir, E. Lafargue: Schudlý šlechtic a žena z lidu), Bartolo (P.-A. C. de Beaumarchais: Figarova svatba) – 1881; Hrabě Rysoor (V. Sar­dou: Vlasť), Pavel Gubin (K. Tůma dle A. Ber­ly: Svědomí aneb Žertva na Balkáně), Lichvář Šalamoun (B. Zalewski: Článek 264), Thibaut (A. Maillart: Poustevníkův zvonek), Bruncvík (K. Costa, h. F. v. Suppé: Bruncvík a princezna z Dragantu), Sudí (B. Grabowski: Spojenci aneb Inteligence v městečku), Hrabě Záruba z Husti­řan (F. V. Jeřábek: Syn člověka) – 1882; Mlynář (F. Nissel: Čarodějnice), Bařinský (R. Benedix: Novomodní rarášek), Haarlem (V. Sardou: Zami­lované psaníčko na cestách), Jan (E. Erckmann, A. Chatrian: Tvrdohlavci) – 1883; Arnošt z Par­dubic (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně), Bachelin (G. Ohnet: Majitel hutí), President Walter (F. Schil­ler: Úklady a láska), Valdštejn (L. Stroupežnic­ký: Černé duše) – 1884; Statkář Pavel Motolský (F. F. Šamberk: Kulatý svět), Zemljanika (N. V. Gogol: Revisor) – 1885; Vrchní (B. Bjørnson: Novo­manželé), Brissot (A. Dumas ml.: Denisa), Správce Dumbu (K. Millöcker: Vodník Apajuna), Krištof ze Švamberka (L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek), Kdoulička (W. Shakespeare: Sen v noci svatojan­ské), Rabbi Jehuda Löw (J. Vrchlický: Rabínská moudrost), Mikeš Divůček (J. J. Kolár: Žižkova smrt) – 1886; Baron van der Kraft (V. Sardou: Dora), Julius Caesar (W. Shakespeare: Julius Cae­sar), Hrabě Roveredo-Lanzenfeld (F. A. Šubert: Jan Výrava), Marquis de Auberive (E. Augier: Pelikán), Laptěv (A. I. Palm: Náš přítel Něklu­žev), Pavel Krupius (J. Vrchlický: Exulanti), Král Filip (K. Vinařický: Jan Slepý, hrdinský král Čechů) – 1887; Maxim Gavrilovič Těrechov (I. V. Špažinskij: Paní majorka), Dubský (L. Strou­pežnický: Naši furianti), Zajíček (A. L’Arronge: Dcery pana Zajíčka), Martin (E. Cormon, E. Gran­gé: Trakař otce Martina) – 1888; Hoblík (J. Ne­stroy: Zlý duch Lumpacivagabundus), P. Jan Zeman (L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic) – 1889; Wangel (H. Ibsen: Mořská paní), Křížek (V. Štech: Zlatý déšť), Švýcar (F. Schiller: Loupež­níci) – 1890.

Spol. P. Švandy ml.

Aristeus – Pluto (J. Offenbach: Orfeus v podsvě­tí) – 1892; Hrdlička (F. X. Svoboda: Útok zisku), Hefterding (H. Sudermann: Domov) – 1894; Hugo (E. Pailleron: Komedianti) – 1895; Senátor Ander­son (F. v. Schönthan, G. Kadelburg: Pan senátor), Tajný rada Fortenbach (F. Philippi: Dobrodinci lidstva), Ivan Christoforovič Zakrutin (V. Krylov: Šotek), Sikert (G. Davis: Katakomby), Pontillard (L. Gandillot: Pan podprefekt), Richardson (R. Plan ­quette: Rip-Rip), Hrabě z Koefeldu (A. Dumas st.: Kean) – Brno 1896; Eman (F. F. Šamberk: Jede­nácté přikázání), Zeměduch (J. W. Goethe: Faust), Simon Fourniez (T. de Banville: Gringoire) – Brno 1897.

Režie

Švandova spol. ND Brno

J. K. Tyl: Paličova dcera, O. Feuillet: Zakletá slečna, J. F. Halévy: Židovka – 1886; F. v. Flotow: Alessandro Stradella, A. I. Palm: Náš přítel Něk­lužev, A. Wilbrandt: Dcera pana Fabricia – 1887; L. Stroupežnický: Naši furianti, I. V. Špažinskij: Paní majorka, B. Smetana: Dalibor, V. Krylov: Nezbeda, A. L’Arronge: Dcery pana Zajíčka – 1888; J. Poláček: Trestanci na Špilberku aneb Re­vírník Anton, V. Sardou: Cyprienna, J. Offenbach: Modrovous, J. K. Tyl: Bankrotář a kramářka, G. Donizetti: Lucia di Lammermoor, Lope de Vega: Sedlák svým pánem, Ch. Lecocq: Giroflé-Girofla, F. v. Suppé: Boccaccio, E. Raupach: Mlynář a jeho dítě, G. Verdi: Rigoletto, týž: Troubadour, týž: Tra­viata, K. Světlá, dram. E. Pešková: Kříž u potoka, R. Planquette: Zvonky cornevillské, L. Stroupež­nický: Václav Hrobčický z Hrobčic, G. Meyerbeer: Hugenoti, B. Smetana: Hubička, W. A. Mozart: Don  Juan, J. Offenbach: Orfeus v podsvětí, J. Strauss: Cikánský baron, V. K. Klicpera: Jan za chrta dán, E. Scribe: Sklenice vody, F. Schiller: Loupežníci, A. Dennery, E. Cormon: Nevinně odsouzen, Ch. Gou­nod: Faust a Markétka, B. Smetana: Prodaná nevěsta, J. Offenbach: Krásná Helena, V. Lipovský dle C. J. Berga [?]: Paní pekařka z Cejlu aneb V Brně při sčítání lidu – 1890; F. v. Suppé: Žádný muž a tolik děvčat, J. Offenbach: Princezna tre­bizondská, V. Blodek: V studni, G. Preissová: Její pastorkyňa, J. K. Tyl: Slepý mládenec, J. R. Roz ­košný: Svatojanské proudy, J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, G. Bizet: Carmen, F. A. Šubert: Vel­kostatkář, W. Shakespeare: Othello, F. v. Flotow: Marta, V. Hřímalý: Zakletý princ, F. Schiller: Pan­na Orleanská, P. I. Čajkovskij: Eugen Oněgin, M. A. Šimáček: Svět malých lidí, E. Labiche: Jed­nou nohou v kriminále – 1891; C. M. v. Weber: Čarostřelec – 1896; A.-Ch. Adam: Postillion z Lon­jumeau – 1897.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, 15 Dolní Kralovice, matrika narozených 1832–1862, s. 296. ■ Deut­scher Bühnenalmanach [Berlin] 1860, s. 183 [Graz]; divadelní anonce a referáty, in Moravská orlice 1886–1891, 1896–1897; Plzeňské noviny 1872–1874; Plzeňské listy 1878–1880, 1884–1885, 1893–1894; J. N. [Neruda]: A opět debut!, Hlas 19. 4. 1864 [Severin, Jiříkovo vidění]●; k ju­bileím: Moravská orlice 4. 1. 1889; Divadelní listy 1, 1899/1900, s. 102n.; Plzeňské listy 9. 1. 1900●; A. Čech: Z mých divadelních pamětí, 1903, s. 44●; úmrtí a nekrology: Národní listy  14. 1. 1904; Národní politika 14. 1. 1904; Moravská orlice 15. 1. 1904; Divadelní listy 5, 1903/04, s. 94●; A. B. Dostal: Čtyřicet let divadla na Smí­chově, [1911], s. 49; Jos. Bartoš: Prozatímní diva­dlo a jeho opera, 1938, s. 46. ■ ČHS, Masaryk, NDp, PBJ II, Rieger; Brno, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 548–581

Autor: Klosová, Ljuba