Kullas, Josef

Josef
Kullas
18. 3. 1808
Kadaň
19. 2. 1880
Libochovice
Herec, divadelní ředitel.

Křtěn Joseph Martin. Dříve uváděný rok úmrtí 1878 je chybný. – Pocházel z početné herecké rodiny, která se objevuje 1813 a 1814 u ně­mecké společnosti ředitele Tazlara v Chebu (na cedulích jmenovitě doloženi: Caroline, Martin – podle typu rolí a benefičních před­stavení matka a otec, dále Fanny a Emilie) a E. Prevora v Teplicích (na cedulích ještě Janette a Peter). Otec Martin K. v té době za­stával obor hrdinů (např. tit. role Shakespea­rova Macbetha; Heinrich von Reisengrün, Cuno: Die Räuber auf Maria Culm; Salomon, Stegmayer dle Caignieze: Salomons Urtheil) a uplatňoval se i jako komik (např. Hanns Kla­chel, Gulfinger v. Steinsberg: Hanns Klachel von Przelautsch). 1820 se osamostatnil (uděle­ní koncese doloženo ke 2. 8. 1820, další 26. 7. 1822, 10. 11. 1823) a provozoval střídavě pro­dukce „deklamatorní“ a „dramatické“, zřejmě pouze s rodinnými příslušníky. Jeho působení skončilo asi v únoru 1826, kdy po rozpadu rodiny, způsobeném jeho nadměrným pitím, koncesi v rozporu s předpisy pronajal, za což mu byla zřejmě odebrána.

K. vystupoval jako herecké dítě od útlého věku. U druhořadých společností si však patr­ně osvojil jen rutinní machu. Jeho první žádost o koncesi (1837) byla zamítnuta, zda uspěl následujícího roku, není známo. Povolení ob­držel v dubnu 1839 pro Táborský kraj, v čer­venci t. r. pro kraj Hradecký (vyjma Hradce Králové), v červnu 1840 pro kraj Chrudimský a v září t. r. znovu i pro Hradecký. Od 1841 se snažil proniknout do jižních Čech. Uspěl nej­prve v kraji Táborském, pak Prácheňském (od března 1842) a Budějovickém (od ledna 1843, bez Českých Budějovic). Od prosince 1846 již disponoval povolením pro čtyři české kraje (Budějovický, Táborský, Berounský a Kou­řimský), od května 1850 a znovu od září 1851 pro Budějovický, Plzeňský a Pražský (vyjma krajských měst). Kromě četných úředních zá­znamů (K. žádal neúnavně o další koncese) je o německé éře společnosti až do její zásadní proměny na podzim 1851 minimum zpráv. Z hlášení mělnického hejtmanství vyplývá, že na jaře 1851, kdy hrála v tomto okrese, patřila k malým podnikům, kromě ředitele ji tvořili rodinní příslušníci herce T. Klemen ­se. I proto byl zřejmě K. ochoten přijmout J. K. Tyla se skupinou českých herců propuš­těných ze StD (M. Forchheimovou-Tylovou, A. Rajskou, F. Krumlovským a K. Šimanov­ským). Soubor pak doplnili herci od Prokopo­vy společnosti (F. J. Čížek, M. Bělská, Ch. Grei­nerová, J. O. Hlava, Jan Jelínek s manželkou Marií Annou, J. V. Jelínek a jeho pozdější žena J. Suchá, M. Köhlerová, později provd. Ryša­vá, A. Mušek). Jako držitel koncese K. zůstal statutárně ředitelem, společnost fakticky řídil a tichým společníkem byl J. K. Tyl (na cedu­lích označován jako hlavní správce). V české etapě zahájené 1. 11. 1851 v Jindřichově Hrad­ci působila společnost na jihu Čech (Třeboň, Písek, Tábor, Vodňany, Netolice, Strakonice, Klatovy, Domažlice) a za Tylova vedení před­čila uměleckými výkony, skladbou repertoáru i spořádanými poměry upadající První českou společnost ředitele J. A. Prokopa. Českojazyč­né produkce se setkávaly se značným ohlasem u obecenstva a pozorně je sledoval pražský tisk. V prosinci 1852 úřady K. zakázaly další provozování českých her, principál docílil několikaměsíčního odkladu k Velikonocům 1853, ale další spojení s Tylem už nerisko­val. Po odchodu českých herců sestavil nový ansámbl, s nímž hrál do 1856 německy, pak opět i česky (v souboru měl A. Landovou, J. Krämera, A. Merhauta). 1859 uzavřel kon­trakt s J. Štanderou, dosavadním hospodář­ským správcem společnosti F. Zöllnera. Re­žisérem se stal bývalý herec StD K. Polák, za jehož přispění vznikl solidní ansámbl (A. Libická, M. Köhlerová, J. Mošna, J. L. Turnovský, M. Forchheimová-Tylová, A. Rajská, V. Braun, J. Faltys, H. Mušek ad.). Rekonstruovaná společnost zahájila v Pelhřimově, kočovala po jižních, středních a východních Čechách (v Sušici, Strakonicích, Blatné, Písku, Táboře, Benešově, Hradci Králové, Jičíně). 1861 se K. dostal až na smíchovské předpolí Prahy (hostinec U Eggenberku 25. 8.–3. 11.). Po Štanderově odchodu 1863 svěřoval vedení artistickým správcům (H. Muškovi, J. Falty­sovi, O. Červíčkovi, K. Postlovi) a dále pro­vozoval české hry. Se členy své družiny měl dobré vztahy, i když společnost po odchodu hospodářsky schopného Štandery neprospe­rovala; herci nepobírali pevný plat, ale podí­ly z tržby jednotlivých představení, tzv. díly. Za prusko-rakouské války 1866 K. využil přítomnosti pruských vojsk a hrál pro ně ně­mecky. V českém repertoáru se tehdy objevi­ly i hry dosud zakazované cenzurou (Tylův Jan Hus, Kolárova Žižkova smrt). Pokud je známo, byl prvním ředitelem, který s čes­kými představeními pronikl na národnostně smíšené Litoměřicko; 1871 hrál v Terezíně, Postoloprstech a Litoměřicích (Tyl: Jan Hus a Jiříkovo vidění; Ebert: Břetislav a Jitka). Začátkem sedmdesátých let se zřejmě už necítil zdráv, neboť žádal o ustanovení zetě A. Kantora spoluředitelem, ale úřady žádosti nevyhověly. 1879 již vážně nemocný a téměř slepý se řízení vzdal (uvolněnou koncesi získal F. Ludvík) a zanedlouho zemřel. Do české divadelní historie se K. zapsal jako ředitel, který na počátku padesátých let zaštítil svou koncesí česká představení, umožnil Tylovi realizovat program cestujícího divadla a po­skytl existenční základnu hercům propuště­ným ze StD. Patřil k divadelním podnikate­lům, kteří zareagovali na vzrůstající zájem o české divadlo na venkově a své původně německé společnosti postupnězcela počeštili.

Prameny a literatura

SOA Litoměřice: Sbírka matrik, 96/25, Dubany, Evaň, Libochovice…, matrika zemřelých 1867 až 1931, s. 112, obr. 108 [psán Kulas]. NA: fond ČG PG 1816–20/15b/7; 1821–1825/15b/4; 1826–1830/ /15b/3 [koncese otec Martin K.]; 1836–1840/ /15b/2; 1841–1845/15b/2; 1846–1849/15b/3; fond PM 1850–1854, kart. 150, sign. 8/6/230 [zprávy hejtmanství o K. spol.], kart. 155 až 157, sign. 8/6/601, kart. 158–160, sign. 8/6/601; 1855–1859, kart. 539, sign. 8/6/20/2; 1861–1870, kart. 866, sign. 8/6/10/9; 1871–1880, kart. 1241, sign. 8/6/10/10 [koncese]. LA PNP: cedule K. spol. NMd: sign. T 128 almanachy K. spol. [1851 Jindř. Hradec, 1852 Tábor, Písek, 1860 Klatovy, 1860/61 Písek, 1861 Jindř. Hradec, Smíchov, 1862 Hradec Králové, 1862/63 Hradec Králové, 1863 Josefov]. ■ Lumír 2, 1852, s. 792 [z Netolic]; tamtéž 10, 1860, s. 22n. [z J. Hradce], s. 47, 214n. [z Tábora], 262, 335, 360 [z Klatov], s. 647 [z Domažlic], s. 791n., 911 [ze Sušice], s. 911n., 935 [ze Strakonic], s. 1151n. [z Písku]; tamtéž 11, 1861, s. 141, 236 [z Písku], s. 857, 931 [ze Smíchova]; Poutník od Otavy 20. 1. a 10. 2. 1861; Lumír 12, 1862, s. 335, 429n., 1151 [z Hradce Králové]; Pilsner Bote 15. 4. 1860 [hry v Klatovech]; Národní listy 29. 11. 1879 [pře­vod koncese]; Pražský denník 22. 2. 1880 [úmr­tí]; nesign.: První apoštolé českého divadla. IV. Ředitel Kulas, Divadelní listy 5, 1884, s. 81n., 107n.; J. L. Turnovský: Život a doba J. K. Tyla, 1892, s. 212, 220, 240, 257 + Herecké společnos­ti české, in Příspěvky k dějinám českého divadla, usp. J. Ladecký, 1895, s. 89n.; V. Štein Táborský: Půl století českého divadla. Faltys a jeho doba, 1904, s. 23–33; O. Červíček: Z mých pamětí z r. 1866, Ohlas od Nežárky 41, 1911, s. 43n.; J. Vondráček: Počátky českých kočovných divadelních společ­ností, Budivoj 29. 5., 10. 7. 1914; V. K. Blahník: J. K. Tyla had z ráje, 1926, zvl. s. 366–369, 384–399; V. Štein Táborský: Dějiny venkovských divadel­ních společností, 1930, s. 49–57; Listy z dějin čes­kého divadla I, 1954, s. 23, 245, 247, 252; II, 1954, s. 325; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 135; J. Knap: Zöllnerové, 1958, s. 56n., 61–63, 94n., 100, 103, 114–116, 123 + Umělcové na pouti, 1961, s. 9, 14, 16n., 20, 28, 31n., 37, 53n., 57, 74, 83, 85, 112, 120, 212–214, 216 + Čtyři herečky, 1967, s. 14–19, 21n., 25, 227n.; DČD III; P. Marek: Štanderové, Prostějov 1995, s. 3–11; O. Červíček: Paměti čes­kého herce, rkp., b. d., soukr. maj. ■ EDS; Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj:Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 539–541

Autor: Šormová, EvaValtrová, Marie