Krušina ze Švamberka, Josef

Josef
Krušina ze Švamberka
6. 7. 1859
Lysá nad Labem
7. 7. 1914
Žižkov (Praha-Ž.)
Dramatik a překladatel.

Psán též Kruchina, ze Švanberka, Josef F. J. Krušina ze Švamberka. – Podle rodové tradice se hlásil k potomkům zchudlé větve českého šlechtického rodu pánů ze Švamberka. Otec Josef K., nadporučík dragounského pluku knížete Windischgrätze přidělený k posádce v Lysé n. Labem, opustil vojenskou službu, aby se mohl oženit s dcerou tamního lékaře Annou Špachtovou. Prvorozený K. byl spolu se čtyřmi mladšími bratry vychováván česky. Po přestěhování do Prahy 1872, kde otec zís­kal místo úředníka pojišťovny, nastoupil na reálku v Ječné ul. Se spolužáky J. Ladeckým a J. L. Kubínem založil literární spolek Ví­tězslav Hálek a vydával studentský časopis. Určující vliv měl na K. prof. F. Bílý, patron jeho prvních literárních pokusů a dlouholetý rádce. Po dokončení reálky 1879 absolvoval čtvrtý ročník učitelského ústavu (mat. 1880), materiální poměry mu nedovolily pokračovat ve studiu jazyků. Působil jako zatímní podu­čitel nejprve v Jirkově u Železného Brodu, po čtyřměsíčním intermezzu u státní dráhy v Praze v nedalekých Loučkách (1884–90) a od 1890 v Třeboradicích (dnes část Prahy). 1893 byl jmenován učitelem v Ďáblicích, kde se 1895 oženil s dcerou obchodníka Růženou Olbřichovou. V manželství se narodily tři dce­ry, první zemřela. Od 1902 žila rodina na Žiž­kově, kde K. získal učitelské místo v obecné škole. Posledních deset let života byl stravo­ván tuberkulózou, jíž podlehl. Byl pochován na Olšanských hřbitovech.

K. se uplatnil především jako prozaik. Psal realistické a naturalistické povídky, črty a ob­rázky z podkrkonošského Pojizeří, středočes­kého venkova a ze života pražských maloměst­ských vrstev. Jeho prózy pro mládež (soubor povídek Z prvních potyček aj.) náleží v české literatuře k prvním zdařilým pokusům o ne­sentimentální realistické zachycení dětského světa. Programově se hlásil k realismu a natu­ralismu i v teoretické studii Dialekt v beletrii (Literární listy 11, 1890, s. 47n.), v níž prokla­moval neidealizující literaturu, plně využívají­cí odpozorovaných a psychologicky věrohod­ných charakterizačních detailů. Podhorským prostředím se zabýval také v etnografických sondách zveřejňovaných časopisecky, k nimž se řadí i stať V české Ammergavě o provozování lidové velikonoční hry Umučení Páně v Las­tiboři (dnes Vlastiboř, u Železného Brodu).

Divadlu se věnoval jako ochotnický herec a režisér. Napsal jediné drama Miss Fanchetta (podle vlastní povídky Postní romantika, Čes­ká Thalia 2, 1888), které je situováno do po­jizerské rodiny kočovného kejklíře a důsled­ným determinismem tragického osudu hlavní hrdinky Františky se hlásí k naturalismu. Pě­tiaktová hra se na scéně zřejmě neobjevila. 1887 jej vyzval Ladecký k napsání společné­ho dramatu, K. dodal název, námět, charak­teristiku postav i podrobnou osnovu (Říhové; inspirováno skutečným soudním sporem dvou bratrů), dále zamýšlená hra nedospěla.

Nejvýznamnějším K. divadelním poči­nem je dialektický překlad naturalistického dramatu G. Hauptmanna Tkalci, v němž pro jazykovou charakterizaci postav užil podkrko­nošského nářečí a autentického tkalcovského slangu, který studoval v Jilemnici. K uvedení překladu došlo až po několika letech, neboť cenzura v Rakousku-Uhersku zakazovala hru, reflektující sociální problematiku proletariá­tu. Poprvé byl proveden 1903 dramatickým odborem sociální demokracie v Pardubicích, na profesionální scéně 1904 (Švandovo diva­dlo na Smíchově, odpolední představení pro dělnictvo), následovala uvedení v ND v Brně a MD v Plzni.

Pseudonymy, šifry

-f, -a, -g., J. K.

Hra

Miss Fanchetta, t. in Česká Thalia 5, 1891, s. 2–4, 15–17, 27–29, 37–39, 51–53, 65–67, 73–76.

Překlad

G. Hauptmann: Tkalci, t. in Thalia 2, 1897, s. 105 až 112, 121–129, 137n., 150–157, 161n., kn. 1898, ochotn. Pardubice 1903, Janovského spol. Olo­mouc 1903, Švandovo div. 1904.

Teatralia

V české Ammergavě, Česká Thalia 1, 1887, s. 61 až 63.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, nezpracováno; osobní fond J. Ladeckého [koncept hry Říhové a opis části lastibořského Umučení], inventář → E. Bílková, 1966. ■ J. K. ze Š.: Z rodinné kroniky Švamberské, Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze 7, [1899], s. 69–77; nesign.: Prvé předsta­vení Hauptmannových Tkalců v Praze, Právo lidu 5. 5. 1904●; k padesátinám: -ř., Máj 7, 1908/09, s. 506; Č. [V. Červinka], Zlatá Praha 26, 1908/ /09, s. 515; -n-, Zvon 9, 1908/09, s. 636 ●; ne­krology: -i-, Topičův sborník 1, 1913/14, s. 543; Č. [V. Červenka], Zlatá Praha 31, 1913/14, s. 478n.; Máj 12, 1913/14, s. 451; -n-, Zvon 14, 1913/14, s. 588; Vlasť  30, 1913/14, s. 930; F. V. Vykoukal, Osvěta 44, 1914, s. 871●; V. F. Suk: J. K. ze Š., Úhor 5, 1915, s. 1n.; I. Herrmann: O šlechtický erb a jméno, Topičův sborník 10, 1922/23, s. 11–16 → O živých, o mrtvých. Kniha drobných vzpomínek II, 1928; V. Daníček: K. ze Š., Semily 1957; fč. [F. Čer ­ný]: Tkalci na českém divadle, in G. Hauptmann: Tkalci, [Jaroměř 1958], nestr.; J. Voráček: Česká literatura pro mládež, 1971, s. 16, 66, 68–70, 73, 76, 80n. → O. Chaloupka, J. Voráček: Kontury čes­ké literatury pro mládež, 1979; DČD III ■ LČL, Masaryk, Otto, Otto-dod; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 525–527

Autor: Ježková, Petra