Krš, Karel

Karel
Krš
13. 10. 1833
Praha
8. 7. 1892
Praha
Herec, režisér.

Uváděn také jako Josef Karel, Josef, někdy Krsch. – Narodil se v rodině pražského krej­čího, matka pocházela z mělnické vinařské rodiny. Hereckou dráhu zahájil 1852 v Kutné Hoře u První české divadelní společnosti pro venkov J. A. Prokopa, u níž je doložen ještě 1859, setrval tam však pravděpodobně déle. 1860–61 působil u Kullasovy společnosti (také jako inspicient), poté rychle vystřídal několik družin: Štanderovu, Siegeho (České Budějovice 1861/62), Stránského (zde též jako režisér). V srpnu 1861 se oženil s Terezií Pro­tivovou (1842 Písek – 1889 Nymburk), kte­rá s ním jako herečka sdílela kočovný život. Manželství zůstalo bezdětné. 1864 působil u J. Krämera a u J. J. Stránského, 1865–66 u J. E. Kramuela, 1866–74 u P. Švandy ze Sem ­čic (též jako inspicient). Se Švandou přibyl 1866 do Plzně, kde byl inspicientem deset let i u dalších ředitelů – Kramuela a Pištěka. 1879 se mihl u V. Svobody, 1879–80 byl u F. Pokorného (též jako režisér a inspicient; 1880 nemocného ředitele několik měsíců s úřed­ním souhlasem zastupoval), 1881 u V. Pá­zdrala a V. Prokopové, 1882–83 u J. Košne­ra, 1884–85 u T. Knížkové (též režisér a spo­lečnost umělecky vedl), 1885 nastoupil opět u Košnera. Po smrti manželky (1889) začal churavět, v březnu 1892 se vrátil zbídačený a vyčerpaný do Prahy. Byl umístěn do chu­dobince na Karlově a zanedlouho, v necelých devětapadesáti letech, zemřel. Pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

K. doménou byly vždy střední a menší role, jichž vytvořil během čtyřiceti let u divadla bezpočet. Dokázal se vyrovnat s nejrůznější­mi hereckými úkoly a uplatňoval se v celém rozpětí tehdejšího repertoáru v postavách ko­mických i vážných. U Prokopa, kde se dostal i k významnějším rolím, vytvořil vedle France (Schiller: Loupežníci) např. Mornanda v sa­lonní francouzské konverzačce (Rosier: Brute, pusť Cesara) či postavy současníkův obrazech ze života (Petr Zaleský v Tylově Bankrotáři, Farář v Mosenthalově Deboře). Uplatňoval se rovněž v německých představeních. Z dalších působišť je jeho repertoár znám jen zlomko­vitě, referáty jej sice často zmiňovaly, ale role nejmenovaly. Lokální kritika jej označovala za dobrého herce, který se těšil přízni diváků. Měl ale potíže s hlasovou technikou: nepatřič­ně zesiloval hlas do křečovitého křiku, v mo­mentech ztišení mu nebylo rozumět. Pro své organizační schopnosti a spolehlivost byl často pověřován inspicientskou činností, u několika společností zastával i funkci režiséra, např. u Stránského, kde zaplnil mezeru po odchodu J. E. Kramuela a znovu vzbudil zájem obecen­stva. Byl typickým kočovným hercem; během svého působení prošel takřka všemi většími českými divadelními společnostmi a byl (vpo­sledku jako epizodista) jejich platným členem.

Role

Prokopova spol.

Policejní komisař (F. Pyat: Hadrník pařížský) – 1857; Horina (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Ďáblova bařina) – 1858; Melichar (J. K. Tyl: Paličova dcera aneb Oběť lásky dětinné), Rytíř Rodoslav (S. K. Macháček: Ženichové), Valentin (I. F. Castelli: Sirotek a vrah), Kaluš (Kreizinger: Genovefa, hraběnka z Rýnu), Franc (F. Schiller: Loupežníci v českých lesích), Miller (J.-B. Rosier: Víra, naděje a láska), Petr Zaleský (J. K. Tyl: Ban ­krotář aneb Měšťanská čest), Bohumil (A. Anicet­-Bourgeois, M. Masson: Žebračka), Farář (S. H. Mo­senthal: Debora aneb Křesťan a židovka), Bohu­slav Lidenický (Ch. Birch-Pfeifferová: Král Vác­lav a jeho kat), Holprich (K. Meisl: Die Heirath durch die Güterlotterie), Krapp (R. Benedix: Der Proceß), Stiller (A. Bäuerle: Der Freund in der Noth), Herr von Rodensee (F. Hopp: Die Räuber­hölle im Walde), Mornand (J.-B. Rosier: Brute, pusť Cesara!), Alfred (R. Benedix: Eigensinn), Mumlal (K. Holtei dle franc.: Píše sama sobě) – b. d.

Kullasova spol.

Boreš Šťastný (J. J. Šantl: Kouzelnice Černoborka), Hejřil (F. Raimund: Marnotratník) – 1860; Jindřich z Kurinků (S. K. Macháček: Záviš Vítkovec, pán z Růže), President z Walterů (F. Schiller: Oukla­dy a láska), Rambas (R. Benedix: Vězení), Matěj (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarovný závoj aneb Malíř, víla a hospodská), Hrabě Dubarry (A. E. Brachvo­gel: Narcis), Bukovec (S. K. Macháček: Ženicho­vé) – 1861.

Krämerova spol.

[?] (A. Dennery, Dumanoir: Král, hrabě a zpěvkyně aneb Zasnoubení před popravou) – 1864.

Švandova spol.

Rhenstjerna (E. Bozděch: Baron Goertz) – 1868; Prokop Trnka (J. K. Tyl: Strakonický dudák) – 1869; Ciprian Topůrko (T. Flamm: Rekrutýrka v Kocourkově), Honoré (O. Leroy, Regnier: Oko za oko, zub za zub) – 1870; [?] (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění) – 1871; [?] (E. Dorn: Z dob komuny paříž­ské) – 1873

Kramuelova spol.

[?] (F. Schiller: Ouklady a láska) – 1876; President komory pairův (A. Dumas st: Kateřina Hovardo­va) – b. d.

Pištěkova spol.

Plzeň [?] (J. J. Kolár: Monika) – 1877; [?] (J. Sixt, ú. J. Mošna: Doktor Fousek a Markytka) – 1878.

Svobodova spol.

Zelihlávek (R. Kneisel: Anti-Xantipa aneb Boj všem ženám) – [1879].

Spol. V. Prokopové

Aktuar Květný (J. K. Tyl: Paličova dcera) – 1881.

Košnerova spol.

Januar Ubrousek (F. F. Šamberk: Rodinná vojna) – 1882; Dohnal (V. P. Stěžerský [Pázdral]: Lucifer čili Zázračný elixír), Martin, myslivec (F. Kaiser, ú. J. Strakatý: Kolín bez krejčího aneb Dobro ­družství p. Prášila) – 1883; Votruba (J. Nestroy: Enšpigl aneb Každou chvíli jiné čtveráctví), Koděra (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Proffand (I. Zajc: Na palubě aneb Veselí námořníci) – b. d.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, JCH N20, matrika naroze­ných fary u sv. Jindřicha 1832–1838, fol. 54. NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 315, obr. 654, 657 [Krsch Karl]; fond PM 1871–1880, kart. 1244, sign. 8/6/15/10 [Pokorného spol., zá­stup za ředitele]. NMd sign. T 128: almanachy spol. T. Knížkové, J. Košnera, J. E. Kramuela, J. Kullase, J. Pištěka, F. Pokorného, J. A. Prokopa, I. Siegeho, V. Svobody, P. Švandy st.; cedule spol. J. Košnera, J. E. Kramuela, J. Kullase, J. A. Prokopa, V. Proko­pové, V. Svobody, P. Švandy st. ■ Divadelní referá­ty a anonce, in Národní listy 1864–1890; Plzeňské listy 1875–1880; L-ý: Ze Sušice, Lumír 10, 1860, s. 911; D. V. Bezděkovský: Ze Strakonic, tamtéž, s. 935; J. L. Turnovský: Cestující společnosti herec­ké, tamtéž 15, 1865, s. 77; nesign.: Páně Švandova divadelní společnost, Česká Thalia 1, 1867, s. 128; Herecké jubileum, Plzeňské listy 16. 12. 1877; Národní listy 31. 8. 1878 [benef. u Pištěka: Doktor Fousek a Markytka]; S-a: Společnost p. Košnera..., Divadelní listy 2, 1881, s. 357; Jeviště 1, 1885, s. 32, 41 [spol. Knížkové]; nesign.: Benefice, Pšo­van 20, 1890, č. 12, s. [3]●; jubileum: Národní listy 24. 6. 1890; Národní politika 24. 6. 1890; Dali­bor 12, 1890, s. 244●; Dalibor 12, 1890, s. 13 [smrt manželky]●; úmrtí a nekrology: Národní listy 10. 7. 1892; Národní politika 10. 7. 1892; Dali­bor 14, 1892, s. 276; N. L., Česká Thalia 6, 1892, s. 255●; J. L. Turnovský: Herecké společnosti české, in Příspěvky k dějinám českého divadla, usp. J. Ladecký, 1895, s. 53, 63; R. Kautský: Zmi­zelá pražská divadla. Aréna v Kravíně, rkp., b. d., KČD, s. 32; J. Zelenka: Vzpomínám..., 1929, s. 16; V. Štein Táborský: Dějiny venkovských divadel­ních společností, 1930, s. 40, 98, 102, 153; A. Javo­rin: Pražské arény, 1958, s. 121, 147 + Tylův nejvěr­nější žák, rkp., b. d., DÚk, s. 34–36, 39n., 47, 224; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 27, 30, 32, 71, 87n., 217 + Čtyři herečky, 1967, s. 19, 22, 27, 227; F. Černý: Divadelní život v Jaroměři v letech 1819–1918, 2003, s. 39. ■ Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 518–520

Autor: Velemanová, Věra