Krejčí, Augustin

Augustin
Krejčí
28. 8. 1857
Klatovy
15. 10. 1918
Praha
Překladatel.

Otec byl adjunktem u soudu v Klatovech, matka pocházela z písecké měšťanské rodiny. K. vyrůstal v Písku, kde 1876 maturoval na gymnáziu. Poté odešel do Prahy studovat klasickou filologii. Po absolvování univerzity 1880 působil jako učitel staré řečtiny a lati­ny na gymnáziu v Písku, v Novém Bydžově a od 1890 v Praze. Od 1903 byl činným členem Jednoty českých filologů, 1917 byl zvolen do­pisujícím členem ČAVU. Hluboce obdivoval antickou kulturu, jíž zasvětil celý život. Podle svého přání byl pohřben po antickém způsobu žehem v německé Žitavě.

Proslul především překladatelskou čin­ností. Z latiny přeložil řadu didaktických prací J. A. Komenského (Didaktika veliká, 1905; Informatorium školy mateřské, Rozpra­va k Vratislavským, Didaktika analytická –, 1908; Škola vševědná, Škola trojtřídní, Oživlý Fortius, Zákony školy dobře spořádané –, 1926). Proslavil se hlavně jako překladatel Aristofana, jehož celé dochované dílo uvedl poprvé do českého prostředí. První překlady zveřejňoval ve výročních gymnaziálních zprá­vách, posléze je publikoval v Bibliotéce klasi­ků řeckých a římských v překladech českých, kterou vydávala ČAVU. Poslední dva překlady komedií, Oblaka a Ptáci, zůstaly v rukopise. Vycházel ze zásad postulovaných pro převod antických meter J. Králem (napodobení staro­věkých časoměrných rozměrů nahrazováním dlouhé a metricky důrazné slabiky originálu českou slabikou přízvučnou). K. překlady, vy­soce ceněné v akademických a filologických kruzích, v souladu s dobovým územ nebyly určeny k divadelnímu provedení, nerespek­tovaly jeho potřeby ani požadavky jevištní mluvy. Významně však obohatily poznání řecké komediografie a zahájily její novodo­bou českou percepci, která se po první fázi, spjaté s okruhem klasické filologie, rozšířila v meziválečných letech do oblasti divadelní. Až po K. smrti byl jevištně využit jeho pře­klad komedie Ženy o Thesmoforiích, který se stal východiskem pro inscenační adaptaci J. Frejky.

Překlady

Aristofanes: Plutos, t. in Výr. zpráva gymnasia Nový Bydžov, 1891 a 1892, samost. 1897; Žáby, t. 1898; Ptáci, t. část in Výbor z literatury řecké a římské, ed. T. Hrubý, 1903; Jezdci, t. in Výr. zpráva c. k. vyššího gymnasia v Žitné ul. Praha, 1904, samost. 1910; Lysistrate, t. 1911; Acharňané, t. 1913; Ženy o Thesmoforiích, t. 1914, s tit. Když ženy něco slaví, Divadlo mladých 1926; Ženský sněm, t. 1915; Vosy, t. 1917; Mír, t. 1922.

Prameny a literatura

SOA Plzeň: Sbírka matrik, Klatovy 23, matrika na­rozených 1851–1872, s. 69. NMd: Když ženy něco slaví, režijní kniha J. Frejky. ■ Ref. Plutos: J. Král, Listy filologické 18, 1891, s. 391–393; F. Groh, tam­též 24, 1897, s. 468; nesign., Naše doba 5, 1897/98, s. 84n.●; F. Groh, ref. Žáby, Listy filologické 26, 1899, s. 471n.; R. E. Karras, ref. Jezdci, tamtéž 32, 1905, s. 68–71; F. Groh, ref. Lysistrate + Jezdci, tamtéž 39, 1912, s. 467n.; A. N. [Novák]: Nové překlady z Aristofana, Lumír 44, 1916, s. 139n.; F. Novotný, ref. Vosy, Listy filologické 44, 1917, s. 438–440●; nekrology: A. S. [Salač], tamtéž 45, 1918, s. 316n.; nesign., Otavan 3, 1918/19, s. 76; F. Groh, Almanach ČAVU 29/30, 1920, s. 110–113●; K. Svoboda: Antika a česká vzdělanost od obro­zení do první války světové, 1957, s. 289n., 315; sb. Antika a česká kultura, 1978, s. 377, 399, 403; J. Šprincl: Vývoj českého překladu z antické lite­ratury, 1979, s. 47, 60. ■ LČL, Masaryk, Otto-dod

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 513–514

Autor: Šípová, Pavlína