Kratochvíl, Tomáš

Tomáš
Kratochvíl
14. 12. 1857
Rakovník
10. 2. 1918
Rakovník
Divadelní ředitel, herec a režisér.

Otec byl sedlářským mistrem v Rakovníku. K. se učil jeho řemeslu, ale 1877 utekl k divad­lu, nejprve k řediteli J. F. Kozlanskému, v září 1878 přestoupil k E. Zöllnerové a do 1885 vystřídal řadu společností (V. Svobody, J. E. Kra­muela, J. Košnera, M. Kozlanské, F. Pokor­ného, V. Prokopové, J. Muška a V. Brauna). U F. J. Čížka (1885–87), kde také režíroval, se sblížil s ředitelovou dcerou Marií a 1890 se s ní oženil. Po Čížkově smrti 1887 převzal soubor a získal vlastní koncesi pro české kraje; před­chozí žádost z června 1886 mu byla zamítnu­ta. 1888 vyjednával zájezd do Vídně, k němuž však nedošlo. Na jaře 1891 požádal o koncesi pro Moravu, v průběhu roku se však ocitl ve finanční krizi a část členů odešla do nově vznik­lých cestujících družin B. Sodomy a J. Štekra. V únoru 1892 K. soubor definitivně rozpustil a ukončil i svou hekticky se rozvíjející diva­delní dráhu. Usadil se v rodném Rakovníku a živil se jako úředník v advokátní kanceláři. Pořádal a režíroval ochotnická představení, v nichž také hrál. 1893 znovu požádal o konce­si, společnost však neobnovil a 1900 mu bylo provozovatelské oprávnění odňato. Nedlouho po svých šedesátinách zemřel na srdeční vadu, pohřben byl v Rakovníku.

Od počátku herecké dráhy vynikal přede­vším v komických rolích v soudobých fraš­kách a veselohrách, ale ještě u Pokorného ztělesňoval hrdinné milovníky. Byl i oblíbe­ným zpěvákem, zpíval kuplety, vystupoval v parodiích oper a v operetách, popularitu si získal v komických sólových výstupech. Rejstřík svých rolí (velmi se podobal Mošno­vu) opakoval bezmála ve všech působištích, která rychle střídal. Nezatížen stereotypy ro­mantického herectví uplatňoval se v soudobé realistické dramatice a v klasických hrách, mnoho postav ztělesnil ve starších dílech čes­ké dramatiky. Jako ředitel pěstoval činohru i operetu, objížděl zejména severovýchodní, střední a jižní Čechy. Jeho středně velká spo­lečnost (zaměstnával kolem dvacítky herců) patřila po dobu svého nedlouhého trvání jak repertoárem, tak interpretační úrovní k lepším podnikům své kategorie. Vedle kasovní pro­dukce K. pravidelně uváděl a režíroval hry českých autorů (Klicpery, Tyla, J. J. Kolára, Bozděcha, Vrchlického, Šamberka) včetně soudobých realististů (Stroupežnického, Pre­issové, Štolby, Šuberta). Nedlouho po praž­ských premiérách uvedl ve vlastní režii Naše furianty (České Budějovice, 1888) a Gazdinu robu (Nový Bydžov, 1890). Dramaturgický rozhled a leckdy i odvahu prokazoval v uvá­dění světové tvorby (Schiller, Lope de Vega, Molière, Sardou) včetně ruské (Špažinskij, Palm, Krylov, Čechov), a to i během spolu­práce s ochotníky rakovnického Sokola (např. Čechov: Labutí píseň, 1904). Důraz kladl na režii, jíž se vedle švagra V. Čížka věnovali herci A. J. Frýda (1887–88, 1889–90), J. Ja­novský (1888, 1889–90), K. Kodet a F. Mašek (1888–90) a V. Spurný (1891–92). V souboru působila trvale manželka Marie, dále herci A. Světelský (1887), A. Charvát (1888), B. Sodo­ma (od 1889, 1891 i jako kapelník), manželé M. a V. Merhautovi (1891), V. a M. Spurných (1891–92), opakovaně hostovali členové praž­ského ND J. Šmaha a J. Mošna (1889–91).

Role

Svobodova spol.

Vendelín (K. Costa: Zuzančin pan kaprál, i Po­korného spol. 1882), Hospodský Blažej (E. Rau­pach: Mlynář a jeho dítě), Čižmař Gödel + Ludro (K. Elmar, ú. J. H. Böhm: Šantala), Pastýř Kuoni + Konrád Baumgartner (F. Schiller: Vilém Tell aneb Povstání Švýcarů), Sluha Matěj (G. v. Moser: Zla­tohlávek aneb Lehká kavalerie), Jeník (F. Prüller: Krásná selka z klášterního dvorce aneb Francou­zové v horách krkonošských) – 1879; Bartoloměj Pecka (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání) – 1881; Jeník (V. P. Stěžerský [Pázdral]: Lucifer čili Zá­zračný elixír, i Košnerova spol. 1882, spol. V. Pro­kopové 1884), Bartoloměj Kapusta (T. E. Wilks: Pan Kapusta, rytíř od jehly, i Košnerova spol. 1882, spol. V. Prokopové 1883), Kryšpín Čvančara (E. Pešková dle anon.: Třiasedmdesát krejcarů pana Čvančary, i Košnerova spol. 1882, Čížkova spol. 1885), Dědoušek (L. Stroupežnický: Dobrý český dědeček, i Košnerova spol. 1882, spol. V. Prokopové 1883, Čížkova 1885) – 1881; Pan z Nevr­lic (J. A. Gleich: Krkonošský kouzelník aneb Troje přání) – 1882; Izidor Slovíčko (J. K. Tyl: Lesní panna, i Čížkova spol. 1885), Antonín (J. Rosen: Anděl aneb Parádní kytka na vandru) – b. d.

Košnerova spol.

Sluha Pepš (J. J. Poříčský dle A. v. Kotzebua: Nešťastní aneb Sokolové v Čechách), Lajoš Farkač (A. Berla: Cikán) – 1880; Sluha Baltazar (A. Anno: Starý a mladý Kos), Benjamin (F. F. Šamberk: Rodinná vojna, i Pokorného spol. 1882) – 1881; Fabián Áčko (F. Bartovský: Troubadour, i spol. T. Postlové 1887), Petr Omáčka (V. Merlitz: Proces  o hubičku), Křepelka (J. Sixt, ú. J. Mošna: Doktor Fousek a Markýtka, i Braunova spol. 1884, i Číž­kova spol. 1885), Bořivoj Cihlička (F. v. Suppé: Boccaccio, i spol. V. Prokopové 1883) – 1882; Gil­bert Bergolini (F. X. Told dle E. Scribea: Ďáblův podíl, i Braunova spol. 1884, i spol. V. Prokopové 1884) – 1883.

Kramuelova spol.

Viliam (I. Zajc: Veselí plavci aneb Loď v přístavu) – 1882.

Pokorného spol.

Bořivoj Paris (F. v. Suppé: Tolik děvčat a žádný muž) – 1882; Felix kníže Bacciochi (E. Boz­děch: Světa pán v županu), Palmiro Tamburini (F. v. Schönthan: Hloupý kousek), Jonáš (E. Rau­pach: Mlynářa jeho dítě), Erazim Voříšek (F. F. Šam­berk: Josef Kajetán Tyl, i Čížkova spol. 1885) – 1883; Markýz Hautefort (E. Bozděch: Zkouška státníkova, i K. spol.), Jeník (K. Moore: Rodina Hlemýžďova) – Plzeň 1884.

Spol. V. Prokopové

Advokát Bezinka (L. Angely: Vyhrál nevěstu) – 1884.

Čížkova spol.

Valenta (J. K. Tyl: Paličova dcera), Ješek z Var­tenberka (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně), Krištof ze Švamberka (L. Stroupežnický: Zvíkovský rará­šek), Komorník Ondřej (J. Voborník: Lví nevěsta), Seržant Trouillon (K. Blum dle J.-F.-A. Bayarda a H. Saint-Georgese: Dcera pluku), Egri, uherský statkář(A. Berla: Cikán), Barnabáš Pinta (J. K. Tyl: Lesní panna), Ondřej (Ch. Birch-Pfeifferová dle F. Bremerové: Matka a syn), Vojtěch (R. Kneisel: Chudý písničkář), Bohuslav Komárek (J. Rosen: Záletník), Antonín Prášil (F. Kaiser: Novomodní Don Juan), Dr. Dorcy (A. Anicet-Bourgeois, A. Dennery: Slepý a hrbatý), Pantaleon Vocilka (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Antonín Bobeš (J. Vilhelm dle něm.: Mistr Bedrník a jeho chasa), Jiřík (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění) – 1885; Petr Švehla (F. a P. Schön­thanové: Paní ředitelová Švehlová), Jehlička (J. Ne­stroy: Lumpacivagabundus aneb Ludrácký trojlís­tek) – 1886; Čeledín Jirka (L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník), Matěj Krocinovský (J. Vrchlický: Exulanti), Michal Ivanovič (K. Tůma dle A. Berly: Žertva na Balkáně), Heliodor Drmola (F. F. Šam­berk: Palackého třída čís. 27), Trkoslav Angrešt (týž: Podskalák), Florián Páva (F. Kaiser: Jen rych­le s paničkami do divadla) – b. d.

Kratochvílova spol.

Bedřich Falcký (L. Stroupežnický: Černé duše), Rychtář Lopata (F. V. Jeřábek: Syn člověka aneb Prusové v Čechách r. 1757), Baron Hodovský (L. Angely: Spiklenci aneb Spojenými silami) – 1887; Severin (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Vác­lav Zelenka (J. Štolba: Vodní družstvo), Sladněv (I. V. Špažinskij: Paní majorka), Rohovín Čtver­rohý (V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý), Petr Dubský (L. Stroupežnický: Naši furianti), Miku­láš Peldřimovský (J. J. Kolár: Pražský žid), Hrabě Záruba z Hustiřan (F. V. Jeřábek: Syn člověka aneb Prusové v Čechách r. 1757) – 1888; Jeremiáš Mrk­vička (F. v Suppé: Žádný muž a tolik děvčat), Fab­ricius (A. Wilbrandt: Dcera páně Fabricia), Fricek Řimbaba (H. Müller: Se stupně k stupni), Vorlický (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku), Notář Bachelin (G. Ohnet: Majitel hutí), Krejčí Jehlič­ka (G. v. Moser: Pan bibliotekář aneb Magnetické medium), Hospodský (K. Světlá, dram. E. Pešková: Kříž u potoka), Farář Jan Zeman (L. Stroupežnic­ký: Václav Hrobčický z Hrobčic), Krištof Geissler (J. Vrchlický: Rabínská moudrost), Chasník Meli­chárek (L. Feldmann, ú. J. Böhm: Na kovárně aneb Čech a Moravan), Dohazovač Novotný (J. Štolba: Závěť), Abraham (S. H. Mosenthal: Debora), Šnekze Šnekova (E. Pohl: Milion aneb Dukátový strý­ček z Ameriky), Strachkvas (V. K. Klicpera: Loupež aneb Jindřich z Dubínova), Koliáš (týž: Divotvor­ný klobouk), Žorž Brumbál (H. Müller: Se stupně k stupni), Theodor Buňka (F. F. Šamberk: Palacké­ho třída čís. 27) – 1889; Danyš (G. Preissová: Gaz­dina roba), Hospodský Špunt (R. Kneisel: Spolek mládenců proti ženám), Beaubisson (A. Delacour, A. Hennequin: Růžová domina aneb Maškarní ples), Eustachius Vlček (T. Kronesová, ú. J. Kaš­ka: Panna jezerní aneb Čarovný prsten), Beneš (K. Pippich: Slavomam), Fiala (K. Světlá, dram. E. Pešková: Vesnický román aneb Nad propas­tí), Izák (L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník), Řezník Sekáček (J. Polabský: Matčina píseň aneb Ve službě cizích lidí) – 1890; Baron Kohout z Ko­houtova (R. Benedix: Mikado) – 1892.

Sokol Rakovník

(ochotníci) Anselm (Molière: Lakomec) – 1900; Světlovidov (A. P. Čechov: Labutí píseň) – 1904.

Režie

Čížkova spol.

J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, J. K. Tyl: Lesní panna, týž: Jiříkovo vidění, L. Anzengruber: Sed­lák křivopřísežník, V. Merlitz: Proces o hubičku, F. Ruth: Sestřenka – 1885; J. K. Tyl: Umělcové na pouti, týž: Rýbrcoul, kníže Krkonošských hor, F. a P. Schönthanové: Paní ředitelová Švehlová – 1886; Ch. Birch-Pfeifferová dle V. Huga: Zvoník u Matky boží čili Loupež toulavých cikánů, táž dle C. Bell: Sirotek lovoodský, i K. spol. 1890, táž dle G. Sand: Diblík, šotek z hor, K. Tůma dle A. Berly: Žertva na Balkáně, F. F. Šamberk: Palackého třída čís. 27, týž: Podskalák, F. Kaiser: Jen rychle s pa-ničkami do divadla, V. Hugo: Trůn a popraviště, M. Bałucki: Těžké ryby, i K. spol. 1890, J. Vilhelm dle něm.: Mistr Bedrník a jeho chasa, F. Kaiser: Novomodní Don Juan, J. Mikuláš Boleslavský: Ka­tovo poslední dílo, J. K. Tyl: Chudý komediant aneb Šílenost a dědictví, týž: Strakonický dudák, týž: Sle­pý mládenec aneb Založení kostnice v Sedlicích, A. Dennery, G. Lemoine: Perla savojská čili Ma­teřské požehnání, J. A. Lang: Marie Terezie – b. d.

Kratochvílova spol.

J. K. Tyl, dram. J. Jelínek: Rozina Ruthardova aneb Obležení Kutné Hory r. 1302 – 1887; F. v. Schön ­than: Hloupý kousek, F. V. Jeřábek: Syn člověka aneb Prusové v Čechách r. 1757, I. V. Špažinskij: Paní majorka, L. Stroupežnický: Naši furianti – 1888; F. F. Šamberk: Palackého třída čís. 27, týž: Svatební večer bez nevěsty, týž: Jedenácté přikázá­ní, H. Müller: Se stupně k stupni, T. E. Wilks: Pan Kapusta, rytíř od jehly, J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, A. Wilbrandt: Dcera páně Fabricia, L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, S. H. Mosen­thal: Debora, G. v. Moser: Pan bibliotekář aneb Magnetické medium, F. v. Suppé: Žádný muž a tolik děvčat, J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, týž: Rabín­ská moudrost, L. Feldmann, ú. J. Böhm: Na kovár­ně aneb Čech a Moravan, J. Štolba: Závěť, V. Sar­dou: Theodora, O. F. Berg: Paní máma aneb Když dá žena muži kvinde, I. Görnerová dle A. Beau-lieu: Babička aneb Otravný dech, A. Abrahamowicz, R. Ruszkowski: Setník z Bosny aneb Manžel ze še­trnosti – 1889; G. Preissová: Gazdina roba, Lope de Vega: Sedlák svým pánem, F. Schiller: Maria Stuart, A. Jirásek: Vojnarka, F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek, L. Stroupežnický: V panském če­ledníku, J. Rosen: Námluvy pana Komárka aneb Ó Josefe!, J. K. Tyl [?]: Čarovný závoj aneb Kde domov můj?, A. Brázda: Sedm havranů, Lukaczi, ú. E. Pešková: Furiant, R. Kneisel: Spolek mláden­ců proti ženám, A. Delacour, A. Hennequin: Růžová domina aneb Maškarní ples, T. Kronesová, ú. J. Kaš­ka: Panna jezerní aneb Čarovný prsten, J. Poláček dle D. Defoea: Robinson Crusoe, F. V. Drahoňov­ský: Závora, hradní na Hrubé Skále – 1890.

Sokol Rakovník (ochotníci)

V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk, týž: Rohovín Čtverrohý – 1896; Molière: Lakomec – 1900; A. P. Čechov: Labutí píseň – 1904.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, Rakovník 09, matrika narozených 1849–1860, s. 190, obr. 187; Rakov­ník 36, matrika zemřelých 1908–1923, s. 214. NA: fond PM, kart. 1692, sign. 8/6/3/3, kart. 1694, sign. 8/6/10/22 [koncese]. ■ J. Knap: Zöllnerové, 1958, s. 135 + Umělcové na pouti, 1961, s. 54, 95, 107, 115, 117, 120n., 123–125, 144, 171, 195, 217, 219, 224. ■ EDS; Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 507–510

Autor: Štefanides, Jiří