Krásnohorská, Eliška

Eliška
Krásnohorská
18. 11. 1847
Praha
26. 11. 1926
Praha
Spisovatelka, libretistka, překladatelka, publicistka.

Roz. Pechová, křtěna Alžběta Dorota. – Pseu­donym zvolila podle rytířského rodu Pechů z Krásné Hory, z něhož otec mylně odvozo­val svůj původ. Narodila se z druhého otcova manželství, měla čtyři vlastní a tři nevlastní sourozence. V rodině, žijící po otcově smrti (1850) ve skromných poměrech, se pěstova­la hudba a zpěv, hrálo se loutkové divadlo.

K. navštěvovala soukromou školu manželů Svobodových, kde si osvojila němčinu a fran­couzštinu (sama se naučila anglicky, rusky a polsky), poté docházela do ústavu pro ženské ruční práce slečen Krausových a jako třinácti­letá se stala pomocnou učitelkou francouzštiny ve škole Svobodových. V patnácti letech byla uvedena do salonu manželů Riegrových, kde poznala řadu osobností kulturního a společen­ského života, mj. V. Hálka, který začal v Lu­míru publikovat její verše, a K. Světlou, s níž navázala pevné přátelské pouto, podobnějako později s B. Smetanou a A. Heydukem. V téže době ji začínající kloubový revmatismus zne­možnil hru na klavír i malířské pokusy a před­určil ji údělu neprovdané ženy. 1867–74 žila s rodinou v Plzni, v tamním Hlaholu (jehož druhým sbormistrem byl bratr J. Pech a prv­ním sbormistrem švagr H. Palla) zpívala a pře­kládala texty sborů. Tehdy napsala svá první libreta (Lejla) a dramata (tragédie o Boleslavu Ryšavém a Boleslavu Chrabrém; dále Tajem­ný milovník, Osudové vlásenky, Nový Ovid). Po návratu do Prahy se intenzivně věnovala ženskému hnutí a zápasu o samostatnost žen. 1875–1910 byla činná v Ženském výrobním spolku českém (dlouholetá tajemnice, od 1891 předsedkyně), souběžně redigovala první žen­ský časopis Ženské listy (do 1911), 1890 za­ložila spolek Minerva, který t. r. zřídil první české dívčí gymnázium, a vymohla pro dívky zpřístupnění vysokoškolského studia (od 1897 filozofie, od 1900 medicína). Své názory na toto téma shrnula v knize Ženská otázka (1881). Byla vyznamenána Stříbrnou medailí za ob­čanské zásluhy hl. m. Prahy (1896), Zlatým záslužným křížem s korunkou od císaře Fran­tiška Josefa I. (1897), po vzniku ČSR se jako první žena (společně s B. Vikovou-Kunětic­kou) stala členkou ČAVU a 1922 jí Karlova univerzita udělila čestný doktorát. Od 1903 trpěla vedle revmatismu šedým zákalem a po­stupující slepotou (zlepšení po operaci 1907), později Meunierovou chorobou, závratěmi a depresemi. Literárně do konce života neu­stále činná, žila odkázána na péči své sestry a neteře. Je pohřbena v Praze na Olšanských hřbitovech.

Od mládí se věnovala literatuře. Po debutu v Lumíru (1863) přispívala do mnoha časopisů a sborníků (Osvěta, Květy, Lumír, Hudební listy, Národní listy; Kytice, Máj, Říp, Zora aj.) a záhy se stala uznávanou básnířkou (lyrické vlastenecky laděné sbírky Z máje žití, 1871; Ze Šumavy, 1873; K slovanskému jihu, 1880 ad.); poslední sbírka Sny po divadle (1922) obsahu ­je básně inspirované dramatickými díly (Pan­na Orleánská, Divotvorný klobouk, Loupežní­ci, Hamlet, Macbeth, Čarostřelec aj). V počet­nější próze převládají didakticky laděné práce pro děti a mládež – pohádky, povídky a romá­ny pro dívky (Barončina závěť, 1899; romány o Svéhlavičce, 1900–07, a Célince, 1902), kte­ré dosáhly největšího ohlasu a jimiž položila základy české dívčí beletrii. Živou částí díla K. jsou memoáry, v nichž vedle osobního ži­vota zachytila řadu kulturních osobností i myš­lenkové proudy své doby (Z mého mládí, 1921; posmrtně Co přinesla léta I–II, 1928; Literární konfese, 1947). Básnické nadání a jazykový talent uplatnila v náročných překladech pró­zy a poezie. Její překlady z angličtiny (Byron: Child-Haroldova pouť, 1890), francouzštiny, ruštiny (dva svazky Puškinových básní, 1894 a 1895; drama Boris Godunov, 1905), němči­ny a polštiny (Mickiewicz: Pan Tadeáš, 1882) patřily vedle prací Sládka a Vrchlického k nej­významnějším překladatelským počinům dru­hé poloviny 19. stol.

Do českého divadla se nejvýznamněji za­psala jako libretistka. Napsala patnáct oper­ních textů (Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola a Lumír pro B. Smetanu, Lejla, Břeti­slav, Karel Škréta a Dítě Tábora pro K. Bendla, Blaník pro Z. Fibicha ad.). Přeložila libreto Bizetovy Carmen (1884), které sloužilo déle než osmdesát let. Operní problematikou se za­bývala i teoreticky a napsala první biografii o B. Smetanovi (Osvěta 1880). Do tzv. živých obrazů uváděných v ND přispěla texty něko­lika doprovodných proslovů.

Od konce šedesátých let psala divadelní hry, avšak bez úspěchu. Texty trpěly vykonstruo­vanými zápletkami, schematičností a rozvláč­nými dialogy, které neodpovídaly soudobým životním zkušenostem ani divadelnímu vku­su. K. si byla vědoma těchto nedostatků a ne­zdary na divadle přijímala bez hořkosti. Hry vycházely tiskem, vyjma tří byly hrány pouze ochotníky a v rodinných či školních produk­cích. Doloženo je šestnáct titulů, z nichž sedm není dochováno. Debutovala v Plzni jednoak­tovým žertem Tajemný milovník (jedna ze tří aktovek, které nabídla P. Švandovi st.). V PD u dramaturga E. Bozděcha neuspěla (anonym­ně) s tragédií o Boleslavu Chrabrém (nedo­chována). Pro soutěž o historickou hru k ote­vření ND napsala drama z pobělohorské doby Harantova žena (spoluautor F. Dvorský, autor původní novely Z kláštera); porotou bylo do­poručeno k nastudování, ale zakázáno cenzu­rou kvůli protikatolickému ladění. Do dalšího konkursu zaslala hry Náš druhý sbor a Dědic ducha, ani s jednou však neuspěla. V ND se dočkala uvedení báchorky Medvěd a víla (je­diná hra, která se objevovala na scéně i poz­ději, ještě 1956 v Divadle Jiřího Wolkera). Ostatní hry pro děti a mládež (Kukačka, Ho­jička z lesa, Barončina závěť, Strašák, Milos­tivý den, Král králů) zůstaly velkými divadly nepovšimnuty. V ND byly po nástupu nového vedení (1900) odmítány, vinohradské divadlo nepřijalo hru Kmotra Pověra (naps. 1912).

Umělecké představy K. se formovaly v mlá­dí pod vlivem dobového idealismu v umění, s nímž se ztotožnila a po celý život jej vyzná­vala. Zušlechťující a výchovné poslání litera­tury se snažila naplňovat jak ve vlastní tvorbě, tak v literární kritice a publicistice i v překla­dech, v nichž lpěla na formální přesnosti více než na srozumitelnosti a kde mravní ideje lec­kdy přizpůsobovala svému cítění na úkor věc­né věrnosti autorovi. Názorově setrvala na po­zicích konzervativního vlasteneckého směru kolem časopisu Osvěta. Dávala přednost ná­rodní a mravní agitaci před vyšším uměním. Publicisticky se projevovala jako pedant, často útočně a ironicky. V divadelních referátech, které psala výjimečně, apelovala především na dramaturgii; brojila proti lacinému reper­toáru cizích frašek a zasazovala se o uvádění českých her s mravním a vlasteneckým poslá­ním. Umělecké dílo chápala jako aktivní faktor v kultivaci jednotlivce i společnosti a z tohoto úhlu je posuzovala (např. soustředění na mrav­ní dopad příběhu ve studii Markéta a Jenůfa či v referátu o Gazdině robě). K. se jeví jako rozporuplná osobnost, bojující na jedné stra­ně za práva žen, neschopná však přijmout no­vodobé myšlení přelomu století ani moderní směry v literatuře.

Pseudonymy a šifry

Viola Tomanová, Bětka Rozmarná, Jaromír Zlo­nický, Barbora Míčková, Růžena Volná, Klára Bal­dová, Vojtěška Všetečková, Soliman Řetkvička, Marie Čadská, Tetka z Tetína, Eda Maxová, Blaže­na Stará, Doubravka Malá, Mína Sokolová, Vanda Hájková, Věra Langeová, Viola Tomanová, Marko Tuman, F. Pěnková, T. Dvorská, Horská, Jezerská, Arnoštka Č., Jan K., Klára F., E. K., F. A., -tuš, Ctitelka vážného umění, Česká matka, Navštěvo­vatelka divadla, Jeden žíznivý

Hry

Tajemný milovník, Švandova spol. Plzeň 1868; Pěvec volnosti, t. 1874; Harantova žena, t. 1881 (s F. Dvorským); Dědic ducha, Švandovo div. 1883, t. 1884; Kukačka, t. 1897, ochotn. Meziříčí mezi 1919–1925; Přišla do rozumu, dle K. Světlé, ochotn. Ústí n. Orlicí 1898, Uranie 1903, t. 1900; Medvěd a víla, t. 1899, ND 1900; Hojička z lesa, t. 1899, Uranie 1904; Odolenka, osiřelá princez­na a bradýř Hrubomel, ND Brno 1910; Strašák, t. [1911]; Milostivý den, t. 1922; Král králů, t. 1922.

Překlady

V. Sardou: Opožděné psaní [Les pattes de mouche], ND 1884; A. S. Puškin: Boris Godunov, t. 1905.

Teatralia

Josef Kajetán Tyl, Osvěta 8, 1878, s. 81–97, 179–193, 447–461, 495–509 → Výbor z díla II, 1956; Gazdina roba, Ženské listy 17, 1889, s. 236–238 → Výbor z díla II, 1956; Markéta a Jenůfa, Ženské listy 19, 1891, s. 29–34, 59–62, 70–79; Doslov, A. S. Puškin: Boris Godunov, 1905; O pokusech dra­matických, E. K.: Literární konfese, usp. F. Strej­ček, Blatná 1947, s. 64–80.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, část, inventář → J. Wag­ner, 1966. Archiv AV ČR: část pozůstalosti. Pod­ještědské muzeum Karoliny Světlé, Český Dub: korespondence K. Světlé a K. ■ K. Nosovský: Bibliografie E. K., Literární rozhledy 11, 1926/27, s. 206–209; F. Strejček: Bibliografie, in E. K.: Lite­rární konfese, Blatná 1947, s. 127–145. ■ Nesign., ref. Tajemný milovník, Plzeňské noviny 11. 1. 1868; nesign.: E. K., Světozor 12, 1878, s. 312n.●; ref. Ha­rantova žena: F. A. Š. [Šubert], Pokrok 6. 11. 1881; J. Herben, Ruch 3, 1880/81, s. 387n., 397n., 410n.; J. V. S. [Sládek], Lumír 9, 1881, s. 495n.; F. Zákrejs: Dvě dramatické studie, Osvěta 11, 1881, s. 1117–1126●; ref. Dědic ducha: š. [J. Kuff­ner], Národní listy 2. 11. 1883; F. L. Hovorka, Di­vadelní listy 4, 1883, s. 294–296; F. Zákrejs, Osvěta 14, 1884, s. 760–763●; J. S. Machar: Hálek, Mo­derna a K., Čas 8, 1894, s. 757–759 + Slečně K., tamtéž s. 821n.; R.: K padesátým narozeninám E. K. Ženský svět 1, 1896/97, s. 253–256; P. Maternová: E. K., Světozor 32, 1897/98, s. 21n.; nesign.: E. K., Přišla do rozumu, Národní listy 28. 4. 1900, příl.; K. Nevšímalová: E. K., 1907; J. K. Doležal: E. K., Archiv für slavische Philologie [Berlin] 29, 1907, s. 517–529; P. Maternová: E. K., Ženský svět 17, 1913, s. 113–116, 130–132, 143–144; R. Weiner: E. K. povšimla si..., Lidové noviny 20. 2. 1917 → O umění a lidech, 2002; F. X. Šalda: E. K., Kmen 1, 1917/18, č. 41, s. 6 → Kritické projevy X, 1957; F. Strejček: E. K., 1922; M. Hýsek: E. K., Naše doba 30, 1922/23, s. 71–82●; nekrology: A. No­vák, Lidové noviny 26. 11. 1926; F. Götz, Národní osvobození 27. 11. 1926; K. [F. V. Krejčí], Právo lidu 27. 11. 1926; G. Preissová, Almanach ČAVU 37, 1927, s. 177–184●; A. Klášterský: Vzpomínky a portréty, 1934, s. 427–445; E. K., usp. P. An­tošová, Chudým dětem 57, Brno 1947 [přísp. M. Hýsek, M. Očadlík, F. Strejček aj.]; M. Nováková: Scénická básnířka, Divadlo 33, 1947, s. 118n.; A. Chaloupka: Neznámá K., České lido­vé divadlo 28, 1948, s. 34–36, 53–55; B. Šretrová: E. K., 1948; Z. Pešat: Předmluva, E. K.: Výbor z dí­la I, 1956, s. 5–19; Gm [P. Grym]: Pohádka o princi a víle, Lidová demokracie 22. 3. 1956; M. Suchá, M. Ulčová: Plzeňská léta E. K., in sb. Minulos­tí Plzně a Plzeňska II, Plzeň 1959, s. 187–218; DČD III; J. Polák: E. K., dívčí romány, pohádky a hry, Zlatý máj 22, 1978, zvl. s. 198n.; D. Vlašíno­vá: E. K., 1987; E. Jurčinová: E. K., in sb. Velké ženy české, 1997, s. 95–100; J. Hradilková: E. K. Den Frauen die Bildung!, in sb. Prager Frauen, usp. A. Wagnerová, 2000, s. 35–54. ■ ČHS, HD, Komenský, LČL, Masaryk, Otto, Otto-dod, Rieger; NAlb, Plzeň, Uranie

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 504–507

Autor: Štulcová, Magdalena