Kramuele, Josef Emil

Josef Emil
Kramuele
13. 1. 1821
Praha
28. 3. 1884
Praha
Ředitel divadelní společnosti, herec, režisér.

Vl. jm. Kramule. – Byl synem domovníka na Starém Městě pražském. Vyučil se krejčím u V. Bollarda, jehož celá rodina zaujatě ochot­ničila. Už jako krejčovský tovaryš hrál ochot­nické divadlo. 1843 vystoupil pohostinsky v Novém divadle v Růžové ul. (Sokolík, Kli­cpera: Loketský zvon), ale neuspěl a odešel do Prešpurku [Bratislava] k německé společnosti F. Pokorného. Po návratu do Čech je 1846 do­ložen u německé společnosti K. F. Knispela. 1848 začal hrát ve StD jako volontér, na pod­zim 1849 byl angažován pro německé i české role. Po rozpuštění autonomního českého sou­boru na podzim 1851 hrál v českých představe­ních opět jako volontér, znovu byl angažován 1852 po nástupu ředitele J. A. Stögera. 1851 se oženil se švadlenou Marií Vávrovou (sestra manželky herce J. Kašky). V lednu 1853 ze StD odešel k německému řediteli K. Sternfeldovi, který ojediněle uváděl česká představení. Po půl roce přešel k Zöllnerově společnosti řízené J. Štanderou a J. K. Tylem, s nímž ho pojil přátelský vztah; po Tylově smrti zde působil i jako režisér. V říjnu 1856 se bezvýsledně po­kusil opět o angažmá ve StD (vystoupil v roli Abrahama v Mosenthalově Deboře). 1859 odešel od Zöllnera k počeštěné společnosti J. J. Stránského, po dvou letech se vrátil. O kon­cesi žádal již v listopadu 1860, znovu v březnu 1861, ale nebylo mu vyhověno. Koncesi získal teprve po Zöllnerově smrti 1863, kdy mu bylo povoleno založit vlastní společnost a pořádat německojazyčná představení. Oprávnění plat­né pro kraje Plzeňský, Budějovický, Táborský a Písecký bylo od 1865 rozšířeno na celé Čechy (s obvyklým vyloučením Prahy a lázeňských měst). Začátkem šedesátých let se rozpadlo K. manželství, žena ho opustila a odstěhovala se se starší dcerou do Vídně. Jeho partnerkou se stala herečka T. Knížková, která u K. společ­nosti zastávala místo pokladní. Za prusko-ra­kouské války 1866 soubor rozpustil, po jejím skončení jej sestavil v pozměněném složení. Na radu F. F. Šamberka dal 1868 postavit na Král. Vinohradech (na rozhraní dnešních ulic Slezské a Budečské) letní divadlo po­jmenované Aréna v Kravíně podle hostince, v jehož zahradě bylo zbudováno. Arénu, kte­rá pojala 800–1000 diváků, otevřel 7. června 1868 a využíval ji od konce jara do podzimu. Po počátečních úspěších se dostavila krize způsobená konkurencí nových vinohradských arén. K. se pokusil uchytit na jiných letních scénách pražských předměstí: 1873 v Hofově Aréně na Komotovce (pro nezájem publika uskutečnil jen tři představení), 1876 ve Švan­dově Aréně v Eggenberku na Smíchově (Švan­dova společnost tehdy hrála v Národní aréně), zde skončil po šesti týdnech s velkou finanční ztrátou. 1877 se do Arény v Kravíně již ne­vrátil, t. r. byla prodána. Finanční problémy se promítly i do uměleckého úpadku společnosti, jejíž vedení postupně přebíral zeť J. V. Suk. V listopadu 1883 utrpěl K. podruhé zlomeninu paže, v březnu 1884 podstoupil amputaci, ale zanedlouho zemřel na otravu krve způsobenou zanedbaným zánětem. Pohřben byl na Olšan­ských hřbitovech.

Mladší dcera Emilie (provd. Suková) se stala herečkou a později divadelní ředitelkou.

K. začínal hereckou dráhu ve StD jako epizodista, postupně se dostával k menším úlohám chlapců a milovníků (Vítek, Macháček: Ženichové; Jakub, Mosenthal: Debora; Honzík, Klicpera: Každý něco pro vlast). U Zöllnero­vy společnosti osvědčoval komický potenciál (Jirka, Štěpánek: Čech a Němec; Jiřík, Tyl: Jiří­kovo vidění), ale uplatňoval se i v charakterním oboru (hajný Trnka, Tyl: Strakonický dudák; kat Lubin Pátecký, Šantl: Kouzedlnice Černo­borka). Lokální kritika mu vytýkala matný vý­raz, nedbalé studium rolí, přehnanou komiku a sklon k extemporování. Byl vnímán hlavně jako komik, aspiroval však na role charakterní a hrdinské, které si vyhradil u své společnosti (Přemysl Otakar II. v Hálkově Záviši z Falken­štejna, hrabě Rysoor v Sardouově Vlasti).

Významnější bylo K. působení ředitelské. Zahájil je 6. 4. 1863 v MD v Českých Budě­jovicích. Patřil do druhé generace ředitelů kočujících společností, jež nastupovala začát­kem šedesátých let po průkopnících Prokopo­vi, Kullasovi a Zöllnerovi. Společnost, kterou vedl v lidovýchovném tylovském duchu, patřila v šedesátých letech k nejlepším a nejso­lidnějším. Zajížděl do větších měst v jižních, západních i východních Čechách, dvakrát měl zadáno divadlo v Plzni (září–říjen 1864, zimní sez. 1875/76). Ač dramaturgie nebyla K. sil­nou stránkou, držel krok s dobou a na venkově uváděl hry z repertoáru PD. Vedle české čino­hry, z níž rád vybíral zapomenuté kusy (např. Erbenovy Sládky), měl na programu světovou klasiku (zvláště Shakespeara a Schillera), fran­couzské hry (Sardou, Dumas ml. aj.) a veselo­hry, v aréně vždy převažovaly lehčí kusy. Cel­kový pokles repertoárové úrovně se datoval od krize společnosti, jíž se K. pokoušel čelit vídeňskými a německými fraškami (sám jich řadu přeložil a adaptoval) i operetami. Jeho he­recký soubor míval vždy velmi dobrou úroveň a disciplínu. Hegemonem a stálicí ansámblu byl tragéd romantické školy F. Paclt, kterého si K. přivedl s J. Frankovským a A. Kubíčkovou (provd. Frankovskou) od Zöllnera. K prvním členům (J. E. Bílovi, H. Kosinovi, B. Novotné, F. Syřínkovi, K. Syřínkové ad.) přibyli do kon­ce šedesátých let J. Bittner, K. Lier, V. Budil, J. V. Slukov, M. Křepelová, A. Volfová, F. Po­korný a J. Vilhelm (oba též režírovali), krátce se mihl F. Krumlovský. Později tu působili V. Choděra, M. Pospíšilová, E. Vojan, J. Bieder­man, A. Biedermanová, A. Haislerová, B. Halla, E. Hallová, T. Kratochvíl, F. Trnka ad. K. měl vyvinutý smysl pro herecký talent, začátečníka dovedl vhodně obsadit a usměrňovat v dalším vývoji; např. u J. Bittnera objevil předpoklady pro salonní obor, u své dcery Emilie pro herectví tragické. Pod jeho vedením vy­růstali začínající V. Budil, K. Lier, J. V. Slu­kov, M. Křepelová, M. Pospíšilová a E. Vojan. K. velice dbal na kostýmní výpravu (vliv pů­vodní krejčovské profese) a jeho společnost byla známa bohatou a kvalitní garderobou.

Role

Nové div. v Růžové ul.

Sokolík (V. K. Klicpera: Loketský zvon) j. h. – 1843.

Knispelova spol.

Jean (J. L. Deinhardstein: Zwei Tage) – 1846; Der Graf (E. Raupach: Die Schule des Lebens) – 1847.

StD

Bedřich Starke (E. Raupach: Jenerál a profesor aneb Tak to bylo před sto lety) – 1848; Konrád (F. Hebbel, ú. J. K. Tyl: Genovefa, žena nejctnost­nější), Stein (H. F. Möller, ú. Ch. Birch-Pfeiffe­rová: Hrabě Valtron aneb Stanné právo), Kroupa (V. K. Klicpera: Blaník aneb Rytíř Zdeněk Zá­smucký), Čížek (R. Benedix: Chudý amanuensis aneb Starý pražský študent), Gilbert (Ch. Birch­-Pfeifferová dle A. Dumase st.: Anna v. Östreich, něm.), Stanislav Jablonský (F. Turinský: Pražané v roku 1648) – 1849; Vítek (S. K. Macháček: Že­nichové), Jiří Philis (K. Gutzkow: Boháč ve ško­le chudoby), Ein Maler, později Herr von Lustig (J. Nestroy: Der böse Geist Lumpacivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt), Martin Křidélko (J. K. Tyl: Jan Hus, kazatel betlemský), Ein Seifen­sieder (J. W. Goethe: Egmont), Jakub (S. H. Mosen­thal: Deborah), Liboryn (J. K. Tyl: Čert na zemi), Kosinský (F. Schiller: Loupežníci), Georg (J. Ne­stroy: Talisman), Tonda (V. K. Klicpera: Divo­tvorný klobouk), Fabian (P. A. Wolff, h. C. M. v. We­ber: Preciosa, spanilé děvče cikánské), Honzík (V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast!), Georg von Bach (E. v. Bauernfeld: Franz von Schickin­gen), Mülersheim (F. X. Told, h. A. E. Titl: Der Zauberschleier oder Maler, Fee und Wirthin) – 1850; Afterling (F. Raimund: Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Millionär), Charles (A. Anicet-Bourgeois, M. Masson: Markytán­ka), William (K. Holtei: Bettelstab und Lorbeer­baum oder Zwanzig Jahre nach dem Tode), Paul (Ch. Birch-Pfeifferová: Steffen Langer aus Glogau oder Der holländische Kamin), Podkova (A. Ber­la: Venkovský poslanec aneb Jen s pravdou ven!) – 1851; Seyward (W. Shakespeare: Makbeth aneb Proroctví třech čarodějných sester), Netter z Glou­chova (J. J. Kolár: Don César a spanilá Magelona), Ratzmann (F. Schiller: Die Rauber), Rytíř Flam­berk (H. v. Kleist: Katynka Heilbronská), Lapierre (K. Blum dle St. Georgese a J.-F.-A. Bayarda: Marie oder Die Tochter des Regiments), Kvě­tomil (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarovný závoj aneb Malíř, víla a hospodská), Keneth Skotský (F. Halm: Griselda aneb Zkoušení věrné ženy), Sa­lerio (W. Shakespeare: Kaufmann von Venedig) – 1852; Pepík (F. Kaiser: Chyba lávky aneb Žebrákův dědic) – 1853.

Zöllnerova spol.

Trnka + Král Alenoros (J. K. Tyl: Strakonický du­dák aneb Hody divých žen), Kunrad z Pottensteina (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského) – 1853; Přeslav Vršovec (K. E. Ebert: Břetislav a Jit­ka), Otto z Losů (J. J. Kolár: Don César a spanilá Magelona) – 1854; Generál Roger (J. Bouchardy: Fiakr z Paříže), Radní Horina (J. K. Tyl: Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Paličova dce­ra), Jelínek (týž: Pražský flamendr) – 1856; Pan Pára (F. Kaiser: Fraška je dobrá medicina), [?] (J. K. Tyl: Lesní panna), Podivín (A. Bäuerle: Zeman ze staré hočasu aneb Cop a frak), Jehlička (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus, i K. spol. 1866), Hra­bě Saint-Germain (A. Delacour, Lambert-Thiboust: Slepá nevěsta, i Stránského spol. 1860) – 1858; Jirka (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), Jiřík (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, i K. spol. 1868), Lubin Pátecký (J. J. Šantl: Kouzedlnice Černoborka), Kryšpín Vej­voda (J. K. Tyl: Chudý kejklíř), Přemysl Otakar II. (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna, i K. spol. 1864) – b. d.

Stránského spol.

Heinrich Wolken (K. A. Görner: Das Salz der Ehe), Eduard Welenský (J. Korzeniowski: Pátý akt) – 1859; Kmotr Klíma (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor), Valdus (Krieger, ú. J. E. Kramuele: Klam a zkouška lásky), Šimon Vostřiž­ka (F. Prüller: Krásná selka z klášterního dvorce), Baron Hektor Achilles z Bonikardu (A. Dennery, G. Lemoine: Mateřské požehnání), Eduard z Valde­ku (K. Haffner, ú. J. E. Kramuele: Muž dle zákona, i Zöllnerova spol. 1862), Žid Ezechiel (J. K. Tyl: Rybrcoul, kníže duchů krkonošských), Chlumeček (J. L. Deinhardstein: Zrádce aneb Stará láska nerezaví, Jaroslav (H. L. Wagner: Matka v blá­zinci), Oliver Cromwell (A. F. dle A. Dumase st.: Athos, Porthos a d’Artagnan aneb Tři mušketýři) – 1861; Franc (F. Schiller: Loupežníci, i K. spol. 1866), Krtek (A. Langer: Vrátný z Karlína) – b. d.

Zöllnerova spol.

Vojtěch (V. K. Klicpera: Blaník) – 1862.

Kramuelova spol.

Matias Mukkebold (J. R. Planché, ú. L. W. Both: Karla XII. navrácení se do vlasti) – 1863; Kryšpín Kopejtko – Vojta – Malínský – Barvínek (N. I. Kola, ú. J. K. Tyl: Poslední desítník) – 1864; Radovan (J. K. Tyl: Čestmír), Karamzin (A. Berla: Chléb náš vezdejší) – 1865; Kulich (L. Schneider: Čes­ký dobrovolník a francouzská selka), Písař Vansen (J. W. Goethe: Egmont) – 1866; Císař Zikmund (J. K. Tyl: Jan Hus) – 1869; Goertz (E. Bozděch: Baron Goertz), Hrabě Rysoor (V. Sardou: Vlast) – 1870; Vévoda (W. Shakespeare: Kupec benát­ský), Laxa (V. Lipovský: Kometa aneb Noc z roku 1872) – 1872; Pantaleon Vocilka (J. K. Tyl: Stra­konický dudák) – 1873; Svatoš (K. Elmar: Šan­tala aneb Cesta kolem světa), Policejní prefekt (V. Sardou: Andrea), Jan Mydlář (J. J. Kolár: Praž­ský žid) – 1875; Roller (F. Schiller: Loupežníci) – 1880; Brož (H. Wilken: Páni doktoři), Smetana (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl) – b. d.

Překlady a úpravy

K. Haffner: Muž dle zákona, Stránského spol. 1861, t. s tit. Muž národa 1872; Krieger: Klam a zkouška lásky, Stránského spol. 1861; dále vše Kramuelova spol.: K. Blum: Dcera loupežníka, F. Prüller: Selka z kláštera, též s tit. Klášterní selka, t. b. d.; dle franc: Přednáška u vrátné; dle něm.: Svatební věnec; L. Feldmann: Smůla a nehody pana Kotlíka – 1863; A. Elz: On nežárlí, 1864, t. 1875; Schubert: Láska, nevěra, žal, V. Ducange: Cesta nad propas­tí, A. Berla: Chléb náš vezdejší – 1865; H. L. Wagner: Dcera v blázinci – 1868; W. Friedrich dle J.-F.-A. Bayarda: Otec debutantky, R. Benedix: Moda ty­ranka – 1869; O. F. Berg: Dvanáct hodin, F. Kai­ser: Staré dluhy, J. Wolf: Ringo, odvážný plavec námořský, F. Kaiser: Naši řezníci, týž: Vertheimo­va kasa, T. Megerleová: Ve vesnici, táž: Opuštěná, A. Langer: Maria Terezia aneb Poslední jezuita – 1870; F. Kaiser: Šlechtic z národu a světák, t. 1881, týž: Kramářova dceruška, O. F. Berg: Farářova kuchařka, dle něm.: Nevěsta slepého, dle něm.: U dvora nejškaredější, A. Patuzzi: Král a abatyše, F. Kaiser: Novomodní Don Juan – 1871; J. Nestroy: Upřímný Romeo, falešná Julie, A. W. Iffland: Vděč­ný ministr, z něm.: Syn dvou otců, J. Findeisen: Anna a Aninka, L. Gozlan: Z dob Ludvíka XVI., H. Meilhac, L. Halévy: Frou-Frou – 1872; R. Be­nedix: Vypovězení studenti, F. Kaiser: Peníze a za ­se peníze, T. Megerleová: Ovocnářka králo­va, R. Benedix: Modrovous, z něm.: Hrobka na Königswartě, V. Kuhn: Tajnosti černého zámku, P. Féval, Saint-Yves: Syn ďáblův, F. R. Hocke: Osud­né námluvy – 1873; J. Nestroy: Tajnosti staré panny [Samá ženidla], H. Müller: Lesní kvítko, A. Bittner: Vidlička a Mrkvička – 1874; J. B. v. Schweitzer: Ne­uveď nás v pokušení, R. Kneisel: Boj všem ženám – 1875; J. Rosen: Strážný duch – 1876; A. Berla: Když ženy mužům pláchnou, A. L’Arronge: Dcery pana Zajíčka – 1878; K. Costa: Zuzančin pan kaprál, A. Dennery, E. Cormon: Nevinně odsouzen – 1879; M. Klapp: Rosenkranc a Güldenstern – 1881.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, FR N8, matrika narozených fary u sv. Františka 1810–1828, fol. 99; Soupis pražských domovských příslušníků [otec Kra­mule Martin, 1752; Kramule Joseph, 1821]. NA: Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 304, obr. 814 [Kramuele Josef Emil, 1821]; fond PM 1861– 1870, kart. 868, sign. 8/6/10/175; 1871–1880, kart. 1241, sign. 8/6/10/8; 1881–1890, kart. 1694, sign. 8/6/10/1[koncese]. NMd sign. T 128: almanachy K. spol. se soupisem členstva a repertoáru (1864 Strakonice, 1865 Písek, 1868/69 Tábor, 1870/71 Ml. Boleslav, 1871/72, 1874 Roudnice, 1883 Ra­kovník); cedule spol. J. J. Stránského. LA PNP: osobní fond, inventář → T. Hylmar, 2003. ■ Anon­ce a referáty, in Otavan 1863–1866; Plzeňské listy 1875–1876; Tábor 1865–1866, 1873; Dalibor 6, 1863, s. 87, 151 [K. spol.]; Národní listy 25. 2. 1865 [rozšíření koncese]; Česká Thalia 1, 1867, s. 108; 2, 1868, s. 95, 110, 187, 206, 215, 230, 247, 254, 261, 267; 3, 1869, s. 14, 24, 31, 37, 39, 85, 101, 109, 118, 134, 149; 4, 1870, s. 62, 76, 86, 94, 102, 109, 118, 127, 133, 143, 151, 182 [vše K. spol.]; nesign.: J. E. K., Národní listy 4. 7. 1873; úmrtí a pohřeb: tamtéž 29. 3., 1. 4. 1884; J. Bittner: J. E. K., tam­též 31. 3. 1893 + Z mých pamětí, 1894, s. 89–132; J. Šmaha: Z mých divadelních začátků, Národní listy 1. 8. 1894 → Dělali jsme divadlo, ed. F. Černý, Hradec Králové 1982; J. Schiebel: České divadlo v Plzni, in Příspěvky k dějinám českého divadla, usp. J. Ladecký, 1895, s. 50–54, 75n.; J. L. Turnov­ský: Herecké společnosti české, tamtéž, s. 94n.; Sirius: J. E. K., Divadlo 3, 1904/05,s.24n., 69n.; G. Tou­žil: Paměti F. F. Šamberka, 1905, s. 69; J. Kubík: Memoiry divadelního řiditele, Velká Praha 1, 1910, příl., s. 47–52; A. Charvát: Ze staré Prahy, 1926, s. 63, 65, 70n., 141; J. Zelenka: Vzpomí­nám..., 1929, s. 17–80; B. Jahn: Divadla za Koň­skou a Žitnou branou, b. d., s. 24; V. Štein Tábor­ský: Dějiny venkovských divadelních společností, 1930, s. 78–84; m. n. [Novotný]: Ředitel K. a jeho Kravín, Lidové noviny 28. 3. 1934; J. Teichman: Postavy českého divadla a hudby, 1941, s. 41–43; L. Pacák: Opereta, 1946, s. 112–114; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 90–100, 102–107 + Tylův nejvěrnější žák, rkp., b. d., DÚk; J. Knap: Zöllne­rové, 1958, s. 63, 65, 67, 71, 79, 83, 85, 89, 91, 95, 107n., 119, 123, 134n., 217, 218, 229 + Umělcové na pouti, 1961, s. 20, 31, 36, 38, 44, 62–65, 68, 87, 92, 121, 145; R. Kautský: Zmizelá pražská diva­dla, rkp., b. d., KČD; DČD III; O. Spalová: Sága rodu Budilova, 1978, s. 43–47, 58, 68, 86–89, 95; O. Roubínek: František Ferdinand Šamberk, 1985, s. 53, 119, 167; F. Černý: Divadelní život v Jaro­měři v letech 18191918, 2003, s. 165n. ■ EDS, NDp, Otto; Buchner, Plzeň

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 499–503

Autor: Klosová, Ljuba