Kramerius, Václav Rodomil

Václav Rodomil
Kramerius
6. 5. 1792
Praha
6. 6. 1861
Praha
Spisovatel, novinář, vydavatel, dramatik.

Křtěn Václav Richard. Prvorozený syn Matěje Václava K. Jeho učitelem a vychovatelem byl 1803–06 J. L. Ziegler. Od 1813 pracoval v re­dakci Cís. král. vlastenských novin a pomáhal matce Jenovefě K. řídit Českou expedici, kte­rou se však rodině nepodařilo udržet. Vydával časopisy Hyllos – Dobrozvěst (1819–21, od 1820 Hyllos) a Čechoslav (1820–23, zde i di­vadelní kritiky). 1819 byl úředně zbaven funk­ce redaktora a 1823 byl nucen vydavatelské právo na periodika prodat J. F. Schönfeldovi. V literární činnosti pokračoval jako spolupra­covník venkovských nakladatelů, s nimiž zů­stával ve styku i během několikaletého poby­tu ve Vídni, kam 1836 odešel z existenčních důvodů a kde byl 1843 policejně vyšetřován pro nedovolené obchodování s tiskovinami. Po návratu do Prahy nadále spolupracoval s mimopražskými nakladateli, 1848 se pokusil obnovit Českou expedici, v jejímž rámci za­čal vydávat noviny, časopisy a letáky. Po po­rážce revoluce 1849 byl přinucen její činnost zastavit. Pracoval pak jako korektor. Zemřel v chudobinci Milosrdných bratří, pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

Pokračoval v duchu otcovy činnosti vydá­váním a redigováním vlastenecky a osvětově orientovaných novin a časopisů, do nichž při­spíval naučnými články (zvláště historický­mi a zeměpisnými) a zábavnými povídkami. Napsal množství knížek lidového čtení, které jsou jeho hlavním literárním odkazem. Ve Vlastenských novinách poskytoval místo také divadelní kritice. V počátcích literární činnosti se věnoval i sepisování, překladům a úpravám divadelních her. Ve hře Král Václav a krásná Zuzana tematicky navázal na lidovou pověst, ale i na povídku J. Albrechta Frau Susanne vom Bade, Kaiser Wenzels Retterin und Ge­liebte (Prag 1790) a na hru P. Šedivého Zuza­na aneb Vysvobození krále Václava z vězení (U Hybernů 1792). Zatímco K. první dra­matický pokus nebyl jevištně proveden, jeho úpravu starší hry P. Šedivého Pražští sládci (1795) hráli ochotníci v Teisingerově divadle. 1819 založil knižnici Nové divadlo české (4 sv., 1819–25), v níž vydával své překlady her A. v. Kotzebuea (Hrabě Beňovský, Dům na silnici) a Antona-Walla (Oba lístky), ale i pře­klady J. Hýbla, F. B. Tomsy a J. N. Štěpánka.

Hra

Král Václav a krásná Zuzana, t. 1817.

Překlady a úpravy

P. Šedivý: Pražští sládci aneb Kubíček dostane za vyučenou, Teisingerovo div. 1819, i t.; A. v. Kotze­bue: Hrabě Beňovský aneb Spiknutí na Kamšat­ce, t. in Nové divadlo české I. 1819; týž: Dům na silnici, t. tamtéž, StD 1828; Anton-Wall: Oba lístky, t. tamtéž, StD 1825 (ukázky 1824).

Prameny a literatura

Nekrology: Lumír 11, 1861, s. 571n.; Lada 1, 1861, s. 46. ■ J. Arbes: První divadelní kritika česká, Ná­rodní listy 13. 8. 1898; F. Strejček: Paleček a Kaca­fírek, Zvon 17, 1916/17, s. 446, 460n.; M. Zelenka: První „slovanské“ hry na českém jevišti, Časopis pro moderní filologii 15, 1928/29, s. 236n.; A. P. Coleman: Kotzebue and the Czech Stage, Sche­nectady (NY) 1936, s. 22n.; Vondráček I; J. Janáč­ková, L. Kusáková: Zábavné čtení na křižovatkách, in V. R. K.: Knížky lidového čtení, eds. J. Janáčko­vá, O. Hausenblas, L. Kusáková, 1988, s. 3–19. ■ Jungmann, LČL, Otto, Rieger, Wurzbach; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 498–499

Autor: Scherl, Adolf