Krajník, Miroslav

Miroslav
Krajník
1. 1. 1850
Humpolec
3. 7. 1907
Praha
Dramatik.

Byl synem poštmistra, dětství a mládí strávil na humpolecké poště. Gymnázium studoval postupně v Jihlavě, Jindřichově Hradci a Tá­boře, kde 1867 maturoval. 1867–71 studoval na pražské univerzitě práva, doktorát získal 1872 v Krakově, kam odešel na protest proti v Praze povinnému skládání slibu v němčině. Po studiích praktikoval u soudu v Mladé Bole­slavi, později v Praze na prokuratuře a v advo­kátní kanceláři. Po složení advokátní zkoušky (1879) působil jako advokát se specializací na železniční právo a výkup pozemků pro dráhy. 1881 se oženil s Annou Zemanovou, s níž měl čtyři děti. 1895–1901 byl poslancem českého zemského sněmu za stranu mladočeskou, od 1895 starostou Národní jednoty severočeské. 1896 se stal náměstkem vrch­ního ředitele Zemské banky Království čes­kého, v posledních letech života byl před­sedou První české zajišťovací banky. Patřil k zakládajícím členům řady vlasteneckých spolků (Svatobor, Máj, Mánes, Sokol praž­ský), v literárním odboru Umělecké besedy zastával funkci jednatele. Zemřel na zápal plic, pochován je v Dobřichovicích nedaleko Prahy.

K. od dob gymnaziálních studií publiko­val časopisecky lyrické básně, drobné po­vídky, divadelní kritiky i překlady (zejména z ruštiny, polštiny a francouzštiny). Přispíval do Květů, Světozoru, Slovanu, Lumíru, Ruchu (redigoval jeho třetí ročník) aj. Knižně vydal sbírku Básně (1870) a překlad výboru z tvor­by francouzského písničkáře P.-J. Bérangera (Písně, 1875).

Vedle drobné situační jednoaktovky Zatk­nut je autorem monumentální veršované hry z historie husitských válek Jan Roháč z Dubé. Pětiaktové drama líčí marný poslední boj tá­borského hejtmana a jeho spojenců s vojsky císaře Zikmunda po bitvě u Lipan. Politické nepřátelství dvou hlavních postav stupňuje K. i motivem osobní nenávisti. Vyjma toho­to motivu je hra věrným přepisem dějinných událostí; podle soudobých recenzentů byla více zdramatizovanou historií než historickým dramatem. Úspěch na českém jevišti jí zajistil jednak vlastenecký patos, jednak dvojí policej­ní zákaz, odvolaný až po interpelaci J. Grég­ra na říšské radě. Oproti tištěné verzi byl Jan Roháč z Dubé inscenován v cenzurovaném znění, bez pasáží o utlačování českého národa Němci. V rukopisech se dochovaly další práce pro divadlo: tříaktová hra ze současnosti Pseu­donym, historické drama Vratislav, fragment hry Slávek sedí a kouří a pohádková veselohra Žabirenda a Šmrnks aneb Čerti v bále.

Pseudonymy a šifry

Jan Kopecký, Jar. Kopecký, Kalous-Sůva, Ma­tyáš Kalous-Sůva-Vejrovský, M. K. Starohradský, B. Lipnický

Hry

Zatknut, PD-AH 1870; Jan Roháč z Dubé, PD 1880, i t.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → J. Wagner, 1961; nově D. Oulehlová, 1985. ■ Nesign., ref. Zatknut, Světozor 4, 1870, s. 272;● ref. Jan Roháč z Dubé: Dr. S. H. [Heller], Národní listy 9. 11. 1880; -f-, Po ­krok 9. 11. 1880; Z., České noviny 10. 11. 1880; nesign., Pražský denník 10. 11. 1880; J. Lier, Di­vadelní listy 1, 1880, s. 256; nesign., Ruch 2, 1880, s. 189; nesign., Plzeňské listy 6. 11. 1881●; nekro­logy: Zvon 7, 1906/07, s. 651; Národní listy 3. 7. 1907, odp.; F. V. V. [Vykoukal], Osvěta 37, 1907, s. 760; Světozor 8, 1907/08, s. 917n.●; J. V. Sed­lák: Jan Roháč v literatuře české, ČČM 95, 1921, s. 177–202. ■ LČL, Masaryk, Otto, Rieger; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 492–493

Autor: Trávníčková, Markéta