Košnerová, Antonie

Antonie
Košnerová
22. 3. 1873
Praha
25. 6. 1946
Brno
Herečka.

Pocházela z divadelnické rodiny. Otec Jan K., původně krejčí, byl v době jejího narození již kočovným hercem a od 1879 i principálem menší společnosti. Matka Anna (roz. Vlnová, 6. 9. 1843 – 30. 4. 1886) rovněž kočovala. Po její předčasné smrti se otec znovu oženil s herečkou Antonií Müllerovou. K. si odbyla herecký křest u otcovy společnosti v malých rolích. Již na štaci ve Slaném 1888 tamní re­ferent konstatoval, že se z ní vyklubala nada­ná kněžka Thaliina. Od otce se záhy odtrhla a 1890 nastoupila u V. Budila. Začala se psát Tonča, snad pro odlišení od nevlastní matky, jež shodné křestní jméno používala ve tvaru Antona; v literatuře jsou občas zaměněny. Od Budila, kde se cítila nedostatečně využita, přešla 1892 k L. Chmelenskému a 1893 s ním absolvovala zájezd do Vídně (Divadlo v Jose­fově); mezitím porodila nemanželského syna (1892). U Chmelenského se setkala se svým budoucím manželem, hercem J. Puldou (sňatek 1895). V létě 1894 hostovala ve smíchovské aréně (ve frašce Vydlužená rodina aneb Sňa­tek na zkoušku), na podzim nastoupila spolu s Puldou k Pištěkově společnosti, s níž strávila tři sezony v Brně (1894–96, 1897/98). Na pod­zim 1899 se vrátila k V. Budilovi do Plzně a zůstala zde v další sezoně, kdy bylo divadlo zadáno řediteli Trnkovi (1900/01). Na podzim 1901, po téměř dvanácti letech u předních společností, s nimiž hrála ve dvou hlavních mimopražských divadelních centrech, Plzni a Brně, se stala členkou společnosti J. V. Suka, který měl pronajatý pavilon Uranie (původně výstavní divadlo) v pražských Holešovicích. 1904 bylo manželství K. rozvedeno; emanci­povaná dáma se znovu neprovdala. V Uranii, přenesené 1902 do zahrady měšťanského pi­vovaru a změněné ve stálou scénu, působila až do 1914. Po příchodu ředitele V. Štecha, který na rozdíl od svých předchůdců nerespektoval hereččino výlučné postavení a její požadav­ky rolí, holešovickou scénu opustila. Koncem roku hostovala v Lidovém (Pištěkově) divadle na Vinohradech, kde hrála mj. Maryšu po boku svého dávného hereckého idolu E. Voja­na (Francek). Na sklonku 1914 nastoupila k Divadlu sdružených měst východočeských řízenému B. Jeřábkem. Po necelém půlroce, v květnu 1915, získala angažmá v MD v Plzni. Po skončení sez. 1919/20 vyměnila Plzeň za Brno, kam ji pozval, nehledě na někdejší neshody, nový ředitel tamního ND V. Štech. Členkou brněnského ND zůstala až do konce své umělecké kariéry; na odpočinek odešla 1935. K jevištní tvorbě, jíž se věnovala sou­středěně po celý život, připojila toliko práci rozhlasovou, do níž se zapojila od počátku vy­sílání brněnského studia 1924. Výuku herec­tví nepraktikovala a ve filmu nehrála. Zemřela v brněnské nemocnici Milosrdných bratří.

Od počátku své divadelní dráhy se mladá herečka nevysoké postavy, pikantního kula­tého obličeje s jemně smyslným pohledem zmocňovala rolí živým, zprvu spíše živelným temperamentem, který s postupující jevištní zkušeností víc a víc usměrňovala k plastické­mu výrazu figury. S lehkým nadhledem portré­tovala dospívající mládí, rozmazlené slečinky i srdečné dívky, uplatňujíc ve hře i mluvním projevu smysl pro humor a komiku. V prv­ních letech se nevyhnula ani naivkám, které byly jejímu naturelu vzdálené a jejichž nyvý sentiment podávala s patrnou teatrální nadsáz­kou. Dobře si rozuměla s postavami chytrých, vtipných a sebevědomých dívčin a žen, které si dokážou poradit v každé situaci (Molièrova servetta Dorina v Tartuffovi, Stroupežnického Markytka v Našich furiantech). Její doménou se stále více stávaly ženy, jež vlastními zbra­němi – půvabem, šarmem, hravou svůdností a okouzlující koketností – dosáhnou svého ve světě mužů. Role tohoto typu jí poskyto­vala hlavně francouzská salonní dramatika, pro jejíž noblesní dámy i rádoby noblesní dámičky a demimondky měla jiskřivý esprit, graciéznost a eleganci. Jejich charakteristi­ku výmluvně dotvářela mluvním projevem, v němž svůj melodický a tvárný hlas s tlume­nými sykavkami ladila do měkce mazlivého témbru. Jako interpretka svůdného a znepoko­jujícího ženství vnášela do českého herectví první dekády 20. století přiznanou pudovost a sexualitu, zřetelně přítomnou v jejích šar­mantních vdovičkách, přitažlivých matinkách či neprovdaných tetinkách (Kváčková, Štech: Třetí zvonění). S velkým zaujetím se chápala žen démonických, plných vášně, divokosti, tvrdosti či zla (Yanetta Etcheparová, Brieux: Červený talár; Runa, Zeyer: Radúz a Mahu­lena). Na předměstské scéně v Holešovicích ztělesňovala milovnice (Shakespearova Julie a Desdemona; Marguerita Gautierová, Dumas ml.: Dáma s kaméliemi) i tragické heroiny (Schillerova Marie Stuartovna a Kněžna Eboli v Donu Carlosovi), role koturnové (Messali­na, Wilbrandt: Arria a Mesalina; Adámkova Salomena, Hugova Lucrezia Borgia), salonní (Noemi Clarksonová, Dumas ml.: Cizinka) i fraškovité (Zuzana Forejtová, Blumenthal– Kadelburg: U bílého koníčka). Její sytý výraz dobře korespondoval s poetikou naturalis­tickou (Anisja, Tolstoj: Vláda tmy; Maryša, Mrštíkové: Maryša; Eva, Preissová: Gazdina roba; Hanka Schällová, Hauptmann: Forman Henčl; Katuše Maslovová, Tolstoj–Bataille: Vzkříšení); niterný prožitek a jemné psycho­logické nuancování do její herecké výbavy nepatřily. Smysl pro různé typy a polohy ko­miky osvědčovala v široké škále od veseloher Shakespearových (Viola, Večer tříkrálový, Blažena, Mnoho povyku pro nic, Kateřina, Zkrocení zlé ženy) přes historizující obrázky Stroupežnického (Eliška ze Švamberka, Zví­kovský rarášek, Paní Žofka, Paní mincmistro­vá) po nejnovější komediografii domácí a ci­zozemskou. Obzvláště se jí dařily role, v nichž mohla rozvinout svůj temperament a hbitou vy­řídilku (Zaza, Simon–Berton: Zaza; Catherina Hübscherová, Sardou: Madame Sans-Gêne; Mrs. Dot, Maugham: Mrs Dot; Paní Brod­ská, Shakespeare: Veselé paničky windsorské). Ohnivý naturel však dokázala v zájmu posta­vy utlumit a překvapit střídmými, výmluvně sdělnými výrazovými prostředky. Až bezbře­hé rozpětí tvorby, které K. v Uranii zajistily jak její schopnosti, dalece převyšující úroveň zdejšího souboru, tak intimní vztah s ředitelem J. Seifertem, se v následujícím plzeňském an­gažmá postupně zužovalo. Vytvořila tu další výrazné portréty zralého, vzrušivého a roz­marného ženství (Valča Peroutová, Šrámek: Léto; paní Juljaševičová, Zapolska: Morálka paní Dulské; Cizí dáma, Štolba: Mořská pan­na; Ema Valéry, Skoch: Libelulla). Ztělesnila barbarskou vášnivou Hippodamii ve Vrchlic­kého antikizující trilogii a měla řadu příleži­tostí vrátit se k dřívějším rolím (např. Maryša, Zaza, Catherina Hübscherová). Stále víc při­bývaly postavy zkušených, životem zkouše­ných a zmoudřelých matron, chápavých teti­ček, laskavých i obávaných chův a hospodyní, výřečných dohazovaček, bab a babiček. Její umění nacházelo přiléhavou individuální i so­ciální charakteristiku pro každou další figuru, ať to byla noblesní aristokratka (Hraběnka z Eguzonu, Flers–Caillavet–Rey: Rozkošná příhoda), drsná venkovanka (Baba, Mahen: Mrtvé moře), či protřelá bordelmamá (Ma­dam Bambutti, Krupička: Velký styl). Brněn­ská dramaturgie jí poskytla nejen velké role v Sofoklovi (Iokasta v Trilogii o Oidipovi), Goethovi (Marta ve Faustovi) a Gogolovi (Anna Andrejevna v Revizoru), ale i úkoly v nové dramatice Pirandellově a Shawově. Někdejší interpretka milovnic, heroin, salon­ních intrikánek a výmluvných rezonérek, jež byla pro okouzlující šarm a sex-appeal své­ho herectví přirovnávána k H. Benoniové a A. Sedláčkové, se plynule přehrála do cha­rakterního oboru. Poslední etapa jejího půso­bení v Brně byla už téměř cele spjata s rolemi matek a stařen; energické selské panímámy (Marie Dubská, Stroupežnický: Naši furianti), hubaté pradleny (Wolfová, Hauptmann: Bobří kožich), vtíravé dohazovačky (Tekla Ivanovna, Gogol: Ženitba) či „ježibaby domácích krbů“ (Angela Lyntonová, Lonsdale: Sex appeal) nabývaly v jejím podání životnou tvářnost. S bezpečnou jistotou se zmocňovala postav Tylových (Šestáková v Paličově dceři, Kor­dula ve Strakonickém dudákovi, Jahelková v Tvrdohlavé ženě), Jiráskových (Madlena Vojnarová ve Vojnarce, Rollerová v M. D. Rettigové, Klásová v Lucerně) a Mrštíkových (Lízalka v Maryše), ale i Dykových (Hos­podyně v Zmoudření dona Quijota), Čapko­vých (Chrobačka, Ze života hmyzu) či Blatné­ho (Milostpaní, Kokoko-dák!). Představitelka oslňujícího mladého a zralého ženství se stala portrétistkou stárnoucích a starých žen, které neváhala zpodobovat notně kriticky a nelicho­tivě. V brněnské éře její umění vyvrcholilo; tehdy byla srovnávána s M. Hübnerovou, jíž se blížila obdobným hereckým temperamen­tem a postižením reálného základu figury.

Role

Košnerova spol.

Baruška (J. Nestroy: Enšpígl) – b. d.; Pavlena [?] (B. Adámek: Heralt), Verunka (Ch. Birch-Pfeif­ferová: Sedlák Zlatodvorský), Marie Havelková (F. A. Šubert: Probuzenci, i Pištěkova spol. 1895), Floretta (A. Moreto, ú. K. A. West: Donna Dia­na) – 1888.

Budilova spol.

Alma (H. Sudermann: Čest) – 1892.

Chmelenského spol.

Leonie (K. Weinberger: Huláni aneb Líbánky v ci­tadele) – 1892; Mařenka Mirská (L. Bałucki: Klub mládenců), Ančička (J. N. Štěpánek: Čech a Ně­mec), Julie (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázá ní), Leona (P. Starý: Magdalena), Ljubočka (I. I. Mjas­nickij: Uštvaný zajíc), Athénais (G. Ohnet: Maji­tel hutí, i Uranie 1903), Markytka (L. Stroupež­nický: Naši furianti), Dorina (Molière: Tartuffe), Tereza Carbazoulová (Ph. Gille: Uhlíři), Dorot­ka (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Rosalinda (E. Pohl: Sedm havranů), Milada (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Svůdná dívka), Klára (O. Blumen­thal: Proces hraběcích dědiců), Constance (V. Sar­dou: Champignol), Marie Pavlovna (I. V. Špažin­skij: Paní majorka) – 1893.

Pištěkova spol. ND Brno

Marta (E. Pailleron: Myška), Ludmila (O. Blumen­thal, G. Kadelburg: Praha je Praha), Marie (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Serafina (L. Krenn, K. Lindau: Chudá holka) – 1894; Anna (A. Jirásek: Otec), Eva (V. Mannstädt, A. Anthony: Štábní tru­bač), Rebeka (V. Sardou: Staří mládenci), Klarso­nová (L. Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník), Castorina (A. Pulda: Čert na zemi), Ema (G. Pfle­ger Moravský: Telegram), Ruměna (V. K. Klicpera: Hadrián z Římsu), Tereza (J. Vrchlický: Svědek), Vilemina (K. Pippich: Ve veřejném životě), Tekla (L. Stroupežnický: Na Valdštejnské šachtě), Kom­tessa Sylvia (F. A. Šubert: Jan Výrava), Ofelie (W. Shakespeare: Hamlet), Marie Apolonie Kale­nicová z Kalenic (L. Stroupežnický: Václav Hrob­čický z Hrobčic), Jane Eyrová (Ch. Birch-Pfeif­ferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský), Verunka (L. Stroupežnický: Naši furianti), Césarina de Rou­vel (H. Murger, ú. J. Kühnl: Život potulný), Eliška ovdovělá Šmídová (H. Sudermann: Půtka motýlů, i Uranie 1910), Tony (J. Štolba: Peníze), Princezna Elisa (V. Sardou, E. Moreau: Madame Sans-Gêne), Irena (G. Davis: Katakomby), Paní Rumelová (H. Ibsen: Podpory společnosti), Valentina (A. Denne­ry, E. Cormon: Nevinně odsouzen), Anička (J. Pul­da: Hloupý Honza na výstavě), Majdalena Kopřivo­vá (G. v. Moser: Hypochondr), Hraběnka Arsenia z Villalby (F. Cavallotti: Dcera Jeftova), Anežka (F. A. Šubert: Velkostatkář), Konradina Bystrá (R. Kneisel: Vosí hnízdo), Hraběnka Eliška (E. Pohl: Sedm havranů), Marie Antonovna (N. V. Gogol: Revisor), Anna Mahrová (G. Hauptmann: Osamělé duše), Růžena (H. Wilken: Páni doktoři) – 1895; De­sdemona (W. Shakespeare: Othello, i Uranie 1908), Lenora (H. Sudermann: Čest), Zuzana (A. Bis ­son, A. Carré: Reduta), Fanynka (J. Štolba: Krejčí a švec), Dora (F. Philippi: Matčina muka) – 1896.

Budilova spol. Plzeň

Mařenka (K. Světlá, dram. E. Pešková: Kříž u po­toka, i Uranie 1911, Pištěkovo div. 1914 j. h.), Luciena Godefroidová (A. Bisson: Kontrolor spa­cích vagonů), Dora (V. Sardou: Dora), Cyprien ­na (V. Sardou, E. de Najac: Cyprienna, i Uranie 1903) – 1899; Anisja (L. N. Tolstoj: Vláda tmy), Krysta (E. Gettke, A. Engel: V předpeklí) – 1900.

Trnkova spol. Plzeň

Maryša (A. a V. Mrštíkové: Maryša, i Uranie 1903, Pištěkovo div. 1914 j. h., MD Plzeň 1916), Claire (G. Ohnet: Majitel hutí), Julie (M. Praga: Ideální žena), Marta (P. Bilhaud, P. Carré: Paní Leverdie­rová), Lady Konstance Wynová (S. Jones: Gejša), Crevetta (G. Feydeau: Dáma od Maximů), Klára (B. Bjørnson: Nad naši sílu) – 1900; Jana (B. Viko­vá-Kunětická: Přítěž), Cizí dáma (J. Štolba: Moř­ská panna), Eva (G. Preissová: Gazdina roba, i Ura­nie 1909, MD Plzeň 1915), Lilitha (J. Zeyer: Su­lamit), Marie Strouhalová (M. A. Šimáček: Svět malých lidí, i Uranie 1914), Madlena Vojnarová (A. Jirásek: Vojnarka, i ND Brno 1921), Militka (S. K. Macháček: Ženichové) – 1901.

Sukova spol.

Kolumbina (R. Lothar: Král Harlekýn), Julie (M. Bałucki: Klepy) – 1901.

Uranie

Hedvika Voděnková (F. Šípek: Na starém hamru), Cleo de Montabourg (A. Sylvane, L. Artus: Krás­ná Cleo), Luciena Vatelinová (G. Feydeau: Past na ženy) – 1902; Markéta (L. Stroupežnický: Vojtěch Žák, výtečník), Kněžna Danuta (H. Sienkiewicz, dram. A. Walewski: Křižáci), Krista (F. Ruth: Písmákova dcera), Paní Kváčková (V. Štech: Třetí zvonění), Kačenka (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Do­lores (V. Sardou: Vlast, i MD Plzeň 1917), Precio­sa (P. A. Wolff: Preciosa), Jasana (J. K. Tyl: Lesní panna), Alžběta (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně), Rosava (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Ulrika Eleonora (E. Bozděch: Baron Goertz, i MD Plzeň 1919), Eliška ze Švamberka (L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, i MD Plzeň 1917), Královna Žofie (J. K. Tyl: Jan Hus), Evelina (H. Bocage, H. Crisafulli: Perla), Andulinka (E. Krásnohor­ská: Přišla do rozumu), Modistka Sidonie (R. Toché, E. Blum: Nervosní ženy), Pavla (V. Sardou: Para­grafy na střeše), Zaza (P. Simon, Ch. Berton: Zaza, i MD Plzeň 1915), Nioba (E. A. a H. Paulton: Nio­ba), Cidlina (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Verena (týž: Pražský žid) – 1903; Marie Stuartovna (F. Schiller: Marie Stuartovna), Trilby (G. Okonkowski dle G. du Maurier: Trilby), Floria Tosca (V. Sardou: Tosca), Nelly Rozierová (P. Bilhaud, M. Henne­quin: Milostpánova komorná), Catherina Hübscherová (V. Sardou, E. Moreau: Madame Sans­-Gêne, i MD Plzeň 1918), Klára (A. L’Arronge: Můj Vojtíšek), Zuzana Forejtová (O. Blumenthal, G. Kadelburg: U bílého koníčka, i MD Plzeň 1916), Noemi Clarksonová (A. Dumas ml.: Cizin­ka), Gervaisa (Ch. Birch-Pfeifferová dle V. Huga: Zvoník u Matky boží), Germaine (P. Gavault, G. Berr: Madame X), Marcella de Targy (O. Feuil­let: Pařížský román) – 1904; Jitka Lebdušková (F. A. Šubert: Žně), Krista (K. H. Hilar: Mračna), Zoraya (V. Sardou: Čarodějka), Kněžna Eboli (F. Schiller: Don Carlos), Gervaisa (E. Zola: Zabi­ják), Debora (S. H. Mosenthal: Debora), Neznámá dáma (H. Olden dle R. H. Savagea: Oficielní žena), Drahomíra (J. Vrchlický: Bratři), Nicole Andryo­va (T. de Banville: Gringoire), Andrea (V. Sardou: Andrea, i Pištěkovo div. 1914 j. h.), Elisa z Mont­feratu (F. X. Told dle E. Scribea: Ďáblův podíl), Gertruda (W. Shakespeare: Hamlet) – 1905; Vio­la + Šebastian (W. Shakespeare: Večer tříkrálový, i MD Plzeň 1916), Judita (G. B. Shaw: Pekelník), Madame Du Barry (D. Belasco: Madame Du Bar­ry), Fedora (V. Sardou: Fedora), Dolores (J. Feliú: Ta Dolores), Pepa Rimbautová (E. Pailleron: Myš­ka), Marchesa Genara di Sansanelli (F. v. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld: Renaissance), Kateřina Medicej­ská (A. Lindner: Noc svatého Bartoloměje), Rena­ta Cocardierová (M. Hennequin, A. Valabrègue: Ustupte ženám!), Blažena (W. Shakespeare: Mno­ho povyku pro nic za nic), Adrienna Lecouvreur (E. Scribe, E. Legouvé: Adrienna Lecouvreur), Severina (A. Dumas ml.: Princezna Georgesova), Aouda (J. Verne, A. Dennery: Cesta kolem světa za 80 dní), Kateřina (A. Lindner: Carevna Kateřina III.), Berta (F. Grillparzer: Pramáti), Jahelko­vá (J. K. Tyl: Zlatohlav a tvrdohlavá žena, i ND Brno 1926) – 1906; Paní Žofka (L. Stroupežnic­ký: Paní mincmistrová, i MD Plzeň 1917), Magda Thieuxová (O. Mirbeau: Špatní pastýři), Krejčová Červíčková (K. Costa: Bratr Martin), Královna Alžběta (H. Laube: Hrabě Essex), Marie Weilová (G. Hirschfeld: Matky), Louisa Maréchalová (E. a J. Goncourtové: Henrietta Maréchalová), Si­donie (A. Daudet, A. Belot: Fromont jun. a Risler sen., i Pištěkovo div. 1915 j. h.), Gusta (A. Engel, J. Horst: Svět bez mužů), Anna Karenina (L. N. Tolstoj, dram. K. Fořt: Anna Karenina) – 1907; Ebba Brahe (E. Bozděch: Baron Goertz), Baronka Jin­dřiška z Feldheimu (F. v. Schönthan: Cornelius Voss), Paní Lindová (H. Ibsen: Nora), Hermio ­na (W. Shakespeare: Pohádka zimního večera), Salomena (B. Adámek: Salomena), Runa (J. Zeyer: Radúz a Mahulena, i MD Plzeň 1915), Katuše Maslovová (H. Bataille dle L. N. Tolstého: Vzkříše­ní), Porcie (W. Shakespeare: Kupec benátský), Fa­biena Lecoulteuxová (V. Sardou: Thermidor), Pop­paea Sabina (O. Faster: Živé pochodně Neronovy), Suzanna (J. M. Barrie: V tiché uličce), Blondinetta (B. Jacobson: Blondinetta) – 1908; Marguerita Gau­tierová (A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi), Paní Brodská (W. Shakespeare: Veselé ženy windsorské, i ND Brno 1927), Hraběnka Walewská (P. Albin dle W. Gasiorowského: Napoleon a Walewská), Magda (H. Sudermann: Domov), Marfa Strogovna (J. Ver­ne, F. Csepreghy: Carův kurýr), Marie Walewská (C. Mendès: Císařovna), Paní Cheveleyová (O. Wil­de: Ideální manžel) – 1909; Fanynka (K. Karlweis: Režná košile), Giuditta (L. Fulda: Blíženka), Cecile (V. Sardou: Mnoho přátel naše škoda), Isa Dobro­novská (A. Dumas ml., dram. A. d’Artois: Aféra Clémenceauova), Sidonie de Valpurgis (H. Kéroul, A. Barré: Svatební noc), Pavla (R. Coolus: Malá všetečka) – 1910; Paní Leverdierová (P. Bilhaud, F. Carré: Paní Leverdierová), Žanka (M. A. Šimáček: Jiný vzduch), Messalina (A. Wilbrandt: Arria a Mes­salina), Marikke (H. Sudermann: Svatojanské ohně), Markéta Smiřická (L. Stroupežnický: Černé duše), Nasťa Vorověva (G. Davis: Katakomby), Lucrezia Borgia (V. Hugo: Lucrezia Borgia), Fanny Legrand [Sapho] (A. Daudet: V objetí krásné Pařížanky), Ya­netta (E. Brieux: Červený talár), Magda Čepeláková (J. Skružný: Žabec) – 1911; Královna Antiope (R. Misch: V říši Amazonek), Anda (J. Štolba: Závěť), Gisela (R. de Flers, G. -A. de Caillavet: Vějíř, i Pištěkovo div. 1914 j. h.), Slečna de Saint Salbi (H. La ­ve dan: Král komediant) – 1912; Lona Ladinserová (H. Bahr: Hvězda divadelní), Marie Louisa (H. Bern-stein: Zloděj), Mrs. Wortleyová [Mrs. Dot] (W. S. Maugham: Mrs. Dot), Hanka (G. Zapolska: Morálka paní Dulské), Heda (B. Dovsky: Zlaté časy), Marie Tulewská (S. Krzywoszewski: Vůdce lidu), Jacque­lina (A. Bisson: Bezejmenná) – 1913; Doris Wie­gandová (L. Fulda: Janek), Paní Lundová (F. Ewers, O. Metterhauser: Slečna ředitelka), Hanka Schällová (G. Hauptmann: Forman Henčl) – 1914.

Pištěkovo div.

Kateřina (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Helena (J. Herman: Pan major v. v.), Valentina Alexandrovna (P. M. Něvěžin: Druhá mladost) – vše j. h. 1914.

Div. sdružených měst východočeských

Helena de Brechebel (H. Bernstein: Ve víru) – 1914; Paní Alvingová (H. Ibsen: Příšery) – 1915.

MD Plzeň

Žena (K. Schönherr: Ďáblice), Helena (J. Šmaha: Premiera na vsi), Juliana (A. Larsen, E. Rostrup: Bunkovy předhistorie), Valča Peroutová (F. Šrá­mek: Léto), Juljaševičová (G. Zapolska: Morálka paní Dulské), Matka (B. Bjørnson: Novomanželé) – 1915; Paní z Eguzonu (R. de Flers, G.-A. de Caillavet, E. Rey: Rozkošná příhoda), Věra (V. Krylov: Divoš­ka), Baronka z Windeggů (R. Presber, L. W. Stein: Zesnulá Excelence), Oberon (W. Shakespeare: Sen noci svatojanské), Emilie Novotná (J. Štolba: Vodní družstvo), Amalie (J. Magnussen, P. Sarauw: Mrtvý velikán), Marie Dvořáková (F. F. Šamberk: Podska­lák), Paní Lásková (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl), Annie Sachsová (L. Fulda: Láska žen), Marie Šumbalová (L. Stroupežnický: Naši furianti), Na­tálie Štěpánovna (A. P. Čechov: Námluvy), Hana (I. Cankar: Král na Betajnově), Paní Lorencová (V. Skoch: Naše babička), Elsa (L. Krenn, K. Lin ­dau: Chudá holka) – 1916; Markýza de Croix-Fon­taine (F. Duquesnel, A. Barde: Matka a dcera), Paní z Wurzů (H. Bahr: Pavouk), Taťana Grigorjevna Kaškina (I. I. Mjasnickij: Zajíc), Paní Žofka ze Zderazu (A. Jirásek: Jan Hus), Markyta (J. K. Tyl, h. F. Škroup: Fidlovačka), Apolina (A. Jirásek: Emigrant), Naděžda Polikarpovna (M. Gorkij: Barbaři) – 1917; Královna z Golkondy (I. Vojno­vić: Dáma se slunečnicí), Emma Valéry-Nováková (V. Skoch: Libelulla), Aquilina (T. Otway: Zachrá­nění Benátek), Hippodamie (J. Vrchlický: Hippodamie), Lucienne de Morfontaine (R. de Flers, G.-A. de Caillavet: Láska bdí), Rejčka Polská (O. Fischer: Přemyslovci), Klavdija Michajlov­na (M. Arcybašev: Žárlivost), Císařovna Barbora (A. Jirásek: Jan Roháč) – 1918; Zinida (L. N. Andrejev: Ten, který dostává políčky), Roubínková (A. Jirásek: M. D. Rettigová), Madam Bambutti (R. Krupička: Velký stil), Carevna Marie Fedorovna (D. Merežkovskij: Smrt cara Pavla I.), Lída Vráno­vá (F. A. Šubert: Probuzenci) – 1919; Jana (A. Dvo­řák: Husité), Maška (S. Juškevič: Dina Glauková), Hekabé (J. C. Warren dle Homéra: Poslední dnové Troje), Cikánka (K. Čapek: Loupežník) – 1920.

ND Brno

Paní Stáňa (B. Nušić: Lidé) – 1920; La Branchu (P. Hervieu: Žena a revoluce), Terezie Kittricho­vá (V. Štech: David a Goliáš), Tereza Marnixová (E. Arène, R. de Flers, G.-A. Caillavet: Král), Mo­ravcová (F. A. Šubert: Jan Výrava), Anna Andre­jevna (N. V. Gogol: Revisor) – 1921; Chrobačka (K. a J. Čapkové: Ze života hmyzu), Milostpaní (L. Blatný: Kokoko-dák!), Wolfová (G. Hauptmann: Bobří kožich), Kordula (J. K. Tyl: Strakonický du­dák) – 1922; Marie Dubská (L. Stroupežnický: Naši furianti), Máša (M. Lengyel: Tanečnice), Paní Sör­byová (H. Ibsen: Divoká kachna) – 1923; Sganarel­lova žena (Molière: Domnělý paroháč), Marjánka (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku), Kateřina (F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek) – 1924; Dre­issigerová (G. Hauptmann: Tkalci), Paní Onoriová (L. Pirandello: Nahé odívati), Emilie (W. Shakespeare: Othello), Latkinová (S. Juškevič: Sonkinova hlavní výhra), Madlena (A. H. Horáková: Páni) – 1925; Paní Kochanovská (L. Pirandello: Šest postav hledá autora), Hospodyně (V. Dyk: Zmoudření dona Quij­ota), Lona Hesselová (H. Ibsen: Opory společnosti), Vdova Mrázová (K. Horký: Bejvávalo), Iokasta (So­fokles: Trilogie o Oidipovi) – 1926; Matka Rývová (J. Bartoš: Hrdinové naší doby), Paní A. (E. Konrád: Komedie v kostce), Vorlíčková (J. K. Tyl: Bankro­tář a kramářka), Blissová (N. Coward: Week-end), Lísková (O. Scheinpflugová: Madla z cihleny) – 1927; Mildred Douglasová (E. O’Neill: Chlupatá opice), Lízalka (A. a V. Mrštíkové: Maryša), Chů­va (J. Mahen: Nasreddin čili Nedokonalá pomsta), Černá babička (E. Vachek: Lišák Stavinoha), Matka Braunová (L. Blatný: Blázen z amplionu) – 1928; Pištorová (F. Langer: Obrácení Ferdyše Pištory), Marie Dukrotová (B. Veiller: Je Mary Duganová vinna), Anna Antonovna (A. V. Suchovo-Kobylin: Svatba Krečinského), Baronka Pitart Vergnollsová (M. Pagnol: Abeceda úspěchu) – 1929; Tetka Tonka (R. Kvasnica, A. Kincl, O. Nový: Ide Maryna), Paní Harringtonová (B. Conners: Popelka Patsy), Mege­ra (G. B. Shaw: Androkes a lev) – 1930; Šestáková (J. K. Tyl: Paličova dcera), Honorina (M. Pagnol: Malajský šíp), Rollerová (A. Jirásek: M. D. Rettigo­vá), Marianna (L. Pirandello: Rozmysli si, Jakoub­ku!), Paní Dynybylová (O. Scheinpflugová: Okén­ko) – 1931; Angela Lyntonová (F. Lonsdale: Sex appeal), Tetka Evina (G. Preissová: Gazdina roba), Marta (J. W. Goethe: Faust), Svojanová (E. Konrád: Kvočna), Fanny (M. Pagnol: Fanny), Paní Šustrová [?] (I. Herrmann, dram. R. Pohorská: U snědeného krámu), Marie (V. Werner: Komediant Hermelín), Vychovatelka (J. Deval: Slečna vychovatelka) – 1932; Klára (A. Afinogenov: Strach) – 1933; Tekla Ivanovna (N. V. Gogol: Ženitba), Vittoria (F. Lan­ger: Manželství s r. o.) – 1934; Klásková (A. Jirásek: Lucerna) – 1935.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, MIK N24, matrika narozených u sv. Mikuláše 1867–1873,  fol. 348, obr. 365; VIN O4, matrika oddaných 1894–1897, s. 147, obr. 159; Soupis pražských domovských příslušníků [Pulda Jaroslav, 1870; zde zapsán syn Václav Košner *9. 11. 1892]. NA: fond Policejní ředitelství I, kon­skripce, kart. 292, obr. 804 [Koschner Antonie]. ■ v: Městské divadlo v Plzni, Divadelní listy 1, 1899/1900, s. 441; Svobodný občan 28. 9. a 13. 10. 1888 [Slaný]; nesign.: Tonča K., Divadlo 3, 1904/05, s. 81; nesign. [J. Vodák], Čas 17. 3. 1910 [Porcie, Kupec benátský] →Shakespeare, 1950; J. Rydvan: A. K., Divadlo 11, 1911/12, s. 61; V. Štech: Džungle literární a divadelní, [1937], s. 311, 315n.; Divadlo a život. Z hereckých vzpomínek A. K., Lidové no­viny 14. 5. 1944, ráno●; nekrology: jm., Svobodné noviny 29. 6. 1946; MiMa, tamtéž 2. 7. 1946; E. F. Burian, Kulturní politika 1, 1945/46, č. 38; T., Di­vadlo 32, 1946, s. 114; J. Průcha, tamtéž, s. 114n.●; F. Kožík: Vzpomínka na A. K., Lidová demokracie  5. 7. 1956; S. Langer: Divadlo Uranie, historie, re­pertoár, dokumentace, rkp., [1960], DÚk; R. Deyl: Vavříny s trny, 1973, s. 173–177. ■ ČBS, PBJ; Brno, Plzeň, Uranie

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 484–489

Autor: Šormová, Eva