Kosina, Jan Evangelista

Jan Evangelista
Kosina
22. 12. 1827
Josefov (Jaroměř-J.)
11. 12. 1899
Olomouc
Autor div. hry.

Syn kováře husarského pluku. Dětství trávil na různých místech, protože rodina se kvůli otcově zaměstnání často stěhovala (Debrecín, Vídeň aj.), do školy začal chodit v Bohdan­či, kde pobýval u matčiných rodičů a kam se později rád vracel (k jeho přátelům patřil tam­ní rodák, literát J. J. Langer). 1834 byl otec povolán do Haliče a K. vychodil gymnázium v Berežanech [Berehovo na Ukrajině], v Lem­bergu [Lvov] studoval filozofii (1843–44) a práva (1845–48). Po návratu do Čech (1848) pokračoval ve studiích na pražské univerzitě (čeština a historie, 1849–52). Když nastoupil jako učitel na gymnázium v Hradci Králové (1853), rozšířil si aprobaci o klasickou filo­logii. 1867 byl jmenován ředitelem nově za­loženého Slovanského gymnázia v Olomouci. Aktivně se účastnil společenského dění, byl spoluzakladatelem Spolku moravských učite­lů (1870–74), založil místní Matici školskou (1872), stál za vznikem zdejší první české obecné školy (1873) aj. Profesní kariéru ukon­čil ve funkci zemského školního inspektora (1877–88). Souběžně s pedagogickým půso­bením překládal Platona a vyvíjel kritickou činnost. Byl názorovým oponentem lumírovců a stal se jedním ze zakladatelů tzv. moravské kritiky. Na sklonku života sepsal beletrizo­vanou formou své vzpomínky (Život starého kantora 1899, 1900). Po odchodu na odpoči­nek žil nejprve v Bohdanči, posledních pět let v Olomouci, kde zemřel a byl pohřben; 1913 byly ostatky přeneseny do rodinné hrobky v Bohdanči.

K. první literární, zvláště básnické, po­kusy spadají do doby jeho pražských studií. Na sklonku čtyřicátých let napsal rovněž své jediné drama, pětiaktovou historickou hru Čechové u Milána, jejíž předlohou byla nove­la Jana z Hvězdy. Historické události slouží spíše jako pozadí pro příběh dvou milenců, Odolena a Bianky, který je prosycen mnoha romantickými atributy (šílenstvím, pomstou, tragickými úmrtími, intrikánským padou­chem). Silně zvýrazněná vlastenecká tendence se odvíjí ze samotné látky; odkazy k slavné národní minulosti a k udatnosti českých hrdinů měly patrně atakovat porevoluční poraženec­tví a skepsi. Kritika však hru uvedenou ve StD příkře odsoudila pro kompoziční a dramatic­kou nedostatečnost. Výtky směřovaly i na dra­maturgii J. K. Tyla, který původní novinku zařadil do programu. Autora odsudek těžce zasáhl, zničil všechny své básnické pokusy a k dramatické tvorbě se už nikdy nevrátil.

Hra

Čechové u Milána, StD 1850 (pseud. A Bohda­necký).

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond [též rkp. hry Čechové u Mi­lána], zpracováno, bez inventáře ■ Ref. Čechové u Milána: K-r., Včela 17, 1850, s. 40; R., Bohemia 7. 4. 1850●; nekrology: -sl-, Národní listy 19. 12. 1899; nesign. [J. Vlček], Obzor literární a umělec­ký 2, 1899/1900, s. 16; M. Hýsek: Literární Morava v letech 1849–1885, 1911, s. 204–213. ■ LČL, Otto; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 479–480

Autor: Šormová, EvaJacková, Magdaléna