Kosina, Hynek

Hynek
Kosina
31. 1. 1828
Praha
8. 7. 1901
Praha
Herec.

Křtěn Joannes Ignatius, psán též Kosyna. – Otec byl profesí ševcovský tovaryš nebo zed­nický mistr. K. se vyučil zednickému řemeslu, v padesátých letech ochotničil v bývalém kláš­teře sv. Anežky a pro zdejší divadélko nama­loval dekorace a oponu. Již v této ochotnic­ké skupině (jejími členy byli E. Chvalovský, H. Musil, údajně také K. sestra) se uplatňo­val jako komik, např. v Macháčkově komedii Ženichové. 1856 se oženil s Magdalenou Ehmi­chovou. V září 1861 zanechal řemesla a na­stoupil ke Kullasově společnosti, kde nahradil J. Mošnu. Pak se stal členem počeštěné spo­lečnosti A. Szeninga, 1862 se v Blatné připojil k prořídlé společnosti F. Zöllnera a 1863 pře­stoupil do nově utvořené společnosti J. E. Kra­muela, u níž setrval patnáct let, přerušených pobytem u P. Švandy ze Semčic (1875, snad i 1878) a T. Knížkové (1876, doložen na jaře v Jindřichově Hradci). V polovině osmdesátých let se stal členem družiny V. Prokopové, kterou po ředitelčině smrti 1887 převzal dosavadní artistický správce J. Mušek. Zde oslavil 1891 třicetileté herecké jubileum svou oblíbenou rolí strážníka Valíka v Holteiově sentimentál­ním melodramatu Eleonora, nevěsta z hrobu. 1897 odešel na odpočinek, zemřel v nemoc­nici Milosrdných sester v Praze pod Petří­nem, pohřben byl na Olšanských hřbitovech v Praze.

Mladší syn Josef Emil K. (7. 5. 1866 Tá ­bor – 14. 12. 1941 Roudnice n. Labem) vy­stupoval od dětství na divadle, od 1884 sdílel s rodiči angažmá u V. Prokopové a J. Muška, pak vystřídal řadu společností (J. Tuttra, P. Švandy ml., J. Blažka, O. Alferiho, R. Pří­bramského, K. Jičínského ad.), od 1926 vedl vlastní malou společnost.

K. hrál od počátku své divadelní dráhy menší charakterní a komické role ve veselohrách a v obrazech ze života. U Kramuela se jeho herecký obor vyhranil v hojně uváděných fraš­kách a burleskách, kde ztvárňoval různé sluhy, řemeslníky, hospodské apod. (např. pernikář Chitílek, Bäuerle: Chudý pernikář; Barnabáš Bulíček, Šamberk: Osudná kule; sluha Kolínko, Nestroy: Karafiátek a rukavička). Tíhl k dras­tické komice a silné nadsázce, kritika však mnohem více cenila opačnou polohu jeho pro­jevu, suchý humor. Vynikl v Hoppeově frašce Kožíšek, perle a kamna, v Holbeinově Frydolí­nu, v Tylově úpravě hry A. Varryho Císař Josef a jeho doba (role nezjištěny) a jako Bradoslav Žvanil v Kalischově Doktoru Žvanilovi. Kon­cem první letní sezony Kramuelovy společnosti v Aréně v Kravíně (1868/69) byl hodnocen jako jeden ze čtyř nejlepších herců souboru, vedle F. Paclta, A. Betky a J. E. Kramuela. K. oblibu u publika zvyšovaly jeho hudební vlohy. Vy­stupoval často v operetách a v Aréně v Kravíně zpíval v řadě komedií kuplety, které pohotově složil či upravil na aktuální náměty. (Inspiroval se jimi a částečně je kopíroval loutkář J. N. Laš­ťovka). Ač ředitelé, u nichž působil, uváděli vedle lehčích zábavných kusů také náročnější hry, z této části repertoáru je známo jen málo jeho rolí (např. učitel Drobeček z Jeřábkova dramatu Služebník svého pána). S kočujícími společnostmi prošel téměř všemi českými kra­ji a na venkově patřil ve své době k nejpopu­lárnějším komikům. V Aréně v Kravíně měl největší ohlas na přelomu šedesátých a sedm­desátých let, později jeho přímočará a razantní komika působila již poněkud zastarale.

Role

Szeningova spol.

Pinkes (T. Flamm: Rekrutýrka v Kocourkově aneb Čísla 9, 12, 45), Krejčík Divíšek (A. v. Kotzebue: Nebezpečné sousedství) – 1861.

Zöllnerova spol.

Žalářník (A. Bahn: Žalářník londýnský) – 1862; Nájemník z Červených dvorů (Ch. Birch-Pfeiffe­rová dle G. Sand: Ďáblův potok) – 1863.

Kramuelova spol.

Kulich (F. Hopp: Loupežnická krčma v lese aneb Domácí čepička doktora Fausta), Chitílek (A. Bäuer­le: Chudý pernikář), Kubíček – Černohorský (N. I. Kola, ú. J. K. Tyl: Poslední desítník) – 1864; Sansquartier (L. Angely: Osm ozbrojených dívek), Fridolín (V. Sardou: Jak si motýl křídla spálí), Vojtěch Hora (K. A. Görner: Z měšťa na šlechtic), Šimon Lomnický z Budče (J. J. Kolár: Don Cé­sar a spanilá Magelona), Sluha Dalibor (R. Be­nedix: Dalibor Čermák), Vojtíšek (F. Prüller: Klášterní selka) – 1866; Hrabě Isolani (F. Schil­ler: Valdštýnova smrt) – 1867; Bartoš (A. Denne­ry, Dumanoir: Starý desátník), Bonifác Bonafides (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, i Muškova spol. 1891) –1868; Bradoslav Žvanil (D. Kalisch: Doktor Žva­nil), Kašpar Truhlík (A. Berla: Čím dál, tím hůř), Pan z Nemajetína (týž: Jen s pravdou ven aneb Volte poslance), Kolínko (J. Nestroy: Karafiátek a rukavička), Kalina (A. Elz: On nežárlí), Kopřiva (F. F. Šamberk: Svatojanská pouť v Praze), Cha­moiseau (V. Sardou: Paragrafy na střeše), Hos­podský (T. Hell dle V. Ducangea: Tři dny ze života karbaníkova aneb Marnotratný syn), Páter Blažej (J. K. Tyl: Jan Hus, kazatel betlemský), Andreas Pimprnos (F. Hopp: Doktora Fausta domácí čepička), Jonáš Ještěrka (týž: Statek Záhvozd), Perlík (J. Nestroy: Upřímný Romeo a falešná Julie aneb Zámečník a kapitalista), Slanina (A. Langer: Praha před sto lety aneb Jidáš ve fraku), Lupínek (J. K. Tyl: Bankrotář a kramářka), Honza (týž: Jiříkovo vidě­ní) – 1869; Jonáš (K. J. Erben: Sládci aneb Grama­tika co recept lásky), Václav (J. Vilhelm: Mlynář a kominík aneb Tvrdohlavec) – 1871; Princ aragon­ský (W. Shakespeare: Kupec benátský), Hrbeček (V. Lipovský: Kometa aneb Noc z roku 1872) – 1872; Hulákal (F. F. Šamberk: Sedmašedesát ­níci), Jiří Váňa (A. Langer: Hoši z osmnácté cha­sy), Fabián (F. Kaiser: Na ledě), Barnabáš Bulíček (F. F. Šamberk: Osudná kule), Jan (V. Filípek dle franc.: Ševcův vychovanec a slečna z panského rodu aneb On a ona), Jean Styx (J. Offenbach: Orfeus v podsvětí) – 1874; Pan z Hornu (K. Haffner, ú. J. E. Kramuele: Muž národa), Jan Drn (P. Féval, Saint­-Yves: Syn ďáblův), Pepř (E. Karl: Otče náš!), Setník (A. Dumas st.: Kateřina Hovardová aneb Koruna a popraviště), Josef Vlk (H. Wilken: Páni doktoři), Křepela (F. Vicena: Toman a lesní víla aneb Svatojanská noc), Jeremiáš Mrkvička (F. v. Suppé: Žádný muž a tolik děvčat) – b. d.

Spol. T. Knížkové

Chroust (R. Kneisel: Ďáblova dcera), Baltazar (V. Sar­dou: Andrea), [?] (A. Langer: Krupařovic Pepič­ka, benef.), Charençon (E. Cormon, E. Grangé: Tra­kař otce Martina), Voříšek (J. Štolba: Zapovězené ovoce), Jiřík (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Jehlička (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus) – 1876.

Spol. V. Prokopové

Bluma (R. Kneisel: Svatouškové), Jonáš (V. Sar­dou: Vlasť), Benjamin (F. F. Šamberk: Rodinná vojna), Bastien (V. Sardou: Cyprienna) – 1882; Bryndálek (F. Kaiser: Nehody pana Pilulky), Chytil (T. E. Wilks, ú. J. R. Pokorný: Benešov bez krejčí­ho), Krišpín Vejvoda (J. K. Tyl: Chudý komediant a jeho dcera) – 1883; Jan (L. Angely: Vyhrál ne-věstu), Kulich (L. Schneider: Český dobrovol­ník a francouzská selka), Donati (F. X. Told dle E. Scribea: Ďáblův podíl), Pepík (V. P. Stěžerský [V. Pázdral]: Lucifer aneb Starý ženich) – 1884; Justus Gebhardus (J. J. Kolár: Pražský žid), Ťapuť­kevič (M. Bałucki: Těžké ryby), Mikuláš Houba (A. Anno: Starý a mladý Kos aneb Nevěsta z Amste­rodamu), Paleček (A. Bäuerle: Paleček na cestách aneb Z Prahy do Brna a do Vídně), Drobeček (F. V. Jeřábek: Služebník svého pána) – 1885; Kmotr Klíma (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík z hor) – b. d.

Muškova spol.

Henrich, hrabě Mates z Thurnu (J. J. Kolár: Pražský žid), Valík (K. Holtei: Eleonora, nevěsta z hrobu) – 1891; Karel Drozd (F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek), La Flèche (Molière: Lakomec) – 1895.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, DUCH N5, matrika naroze­ných fary u sv. Ducha, 1811–1832, s. 279, obr. 283 [otec zapsán jako ševcovský tovaryš]. SOA Tře­boň: Sbírka matrik, Tábor 19, matrika narozených 1864–1872, s. 93, obr. 105 [syn Josef Emil, K. za­psán jako syn zednického mistra]. NA: fond Poli­cejní ředitelství I, konskripce, kart. 291, obr. 372. ■ ý: Ze Smíchova, Lumír 11, 1861, s. 931n. [nástup ke Kullasovi]; ?!: Divadlo, Tábor 2, 1866, č. 51, 52; nesign.: Z Boleslavi Mladé, Česká Thalia 2, 1868, s. 110; nesign: Aréna v Kravíně, tamtéž, s. 231, 254; nesign.: Aréna v Kravíně, Naše listy 27. 4. 1869; nesign.: Z Tábora, Česká Thalia 3, 1869, s. 31; Dlý: Aréna v Kravíně, tamtéž, s. 101; nesign.: Aréna v Kravíně, tamtéž 4, 1870, s. 118; nesign.: Z Neto­lic, Budivoj 12. 2. 1882; nesign.: Slané, Dalibor 8, 1891, s. 378●; úmrtí a nekrology: Národní listy  9. 7. 1901; Národní politika 9. 7. 1901, odp.; Diva­delní listy 2, 1900/01, s. 356n.●; nesign.: Z památ­níků českých herců, Divadlo 8, 1909/10, s. 416; E. Chvalovský: Poznámky o hercích, rkp. [1916], NMd; A. Charvát: Ze staré Prahy, 1926, s. 66, 70n.; V. Vydra: Má pouť životem a uměním, 1948, s. 67; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 96 + Tylův nej­věrnější žák, rkp., b. d., DÚk; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 63. ■ Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 477–479

Autor: Dubská, Alice