Kopecký, Matěj

Matěj
Kopecký
24. 2. 1775
Libčany u Hradce Králové
3. 7. 1847
Koloděje nad Lužnicí
Loutkář.

V matrice zapsán Mathias Josephus. Ve starší literatuře jsou mylně uváděny rok a místo narození (1762 Strážovice). – Narodil se asi v komediantském voze svého otce, kočovné­ho komedianta a loutkáře Jana K., během jeho putování po východních Čechách, poblíž obce Libčany, krátce předtím, než ji při selské re­belii obsadili vzbouřenci. O K. dětství nejsou žádné zprávy. Pravděpodobně jezdil s rodiči po venkově a získal jen nepatrné vzdělání. 1788 se otec usídlil ve Strážovicích na Bla­tensku, 1791 zakoupil chalupu v Lažanech v tehdejším Prácheňském kraji a K. se stal lažanským poddaným. 1795 se oženil s Ro­salií Holzäpfelovou, dcerou kramáře a pláte­níka z Mirotic, kde měl pak povětšině trvalý pobyt. Koupí a zpětným prodejem poloviny tchánova domu získal 1797 propouštěcí dekret z lažanského panství a krátkodobě i statut měš­ťana. Tehdy se živil jako kramář a příležitost­ně hrál s loutkami využívaje zkušeností, které nabyl jako otcův pomocník. První loutkářské povolení obdržel 1797, platilo na dobu šesti měsíců pro Prácheňský kraj. 1798 se stal vo­jákem, s píseckým pěším plukem se účastnil protinapoleonských bojů, byl dvakrát raněn. Po propuštění z vojska (mezi 1806–09) se živil jako kramář, cestář, nádeník, hodinář a správce státní silnice. Loutkovému diva­dlu se začal soustavně věnovat po 1818 (ni­koli 1811 po požáru Mirotic, při němž podle tradované fámy přišel o dům a veškerý ma­jetek, a proto se rozhodl živit se loutkovým divadlem; podle archivních dokumentů žádný dům tehdy nevlastnil ani nebydlel v místech postižených ohněm). Žádosti o licenci mu byly několikrát zamítnuty, ale 1819 jej výnos krajského úřadu v Písku, zakazující hrát lout­kové divadlo a přikazující rychtářům loutkáře zadržet a postrkem poslat dále, ze zákazu vý­slovně, neznámo však proč, vyjmul („jedině Matěji Kopeckému ze zvláštního ohledu bylo dovoleno hry loutkami jen ve zdejším kraji provozovat“). 1820 obdržel guberniální po­volení pro „mechanická představení“, z jiných dokumentů je zřejmé, že šlo o hru s marione­tami; 1826 byly jeho produkce již označeny jako „kumšty s marionetami“. Poté získával povolení každoročně, vyjma 1827. Oblast jeho působení se postupně rozšiřovala, 1826 již zahrnovala kraje Prácheňský, Klatovský, Budějovický, Berounský a Táborský, ve třicá­tých letech celé Čechy s výjimkou Prahy a lá­zeňských měst. Když mu byla 1835 licence omezena na jižní Čechy, odvolal se k císařské kanceláři ve Vídni a protestu bylo vyhověno. Konkrétní místa jeho vystoupení povětšině nejsou známa, doložena jsou jen v Písku (1822 a 1835) a na zámku Hluboká (1826), kam byl pozván bavit zámecké hosty. Podle vzpomínek J. V. Friče K. provedl 1844 v Náchodě hru Faust, není však vyloučeno, že to byl některý ze synů. 1836 se přestěhoval do Přečína (Va­cov-P.) na Šumavě, aby uchránil syna Václava od vojenského odvodu. 1847 se vzdal lout­kářského povolení ve prospěch J. Tomáška, který se zavázal poskytnout mu zaopatření. Přesto hrál s loutkami dále, naposledy v Kolo­dějích, kde náhle zemřel. Pochován je v Týně n. Vltavou.

Z jeho čtrnácti dětí se pouze šest dožilo dospělosti. Synové začínali s loutkovým diva­dlem jako K. pomocníci a postupně se osamo­statňovali: 1829 Jan (1804–1852), 1833 Josef (1807–1856), začátkem čtyřicátých let Václav (1815–1871) a 1844 Antonín (1821–1885). Rodinná tradice pokračovala nepřetržitě, lout­kovému divadlu se věnuje již osmá generace potomků.

K. činnost spadala do období vrcholícího národního obrození, kdy v českých zemích pů­sobil již značný počet loutkářů. Přímých zpráv o loutkovém divadle je však minimálně, neboť obrozenské kruhy mu nevěnovaly pozornost. K. život a sociální poměry jsou zmapovány relativně zevrubně, avšak o rázu a ohlasu jeho produkcí si lze utvořit jen rámcovou předsta­vu. Podle dobového úzu vodil sám všechny loutky, jen příležitostně mu pomáhali členo­vé rodiny, a sám mluvil za všechny postavy, což ovlivnilo expresivní styl jeho hlasového projevu. Výtvarným charakterem loutek, scé­ny a inscenačním stylem vycházel ze stále živých barokních tradic marionetového diva­dla. Jako většina tehdejších loutkářů rozšiřo­val původní barokní repertoár o hry kopírující dobovou činoherní dramaturgii (frašky, hry rytířsko-loupežnické, vlastenecko-historic­ké ad.). Žádné rukopisy her, které uváděl, se nedochovaly. Hodnověrně jsou známy pouze dva tituly: Hineg und Frau (doloženo němec­kojazyčnou cedulí z Písku 1822, ohlašující provedení v českém jazyce; pravděpodobně šlo o hru nezjištěného autora Nebožka paní aneb Tři ženichové a jedna nevěsta přeloženou J. N. Štěpánkem) a Der Student von Mailand (nedatovaná tištěná cedule). Nepřímo lze na K. repertoár usuzovat z dvoudílného knižní­ho souboru jednašedesáti her (Komedie a hry Matěje Kopeckého dle sepsání syna Václava, 1862). Jejich autentičnost je však pochybná (Václav K. se snažil sepsat co nejvíce textů, redaktoři Vilímkova nakladatelství je upravo­vali). Lze předpokládat, že K. uváděl hlavně hry z první části tohoto vydání (mj. Doktor Faust, Don Šajn, Pan Franc ze zámku, Oldřich a Božena aneb Posvícení v Hudlicích, Herku­les, Žid Siloch, Turecké pomezí, Horia a Glos­ka, Bezhlavý rytíř), které tvořily kmenové já­dro dobového loutkářského repertoáru a hráli je v podstatě všichni kočovní marionetáři. Autorství některých her (např. Pana France ze zámku) připisované K. nebylo prokázáno, nepotvrdily se ani domněnky, že pro něho psali obrozenečtí spisovatelé J. Dobrovský, V. Thám a J. Hýbl.

Na rozdíl od naprosté většiny kočovných marionetářů, pro něž bylo loutkové divadlo v prvé řadě zdrojem obživy, si K. zřejmě uvě­domoval možnosti jeho společenského půso­bení. Již 1827 v žádosti o licenci deklaroval snahu být svým uměním „lidem užitečný a jejich těžký život jim veselostí ulehčovat“. I když je nepravděpodobné, že se znal s Thá­mem a Dobrovským, jak prohlašoval, a je známo, že příležitostně hrál i německy, což popíral, zdá se, že se ztotožňoval s dobový­mi vlasteneckými ideály. Podle tradovaného rodinného podání jej v tomto duchu ovlivnil vlastenecký kněz a spisovatel J. V. Kamarýt působící na Táborsku.

Ke vzrůstu K. posmrtné popularity od dru­hé poloviny 19. stol. přispělo vydání Kome­dií a her, jejich následné edice a řada kreseb M. Alše (loutkářské výjevy s K., fiktivní por­trét). Smyšlenkami opředený život a zveličený význam K. působení vytvořily legendu, která vstoupila do obecného povědomí a přežívá dodnes, přestože nacionálně a ideologicky účelové prezentace K. jako „patriarchy české­ho loutkářství“ a „národního buditele“ byly od poloviny 20. stol. kriticky revidovány. Matějovská legenda, která v období zjitřených vlasteneckých nálad souzněla s narůstajícím zájmem o národní obrození, však působila na české loutkářství, obracela k němu po­zornost veřejnosti a pozvedala sebevědomí lidových loutkářů, především K. vnuků a pravnuků, kteří se snažili dostát pověsti svého předka.

Prameny a literatura

SOA Zámrsk: Sbírka matrik, 88-3 Libčany, matri­ka narozených 1767–1786, fol. 110. SOA Třeboň: Sbírka matrik, Týn n. Vlt. 33, matrika zemřelých 1847–1862, fol. 300, obr. 267. ■ K. Roth: Čeští ma­rionetáři, Lumír 1, 1851, s. 1094, 1121; A. Waldau: Böhmische Naturdichter, 1860, s. 428–431; E. Just: M. K., in Komedie a hry M. K. dle sepsání syna Václava I, 1862, s. 3–7; J. V. Frič: Paměti, 1885, s. 259; Q. M. Vyskočil: Loutkář buditel, Lumír 35, 1906/07, s. 366–369; nesign.: Nejstarší české lout­kové divadélko po M. K., Národní obzor 28. 3. 1908; J. Veselý: Po stopách Komedií a her M. K., Národní listy 3. 7. 1927 + Život, dílo a rod M. K., Loutkář 14, 1927/28, s. 26–41; L. Kuna: Kaladý, poslední štace M. K., tamtéž, s. 41–48; J. Teichman: Postavy českého divadla a hudby, 1941, s. 58–62; L. Novák: M. K., 1946; B. Fišer: M. K., žebrák-bo­hatýr, 1946; Sborník k jubilejním oslavám M. K., 1947; J. Malík: K jubileu M. K., Loutková scéna 4, 1947/48, s. 130n.; J. Bartoš: Komedie a hry M. K., Český lid 3 (35), 1948, s. 164–173, 253–263 + M. K. a jeho repertoár, Divadlo 1, 1949/50, s. 680, 685 až 687, 787–789; J. Malík: V duchu M. K., tamtéž, s. 162–164 + M. K., loutkář buditel (17751847), 1952; J. Toman: Mirotická léta loutkáře M. K., Jihočeský sborník historický 24, 1955, s. 16–21 + M. K. a jeho rod, Čes. Budějovice 1960 [s doslovem J. Malíka]; E. Vodičková: Repertoár M. K. a dnešek, Československý loutkář 5, 1955, s. 27n.; Vondráček I; V. Hašek: M. K. v zámeckém divadle na Hlu­boké, Jihočeský sborník historický 26, 1957, s. 65n.; J. Bartoš: Divadelní repertoár loutkářského rodu Kopeckých, in J. Bartoš, F. [spr. J.] Malík: Mate­riály k dějinám čs. loutkářství II, 1957, s. 3–43; J. Toman: M. K. a jeho rod, Čes. Budějovice 1960; J. B. [Bartoš]: Nad divadelním oznámením M. K., Československý loutkář 11, 1961, s. 262 + Sto let Komedií a her M. K., tamtéž 12, 1962, s. 244 + Lout­kářská kronika, 1963, s. 122–127; J. Malík: M. K. Legenda a skutečnost, 1969; DČD II; M. Česal: M. K. a dnešek, Československý loutkář 25, 1975, s. 27; B. Hoffmann: M. K. – pravda a legenda, Český jazyk a literatura 26, 1975/76, s. 60–64; H. Jur­kowski: Dzieje teatru lalek. Od romantyzmu do wielkiej reformy teatru, Warszawa 1976, s. 78–86; M. Česal: Kapitoly z historie českého loutkového divadla a české školy herectví s loutkou, Česko­slovenský loutkář 38, 1988, s. 232n., 258–260; D. a J. Blümlovi: M. K., Týn n. Vl. 1997; A. Dub­ská: K. a Lašťovka a jejich světy, Loutkář 47, 1997, s. 201–203 + Dvě století českého loutkářství, 2004, s. 98–107; B. Hoffmann: Od komediantského vozu k Národnímu divadlu aneb Miroticko v dě­jinách českého divadla, in sb. Jeden jazyk naše heslo buď III, eds. J. Vyčichlo, V. Viktora, Radni­ce–Plzeň 2005, s. 193–197. ■ SDČ [otec Jan K.], LČL, Otto, Rieger, ThL

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 474–476

Autor: Dubská, Alice