Kopecký, Jan

Jan
Kopecký
14. 10. 1866
Rohozná (Osek-R.) u Strakonic
23. 2. 1901
Litovel
Loutkář.

Byl pravnukem Matěje K., vnukem Jana K. (1804–1852) a synem Tomáše K. (1825–1894). Matka Josefa, roz. Dubská, pocházela z jihočes­ké loutkářské rodiny. Bratr loutkářů Antonína K. a Karla K. 1891 se oženil s dcerou proslulé­ho jihočeského loutkáře J. Lagrona. Od 1893 provozoval na vlastní licenci loutkové diva­dlo, za pomocníka měl zpočátku bratra Karla. Během své krátké loutkářské činnosti působil nejdříve v jižních Čechách (1893–98), kde putoval převážně po menších městech (Neto­lice, Vlachovo Březí, Bechyně, Soběslav, Tře­boň) a směrem na sever (Březnice, Rožmitál p. Třemšínem, Příbram). 1898 hrál dva měsíce v Měšťanské besedě v Plzni. V jeho cestovní knížce jsou zaznamenána pochvalná vysvědče­ní (mj. ze Strakonic, Týna n. Vltavou, Plzně), oceňující bohatý repertoár a vkusnou výpravu. V oblasti, kde působil, se na svých štacích míjel s dalšími loutkáři, zejména s A. Kopeckou, J. a A. Lagronovými či T. Dubským. Snad kvů­li velkému počtu loutkářů v tomto kraji přešel 1898 na Moravu, kde hrál pravděpodobně jako první člen rodu Kopeckých. Vystupoval v Lito­vli, Prostějově, Třebíči, Moravských Budějo­vicích, Telči, Tovačově aj. Za zhoršujícího se zdravotního stavu podnikl 1899 cestu do Hor­ních Rakous. Jako doplňující atrakci tu předvá­děl stereoskopickou panoramu (tzv. kukátko), která byla na provozování fyzicky méně nároč­ná. Pod názvem Starobavorské pašijové diva­dlo v ní mohli diváci zhlédnout Život a utrpení Pána Ježíše podle pašijových her v Oberam­mergau, různé přírodopisné a cestopisné sním­ky z alpských scenérií, stavitelských památek, významných měst, historických bitev apod. K. předčasnou smrt způsobila dlouhotrvající srdeč­ní choroba. Zanechal pět nezaopatřených dětí. O dceru Marii se postaral děd Lagron z Katovic na Strakonicku, syny živila matka provozová­ním panoramy a podomním prodejem umělých květin. Synové přivydělávali ukazováním hada a opičky po hospodách, později i předváděním loutkových her na malém divadélku v hostincích i ve školách. Po matčině smrti (1910) o ně pe­čovali příbuzní. Antonína (1892–1953) a Jindři­cha (1899–1954[?]) přijal strýc Karel K., Matěj (1893–1946) žil na Náchodsku v rodině otcova bratra Antonína, o Vojtěcha (1897 – po 1950) se staral zprvu děd Lagron, od 1915 strýc An­tonín K., u něhož získal loutkářskou praxi.

K. se od většiny soudobých loutkářů lišil inteligencí a velkou sečtělostí. Hrával často Čarostřelce, Posvícení v Hudlicích, Kmotra Škrholu, Jenovéfu (údajně ve vlastní úpra­vě), Lašťovkovy hry Žižkova smrt, Jan Žižka na hradu Rabí a Jiří z Poděbrad. Podle vzpo­mínek pamětníků a vlastních dětí se nespoko­joval s běžným loutkářským repertoárem, ale snažil se získat literárně hodnotné hry; bližší údaje však nejsou známy.

Svou činností a vlivem K. zásadně určil ži­votní dráhu synů; všichni se uplatňovali jako loutkáři již od poměrně mladého věku. Otco­vo povzbuzování, na něž se odvolával zejména nejstarší Antonín, a vychování v loutkářských rodinách v nich upevnilo zájem o loutkářství i vědomí rodinné tradice. Za 1. světové války bojovali v rakouské armádě, kde hrou s vlast­noručně zhotovenými loutkami nebo předne­sem her (zvláště Lešetínského kováře a Žižkovy smrti) povzbuzovali české vojáky. Tuto čin­nost rozvíjeli bratři Antonín, Vojtěch a Matěj intenzivně i v československých legiích a zís­kali za ni veřejná ocenění. V první polovině 20. stol. patřili k předním představitelům lido­vých loutkářů. V rodinné tradici pokračovali rovněž jejich potomci; všichni dnešní loutkáři Kopečtí pocházejí z rodové linie Jana K.

Prameny a literatura

SOA Třeboň: Sbírka matrik, 9 Radomyšl, matrika narozených 1854–1866, s. 865, obr. 318. ■ J. Ve­selý: Z dynastie Kopeckých, Loutkář 6, 1921/22, s. 39 + Život, dílo a rod Matěje Kopeckého, tamtéž 14, 1927/28, s. 40n.; E. Stoklas: Hrob J. K. v Lito­vli, Vlastivědný sborník Olomoucka 4, 1928, s. 10n.; O. Zemek: Loutkáři v míru a odboji. Z osudů rodu Kopeckých, Brno 1929; A. Kopecký: Ve šlépějích praděda loutkáře, Brno 1933; J. Toman: Matěj Ko­pecký a jeho rod, Čes. Budějovice 1960, s. 191n.

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 472–473

Autor: Dubská, Alice