Kopecký, Antonín

Antonín
Kopecký
1. 6. 1856
Malé Záblatí (Dříteň-Záblatíčko) u Vodňan
5. 3. 1919
Vamberk
Loutkář.

V literatuře uváděn též jako Antonín K. st. – Pocházel z rozvětveného loutkářského rodu.

Jeho pradědem byl Matěj K., dědem nejstarší Matějův syn Jan (1804–1852), otcem Tomáš K. (1825–1894). Matka Josefa pocházela z rodiny populárních jihočeských loutkářů Dubských. Loutkovému divadlu se věnovali i mladší bratři Jan a Karel (1876–1953). K. si našel manželku z loutkářské rodiny, Julii Finkovou (1862 až 1927). Z jejich šestnácti dětí se dožilo dospě­losti pouze pět. K. zpočátku působil v jižních a středních Čechách, často zajížděl do Příbra­mi a okolí. Při vystoupení v Nové Huti na Be­rounsku 1892 zaujal malíře F. Ženíška, který jej pak portrétoval. Později se krajem K. působení stalo Podkrkonoší, a zejména Náchodsko. Za­koupil domek v Horním Jelení a požíval zde pověsti váženého občana a vzorného otce ro­diny. Od podzimu do jara se vydával na cesty s loutkovým divadlem, v létě provozoval hou­pačky. 1910 se ujal osiřelého synovce Matě­je K. (1893–1946), který u něho získal lout­kářské zkušenosti a 1919 se oženil s K. dcerou Zdeňkou, posléze se stal význačným loutkářem.

K. byl znám svým vlastenectvím, sociálním a národnostním cítěním. Výtěžek představení často věnoval na charitativní účely, např. ve prospěch Matice školské, ND v Brně apod. Vystupoval téměř do posledních dnů svého ži­vota, ač těžce nemocen rozedmou plic. Napo­sledy hrál Kolárovu úpravu Halmovy hry Gri­selda. O K. obliběna Náchodsku svědčí projev starosty Sokola ve Vamberku nad jeho rakví. Z K. potomků loutkařila dcera A. Kiliánová-K. a její děti, které pod vedením svého sourozence F. Kiliána-K. provozovaly divadlo zvané Lout­kářská pětka až do konce 2. světové války.

K. pomáhal pravděpodobně od dětství otci s loutkovým divadlem a nabyl potřebné pro­fesní zkušenosti. Vlastní licenci obdržel 1878 a v krátké době si získal pověst vzorného lout­káře. Podle Ženíška byl velmi inteligentním a sečtělým mužem, který se těšil oblibě nej­širších lidových vrstev a byl zván i k vystou­pení na šlechtických zámcích (mj. ke knížeti R. Thurn-Taxisovi či ke K. Metternichovi). Hrál s loutkami mirotického řezbáře M. Sich­rovského, dekorace mu maloval J. Vysekal z Kutné Hory, později E. Zeman z Hronova. Jeho inscenační styl vycházel z tradic českého marionetového divadla. Sám mluvil za všech­ny vystupující postavy, a i když měl v zákulisí řadu pomocníků z členů své rodiny, kteří mu loutky či rekvizity podávali, vodil všechny loutky. Jako vodič dosáhl údajně mistrné do­vednosti. Na doporučení F. Ženíška byl po­zván k vystoupením na Národopisné výstavě českoslovanské 1895 (původně se počítalo s jeho stařičkou pratetou A. Kopeckou, nebo s F. Landgrafem). Po celou dobu trvání re­prezentativní přehlídky české lidové kultury (25. 5. – 23. 10.) hrál dvakrát denně, odpoledne pro děti, večer pro dospělé, celkem na tři sta představení. Zahájil hrou J. N. Lašťovky Jan Žižka na hradu Rabí. Na repertoáru měl kolem pětatřiceti kusů, z nichž většina patřila k tradič­ním hrám dynastie Kopeckých (Doktor Faust, Silný muž Herkules, Horia a Gloska nebo Povstání srbských zemanů, Dobrodružství Čecha neboli Mluvárna, Don Žán, Pan Franc ze zámku, Turecké pomezí, Veselý švec, Loupež ­níci na Bělehradě ad.). Uváděl též loutkářské úpravy české klasiky, mj. Tylova Slepého mládence, Tvrdohlavou ženu a Paličovu dceru, Klicperovy hry Kytka, Jan za chrta dán, I dob­ré jitro (pod názvem Starý vdovec v pasti), Štěpánkovo zpracování Cunových Loupež­níků na Chlumu, Lešetínského kováře podle S. Čecha. Ke K. oblíbeným titulům patřila loutkářská verze Weberovy opery Čarostřelec, hrál i Hrad loupežnický v Sardinii podle libreta M. Stegmayera ke zpěvohře J. J. Röslera, pře­loženého J. K. Chmelenským. Představení za­končoval populárními dohrami trikových lou­tek. Jeho České divadlo s loutkami, na výstavě umístěné na návsi českoslovanské dědiny, se stalo populární atrakcí (tradiční hru Posvícení v Hudlicích a v Praze shlédl při návštěvě vý­stavy i arcivévoda Karel Ludvík Habsburský). Přitažlivost K. produkcí zvýšilo i narození syna Matěje přímo ve výstavním areálu; ve prospěch novorozence uspořádal za vydatné podpory tis­ku, který vítal dalšího nositele jména legendár­ního loutkáře, tři představení. Působení na vý­stavě představilo K. jako reprezentanta mladší generace českých lidových loutkářů, hrdě se hlásícího k rodinné tradici, kterou udržoval repertoárem i inscenačním stylem a zároveň ji rozvíjel v souladu s novými, zvláště jazykový­mi požadavky. Na kritické výhrady k přemíře germanismů a nesprávné češtině v tradičních loutkových hrách reagoval zvýšeným úsilím o jazykovou čistotu. Uváděl i nové hry (např. Pád po Bílé hoře, Falešný setník z Kopníku, Obžínky v Zámělí aneb Karel a Blanka u Pot­štejna), jimiž chtěl oslovit dospělé diváky. V druhé polovině devadesátých let často hrá­val hry s náměty z české historie, povětšině šlo o úpravy činoher (anon.: Husitská nevěs­ta aneb Poslední táborita; Tyl: Kutnohorští havíři; Lašťovka: Jan Žižka na hradu Rabí, Jiří Poděbradský, J. J. Kolár: Žižkova smrt).

Prameny a literatura

SOA Třeboň: Sbírka matrik, 5 Bílá Hůrka, ma­trika narozených 1846–1883, s. 309, obr. 332. ■ Nesign.: Portrét pana A. K. od prof. F. Ženíška, Světozor 27, 1892/93, s. 276 [Ženíškova kresba s. 268]; nesign.: Loutkové divadlo, Národní listy 13. 6. 1895; nesign.: Loutkové divadlo na výstavní návsi, tamtéž 17. 8. 1895; š. [J. Kuffner]: Kronika, tamtéž 10. 10. 1895; L. Novák: Loutkové divadlo, [1906], s. 59–62; nesign.: O hrách, kulisách i lout­kách, Český loutkář 1, 1912, s. 148; nesign.: Nad rakví A. K., Loutkář 4, 1919/20, s. 70n.; J. Vese­lý: Rodokmen Kopeckých, tamtéž 14, 1927/28, příl. 2–3; O. Zemek: Loutkáři v míru i v odboji. Z osudů rodu Kopeckých, Brno 1929, s. 68–80; J. Toman: Matěj Kopecký a jeho rod, Čes. Budějovi­ce 1960, s. 191n.; J. Bartoš: Divadelní repertoár loutkářského rodu Kopeckých, in J. Bartoš, F. [spr. J.] Malík: Materiály k dějinám čs. loutkářství II, 1957, s. 9 + Loutkářská kronika, 1963, s. 227–229, 231, 246, 249; L. Sochorová: Výstava jako divadlo a divadlo na výstavě, in S. Brouček, J. Pagáč, L. Sochorová, I. Štěpánová: Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895, 1996, s. 145n. [mylně uváděn jako vnuk Matěje K.]; A. Dub­ská: Dvě století českého loutkářství, 2004, s. 138n.

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 471–472

Autor: Dubská, Alice