Kopecká, Arnošta

Arnošta
Kopecká
1. 6. 1842
Mirotice
16. 5. 1914
Březnice
Loutkářka.

Křtěna Ernestina Karolina. Dcera loutká­ře Václava K. a vnučka Matěje K. Její bratr byl loutkář Jindřich K. Mládí prožila s rodiči na loutkářských cestách a v důsledku velmi nepravidelné školní docházky zůstala negra­motná. Již od patnácti let pomáhala otci hrát divadlo. Po jeho smrti 1871 hrála na licenci matky Alžběty, později získala vlastní lout­kářské povolení. Údajně byla poprvé pro­vdána za tkalce Trnku a ovdověla. 1890 se provdala za kancelářského písaře z Prachatic J. A. Kriegera, který ji doprovázel na cestách jako pokladník a flašinetář. Od 1871 si vedla cestovní knížku, do níž si dávala potvrzovat data a místa svých vystoupení. Knížka obsahu­je 1142 potvrzení z více než 300 různých míst, která dokládají trasu jejího kočování. Nejčas­těji se vracela do Bělčic, Blatné, Horažďovic, Blovic, Strakonic, Čížové, Chánovic, Lnářů, Kasejovic, Písku, Mirotic, Dobré Vody, Rož­mitálu, Spáleného Poříčí a Vráže; ve všech těchto místech uskutečnila za celoživotního působení několik desítek vystoupení. Zajíž­děla i do větších měst, opakovaně do Českých Budějovic (7×) a Plzně (8×). 1895 se vydala poprvé a naposledy do okolí Mladé Boleslavi a Mnichova Hradiště. Po návratu 1896 a s při­bývajícími léty se omezila na oblast kolem Blatné, Březnice, Písku a Horažďovic. Hrála v místních hostincích, její představení navště­vovali jak dospělí včetně místní honorace, tak děti. Byla všeobecně oblíbená a vážená. Zakládala si na rodinné tradici a žárlivě sle­dovala činnost dalších potomků děda Matěje, s nimiž se občas dostávala do sporu. U pří­ležitosti slavnostního odhalení pamětní des­ky Matěje K. v Týně n. Vltavou (1905), kde měl projev F. A. Šubert, sehrála Zkrocení zlé ženy. Na Blatensku se 1890 seznámila s malí­řem S. Lolkem, který ji 1905 představil malíři A. Kašparovi. Ten zachytil na několika skicách její loutkářské vystoupení i přípravu loutek, později nakreslil její portrét. Lept Loutkové di­vadlo, zobrazující K. při hře, vydal 1905 S. V. U. Mánes jako členskou prémii. Přítelem K. byl též spisovatel L. Archleb, který jí pomáhal v tí­živé sociální situaci po 1908, kdy vážně one­mocněla. Své staré loutky pocházející údajně od děda Matěje K. s celým loutkovým diva­dlem 1911 odprodala Českému svazu přátel loutkového divadla. 1912 byla z podnětu J. Ve­selého pozvána k vystoupením v Praze; v hote­lu Merkur v Hybernské ul. předvedla publiku sestávajícímu z představitelů pražské inteli­gence, zejména výtvarníků, spisovatelů, pub­licistůa herců, čtyři hry svého tradičního reper­toáru (Faust, Don Šajn, Marcelino a Boloneri, Falešně obžalovaná hraběnka). 1913 pražské vystoupení zopakovala. V posledních letech žila ve Spáleném Poříčí, v Bělčicích a od 1912 až do smrti v Březnici, kde je pochována.

K. hrála loutkové divadlo způsobem, jaký se naučila od svého otce. Vedle zkušeností, kte­ré získala v útlém mládí, projevovala značné herecké nadání. Ovládala s velkou zručností všechny loutky a mluvila všechny postavy. Dis­ponovala silným, zvučným a tvárným hlasem, jímž diferencovala jednotlivé postavy. Podle pamětníků byla skromnou, vážnou, téměř ne­nápadnou ženou, která se zcela proměnila, jakmile začala hrát. Udivovala výtečnou pamě­tí (její repertoár tvořilo třicet až čtyřicet her) i prstovou technikou při ovládání loutek. Její mluvní projev byl nedělitelně propojen s ma­nipulací loutkami (při recitaci úryvků z her si vždy vypomáhala loutkami). Hrála rodinný repertoár, avšak není jasné, zda v autentickém znění nebo v upravené podobě, jak ji prezen­tovalo knižní vydání Komedií a her Matěje Kopeckého dle sepsání syna Václava (1862). Vystoupení K., především její herecký projev, představovala stylově čistou formu loutkář­ských produkcí první poloviny 19. stol. Na roz­díl od dalších příslušníků dynastie Kopeckých, jejichž tvorbu ovlivňovaly nové trendy nastupu­jícího ochotnického loutkářství, K. uchováva­la rodinnou tradici a stala se její dovršitelkou.

Prameny a literatura

SOA Třeboň: Sbírka matrik, 9 Mirotice, matrika narozených 1833–1844, s. 131. NMd: soubor lou­tek. Městské muzeum Březnice: fond A. Kopec­ká, Cestovní knížka. ■ S. Flaška: Nejstarší herci čeští, Divadlo 2, 1903/04, s. 12–14, 31–34; nesign.: Nejstarší, české, loutkové divadlo po Matěji Kopeckém, Národní obzor 28. 3. 1908; nesign.: Z Českého svazu přátel loutkového divadla v král. hlavním městě Praze, Český loutkář1, 1912, s. 102n.; J. Veselý: Loutkáři a loutkářka, Národní listy  21. 4. 1912, več.; V. Dyk: Loutky, Samostatnost 24. 4. 1912; V. Zákrejs: Vzkříšení loutkového di­vadla, Národní listy 29. 5. 1912, več.; J. Kronbaue­rová: A. K., Máj 11, 1913, s. 396–398; J. Veselý: O vnučce Mat. Kopeckého A. K., Věstník městské spořitelny v Březnici 5, 1914, č. 4, s. 6–8 + Jak žila A. K. v Bělčicích, Loutkář 14, 1927/28, s. 213 až 216 + A. K., první a jediná samostatná česká lout­kářka, Dělnické divadlo 8, 1928, s. 91n.; M. Tesa­řová: Inventář věcí po A. K., Loutkář 14, 1927/28, s. 216n.; J. Stocký: A. K., česká loutkářka, Choceň 1928; O. Zemek: Loutkáři v míru i v odboji, Brno 1929, s. 118–123; J. Toman: Matěj Kopecký a jeho rod, Čes. Budějovice 1960, s. 185; J. Bartoš: Lout­kářská kronika, 1963, s. 130; J. Váchal: Paměti Jo­sefa Váchala dřevorytce, 1995, s. 216; A. Dubská: Vývojové proměny českého loutkového divadla 18. a 19. století, Loutkář 49, 1999, s. 215 + Dvě století českého loutkářství, 2004, s. 139n.

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 470–471

Autor: Dubská, Alice