Konopásek, Prokop

Prokop
Konopásek
1. 7. 1785
Chlum u Rakovníka
31. 7. 1828
Olešná u Rakovníka
Údajný autor loutkových her.

Pocházel z početné rodiny rolníka a hostin­ského, z jehož jedenácti dětí se čtyři synové stali učiteli. K. byl od 1802 učitelským po­mocníkem, později učitelem triviální školy ve vsi Olešná (u Rakovníka). 1825–27 psal do učitelského časopisu Přítel mládeže (články o metodice vyučování, didaktická povídka). Zemřel předčasně na souchotiny. Syn Maxmi­lián (1820 Senomaty – 1879 Lvov) se stal hu­debním pedagogem, teoretikem a skladatelem.

Jako autor loutkových her, údajně napsa­ných pro F. Vinického, je K. zmiňován až 1895. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. stol. mu bylo na základě nepřímých dokla­dů a svědectví atribuováno šest anonymních her (Posvícení v Hudlicích, Pan Franc ze zám­ku, Jan Kovařík, Mluvárna, Obležení města Si­bína, Historie o dvou loupežníkách), hraných pod různými názvy od první poloviny 19. stol. téměř všemi českými kočovnými loutkáři.

K. byl prezentován jako lidový „klasik české­ho loutkového divadla“. Závažné slohové roz­díly a disparátní literární kvality jednotlivých textů však nasvědčují tomu, že hry nejsou dí­lem jednoho autora. K. autorství zpochybňují i nová zjištění o původu her (např. Posvícení v Hudlicích). Je však velmi pravděpodobné, že autorsky spolupracoval s venkovskými lout­káři, postrádajícími kontakt s centrem české divadelní kultury a odkázanými na zprostřed­kující podíl venkovské inteligence.

Prameny a literatura

F. Hrnčíř: Loutkové divadlo, in Katalog školské­ho oddělení Národopisné výstavy českoslovanské v Praze 1895, 1895, s. 45; J. Bartoš: Učitel P. K., spisovatel divadelních textů českých lidových loutkářů, Český lid 3 (35), 1948, s. 26–31 + P. K. a František Vinický, Loutková scéna 5, 1948/49, s. 107–112, 144–146 + P. K., klasik českého loutko­vého divadla, Divadlo 1, 1949/50, s. 385–389; Z. Bez­děk: Dějiny české loutkové hry do roku 1945, [1977], s. 10n.; A. Dubská: Causa P. K., Československý loutkář 39, 1989, s. 103–105 + Obtížné hledání sou­vislostí, Divadelní revue 3, 1992, č. 2, s. 36–40.

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 469–470

Autor: Dubská, Alice