Kolár, František Karel

František Karel
Kolár
29. 1. 1829
Waldheim (Zahájí) u Tachova
4. 12. 1895
Praha
Herec, režisér, kostýmní výtvarník, karikaturista.

Vl. jm. František Kolář; v matrice zapsán Franz Bartolomäus Ignatz Golarz. Pro odlišení od strýce Josefa Jiřího K. byl označován K. ml. – Narodil se v rodině českého finančního úřední­ka, který tehdy působil na česko-bavorské hra­nici (1948 rodná obec zbořena). Získal němec­ké základní vzdělání, česká gramatika i slovní zásoba mu činily problémy celý život. V Pra­ze, kam rodina přesídlila 1836, studoval nižší gymnázium, poté Akademii výtvarných umění (1845–51) a dělil svůj zájem mezi malířství a herectví. Hrál s ochotníky ve Švestkově di­vadle u sv. Mikuláše na Starém Městě. 1851 debutoval ve StD (Pan z Postolovic, Clauren: Amerikánský ženich v Čechách 30. 11.), kde nejprve vystupoval pouze v českých před­staveních. Po nástupu ředitele J. A. Stögera, který rozšiřoval soubor, byl na jaře 1852 anga­žován pro německá i česká představení. 1860 se oženil s dcerou nápovědy StD Karolinou Martincovou, která byla až do sňatku členkou operního sboru StD. V manželství se narodilo deset dětí (k nimž adoptovali jednoho sirotka); dcera Růžena (provd. Havelská, 1875–1936) a nejmladší syn Karel (1882–1947) nastoupili hereckou dráhu a stali se členy ND. 1862 pře­šel K. s českým souborem do nově otevřeného PD, 1873/74 a 1878 tu působil ve funkci umě­leckého ředitele, od 1873 jako vrchní režisér; do 1874 vyučoval herectví na operní škole PD. 1881 se stal členem ND, od 1883 byl vrchním režisérem. Na Mezinárodní divadelní výstavě ve Vídni 1892 aranžoval expozici o českém divadle. Po odchodu na odpočinek 1892 (titul vrchní režisér mu byl ponechán) s ND spolu­pracoval herecky i režijně do 1895. V květ­nu t. r. byl stižen mozkovou mrtvicí a po půl roce zemřel. Pohřben je na Olšanských hřbitovech.

Dráhu profesionálního herce nastupoval v době panující romantické divadelní este­tiky, podle jejíchž zásad neměl pro herectví patřičné předpoklady. Byl středního vzrůstu, měl nevýraznou tvář měkkých rysů, nezvuč­ný, až řezavý hlas a špatný hudební sluch. Nedostatky, k nimž patřila ještě nevalná pa­měťa potíže s češtinou, však vyvažovala míra talentu a osobitý, výtvarným viděním ovliv­něný přístup k rolím. Zevnějšek postav vý­stižně utvářel maskami a kostýmy, vyzna­čujícími jejich charakter, sociální status i do­bovou příslušnost. Pro jeho hereckou metodu byla příznačná práce s mimickým a gestickým detailem, jímž dokázal vyjádřit charakter po­stavy a znamenitě diferencovat její proměny (např. v roli Severina z Tylova Jiříkova vidě­ní). Schopen hlubokého splynutí s postavou projevoval od počátku hereckou mnohostran­nost a jako jeden z prvních interpretů nebyl vtěsnán do tradičního schématu hereckých oborů. 1853 vytvořil např. vedle starého sou­chotinářského mlynáře Rychnovského v Rau­pachově hře Mlynář a jeho dítě (jedna z jeho nejslavnějších rolí, hrál ji až do 1894) hrabě­te Parise v Shakespearově Romeovi a Julii. Poměrně záhy začal hrát postavy středního a staršího věku v neomezené škále sociálních typů (vladaře, aristokraty, měšťany, řemeslní­ky, proletáře) i charakterů (prohnané světáky, měšťácké kořistníky, dobromyslné prosťáčky, rozverné čtveráky atd.). Rozpětí svého he­rectví osvědčoval v padesátých a šedesátých letech v nesčetných rolích z repertoáru klasic­kého (Valentin v Goethově Faustovi, Tobiáš Říhal ve Večeru tříkrálovém, Polonius v Hamle­tovi, Shylock v Kupci benátském, Šašek v Krá­li Learovi, Klubko ve Snu noci svatojanské, Molièrův Tartuffe, generál Buttler v Schille­rově Valdštejnově smrti) i moderního, v němž vytvořil bohatou galerii podob současníků. V šedesátých a sedmdesátých letech zahrno­vala postavy ze soudobých veseloher (novinář Šmok ve Freytagových Žurnalistech), z fran­couzských konverzačních komedií (Cheva­lier z Rocheferrierů, Fournier–Meyer: Při piketu; Montjoye, Feuillet: Montjoye; De Mor­temer, Sardou: Staří mládenci; Benoîton, týž: Spekulant a jeho rod), z dramat Ibsenových (konzul Bernik v Podporách společnosti) a Bjørnsonových (tit. role Redaktora). Zname­nitě se uplatňoval v českých premiérách rus­kých her (hejtman v Gogolově Revizoru, Viš­něvský v Ostrovského Výnosném místě ad.). V ND k nim přibyly postavy z českých realis­tických her (švec Habršperk, Stroupežnický: Naši furianti; popelář Styblík, Šimáček: Svět malých lidí). V arénním repertoáru interpre­toval i drobné role v operetách a výpravných fériích. Vynikajícím způsobem ztělesňoval historické postavy ve hrách L. Stroupežnic­kého (Krištof ze Švamberka ve Zvíkovském raráškovi, Václav I. ve Velkém snu, Miku­láš Dačický z Heslova v Paní mincmistro­vé) a v Delavigneově Ludvíku XI. (tit. role). Prohloubenou individuální charakteristiku vyvozoval někdy z objektivních faktorů utvá­řejících postavu (např. Shylock), jindy do po­stav vnášel zřetelný osobní vklad, pramenící z bytostně pozitivního náhledu na život. Své kreace prolínal humorem, avšak břitká ironie či sarkasmus mu byly cizí. K negativním figu­rám přistupoval spíše s chápavou shovívavostí a vybavil je změkčujícími, polidšťujícími rysy. Herecký výkon stavěl na působivém rozložení typických detailů, nikoli na efektně vypointo­vaných závěrech, jak bylo zvykem v romantic­kém divadle. Přiblížil se tak jako první z čes­kých herců poetice realistického herectví, ale tvořivě zužitkoval i tradici romantickou.

V režijní činnosti spojoval jako většina českých umělců šedesátých a sedmdesátých let závažná společenská a umělecká témata s aktuálně pojatým historismem. Nejvýrazně­ji realizoval tento trend jednak v tzv. živých obrazech, které se od konce padesátých let staly nedílnou součástí jeho divadelní tvor­by, jednak v režiích inscenací Akademické­ho čtenářského spolku, pořádaných 1866–74 v Novoměstském divadle, v nichž léta před vystoupením Meiningenských na evropských scénách (1874) řídil až stočlenný kompars.Živé obrazy tvořené seskupením hercůa kom­parsu byly někdy vřazovány do inscenací, obvykle na závěr jako vizuální a ideové vyvr­cholení (Kolár: Žižkova smrt; Smetana: Libu­še), většinou však do příležitostných pořadů k různým výročím a slavnostem (např. Holdo­vání před poprsím Shakespearovým, Komen­ský učitelem národů, Hold Sokolstva vlasti).  K. aranžmá těchto tabló předcházela někte­rými aspekty (pyramidální kompozicí, soula­dem barev, přítomností hudby) práci Meinin­genských s komparsem, ale na rozdíl od nich byla statická. Aranžoval rovněž mohutný ale­gorický průvod při kladení základního kamene ND 1868.

Od 1863 do podzimu 1866 (tehdy zača­lo být jméno režiséra uváděno na cedulích) pravděpodobně uvedl premiéry komedií Mo­lièrových (Ze ševce doktor [Lékařem proti své vůli], 1864; Tartuffe, 1865), Shakespea­rových (Zkrocení zlé ženy, 1863; Večer tříkrá­lový aneb Cokoli chcete, 1865) i Gogolova Revizora (1865). Jeho nejvlastnějším polem však byla současná veselohra česká (Sabina, Neruda, Jeřábek, Pfleger Moravský, Šamberk) a francouzská (Sardou: Mnoho přátel naše škoda, Nepožádáš manželky bližního svého; Feuillet: Montjoye; Augier: Svatouškové).

1878 uvedl na české jeviště poprvé H. Ibsena (Podpory společnosti). Menší pochopení pro­jevoval vůči ruským hrám tzv. kritického rea­lismu (např. Ostrovskij: Chudoba cti netratí, Výnosné místo), v nichž nedocenil charakte­ristiku postav a do jejichž stavby, podle do­bových názorů rozvleklé, necitlivě zasahoval radikálními škrty. V úsilí o hereckou souhru a civilnější jevištní výraz navazoval na režij­ní tvorbu P. Švandy ze Semčic. Jako režisér i jako herec výstižně zobrazoval měšťanskou současnost a jeho inscenace francouzských ko­medií mravů (Feuillet: Montjoye; Dumas ml.: Pan Alfons, Levoboček, Cizinka; Augier: Paní Caverletová) získaly v pražském kulturním životě značný věhlas. V letních arénách reží­roval výpravné pohádkové hry, cestopisné fé­rie, verniády i operety (Offenbacha, Lecocqa, J. Strausse). V ND, kde zastával funkci vrchní­ho režiséra, si ponechal režii historických her klasických i moderních a oper (od druhé po­loviny šedesátých let je postupně přebíral od J. J. Kolára). Novou realistickou dramatiku odmítal inscenovat, vědom si svých nedo­statků v režijní práci s textem. Na prostorněj­ším jevišti ND a za příznivějších finančních podmínek zúročil režijní praxi z výpravných arénních her a zkušenosti v aranžování kom­parsu k inscenacím vizuálně bohatých jevišt­ních obrazů působivého barevného kouzla a kompoziční vynalézavosti. V některých jeho inscenacích se projevoval sklon k pom­pézní výpravnosti divadla tzv. velkého stylu (např. Adámek: Salomena, většina oper), jindy progresivní snaha o dobový a lokální kolorit a přirozené davové scény na způsob Meinin­genských. S jejich metodou korespondovala i K. kostýmně návrhářská práce (zaznamená­vána na cedulích až od 1873), pojící respekt k historické autenticitě se zřetelem k cha­rakteru postavy a specifice žánru. Navrhoval kostýmy pro činoherní inscenace (vesměs pro historické a historizující hry) i pro opery a baletní férie, v nichž uplatnil jak znalost do­bových slohů, tak zálibu v oslňující nádheře (J. J. Kolár: Královna Barbora; Sardou: Theo­dora; Schiller: Marie Stuartovna).

Divadlo bylo častým námětem K. karika­tur, které kreslil po desetiletí pro Humoristické listy a další časopisy (Blesk, Jiskra, Leucht­kugeln, Intelligenzblatt). Jeho kresby se vy­značovaly ostřejším, řezavějším a adresnějším humorem než jevištní postavy. Prostřednic­tvím divadelních výjevů často karikoval i po­litické dění a politiky (Bismarcka, Napoleo ­na III. ad.). Kresby s divadelními náměty jsou cenným dokumentem: odrážejí aktuální udá­losti a zachycují tehdejší inscenační praxi (ku­lisy, aranžmá, kostýmy).

Role

StD

Pan z Postolovic (H. Clauren: Amerikánský ženich v Čechách aneb Brambory na loupačku), Janeček (F. Raimund: Dívka z čarovných krajů aneb Sedl­ský milionář) – 1851; Pan z Nemajetína (A. Berla: Venkovský poslanec aneb Jen s pravdou ven), Otto z Losů (J. J. Kolár: Don Cesar a spanilá Mage­lona), Učitel (S. H. Mosenthal: Deborah), Hrabě Steinský (H. v. Kleist: Katynka Heilbronská), Ana­stáz (F. Kaiser: Kněz a voják aneb Bitva u kláštera skalického), Slavoš (J. K. Tyl: Čestmír) – 1852; Rychnovský (E. Raupach: Mlynář a dítě jeho, i ND 1884), Vít Hess (J. L. Deinhardstein: Jan Sachs, švec a zpěvák norimberský), Paris (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Herr von Lustig (J. Nestroy: Der böse Geist Lumpacivagabundus), Horatio (W. Shakespeare: Hamlet, princ dánský) – 1853; George vévoda Clarence (týž: Život a smrt krá­le Richarda Třetího), Heřman (F. Schiller: Lou­pežníci), Wilhelm (H. Feldmann: Immer zu vor­schnell!), Lucio (W. Shakespeare: Viola, něm.), Rytíř Paběnický (J. K. Tyl: Slepý mládenec), Don Cesar (J. J. Kolár: Don Cesar a spanilá Magelo­na), Karel VII. (F. Schiller: Panna Orleanská) – 1854; Conti (G. E. Lessing: Emilia Galotti, něm.), Lomelino (F. Schiller: Fiesco, něm.), James Tyrel (W. Shakespeare: König Richard der Dritte), Kava­lír Dumont (F. Raimund: Marnotratník aneb Boháč a žebrák), Čížek (V. K. Klicpera: Rohovín Čtver­rohý), Valentin (J. W. Goethe: Faust), Hrabě Petr (F. Grillparzer: Banko, bán horvatský aneb Věrný sluha svého pána), Vladimír (F. Stamm: Libuše, kněžna česká) – 1855; Edmund (W. Shakespeare: Král Lear), Barjac (A. E. Brachvogel: Narciß, něm.), Rytíř Sokol (J. J. Šantl: Kouzelnice Černo­borka a kat kutnohorský), Severin (J. K. Tyl: Jiříko­vo vidění), Doktor Kajus (W. Shakespeare: Veselé ženy windsorské), Frosch (J. W. Goethe: Faust, něm.), Franc ze Sikingů (týž: Götz z Berlichingů, rytíř se železnou pěstí), Vdovec (F. Schiller: Píseň o zvonu) – 1856; Lumpacivagabundus (J. Nes­troy: Zlý duch Lumpacivagabundus), Abd-el-Kader (G. Raeder: Skalní duch aneb Podzemní cesta do Afriky), Junius Brutus (W. Shakespeare: Koriolanus, vojevůdce římský), Klaudius (týž: Hamlet, princ dánský), Kassio (týž: Othello, mouřenín benát­ský), Vévoda Alba (F. Schiller: Don Karlos, infant španělský), William Duglas, vévoda Hamiltonský (A. Bahn: Žalář londýnský), Sebastian (T. Flamm: Kopf und Herz), Neklan (J. K. Tyl: Slepý mládenec), Graciano (W. Shakespeare: Kupec benátský), Butt­ler (F. Schiller: Smrt Valšteinova, i PD 1862 s tit. Smrt Valdštýnova, ND 1888) – 1857; Pan z Kalbu (týž: Ouklady a láska), Tobiáš Říhal (W. Shake­speare: Večer svatotříkrálový aneb Cokoli chcete), Schusterle (F. Schiller: Die Räuber), Šalomoun Pikeles (T. Flamm: Čísla 9, 12, 45 aneb Rekru­týrka v Kocourkově), Strnad (V. K. Klicpera: Di­votvorný klobouk), Güldenstern (W. Shakespeare: Hamlet, něm.), Tybalt (týž: Romeo a Julie), Astolf (F. Schiller: Die Braut von Messina), Petr Čapek (A. Fredro: Pan Čapek aneb Cožpak mne nikdo ne­zná?), Vansen (J. W. Goethe: Egmont, i ND 1892) – 1858; Jan Svoboda (J. Neruda: Ženich z hla­du), Don Pedro (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic za nic), Čečetka (V. K. Klicpera: Rohovín  Čtverrohý), Jindřich (W. Shakespeare: Král Jin­dřich IV.), Šavlička (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen), Kulich (L. Schneider: Český dobrovolník a francouzská selka), Louis (D. Kalisch: Doktor Peschke, něm.), Menenius Agrippa (W. Shakespeare: Koriolan, vojevůdce římský) – 1859; Gianettino Doria (F. Schiller: Fiesco), Cerchi (J. Neruda: Francesca di Rimini), Kikin (V. Hálek: Carevič Alexej), Schabernack (Morländer: Die Weibermühle), Ruperto (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna) – 1860; Kunrád z Pottenstei­na (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského), Polonius (W. Shakespeare: Hamlet, princ dánský, i ND 1886), Gistbolz (A. Berla: Unsere Lehrbu­ben), Šimon Lomnický z Budče (J. J. Kolár: Magelona, i ND 1884) – 1861; Kluk (L. Angely: Řemesl­nická merenda, i ND 1884), Chevalier z Roche­ferrierů (N. Fournier, H.-H. Meyer: Při piketu, i ND 1884), Zachariáš z Humpolce (V. K. Klicpera: Žižkův meč), Věrnosta z Adlaru (J. J. Kolár: Mo­nika) – 1862.

PD

Vukašín (V. Hálek: Král Vukašín) – 1862; Šmok (G. Freytag: Den před volbou aneb Journalisté), Aron Bauchem (J. N. Štěpánek: Čech a Němec, i ND 1888), Lucien Caussade (V. Sardou: Mnoho přátel naše škoda), Vévoda Buckingham (W. Shakespeare: Život a smrt krále Richarda III.), Šašek krále Leara (týž: Král Lear, i ND 1887) – 1863; Dunkan (týž: Macbeth), Bloud (Molière: Pacient a lékař), Shylok (W. Shakespeare: Kupec benát­ský), Abraham (S. H. Mosenthal: Deborah), Franc (F. Schiller: Loupežníci), Raoul Montjoye (O. Feuil ­let: Montjoye), Podleský (J. K. Tyl: Pražská dě­večka a venkovský tovaryš aneb Paličova dcera),Žvanil (F. V. Jeřábek: Veselohra), Přech z Koldic (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského) – 1864; Limouroux (V. Sardou: Nepožádáš manžel­ky bližního svého), De Mortemer (týž: Staří mlá­denci), Anton Antonovič Skvoznik (N. V. Gogol: Revisor), Tartuffe (Molière: Tartuffe), Fortunio (J. Offenbach: Píseň pana Fortunia) – 1865; Klub­ko (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské, i ND 1884), Benoîton (V. Sardou: Spekulant a jeho rod), Krišpinian (F. V. Jeřábek: Cesty veřejného míně­ní), Dromio Syrakusan (W. Shakespeare: Komedie plná omylů), Sojka (F. Adolphi dle Terentia: Kdo je otcem?), Pan Vasil (K. Sabina: Inserát), Pro­kop Holý (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Jan Žižka (J. K. Tyl: Jan Hus), Loučovský (G. Pfleger Mo­ravský: Telegram), Florian Deska (G. H. Putlitz: Damoklův meč) – 1866; Černický (E. Scribe: Vý­tečníci), Bromio (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Ambrož Perný (A. Langer: Hoši z „osmnácté chasy“), Raton Burkenstaff (E. Scribe: Daleko ši­roko rozvětvené spiknutí), Král Edward (W. Shake­speare: Život a smrt krále Richarda III.), Maršálek d’Estrées (E. Bozděch: Z doby kotillonův, i ND 1884), Petr Konstantynič Muromský (A. V. Su­chovo-Kobylin: Svatba Krečinského), Pan Geldhab (A. Fredro: Chce být aristokratem), Král Aleonoros (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen), Morisson (V. Sardou: Bodří venkované, i ND 1885), Adolfus Waterford (H. Laube: Náměstek bengálský) – 1867; Ribbing (E. Bozděch: Baron Goertz, i ND 1889), Mikeš Divůček z Jemnišť (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Kanárek (F. F. Šamberk: Svatojanská pouť), Berthold (F. B. Mikovec: Záhu­ba rodu Přemyslovského, i ND 1891), Don Lopez de Figueroa (P. Calderón: Sudí zalamejský, i ND 1887) – 1868; Hoblík (J. Nestroy: Zlý duch Lum­pacivagabundus), Vévoda Oldenburský (E. Scribe: Salický zákon), Aristarch Vladimiryč Višněvský (A. N. Ostrovskij: Výnosné místo), Makariáš Kara­fiát z Kopce (J. J. Kolár: Mravenci, i ND 1888), Še­bestián Knejpek (J. Štolba: Krejčí a švec), Markýz z Pemnaru (A. Dumas ml.: Levoboček, i ND 1890), Minard (E. Gondinet: Gavaut, Minard a spol., i ND 1888) – 1869; Vévoda Alba (V. Sardou: Vlasť, i ND 1885), Titus Tatius (I. Zajc: Únos Sa­binek), Don Pablo (J. Offenbach: Bandité), Móric Juhászy (K. Elmar: Šantala) – 1870; Váhal (L. Anzengruber: Farář z Podlesí), Přibík Jeníšek (J. J. Kolár: Pražský žid, i ND 1884) – 1871; Josef Skála (L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník), Kra­pak (J. Offenbach: Sněhulák), Markýz Hautefort (E. Bozděch: Zkouška státníkova) – 1872; Oskar Paša (H. Meilhac, L. Halévy: Agentura Tricoche a Cacolet) – 1873; Daniel (A. Dumas ml.: Žena Claudio­va), Baron Ducreur (V. Sardou: Andrea) – 1874; Šípek (G. v. Moser: Slavnost založení, i ND 1885) – 1875; Napoleon I. (E. Bozděch: Světa pán v župa­nu, i ND 1883), Tjaelde (B. Bjørnson: Bankrot), Brabantio (W. Shakespeare: Othello) – 1876; Mau­riceau (A. Dumas ml.: Cizinka), Risler (A. Daudet, A. Belot: Fromont junior & Risler senior), Chan Feofar (J. Verne, F. Csepreghy: Carův kurýr), Vej­dovský (J. Rosen: Jací jsou ti naši muži!), Yorick (J. Estébanez: Nové drama), Vilém z Lobkovic (L. Stroupežnický: Černé duše) – 1877; Abraham Benjuda (F. V. Jeřábek: Syn člověka), Gustav Ber­nik (H. Ibsen: Podpory společnosti), Doktor Jestřáb (K. Costa: Zuzančin „pan kaprál“) – 1878; Doktor Čeněk Kalous (A. L’Arronge: Doktor Kalous, i ND 1886), Fourchambault (E. Augier: Rodina Four­chambaultů), Redaktor (B. Bjørnson: Redaktor) –1879; Jeremiáš Šukálek (F. F. Šamberk: Rodinná vojna) – 1880; Florián Králiček (týž: Jedenácté přikázání, i ND 1884), Jan Arnošt hrabě Beauval­le-Lichtenberg (F. A. Šubert: Probuzenci) – 1881; Veverka (F. F. Šamberk: Podskalák) – 1882; Zika Vaničkovic (J. J. Kolár: Primator, i ND 1886),Krištof ze Švamberka (L. Stroupežnický: Zvíkov­ský rarášek) – 1883.

ND

Mikuláš Dačický (J. J. Kolár: Smiřičtí) – 1881; Lud­vík XI. (C. Delavigne: Ludvík XI.) – 1883; Eneáš Silvius Piccolomini (J. J. Kolár: Královna Barbo­ra), Amedei Wolfgang Mozart (týž: Umrlčí hlava), Václav I. Přemyslovec (L. Stroupežnický: Velký sen) – 1884; Koděra (J. K. Tyl: Strakonický du­dák), Mikuláš Dačický z Heslova (L. Stroupež­nický: Paní mincmistrová), Oernulf (H. Ibsen: Oernulfova výprava) – 1885; Matěj Krocinovský (J. Vrchlický: Exulanti), Koliáš (V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk), Pagnol (A. Villiers de L’Isle­-Adam: Útěk) – 1886; Josef Habršperk (L. Strou­pežnický: Naši furianti), Champarin (J. Moineaux, A. Bisson: Kurátor marnotratníků) – 1887; Václav Hrobčický (L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic), Macdonald (G. v. Moser: Bibliotekář) – 1888; Gribkov (V. Krylov: Medvěd námluvčím), Mustafa paša (J. Verne, A. Dennery: Cesta kolem světa v 80 dnech), Fabricius (A. Wilbrandt: Dcera pana Fabricia) – 1889; Styblík (M. A. Šimáček: Svět malých lidí), Aron Lewi (F. A. Šubert: Velko ­statkář) – 1890; Starý Heinecke (H. Sudermann: Čest), Niels Worse (H. Ibsen: Nepřítel lidu), Mar­menil (V. Sardou: Thermidor), Amos Fedorovič Ljapkin Ťapkin (N. V. Gogol: Revisor) – 1891; Baron Jindřich Sokolov Rodovský (F. V. Jeřábek: Syn člověka) – 1894.

Režie

PD

F. V. Jeřábek: Cesty veřejného mínění, J. K. Tyl: Pražská děvečka a venkovský tovaryš [°1862], O. Feuillet: Montjoye [°1864], E. Scribe: Skleni­ce vody [°1865], N. V. Gogol: Revisor [°1865], F. F. Šamberk: Jen žádný sněm, W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské, J. Neruda: Prodaná lás­ka [°1863], H. v. Kleist: Katynka Heilbronská, J. J. Kolár: Monika, E. Grangé, Lambert-Thiboust: Pokuta muže [°1865], V. K. Klicpera: Divotvor­ný klobouk [°1863], V. Sardou: Nepožádáš manželky bližního svého aneb Paragrafy na střeše [°1865], K. Sabina: Inserát, Molière: Sňatek z nási­lí, E. Augier: Svatouškové [°1865], J. K. Tyl: Slepý mládenec [°1865], G. H. Putlitz: Damoklův meč – 1866; E. Scribe: Výtečníci, W. Shakespeare: Zkro­cení zlé ženy [°1863], Molière: Tartuffe [°1865], S.H. Mosenthal: Deborah, J. N. Štěpánek: Čech a Ně­mec [°1865], Ch. Birch-Pfeifferová dle V. Huga: Zvoník Notre-Damský [°1863], E. Scribe, E. Le­gouvé: Adrienna Lecouvreur [°1865], D. Kalisch: Doktor Žvanil [°1863], A. E. Brachvogel: Narcis [°1864], Molière: Směšné fifleny, týž: Ze ševce doktor [°1864], A. Fredro: Chce být aristokratem, J. K. Tyl: Pražský flamendr, A. N. Ostrovskij: Chu­doba cti netratí, F. Adolphi dle Terentia: Kdo je otcem?, F. F. Šamberk: Já mám příjem!, W. Shake­speare: Mnoho povyku pro nic za nic (i ND 1884) – 1867; N. Fournier, H.-H. Meyer: Při piketu – 1868; A. Pulda, h. V. Hřímalý: Čert na zemi – 1874; A. Dennery, E. Cormon: Dva sirotci, W. Shake­speare: Othello, V. Sardou: Ferréol, C. Gozzi: Hlasité tajemství – 1876; A. Dumas ml.: Cizin­ka, A. Daudet, A. Belot: Fromont junior & Risler senior, A. Moreto, ú. K. A. West: Donna Diana, W. Shakespeare: Král Lear, týž: Romeo a Julie, A. N. Ostrovskij: Výnosné místo, V. Hálek: Zá­viš z Falkenštejna, V. Sardou: Dora, G. v. Moser: Slavnost založení, týž: Hypochondr, J. Estébanez: Nové drama, A. Dumas ml.: Pan Alfons, L. Strou­pežnický: Černé duše – 1877; E. Augier: Paní Ca­verletová, J. Racine: Phaedra, V. Sardou: Bodří venkované, J. J. Kolár: Don César a spanilá Ma­gelona (i ND 1884), F. V. Jeřábek: Syn člověka, H. Ibsen: Podpory společnosti, V. Sardou: Andrea, W. Shakespeare: Kupec benátský, týž: Timon Athen­ský, anon.: Mořem i vzduchem – 1878; A. L’Ar­ronge: Doktor Kalous, J. J. Kolár: Pražský žid, J. Słowacki: Mazepa, A. Wilbrandt: Arria a Messa­lina, B. Bjørnson: Redaktor, V. Vlček: Eliška Pře­myslovna, F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslov­ců, anon.: Společnost Atlanticko-pacifická – 1879; F. Schiller: Smrt Valdštýnova, J. Verne, A. Denne­ry: Dítky kapitána Granta, NČD – 1880; J. Verne, F. Csepreghy: Carův kurýr – 1881; M. Bałucki: Pří­buzní, E. Scribe, E. Legouvé: Ženský boj, E. Augier, J. Sandeau: Tchán a zeť, V. Sardou: Daniel Rochat, B. Grabowski: Kralevič Marko, A. Stašek: Smlouva s lichvářem, A. Dumas ml.: Levoboček, M. Bałucki: Sousedé, V. Sardou: Vlasť, F. A. Šubert: Petr Vok Rožmberk, W. Shakespeare: Koriolanus, F. F. Šam­berk: Rodinná vojna – 1880; V. Vlček: Milada, J. W. Goethe: Faust (i ND 1885), V. Sardou: Fer­nanda, W. Shakespeare: Hamlet, E. Bozděch: Z doby kotillonův, týž: Baron Goertz, F. A. Šubert: Probuzenci – 1881; F. Grillparzer: Sappho, J. Vrch­lický: Drahomíra, J. J. Kolár: Mravenci, H. Laube: Náměstek bengálský, P. Calderón: Sudí zalamejský, F. Schiller: Don Carlos, N. V. Gogol: Námluvy – 1882; J. J. Kolár: Primator, L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, W. Shakespeare: Richard III., J. Zeyer: Sulamit – 1883.

ND

V. Vlček: Lipany, J. J. Kolár: Smiřičtí – 1881; B. Adámek: Salomena, C. Delavigne: Ludvík XI. – 1883; W. Shakespeare: Romeo a Julie, J. J. Kolár: Královna Barbora, F. V. Jeřábek: Závist, V. Hugo: Marion Delorme, P.-A. C. de Beaumarchais: Fi­garova svatba, J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, J. J. Kolár: Umrlčí hlava, Molière: Směšné koket­ky – 1884; J. Vrchlický: Julian Apostata, L. Strou­pežnický: Paní mincmistrová, H. Ibsen: Oernulfova výprava, W. Shakespeare: Julius Caesar – 1885; J. Zeyer: Legenda z Erinu, V. Sardou: Theodora, L. Stroupežnický: Krištof Kolumbus, J. Vrchlic­ký: Exulanti, A. Villiers de L’Isle-Adam: Útěk, L. Stroupežnický: V panském čeledníku – 1886; J. Vrchlický: V sudě Diogena, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění – 1887; F. A. Šubert: Láska Raffaelova, F. Schiller: Valdštejnova smrt, L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, G. v. Moser: Bib­liotekář, W. Shakespeare: Jindřich IV. – 1888; V. Krylov: Medvěd námluvčím, H. Ibsen: Nora, F. v. Schönthan: Zlatý pavouk, J. Verne, dram. F. Csepreghy: Cesta kolem světa v 80 dnech – 1889; E. Bozděch: Náramek, A. P. Čechov: Námluvy, K. Pippich: Z české domácnosti – 1890; E. Boz­děch: Spoutaní, F. Schiller: Marie Stuartovna, J. K. Tyl: Měšťané a studenti – 1891; I. Madách: Tragedie člověka, V. K. Klicpera: Hadrián z Římsu, L. Stroupežnický: Na Valdštejnské šachtě – 1892; C. Goldoni: Paní hostinská, E. Scribe: Salický zákon, P. Corneille: Cid, W. Shakespeare: Cym­belin – 1893; A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi, V. K. Klicpera: Žižkův meč – 1894; W. Shakespeare: Julius Caesar – 1895.

Akademický čtenářský spolek – Novom. div.

V. K. Klicpera: Soběslav – 1866; F. Turinský: Pra­žané roku 1648 – 1867; J. J. Kolár: Žižkova smrt – 1869; W. Shakespeare: Julius Caesar – 1873; V. Há­lek: Záviš z Falkenštejna – 1874.

Živé obrazy

StD

Jaroslav Sternberg, epická báseň Kralodvorské­ho rukopisu (i PD 1867) – 1858.

PD

Holdování před poprsím Shakespearovým, No­vom. – 1864; Žižkova smrt, in J. J. Kolár: Žižkova smrt – 1866; Paříž, Pešť, Budín, in K. Elmar: Šantala – 1870; V. Hálek, Tři živé obrazy k jeho dílům – 1880; Rozloučení s českým divadlem pro­zatímním – 1883.

ND

Otevření ND – 1883; Živý obraz na počest americ­kých Čechů – 1885; Vítězství křesťanů nad Tatary. K básni Jaroslav z Rukopisu královédvorského, Staletá paměť 1. samostatnosti českého divadla v Praze – 1886; Hold Sokolstva vlasti – 1887; Na paměť prvního provozování Mozartovy opery Don Juan v Praze – 1887; Vzájemnost slovanská, Založení základního kamene ND – 1888; Apoteóza zemské jubilejní výstavy, Vítězící myšlenka Sokol­stva – 1891; Komenský učitelem národů – 1892.

Kostýmní návrhy

PD

A. Pulda: Čert na zemi – 1873; anon.: Mořem i vzduchem, W. Shakespeare: Timon Athenský – 1878.

ND

V. Vlček: Lipany, J. J. Kolár: Smiřičtí – 1881; B. Adámek: Salomena, L. Stroupežnický: Zví­kovský rarášek, F. A. Šubert: Probuzenci – 1883; W. Shakespeare: Macbeth, J. J. Kolár: Královna Barbora, J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, J. J. Ko­lár: Umrlčí hlava, L. Stroupežnický: Velký sen – 1884; V. Hálek: Záviš z Falkenštejna, W. Shake­speare: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete, H. Ib­sen: Oernulfova výprava – 1885; V. Sardou: Theo­dora, L. Stroupežnický: Krištof Kolumbus – 1886; O. Feuillet: Chamillac, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění – 1887; F. Schiller: Marie Stuartovna – 1891.

Prameny a literatura

SOA Plzeň: Sbírka matrik, 20 Jedlina, matrika na­rozených Zahájí 1821–1835, fol. 48, obr. 51. NMd: kostýmní návrhy a náčrty živých obrazů. NMh: kos­týmní návrhy a náčrty živých obrazů. ■ Nesign. [F. B. Mikovec], Lumír 7, 1857, s. 164 [Abd-el Kader, Skalní duch], 739 [William Duglas, Žalář londýnský] → Pražská Thálie kolem 1850, 2010; J. N. [Neruda]: Listy o ledačem II, Obrazy života [1], 1859, s. 77; ref. Jindřich IV, s. 157n. [Falstaff]; J. J. St. [Stankovský]: F. K., Česká Thalia 1, 1867, s. 196n; nesign.: F. K., Světozor 6, 1872, s. 194; nesign. [J. Neruda]: Náš F. K., Humoristické listy 16, 1874, s. 81 → Podobizny I, 1951 + F. K. K., Osvěta 6, 1876, s. 942–954 → Divadlo V, 1966; J. Arbes: F. K., Národní listy 11. 1876, rozš. → Z galerie českého herectva II, [1914] a Z českého jeviště, 1964; J. N. [Neruda], ref. Nové drama, Ná­rodní listy 29. 11. 1877 + nesign.: F. K., Humo­ristické listy 23, 1881, s. [377n.] → Podobizny I, 1951; G. Eim: F. K., Lumír 4, 1876, s. 553; nesign.: K jubileu F. K., Pokrok 2. 12. 1881; R: F. K., Zlatá Praha 2, 1885, s. 174; J. Kuffner: F. K., Národní listy 14. 12. 1886; J. L. Turnovský: F. K., Světozor 21, 1887, s. 33n. → Z naší doby, [1888]; J. Vrchlic­ký: F. K., Hlas národa 25. 5. 1892; P.: Odchod F. K., Světozor 26, 1891/92, s. 335n.●; nekrology: J. L. Turnovský, Národní politika 4. 12. 1895; P., Světozor 30, 1895/96, s. 57; J. K. [Kvapil], Zlatá Praha 13, 1895/96, s. 56–58, s tit. Kolá­rové → O čem vím, 1932●; F. A. Šubert: F. K., 1905; Sirius: F. K., Divadlo 4, 1905/06, s. 84–87; O. Sklenářová-Malá: Z mých vzpomínek, 1912, s. 43–45; J. Pulda: F. K. ml., Humoristické listy 59, 1916, s. 438n.; L. Dvořáková-Danzerová: Ze ži­vota divadelního, 1917, s. 54–56; B. Benoni: Moje vzpomínky a dojmy, 1917, s. 177–216 + Nová kniha vzpomínek a dojmů, 1919, s. 46–145;K Želenský: Umělci v županu, 1920, s. 40–98; P. Laichter: F. K., Divadlo 1 (8), 1920/21, č. 3; K. Šípek: Z divadelních vzpomínek. Komik kla­sik, Zlatá Praha 39, 1922, s. 121–123; F. A. Šu­bert: Na okraje divadelní kroniky, 1924, s. 73; K. Želenský, 30. výr. úmrtí, Venkov 4. 12. 1925●; 100. výr. narození: J. Vodák, České slovo 29. 1. 1929 → Cestou, 1946; B. H., Lidové noviny  29. 1. 1929; Ta., Národní listy 29. 1. 1929; M. Laudová-Hořicová, Venkov 9. 2. 1929; R. Deyl, Česko slovenské divadlo 12 (7), 1929, s. 50n.; V. Zatiranda: Divadlo 8 (15), 1929, č. 6, s. 3; J. Tumlíř, tamtéž, č. 7, s. 4n.●; L. Novák: F. K. K., Stará gar­da Národního divadla, 1937, s. 57–74; V. Štech: Džungle literární a divadelní, [1937], s. 55–57; K. Kolár: Tatínek, Divadlo 31, 1945/46, s. 66n.; K. Engelmüller: O slávě herecké, 1947, s. 54–58; V. Hepner: Scénická výprava na jevišti Národního divadla 18831900, 1955, zvl. s. 120–122; A. Hoff­meister: Sto let české karikatury, 1955, s. 25–27, 58–60, 153–157; L. Klosová: Kolárové, 1969 [se soupisem rolí, režií, návrhů kostýmů od E. Šor­mové]; DČD III; F. Černý: Měnivá tvář divadla aneb Dvě století s pražskými herci, 1978, s. 62n. + Kapitoly z dějin českého divadla, 2000, zvl. s. 76, 119; L. Klosová: Neruda versus Meiningenští, Di­vadelní revue 13, 2002, č. 1, s. 6–15; DČVU III/2; J. Císař: Přehled dějin českého divadla, 2006, s. 144n. ■ ČHS, HD, NDp, Otto, Rieger, Toman; Laiske, NAlb, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 446–452

Autor: Klosová, Ljuba