Kober, Ignác Leopold

Ignác Leopold
Kober
6. 1. 1825
Praha
26. 5. 1866
Janské Lázně
Knihkupec a nakladatel.

Křest. jm. psáno též v české verzi Hynek. – Pocházel z chudé rodiny krkonošského tkalce, který se usadil v Praze. Po otcově brzké smr­ti spočívala tíha o zajištění obživy na matce. Poklízela v Neureutterově knihkupectví a jako horlivá čtenářka ovlivnila synův vztah k lite­ratuře. K. studoval od 1835 na Akademickém gymnáziu, pro nedostatek finančních prostřed­ků je musel v březnu 1838 opustit. Ve Vídni se začal učit soustružníkem, údajně kvůli národ­nostním ústrkům od mistra odešel a vyučil se zámečníkem. Už v době, kdy pracoval jako zá­mečnický tovaryš, překládal do rakouských ča­sopisů české povídky (F. J. Rubeš: Harfenice, K. Sabina: Hrobník, J. K. Tyl: Rozina Ruthar­dova, Láska básníkova, Alchemista aj.). 1843 až 46 byl knihkupeckým cestujícím vídeň­ských firem, jejichž produkci distribuoval zejména po venkově. 1846 otevřel s H. Mark­grafem v Táboře knihkupectví, kde vydáva­li německojazyčnou sbírku románů Album. 18. 11. 1846 se v Táboře oženil s Karolinou Fuchsovou, v manželství se narodil syn Karel Bohuš. K. byl často stíhán tiskovými soudy, 1853 se kvůli policejnímu šikanování přestě­hoval z Tábora do Prahy. Od 1855 praktiko­val v knihkupectví J. Mercyho, 1857 založil vlastní nakladatelství, jehož prvním sídlem byl dům č. 34 ve Vodičkově ulici. 1858 přizval Markgrafa jako společníka, firma Kober & Markgraf působila do 1861, kdy K. otevřel nakladatelství a knihkupectví pod názvem I. L. Kober (Markgraf založil ve Vídni firmu Kober & Markgraf, posléze Markgraf & Co.). Podnik sídlil v nárožním domě na Nových alejích (dnes Národní třída), odkud se později přesunul do nedalekého domu č. 11, bývalého působiště nakladatelství Jaroslava Pospíšila. 1861 začal K. vydávat vlastním nákladem po­liticky zaměřené Obecné listy, za něž byl po­kutován a žalářován. Knihy tiskl zpočátku u K. Jeřábkové ve Spálené ul., později u Land­frase v Táboře, 1862 zřídil vlastní Národní kněhtiskárnu. 1864 byl zvolen do pražského obecního zastupitelstva. T. r. byl jeho čtrnác­tiletý syn studující ve Vídni odsouzen k pěti­letému vězení za velezradu (spiknutí několika chlapců, kteří údajně usilovali o život císaře), po třinácti měsících byl omilostněn. 1865 byl K. dvakrát vězněn z politických důvodů. Tyto události přispěly k zhoršení jeho zdravotního stavu. Kvůli nemoci delegoval některé pravo­moci na M. Knappa (od října 1864 podpisové právo, od května 1866 řízení knihkupectví) a J. Mikuláše Boleslavského (vedení knihtis­kárny). Zanedlouho poté zemřel na tuberku­lózu v Janských Lázních, byl pochován vedle otce v nedalekém Hostinném.

Podnik převzala vdova Karolina K. a pro­vozovala ho za vydatné pomoci F. A. Urbánka, vedoucího Koberova nakladatelství a knihku­pectví. Ten udržoval dobré jméno naklada­telství, pokračoval ve vydávání děl českých autorůa překladů světového dramatu (od 1868 pod názvem Národní bibliotéka).

Syn Karel Bohuš K. (13. 12. 1849 Tábor – 2. 10. 1890 Praha) komponoval, vystupoval jako koncertní pianista, byl literárně činný, psal i divadelní hry, uvedena byla jediná, Kome­dianti na útěku (PD-AH 1873). Od 1870 vedl celý závod, ale rozptyloval se mnoha jinými zájmy, firma skomírala a upadla do dluhů. 1896 byla prodána, 1949 nuceně likvidována. K. byl osvíceným, pokrokově a vlastenec­ky smýšlejícím nakladatelem, jehož motivace k vydávání českých knih nevyplývala pouze z obchodních zájmů (jeho vztah k českému písemnictví dokládá mj. zbudování náhrobku spisovatele J. J. Langra v Lázních Bohdaneč). V německojazyčné edici Album vydával romány K. Herloše (Herlossohna) s tématy z české historie. Za pražského působení podně­coval české autory k psaní nových děl a stál u zrodu velkých projektů. Jeho nejvýznam­nějším počinem byl Slovník naučný (1860 až 1874, 11 sv.); od Matice české zakoupil 1857 torzo započatého díla a ve spolupráci s F. L. Riegrem (hlavní redaktor) a J. Malým (spo­luredaktor) projekt první české encyklopedie uskutečnil. Od 1859 omezil německojazyčnou produkci ve prospěch českojazyčné. Vydal mj. almanach Máj na rok 1862, dvousvazkové Riegrovy, Mikovcovy a Zapovy Starožitnosti a památky zeměčeské (1860, 1865), Douchův Knihopisný slovník československý (1865), v edici Spisy výtečných českých básníkův novověkých (1860–63, 19 sv.) díla F. J. Ru­beše, J. J. Langra, K. H. Máchy, M. Z. Poláka, V. K. Klicpery, mimo edice spisy J. Kollára a V. Hálka. Pro původní a překladovou lite­raturu slovanských národů založil knižnici Slovanské besedy (1861–64, 18 sv.). V po­sledním roce života 1866 převzal edici Di­vadelní ochotník (započatou v nakladatelství K. Jeřábkové), kterou redigoval J. Mikuláš Boleslavský, a začal vydávat knižnici Výbor spisů dramatických.

K. byl typem moderně uvažujícího, vzdě­laného nakladatele, který rozuměl aktuálním potřebám národního kulturního prostředí. Vy­davatelské plány promýšlel v dlouhodobější perspektivě a velkoryse je uskutečňoval, ne­šetřil na autorských honorářích ani na úpravě knih. Poměrně velkou část nakladatelské pro­dukce tvořila kvalitní divadelní literatura, jejíž vydávání intenzivně započal. V dobře zave­deném podniku mohli jeho nástupci tuto linii dále rozvíjet. Nakladatelství se stalo ve druhé polovině 19. stol. centrem moderního české­ho knižního podnikání a solidní základnou pro vydávání divadelní literatury.

Vydání teatralií a her

V. Filípek: Josef Kajetán Tyl, jeho snažení a pů­sobení, J. K. Tyl: Dva bratři aneb Český jazyk moje škoda: Strakatina z opravdového života – 1859. ■ Spisy Václava Klimenta Klicpery I, 1862 [obs. Ptáčník, Soběslav, selský kníže, Veselohra na mostě, Opatovický poklad, Libušin soud]; II, 1862 [obs. Valdek, Žižkův meč, Žižkův dub, Prste­ny, Zlato]; III, 1862 [obs. Lhář a jeho rod, Bratři v Archangelsku, Friedrich Bojovný, poslední Ba­benberk, Loketský zvon, Rok po smrti]; IV, 1863 [obs. Hadrián z Římsů, Eliška Přemyslovna, Rod Svojanovský, Kytka]; V, 1863 [obs. Blaník, Psaní Hassensteinova, Tři hrabata najednou]; VI, 1863 [obs. Bělouši, Lazebník, Rohovín Čtverrohý, Lou­pež]; VII, 1863 [obs. Jan za chrta dán, Pražské te­tičky a Zbraslavští strýčkové, Božena, Každý něco pro vlasť]; VIII, 1863 [obs. Boleslavovci, Ženský boj, Běla, Zasnoubení po pohřbu]; Krasińského Iridión, 1866; Schillerova dramatická díla I, 1866 [obs. Loupežníci]; II, 1866 [obs. Pikolomini, Vald­štýnův tábor]; F. F. Šamberk: Boucharon, 1866; F. J. Janke: Byl v Paříži, 1866; Divadelní popěvky, 1866; V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk, 1866; Letopisy národních divadel ochotnických v Če­chách a na Moravě I–V, 1865, VII, 1866.

Prameny a literatura

NA, fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 275, obr. 930. LA PNP: osobní fond K., fond na­kladatelství Kober – Salač 1845–1882, inventář → J. Wagner, 1971; osobní fond M. Knapp, inven­tář → J. Wagner, 1979. ■ Katalog kněh, hudebnin a děl uměleckých, vydaných nákladem kněhkupectví  I. L. K. v Praze, 1869 [duben]. ■ J. Baštecký: Hynek L. K., kněhtlačitel a kněhkupec v Praze, Veleslavín 2, 1864/65, č. 4; ж: Kněktiskárna A. J. Land­frasa a syna v Jindřichově Hradci, tamtéž, č. 15; I. L. K.: Zasláno, tamtéž, č. 16; Nejčinnější a nej­podnikavější…, Lumír 2, 1866, s. 143●; nekrology: Národní listy 28. 5. 1866; ∆ [J. Neruda], tamtéž 30. 5. 1866 → Literatura I, 1957; Lumír 2, 1866, s. 351●; nesign. [J. Neruda]: Pro žádný národ…, Humoristické listy 26, 1884, s. 99 → Podobizny II, 1952; J. L. Turnovský: Paměti starého vlasten­ce II, [1901], s. 55–57; A. Novák: Český nakladatel, Duch a národ, 1936, s. 109–120; F. Černý: Snahy o vydávání divadelní literatury v české řeči v 19. století, in sb. Documenta Pragensia, sv. X/2, 1990, s. 449–466 → Kapitoly z dějin českého diva­dla, 2000; A. Zach: Stopami pražských nakladatel­ských domů, 1996, s. 11–16. ■ Karel Bohuš K.: nesign. [J. Neruda], Humoristické listy 32, 1890, č. 41 → Podobizny IV, 1957. ■ Kočí, LČL, Masa­ryk, Otto, Rieger, Wurzbach; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 441–443

Autor: Velemanová, Věra