Klutschak, Franz

Franz
Klutschak
11. 2. 1814
Praha
21. 7. 1886
Krásný Dvůr u Podbořan
Žurnalista, kritik.

Psán též František Klučák. – Otec byl korek­torem ve firmě G. Haase, později adjunktem na malostranském gymnáziu a nejpozději od 1832 profesorem na gymnáziu v Litoměřicích.

K. vyrůstal s mladšími bratry Heinrichem a Robertem (oba se stali učiteli v Litoměři­cích) v kultivovaném rodinném prostředí; otec uměl několik jazyků, mluvil velmi dobře česky a vlastnil velkou, vybranou knihovnu. K. ma­turoval v Praze a 1832–36 studoval práva (ri­gorózní zkoušku nesložil a nebyl promován). Poté nastoupil jako redaktor do firmy Haase, kterou od 1824 vedli synové zakladatele, jíž zůstal věrný po celý život. 1836 se stal čle­nem redakce Haasem vydávaného listu Bohe­mia, 1844–77 byl odpovědným redaktorem. V Bohemii zůstal titulárně do 15. 3. 1881 jako „vydavatel“. Ve firmě řídil souběžně další pe­riodika a přispíval do nich i anonymně a pod pseudonymy: 1840–48 vzdělávací a aktuál­ní měsíčník Das wohlfeilste Panorama des Universums (ve sv. 8, 1841, vydal nejstarší tištěnou verzi pražské pověsti o Golemovi), 1844–45 řídil po smrti J. N. Štěpánka krát­ce Českou včelu, 1848–52 Constitutionelles Blatt aus Böhmen, liberální, zpočátku česko­-německy orientované politické noviny. 1847 začal u Haaseho redigovat český Nový pražský kalendář, který do 1870 vydávala c. k. vlas­tenecko-ekonomická společnost, paralelně též německy Neuer Wirtschaftskalender für das Jahr […], 1871–78 již v nákladu firmy Haase. K sedmdesátinám (1884) bylo uděleno K. cí­sařské vyznamenání a titul tajného rady. Od za­čátku osmdesátých let trpěl zhoršujícím se ast­matem, jež mu znemožňovalo redakční práci. Psal paměti (uvádí nekrolog v Bohemii, rkp. dosud nenalezen). Začátkem července 1886 se v doprovodu členů rodiny odebral na léčebný pobyt na venkově, kde zakrátko zemřel.

Celoživotním K. posláním bylo budová­ní Bohemie. Převzal ji jako beletristický list a obohacoval o denní zpravodajství v podo­bě pevných rubrik. Pod jeho vedením dostala Bohemia postupně podobu moderních novin pro vzdělané, liberálně orientované střední vrstvy; až v politických bojích osmdesátých let získala vyhraněně německé zaměření. Své spolupracovníky, z valné části mladé, učil K. s obávanou pedanterií zásadám novinářské­ho povolání, zejména svědomitosti, spolehli­vosti, snaze o úplnost, trvalému rozšiřování obzoru a úctě k pozitivním hodnotám. Již z do­mova uměl dobře česky a v předbřeznové době se angažoval ve skupině českých a německých intelektuálů, kteří chtěli udržet v českých ze­mích utrakvistický vývoj (byl v dobrých sty­cích např. s K. Havlíčkem). Po 1848 se obrá­til na německou stranu, jako zanícený patriot věnoval mnoho času vlastivědě a topografii českých zemí. Cestoval po Čechách, vydal průvodce (Der Rakonitzer Kreis, 1840, Auf der Reichenberger-Pardubitzer Bahn […], 1860) a zamýšlel napsat sérii vlastivědných publi­kací, z níž realizoval jen zlomek (Böhmische Adelssitze als Centralpunkt volkswirtschaftli­chen und humanitären Bestrebungen I, Schloss Tetschen, 1873). Miloval Prahu a popisoval ji s vědeckým zájmem; jeho průvodce zachy­cuje půlstoletí vývoje města (Führer durch Prag, 1838, 12. vyd. 1878, 13. vyd. 1887 pře­prac. H. Katz). Byl čestným členem pražských spolků Concordia a Lese- und Redehalle der deutschen Studenten. Patřil k váženým ra­kouským osobnostem, jimž se dostalo uznání i na české straně.

Divadelní, hudební, literární, výtvarná a vše­obecně kulturní rubrika Bohemie (Theater und geselliges Leben) byla předmětem K. zvláštní ctižádosti. Pod jeho vedením se zde vystří­dala řada vynikajících kritických osobností (B. Gutt, A. W. Ambros, F. Ulm, J. Bayer, Ser­vác Heller, Seligmann Heller, J. Rosen – vl. jm. N. Duffek, autor více než deseti úspěšných německých her přeložených do češtiny). Pro hudební i činoherní rubriku získal O. Teu­bera (1875–83), který v Bohemii publikoval jednasedmdesát článků o dějinách pražského divadla, jež se pak staly součástí jeho třídílné monografie Geschichte des Prager Theaters.

K. využil znalosti českého jazyka a v souladu se svým utrakvistickým přesvědčením založil 1838 v Bohemii rubriku Böhmisches Theater (České divadlo, poprvé 23. 10.), kte­rou naplňoval prakticky sám činoherními kri­tikami (šifry K–č–k, K., výjimečně Kl., F. K., podepisoval se i plným jménem). Psal také zprávy o české literatuře, přehledy a recenze nověvydávaných publikací včetně divadelních her. První K. zpráva o české literatuře se však objevuje již 14. 8. 1838 (o vydání Tylova dra­matu Čestmír), z jeho pera pravděpodobněpo­cházejí sporadické odstavce o českém divadle otištěné před tímto datem v souhrnných zprá­vách o provozu stavovské scény. Od podzimu 1842, kdy ředitel Stöger otevřel Nové divadlo v Růžové ul., určené pro česká představení, re­feroval K. i o nich (rubrika Stöger’sches The­ater), po jejich radikálním omezení koncem 1842 psal také o představeních německých. Českou rubriku naplňoval do 19. 5. 1843, kdy oznámil abdikaci, vyvolanou útoky českého tisku, který jej vinil z poškozování pověsti čes­kého divadla. Ponechal si rubriku Stöger’sches Theater (do jeho zániku 1845) a referát o ně­meckých představeních. K českým tématům se vracel vzácně i později nejen v Bohemii (zde např. 27. – 31. 12. 1846 o Tylově hře Pražský flamendr). Je pravděpodobné, že přispíval do pražského německého listu Salon, který vydá­val K. J. Hickel 1850–54 (šifry K. a F. K. v di­vadelní rubrice).

Během pěti let soustavného sledování čes­kého divadla uveřejnil v Bohemii posudky téměř jednoho sta představení. Vážil si čes­ké původní dramatické tvorby i překladů, jež ve většině označil za zdařilé a slibné. Celkovou úroveň českého divadla však pokládal za nižší, než by mohla být vzhledem k desetiletím jeho trvání a k potenciálu jednotlivců. Za hlavní brzdu vývoje považoval nedostatečnou pří­pravu představení počínaje memorováním rolí. Pro nevyrovnaný český soubor považoval za nejvhodnější repertoár frašky a veselohry, jejichž provedení byla často zdařilá, zatímco představení klasiků (Schillera, Shakespeara) leckdy nedosahovala ani základní profesio­nální úrovně. Vzdálen ideologickým náhle­dům nesledoval české divadlo z hlediska tehdy akcentovaných mimouměleckých funkcí; svý­mi věcnými a nesmlouvavými kritikami usilo­val o jeho umělecké povznesení.

Prameny a literatura

Archiv UK: Katalog vom Schuljahr 1834 über die Hörer der Rechte […] an der k. k. Prager Univer­sität [K. zaznamenán do 1836]. ■ Rittersberk: Ka­pesní slovníček novinářský a konversační II, 1850, s. 139●; nekrology: Bohemia 22. až 25. 7. 1886; Národní listy 22. 7. 1886; Neue freie Presse 22. až 24. 7. 1886; Wiener Zeitung 23. 7. 1886●; A. Klaar: Zum Gedenktage der Bohemia. Erinnerungen, Bohemia 1. 1. 1902; O. Vočadlo: J. K. Tyl a Shake­speare, in sb. Listy z dějin českého divadla I, 1954, s. 14–16; Vondráček II; M. Martínek: Tři generace Klutschaků…, in Klaudyán, internetový magazín pro historickou geografii a environmentální dějiny, http://www.klaudyan.cz/; J. Ludvová, E. Šor­mová: České divadlo v zrcadle německých kritik I–III, Divadelní revue 17, 2007, č. 4, s. 88–98; 18, 2008, č. 1, 98–106, č. 2, s. 101–110. ■ ÖBL, Otto, Rieger, Wurzbach

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 435–436

Autor: Ludvová, Jitka