Klicpera, Václav Kliment

Václav Kliment
Klicpera
23. 11. 1792
Chlumec nad Cidlinou
15. 9. 1859
Praha
Dramatik, herec, režisér a organizátor ochotnického divadla.

Křtěn Václav Klement, druhé jméno užíval i ve tvaru Kliment, který se posléze ustálil. – Druhý syn z deseti dětí krejčovského cechmis­tra a kostelníka Václava K. a jeho ženy Anny, roz. Krenčíkové. Půl roku se učil krejčím, pak řezníkem. Jako tovaryš se vydal na zkušenou do Jihlavy, Olomouce a Brna, kde náhle one­mocněl. Řemesla zanechal a 1808 nastoupil na Akademické gymnázium v Praze, 1813–16 pokračoval ve studiu filozofie, do 1818 me­dicíny, z níž přestoupil na humanitní obory (češtinu studoval u J. Dobrovského, literaturu u J. Jungmanna). 1819 získal aprobaci pro výuku (dějepis, zeměpis, klasické jazyky a literatura) a krátce působil na Akademic­kém gymnáziu. V Praze se spolu se starším bratrem Františkem zapojil do vlasteneckého hnutí. Jako člen studentského spolku vystupo­val na recitačních pořadech v Klementinu, od 1813 byl činný v ochotnickém souboru, kte­rý se pod vedením J. N. Štěpánka, P. Haklíka a J. Hýbla snažil obnovit česká představení ve StD. Zde se seznámil se svou budoucí ženou Annou Švamberkovou, zdatnou oporou čes­kých představení. Traduje se, že s přáteli-stu­denty hrával o prázdninách divadlo v různých městech. Jako dramatik úspěšně debutoval v březnu 1816 hrou Blaník ve StD, nabídku německé správy StD na místo dramaturga nepřijal, aby mohl dokončit studia. 1819 byl jmenován profesorem gymnázia v Hradci Krá­lové (k jeho žákům patřili F. Škroup, J. K. Tyl, K. J. Erben, F. J. Smetana, J. J. Langer) a v říjnu t. r. se oženil. Z manželství se narodilo devět dětí, čtyři záhy zemřely. V Hradci Králové se připojil k vlasteneckému kroužku (tvořili ho kněz J. L. Ziegler, vydavatel J. H. Pospíšil, přítel z pražských studií J. Chmela ad.), od 1821 čile spolupracoval s místními ochotníky jako organizátor, autor, režisér a do 1823 i jako herec. Na počátku dvacátých let několikrát hrál i v ochotnickém Teisingerově divadle v Pra­ze. V téže době začal vydávat (zčásti vlastním nákladem) své hry u královéhradeckého J. H. Pospíšila (čtyřsvazkové Divadlo Klicperovo, Almanach dramatických her), a stal se tak vedle J. N. Štěpánka průkopníkem vy­dávání českých her, které přispělo k rozvoji ochotnického divadelnictví. V Hradci Králové vyvíjel mnohostrannou veřejnou činnost (za­ložil sady, kroniku města, mateřskou školku, zasadil se o přestavbu divadla), spolupořádal společenský život města (jiřinkové slavnosti, výlety, besedy apod.), které se také jeho při­činěním stalo po Praze nejvýznamnějším kul­turním centrem vlastenců. 1829 získal čestné měšťanství ve svém rodišti, 1833 v Hradci Králové. Po smrti první manželky uzavřel v květnu 1838 druhý sňatek s Annou Trnko­vou (1814–1900), s níž měl dvě děti (jedno brzy zemřelo). 1842 těžce onemocněl a na­čas ohluchl. 1846 získal profesorské místo na Akademickém gymnáziu a přesídlil s rodi­nou do Prahy. 1847 zahájil J. A. Gabriel vy­dávání jeho spisů, edice zůstala nedokončena, neboť po zřízení hospodářských komor 1849 nesměl jako nekoncesovaný nakladatel pokračovat v této činnosti. 1848 se K. zapojil do politického dění, pro svá umírněná stanoviska byl ostře napadán revolučními radikály, zvláš­tě K. Sabinou. Byl členem Národního výboru (pracoval v sekci pro školství a rovnoprávnost, která měla za úkol vypracovat české učebnice, sám napsal Zeměpis starého světa), vedl kohor­tu studentské národní gardy, byl zvolen poslan­cem (za Chlumec n. Cidlinou a Hradec Králo­vé), avšak mandát nepřijal. Od 1850 zastával funkci ředitele Akademického gymnázia, které se i jeho zásluhou stalo prvním českým gymná­ziem (K. žáky tu byli mj. J. Neruda, J. V. Frič, V. Náprstek, V. Hálek, M. Tyrš). Pro politic­kou nespolehlivost byl 1853 bachovskou ad­ministrativou předčasně penzionován pod zá­minkou, že kryl tajný studentský spolek. 1858 mu přítel F. Thomé po svém nástupu do funkce ředitele StD nabídl vedení českých představe­ní, K. pro sluchové obtíže a pokročilý věk od­mítl. V posledních letech života přepracovával starší hry, studoval národní dějiny a započal práci na cyklu románů z doby Karla IV. Ze­mřel po několikaměsíční nemoci, pohřben byl na Olšanských hřbitovech; poslední rozloučení za účasti kulturní elity a široké veřejnosti na­bylo rázu národní manifestace.

Bratr František K. (1791–1821), lékař, slav­janofil, básník a překladatel, se za pražských studií připojil k ochotnické družině, s níž hrál od 1812 v českých představeních ve StD (např. Aleš Slaviborský, Štěpánek: Břetislav I., český Achilles; Dobrohoř z Miletníka, týž: Jaroslav a Blažena), pro která také pořídil jeden pře­klad (Vycenění města). Působil jako lékař v Linci, kde předčasně zemřel. K. dcera Marie hrála dětské role v ochotnických provedeních otcových her v Hradci Králové (Adámek, Lhář a jeho rod, 1833; Pavlík, Uhlířka, 1834) a 1835 i ve StD (malý Jindřich, Loupež). Nej­mladší syn Ivan (1845–1881), právník a autor sentimentálních románů, sepsal s E. Semerá­dem první K. biografii.

K. se začal věnovat dramatické tvorbě po­čátkem desátých let a do konce prvního praž­ského pobytu, který byl nejplodnější a nejvý­znamnější érou jeho autorské tvorby, napsal na dvě desítky her. Po prvotině Loupežníci v táborském lese aneb Smíření při rakvi (asi 1811–12) následovaly v rychlém sledu Blaník, Potopa světa, I dobré jitro!, Žižkův meč, Bě­louši, Čeští pytláci, Divotvorný klobouk, první verze Hadriána z Římsů, Rohovín Čtverrohý, Svatislav, Bratří, Běla, Uhlířka ad. S kvanti­tou jeho produkce mohl tehdy soupeřit pouze J. N. Štěpánek, který v zájmu udržení své au­torské hegemonie zařazoval K. hry na reper­toár StD v omezené míře, mnohdy až několik let po jejich vzniku a po uvedení na ochotnic­kých scénách mimo Prahu i v Praze. Přesné určení prvního uvedení raných her je dnes proto téměř nemožné. Počátkem dvacátých let tvořily páteř repertoáru Teisingerovy ochotnic­ké scény, zaměřující se k náročnějšímu pub­liku z řad studentů a inteligence (Bělouši, Di­votvorný klobouk, Lhář a jeho rod, I dobré jitro, Blaník, Kytka, Hadrián z Římsů). K. dílo se ve dvacátých letech rozrůstalo o řadu nových prací: činohry Božena, Dvojčata, Loupež, Opatovický poklad a Valdek, truchlo­hry Rod Svojanovský a Soběslav, báchorky Loketský zvon a Jan za chrta dán, komedie Veselohra na mostě, Ženský boj, Tři hrabata najednou a Každý něco pro vlast. Objevily se i německy psané hry, původní Der Traum (pro německé ochotníky v Hradci Králové) a pře­klad dramatické básně Valdek (pro benefici F. Thomého u Suvarovy společnosti v Hradci Králové), k nimž později přibyly dvě předehry k oslavě císaře Ferdinanda V. Za Štěpánkovy spoluředitelské éry ve StD (1824–34) byl K. na ­dále upozaďován (pouze šest premiér: Dvoj­čata, Loketský zvon, Valdek, Jan za chrta dán, Rohovín Čtverrohý, Rod Svojanovský; cenzura nepovolila 1825 Ženský boj a 1828 Tři hrabata najednou). Těžce nesl nezájem divadla, urážli­vé útoky z řad mladší vlastenecké reprezentace (Čelakovský) a ignorování svých prací (Jung­mann přešel bez povšimnutí klíčovou povídku Točník i ambiciózní pokus o velkou národní tragédii Soběslav). Snad i proto jeho drama­tická aktivita ve třicátých letech slábla. Nově vznikly jen činohra Izraelitka, báchorka Brněn­ské kolo, komedie Ptáčník, Lesní hvězda, Zlý jelen a Popelka varšavská. Jisté satisfakce se dočkal po vzniku ochotnického Kajetánského divadla (1834–37), které se k němu programo­vě hlásilo. Obrat ve StD nastal od sez. 1835/36, kdy začaly být K. hry uváděny častěji, někdy však v necitlivých Tylových úpravách (Sobě­slav, Každý něco pro vlast!), s nimiž byl K. hrubě nespokojen. V Novém divadle v Růžové ul. (1842–46) se stal nejhranějším českým autorem, po zániku této scény pevně zakotvil i v čes­kém repertoáru StD; F. Thomé zvolil k prv­nímu českému představení své ředitelské éry truchlohru Soběslav a objednal u K. zahajo­vací proslov. V posledním období se K. soustřeďoval na historické činohry a truchlohry s monumentálními postavami z českých dějin (Eliška Přemyslovna, Fridrich Bojovný, Bole­slavovci), vedle nichž napsal ještě báchorku Česká Meluzína a několik komedií (Poslední prázdniny, Pražské tetičky a zbraslavští strýč­kové aj.).

Z rozsáhlého dramatického díla byla řada her zveřejněna jen tiskem a ve své době ani později se nehrála. Některé texty, neznámé nebo považované za ztracené, objevil koncem devadesátých let v rukopisech F. A. Šubert a poprvé je vydal včetně fragmentů v soubor­né edici. Nedochované hry z raného období (Loupežníci v táborském lese, Únos z hrobky, Pašerové) i z pozdějších let (fraška Fidlovač­ka) jsou známy jen z dobových zpráv, drama Jan Hus, autorem zničené, zmiňuje pouze syn Ivan.

Těžištěm K. literární tvorby je jeho dílo dra­matické, ale významně obohatil i českou pró­zu, zejména historickou povídkou navazující na populární knížky lidového čtení a na práce W. Scotta. Psal také satirické deklamovánky (oblíbená Mlynářova opička; souborně De­klamovánky, 1841) a byl autorem populárního návodu na karetní hru bulka (Osummecítma pravidel hry mravopočestné, která se vůbec nazývá Šest a dvacet aneb Trapulky do bulky, 1822).

Jako dramatik vynikal nejen tvůrčí plod­ností, ale i invencí a dramatickou technikou. Tvořil bez opory v domácí tradici, inspiroval se knížkami lidového čtení a cizí, zvláště ně­meckou, preromantickou dramaturgií. Literár­ně erudován čerpal podněty z Plauta, Molièra a Shakespeara. Snažil se vycházet vstříc po­ptávce lidového publika po báchorkách nebo rytířských hrách (Ritterstück), které do třicá­tých let 19. stol. patřily k nejpopulárnějším žánrům českého divadla pro svou atraktivní pitoresknost a zobrazování legendárních his­torií (předlohou byly často Rukopisy) plných tajemství a kouzel. U K. se oba žánry často prolínají, např. v Blaníku, který získal za jeho života největší popularitu. K. zároveň rytíř­skou hru parodoval ve veselohrách (Hadrián z Římsů), nebo naopak kultivoval v duchu pro­gramu jungmannovské generace jako histo­rickou truchlohru vysokého stylu (Soběslav).

Do české dramatiky, vytvářené dosud hlavně divadelními praktiky (autorský okruh Vlasten­ského divadla, J. N. Štěpánek) a s prvořadým zřetelem divadelním, vstoupil K. jako zcela odlišný autorský typ, založený básnicky a lite­rárně. Jako první u nás konstituoval autonomní pojetí dramatu oproštěné od divadelního prak­ticismu; i proto mnozí herci StD nehráli rádi jeho hry se složitější větnou stavbou a nezvyk­lým stylem dialogu. Netvořil jako Štěpánek nebo Tyl volné adaptace nebo překlady cizích her, ale psal (zvláště v nejproduktivnějším období) živelně a s potěšením podle okamži­tých impulsů („ze všeho, co čtu, ze všeho, co vidím, bezevolně scény sepřádám a osnuju“), využívaje celého tehdejšího žánrového spektra (činoher, dramatických báchorek, smutnoher, truchloher, dramatických básní, dramat, fra­šek, veseloher, směšnoher). Původní náměty čerpal většinou z českých dějin nebo z pro­středí malých měst a vesnic, převzaté látky z povídek a balad osobitě přetvářel hravou fantazií (kupř. v Rohovínu Čtverrohém rozvi­nul ztřeštěnými zápletkami a převleky motiv z Hakenovy humoresky Kann man, was man will, 1790).

Dodnes živou částí K. dramatického díla jsou veseloherní aktovky a komedie. Z vý­chozí situace se odvíjejí důmyslně konstruo­vané zápletky, v nichž mladí milenci nebo vtipní studenti s půvabnou prostotou a naivi­tou vyzrají nad směšnými komediálními cha­raktery, reprezentujícími negativní vlastnost (hloupost, žárlivost, samolibost, nafoukanost, hrabivost, vychloubačnost nebo posedlost lo­veckou vášní). Skvěle vykreslené postavy bez vývoje – typy – K. prověřuje v dynamickém, převleky a maskováním komplikovaném ději s až nepravděpodobným zauzlováním vztahů. Motivy a techniky upomínají na antické kome­die, středověké frašky, na Shakespeara nebo Molièra (převleky, hloupý sluha, lakotný ob­chodník). Hravost je založena na hře s rekvizi­tou (klobouk v Divotvorném klobouku, kytička v Kytce), na nesprávné interpretaci nějakého činu (hubička ve Veselohře na mostě) nebo identity partnera. Pro záměny postav používal vedle tradičního převleku a maskování i tzv. kuklení (postava je považována za někoho ji­ného jen na základě falešné informace nebo mylné domněnky), které považoval za svůj vynález a rozvinul ho zvláště ve hrách Bělou­ši, Hadrián z Římsů a Tři hrabata najednou. Komično pramení z odchylek od přirozených vlastností a způsobů chování, je mu ještě cizí romantická grotesknost, ač ji některé absurd­ní motivy mohou připomínat (žárliví milenci na mostě mezi dvěma vojsky ve Veselohře na mostě, Kotrčova posedlost v Ptáčníkovi, množení Hadriánů atd.). Svět K. her je za­ložen na předem dané hierarchii tradičních rodinných, morálních nebo vlasteneckých hodnot. Jeho harmonie, jen dočasně naruše­ná vnějšími událostmi, je znovu restaurována, přílišné zvýraznění mravního kladu však ně­kdy vede až k sentimentálnímu a moralistnímu vyznění (v komediích Lesní hvězda, Bělouši, Kytka). Svébytnou kvalitou je živý, hravý a poeticky květnatý jazyk plný vtipů a úslo­ví, který je v komediích důležitým prostřed­kem charakterizace postav, počínaje jejich pojmenováním podle ptáků, zvířat, rostlin, až po způsob mluvy – vzdělanci mluví vzletně a s latinskými citáty, sluhové hrubě nebo hlou­pě apod. K. pracoval s češtinou konstruktivně jako tehdy málokdo; studoval soudobou řeč, zaznamenával si fráze, vymýšlel nová slova, zvláště složená adjektiva (např. babihněvný). Vážné hry (dramatické báchorky, činohry – dramata, národní tragédie – truchlohry) od­kazují k německým vzorům lidových žánrů (jevištní báchorka, měšťanské sentimentální drama a osudová tragédie). České historické náměty zpracovával v duchu dobové tendence promítat do dějů a charakterů vysoké mravní a vlastenecké hodnoty; až v posledních hrách z padesátých let více respektoval historickou skutečnost. Syžetová výstavba nese typické rysy jeho dramatické techniky – dynamic­ký děj, komplikované zápletky a převleky, neměnné „loutkovité“ postavy bez niterné psychologie. Na rozdíl od situačních komedií mají vážné hry volnější kompozici, K. epic­ký naturel je zatěžuje rozvleklostí, vrstvením proměn, zápletek a scenérií, monologičností a rétoričností, a tak nezřídka připomínají dra­matizovanou prózu. Jejich děj pramení po­většině ve významné prehistorii, zabarvující celou hru tajemnou a osudovou atmosférou, kterou podtrhuje preromantický lokální kolorit středověkých hradů nebo přírodních scenérií, v nichž měl K. zálibu, rád je měnil a používal jako vnější efekty, často velmi důmyslné a in­scenačně náročné (např. objevení „vnitřniny Blanického vrchu“ se spícími rytíři v Blaníku). Popularity dosáhly zvláště lidové báchorky (Blaník, Valdek, Loketský zvon, Jan za chrta dán, Brněnské kolo a Česká Meluzína), v nichž se střetává a prolíná svět lidí s nadpozemským tajemným světem, který pomůže nevinným v boji se zlem nebo načas vytvoří na zemi chaos, ale vítězství dobra nemůže ohrozit.

Napínavým dějem, a především neměnnými postavami byly báchorky vhodné pro loutkář­ská provedení a řada z nich se stala součástí repertoáru českých lidových loutkářů.

V činohrách, které se vyznačují silnou me­lodramatičností a mravoučností (Čeští pytláci, Běla, Uhlířka, Božena, Bratři v Archangelsku, Opatovický poklad, Eliška Přemyslovna, La­zebník frydlandský), zpracovával epicky neob­vyklé události plné podivných náhod (např. se­tkání dvojčat Fedora, vychovaného v Čechách, a kupce Alexandra z Tobolska ve hře Bratři v Archangelsku). Důležitou roli hraje tajemná, postupně rozplétaná prehistorie, z níž se odví­její i truchlohry (Rod Svojanovský, Soběslav, Fridrich Bojovný), jejichž tragická osudovost i tajemství smrti se ocitaly v příkrém rozporu s vlasteneckými idejemi probouzejícího se ná­roda, s demonstrací jeho ideálů a velikosti. Li­dové pojetí fatality německé osudové tragédie (Z. Wernera, A. Müllnera), kde dávná událost je zárodkem či věštbou budoucího osudového naplnění, aplikoval K. nejčistěji v truchlohře Rod Svojanovský. Truchlohru Soběslav, která měla vyjádřit tragické postavení geniálního je­dince v politických dějinách, vnitřně rozpolce­ného mezi činem a prožitkem světa, oslabila melodramatická zápletka s motivem manžel­ské nevěry i to, že pod historickou fasádou je ukryta konvence žánru měšťanského dramatu. Rovněž ve vážných hrách se projevoval K. cit pro jazykové prostředky a jejich odstiňování v souladu se zvoleným žánrem. Četné réto­rické figury a přirovnání (nezřídka z okruhu antické mytologie jako např. „On byl podnes Dédalus můj, on můj Jásoň“), vznosný pa­tos monologů charakterizují řečovou výbavu truchloher, pro některé (Soběslav a Fridrich Bojovný) volil rytmicky nepravidelný verš blízký blankversu.

Jako jediný z českých dramatiků své doby byl K. překládán do němčiny a pronikl na re­pertoár německých divadel. Hra Dvojčata (Die Zwillinge, př. K. E. Grammerstötter) se hrála 1827 v Brněa Štýrském Hradci, 1828 a 1833 ve Vídni. Z překladů Pražana F. A. Wernera (Der Zauberhut, Die Brüder von Archangelsk, Rohovin von Viereck, Die Charaktere, Das Brünner Rad) bylo uvedeno Das Brünner Rad 1841 ve Vídni a 1853 v Brně. Překlady pořizoval i J. H. Mirani (Rohovín Čtverrohý ad.). K. hry se objevovaly také u německých kočujících společností (např. Loketský zvon Die Gloc­ke zu Elbogen oder Der irrende Geist in den Wäldern von Laucin, spol. J. A. Feidlera, Cheb 1834). Kuriozitou je francouzský překlad Sva­tislava od A. Vignerona, vydaný v česko-fran­couzské edici (Praha 1844). K. hry překládali hodně jižní Slované (ve Slovinsku vyšly 1849 Divotvorný klobouk, Rohovín Čtverrohý, Vese­lohra na mostě aj., v Chorvatsku 1862 I dobré jitro aj.).

K. tvorba má pro českou dramatiku histo­ricky zakladatelský význam. Jeho historické hry a báchorky působily na Tylovu generaci, avšak v druhé polovině 19. stol. jejich vliv slábl. Komediální část jeho díla je dodnes živým odkazem obrozenského dramatu. Ke K. se hlásila meziválečná divadelní avantgar­da; v inscenacích J. Honzla (Hadrián z Římsů, 1930), E. F. Buriana (Každý něco pro vlast, 1936), F. Salzera (Veselohra na mostě a Ro­hovín Čtverrohý, 1937) a J. Frejky (Zlý jelen, 1942) se K. komedie poprvé staly pretextem k osobitým režijním interpretacím, zvýrazňu­jícím hravost, naivismus a kouzlo archaického jazyka. V podobném duchu složil B. Martinů operu Veselohra na mostě (1935) a Z. Vostřák operu Rohovín Čterrohý (1947). Rovněž film A. Radoka na motivy komedie Divotvorný klo­bouk (1953) vyrůstá z téhož přístupu. Úpravy a volné adaptace s posílením parodických tendencí pokračují dodnes, ojedinělé jsou úpravy, které vycházejí z poetického jazyka a rozvíjejí K. komediální vidění „světa jako dramatické básně“ (Ptáčník, ú. + r. J. Topol, Div. za branou 1967).

Hry

Potopa světa, ochotn. Žebrák 1815, StD 1859, t. 1906; Blaničtí rytíři, StD 1816, též s tit. Zden­ko/Zdeněk Zásmucký aneb Blaničtí rytíři, Blaník aneb Zdeněk Zásmucký, t. s tit. Blaník 1820; I do­bré jitro!, ochotn. Žebrák 1816, t. 1820, StD 1849, též s tit. Dobré jitro!, I dobré jitro, otče!; Únos z hrobky, StD 1817; Rohovín Čtverrohý, ochotn. Chlumec n. C. 1817, StD 1830, t. 1825; Čtyři bělou­ši, StD 1818, t. s tit. Bělouši 1821; Oldřich a Bože­na, dle balady Šaffaryho [P. J. Šafaříka], StD 1818, t. s tit. Božena 1820; Čeští pytláci, ochotn. Žebrák 1818, t. 1907; Svatislav, t. in Slovesnost 1, s. 77 až 99, kn. 1844 [franc. a čes. znění]; Bratří, t. tamtéž, s. 99–128; Divotvorný klobouk, ochotn. Strakonice a Hradec Králové 1820, i t., StD 1823; Lhář a jeho rod, ochotn. Hradec Králové 1820, i t., StD 1823; Hadrián z Římsů, t. 1822, Teisingerovo div. 1824, NdR 1843, hráno též s tit. Hadrián z Římsů aneb Ženich u vězení; Uhlířka, t. 1821, StD 1835; Žižkův meč, t. 1821, StD 1834; Rod Svojanovský, t. 1821, StD 1832, hráno též s dovětkem … aneb Ztečení domu otcovského; Libušin soud, t. in Dobroslav 2, 1821, d. 1, s. 49–80, kn. 1832; Kytka, t. in Almanach aneb Novoročenka 1823, s. 89–139, Teisingerovo div. 1824, StD 1836; Zlato neblaží, t. in Almanach aneb Novoročenka 1823, s. 163–195; Dvojčata, t. 1825, StD 1827; Loketský zvon, t. 1825, StD 1827; Valdek, t. 1825, StD 1828, i něm. Suvarova spol. Hradec Králové; Soběslav, selský kníže, t. 1826, StD 1839, hráno též s tit. Soběslav a Bedřich aneb Boj o knížecí korunu; Žižkův dub, t. 1826, Brno 1841 (h. F. B. Kott), StD 1847 (h. J. Macourek); Rok po smrti, t. 1826; Ženský boj, t. 1827, PD 1871; Psaní Hasenšteinova, t. 1827; Prsteny, t. 1827; Der Traum, ochotn. Hradec Králové 1827, t. 1906, čes. Sen, Švandovo div. 1917, t. 1919; Tataři u Holo­mouce, t. ukázky in ČČM 2, 1828, č. 2, s. 29–46 [2. jedn.] a in Slovesnost 2, s. 679–694, kn. 1907; Jan za chrta dán, dle Šnajdrovy balady, StD 1828, t.1829, hráno též s dovětkem ... aneb Panoš a kou­zelník; Veselohra na mostě, StD 1828, i t.; Tři hra­bata najednou, t. 1828, ochotn. Plzeň 1829, NdR 1846, hráno též s tit. Tři pánové najednou čili Rytíř, harfeník a zbrojnoš; Loupež, dle Schmiedovy po­vídky Heinrich von Eichenfels, t. 1829, StD 1835, též s dovětkem ... aneb Ztracené dítě, 1857 s tit. Hrabě Jaropolk aneb Loupežnická jeskyně; Každý něco pro vlast!, t. 1829, ochotn. Hradec Králové 1833, StD 1835; Opatovický poklad, t. 1830, Ka­jet. div. mezi 1835–37, StD 1843, též s tit. inverz­ním; Ptáčník, ochotn. Hradec Králové 1833, ND 1896, t. 1862; Jelen, StD 1836, t. s tit. Zlý jelen 1849; Staročeský soud, NdR 1844, hráno též s tit. Israelitka/Židovka aneb Staročeský soud, t. 1847; Popelka varšavská, NdR 1844, t. 1848; Česká Me­lusina aneb Krakonošova čarovná zahrada, NdR 1845, t. 1848; Posvícení v krkonošských horách aneb Poslední prázdniny, StD 1847, t. s tit. Poslední prázdniny 1850; Hvězda aneb Charakterové, t. 1849; Svatoslav, poslední Svatoplukovec (nová verze hry Svatislav), t. 1849; Brněnské kolo, StD 1849, i t., něm. Das Brünner Rad, t. 1838; Lazebník frydlandský, dle povídky E. Wachsmanna Alles ist möglich, StD 1855, t. 1863 s tit. Lazebník; Bole­slavovci, StD 1855, t. 1863; Bedřich Bojovný, poslední Babenberk, t. ukázky in Lumír 6, 1856, s. 178–188, 204–207, s tit. Fridrich Bojovný in alm. Kytice, 1859, s. 129–143, kn. 1862; Eliška, poslední Přemyslovna, StD 1856, t. s tit. Eliška Přemyslovna 1862; Bratři v Archangelsku aneb Dopis z Tobolska [nová verze hry Dvojčata], StD 1857, t. 1862; Pražské tetičky a zbraslavští strýčkové (na Závisti), StD 1857, t. 1863; Běla, t. 1863; Zasnoubení po pohřbu, t. 1863; Krása a Nekrasa, t. 1906, s tit. Krása neblaží MD na Poříčí 1942; Tajný pově­rec, t. 1907. ■ Souborně: Divadlo Klicperovo, vyd. J. H. Pospíšil, 1820–21, 4 sv.; Almanach dramatic­kých her, vyd. J. H. Pospíšil, 1825–30, 6 sv.; Drama­tické spisy, vyd. J. A. Gabriel, 1847–50, 11 sv.; Spisy V. K. K., vyd. I. L. Kober, 1862–64, 9 sv.; Sou­bor spisů V. K. K., vyd. B. Kočí, ed. F. A. Šubert, 1906–07, 2. sv. [obs. i fragmenty české: Dobro­volník, Laudon u Bělehradu, Myslivci, Nizozemec v Praze, Pytláci, Vácslav IV. u vazbě; česko-němec­ké: Jaroslav von Sternberg; německé: Prinz Olav der Falkenauer, Zwei und fünfzig, dram. předehry k narozeninám císaře Ferdinanda V.: Der 19. April a Der Habsburg Mauer].

Role

StD

Dalemil Dubinský (J. N. Štěpánek: Břetislav První, český Achilles) – 1814; Zdeněk Zásmucký (V. K. Klicpera: Zdeněk Zásmucký aneb Blaničtí rytíři), Desátník (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), Rytíř Maloslav Krkohorský (týž: Jaroslav a Blaže­na aneb Hrad Kunětice) – 1816; Karel (F. Schiller: Loupežníci) – 1818.

Teisingerovo div.

Tadeáš Pravdomluva (V. K. Klicpera: Lhář a jeho rod), Ivan (týž: I dobré jitro!), Karel (týž: Divo­tvorný klobouk), Švamberk (týž: Blaník), Felsek (F. v. Holbein: Frydolín), Marcial (I. F. Castelli: Sirotek a vrah), Franc (F. Schiller: Loupežníci) – mezi 1821–24.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, část. inventář → F. Baťha, 1966. AMP: Vermerk-Buch des zens. Theater Stüc­ke 1835–1845 [1843: zákaz Israelitka]. ■ B. Mě­dílek: Bibliografie V. K. K., Národní divadlo 24, 1948/49, č. 4; V. Justl, V. Válek: Bibliografie V. V. K., Hradecký kraj 3, 1959; V. K. K. Malá bibliografie k 180. výročí autorova narození, Olo­mouc 1972; J. Kunc, in Česká literární bibliografie 194566 III, 1969; M. Šimková: V. K. K. Personál­ní bibliografie, Hradec Králové 1982; V. K. K. Per­sonální bibliografie k 200. výročí narození, Hradec Králové 1992. ■ Nesign., ref. Dvojčata, Čechoslav 5, 1825, s. 168; J. K. Chmelenský, ref. Loket­ský zvon, ČČM 2, 1828, č. 3, s. 125n.; L. Boskovic [J. L. Pilnáček], ref. Soběslav, tamtéž, č. 4, s. 120–139; F. L. Čelakovský: Patrní dopisové nepatrných osob, tamtéž 4, 1830, s. 130–135; Vladi­mír, ref. Lhář, Květy české 1, 1834, s. 39; F. Dou­cha: [Zpráva], Květy 5, 1838, příl. 9, s. 35; J. K. Chmelenský, ref. Loupež, Česká včela 2, 1835, s. 319 + ref. Jelen, tamtéž 3, 1836, s. 47n.; J. N. Lhota: Z Hradce Králové, Květy 5, 1838, s. 103; 6, 1839, s. 63 [zpráva o hře Fidlovačka]; K-č-k [F. Klutschak], Bohemia 8. a 11. 1. 1839 [Soběslav a Bedřich] + šifra Kl., tamtéž 27. 1. a 12. 2. 1843 [Poklad opatovický], 19. 2. 1843 [Rod Svojanovský]; F. L. Rieger, ref. Popelka varšavská, Květy 11, 1844, s. 131–134, 524n.; L. A. Frankl: Todesnachricht und Lebensversicherung. Wenzl Kliczpera und Johann Nepomuk Stiepanek, Sonn­tagsblätter [Wien] 3, 1844, s. 187; J. K. Tyl: Moje poslední procházka s dvěma umrlýma, Květy 14, 1847, s. 293n., 297n., 301n., 305n.; Břetislav [F. B. Mikovec], Bohemia 19. 11. 1847 [Česká Me­luzina] + nesign., Lumír 3, 1853, s. 1028 [Rod Svojanovský]; 5, 1855, s. 237n. [Lazebník fryd­landský], 1054n. [Boleslavovci]; 6, 1856, s. 1102n. [Eliška, poslední Přemyslovna]; 7, 1857, s. 500n. [Pražské tetičky], 766 [Bratři v Archangelsku], vše → Pražská Thálie kolem 1850, 2010; nesign., Zábavné listy [1], 1859, s. 360n.●; nekrology: ρ, Bohemia 17. 9. 1859; nesign., Posel z Prahy 3, 1859, s. 253–256; V. Filípek, Lumír 9, 1859, s. 904; Dalibor 2, 1859, s. 214; [F. B. Mikovec]: Klicpera’s Schriften, Bohemia 20. a 21. 9. 1859, čes. → Praž­ská Thálie kolem 1850, 2010●; J. A. Gabriel: Zpo­mínka na V. K., Lumír 10, 1860, s. 903n., 925n.; J. Neruda: Upomínka na V. K. K., Obrazy živo­ta [2], 1860, 413n. → Literatura I, 1957; V. Há­lek, Národní listy 23. 6. 1861 [odhalení pomníku]; J. E. Sojka: Naši mužové, 1862, s. 105–124; J. Kaš­ka: Zápisky starého komedianta, Rodinná kronika 4, 1864, s. [13]–15, 26–28, 42–44, 54–56, 78–80, 90–92; nesign.: V. K. K., Světozor 2, 1868, nesign.: O K. Blaníku, Naše listy 23. 2. 1869; nesign. [V. Hálek]: V. K., Květy 7, 1872, 6n.; I. K. [Klic­pera], E. S. [Semerád]: V. K. K. Nástin životopisný, Chlumec n. C. 1874; F. Zákrejs: Klicperova slav­nost v Chlumci n. C., Osvěta 4, 1874, s. 700–714; J. V. Pelikán: Působení V. K. K. v Hradci Krá­lové, Světozor 10, 1876, s. 497, 509, 522; nesign. [J. Neruda]: V. K. K. jako dramatik, Národní listy 22. 11. 1879 + zn. Δ: J. Pospíšil vypravuje, Národní listy 6. 10. 1880 → České divadlo VI, 1973; F. Bačkovský: Začátky a rozvoj dramatického bás­nictví českého, Květy 5, 1883, d. 2, s. 549–551; J. Arbes: Billance původní dramatické literatury české. 2. V. K. K., Literární listy 10, 1889, s. 65n. → Theatralia I, [1912] + pseud. A. Wimmer: Ein Ge­denkblatt, Politik 17. 9. 1889; š. [J. Kuffner], ref. Hadrián z Římsů, Národní listy 1. 12. 1892; J. Klumpar: V. K. K. Nástin životopisný, Ratibor 9, 1892, s. [583n.], [597n.]; J. L. Turnovský: Život a doba J. K. Tyla, 1892, zvl. s. 12–16; J. Máchal: Látka K. frašky Rohovín Čtverrohý, Česká revue 1, 1897/98, s. 1183–1187; J. Arbes: O prvopočátcích dramatické činnosti V. K. K., Národní politika 3. 4. 1898 → Literaria, 1954; F. X. Šalda, Literární listy 19, 1897/98, s. 216n. [Zlý jelen] + Lu­mír 27, 1898/99, s. 36 [Kytka, Každý něco provlast]; F. A. Šubert: Veselohry K., Rozhledy 7, 1897/98, s. 629n. + K. dramatik. Jeho profil a místo v české dramaturgii, 1898 + in V. K. K.: Výbor dramatických spisů I, 1898 + in V. K. K.: Zlý jelen, 1898; J. E. Kosina: Život starého kantora, Olomouc 1899, s. 95n.; F. A. Šubert: Český drama­tik, Illustrovaný svět 3, 1902, s. 73–76; J. Máchal: K rozboru dramat K., Obzor literární a umělec­ký 3, 1901, s. 65–68; J. Máchal: V. K. K., in sb. Literatura česká devatenáctého století II, 1903, s. 265–314; F. A. Šubert: Nové práce V. K. K., Lu­mír 35, 1906/07, s. 95n.; J. Vytiska: W. K. Klicperas Abhängigkeit von A. v. Kotzebues Dramen bei sei­nen Lustspielen in Bezug auf die Charakteristik, dis., Universität Wien 1908; J. Horáček: Teis­singerovo divadlo a V. K. K., Osvěta 40, 1910, s. 309–313; J. Pešek: Královéhradecká vlastenecká družina, Naše doba 17, 1909/10, s. 14–22, 121–126, 195–200, 274–280, 337–344; P. M. Haš­kovec: K. dramatická báseň Dvojčata a francouz­ská komedie klasická, Časopis pro moderní filologii 1, 1911, s. 274–251, 334–340; Č. Zíbrt: Nové příspěvky k životopisu dramatika V. K., Divadlo 10, 1911/12, s. 153–155; J. Máchal: Hry K. v ně­mecké literatuře, Časopis pro moderní filolo­gii 2, 1912, s. 374n.; J. Pešek: V. K. K. jako politik, Venkov 30. 10. 1913; J. L. Seifert: K. Popelka var­šavská, Listy filologické 40, 1913, s. 129–131; J. Pešek: Několik kapitol z divadelní činnos­ti V. K. K. v Hradci Králové, Osvěta 46, 1916, s. 535–543, 589–601 + Z divadelní činnosti V. K. K., Česká revue 10, 1916/17, s. 251–256, 329–337, 394–402; J. Máchal: Dějiny českého dra­mata, 1917, s. 89–93; O. Fischer: Reliefy českých dramatiků, Lumír 46, 1917/18, s. 302–304 → K dramatu, 1919; V. T. [Tille]: O Zlém jelenu, Je­viště 2, 1921, s. 315n.; M. Hýsek: Kdy napsal K. Zlého jelena, Zvon 24, 1923/24, s. 228–230, 244n.; V. Müller: Spolek divadelních ochotníků v Žebráce od svého založení v roce 1812 do konce roku 1924, Žebrák–Hořovice 1925, s. 9, 13, 94–101 + Molière a K., Československé divadlo 12 (7), 1929, s. 210–212, 230n.; A. M. Brousil: Látky u K. a Tyla, Venkov 6. 10. 1933; J. Jakubec: Ději­ny literatury české II, 1934, s. 702n.; E. F. Burian: V. K. K., Program D 37, 1936/37, s. 57–62; F. Baťha: Dva příspěvky k životopisu V. K. K., ČNM 110, 1936, s. 136–141 + K. Tataři u Holo­mouce, Listy filologické 64, 1937, s. 4n., 285n.; J. Honzl: Hadrián z Římsů na moderním jevišti, Sláva a bída divadel, 1937, s. 142–144; F. X. Šalda: O naší moderní kultuře divadelně dramatické, 1937, s. 12n.; V. Jirát: K. aneb o divadelníkovi, Pro­gram D 40, 1939/40, č. 1, s. 30–32; V. Müller: Po­dobizny divadelních spisovatelů, České divadlo 22, 1939, s. 85n., 95–97; sb. Vzpomínáme buditele, dramatika, básníka, profesora a čestného měšťana Hradce Králové V. K. K., Hradec Králové 1939; G. [F. Götz]: V. K. K. + Lhář a jeho rod, Národ­ní divadlo 17, 1939/40, č. 1; F. Tetauer: V. K. K., in sb. České umění dramatické I, Činohra, red. F. Götz, F. Tetauer, 1941, s. 24–34; V. Kolátor, in V. K. K.: Divotvorný klobouk, 1942; F. Strejček: Poznámky k 150. narozeninám V. K. K., Rozpravy o literatuře a umění 3, 1942, č. 1, 5n., č. 2, s. 6; sb. Od Klicpery k Stroupežnickému, usp. A. M. Brousil, 1942 [přísp. J. Frejka, M. Hlávka, V. Ho­ryna, M. Hýsek, V. Müller, J. Sajíc, F. Tetauer]; G. [F. Götz]: Svět V. K. K., Národní divadlo 20, 1942/43, č. 4; J. Frejka, in V. K: Zlý jelen, 1943; V. Kovářík: Rohovín Čtverrohý V. K. K., 1946; F. Tetauer: Músičnost i skladba u K. a Stroupežnic­kého, Sedmero zástav, 1947, 21–30; Národní di­vadlo 24, 1948/49, č. 4 [přísp. J. Pokorný: Zakla­datel novočeského dramatu, J. Port: Divadelní historie Hadriána z Římsů, nesign.: Nejstarší praž­ské inscenace Hadriána z Římsů]; V. Müller: V. K. K., 1949; J. Vorel: K úpravám K. her, Divadlo 1, 1949/50, s. 592–595; J. Honzl: K. a české národní obrození, tamtéž, s. 764–771; M. Kačer, in V. K. K: Divotvorný klobouk, 1952; V. K. K., pamětní spisek k 160. výročí narození, usp. J. Valen­ta, 1952 [přísp. F. Černý, V. Horyna, K. Michl]; M. Obst: Příspěvky k problematice Klicperova dramatu, dis., FF UK 1952; E. Konrád: Drama dramatikovo, Lidová demokracie 9. 1954; J. Mukařovský: Lidovost jako základní činitel lite­rárního vývoje, Česká literatura 2, 1954, s. 195; V. Justl: V. K. K., Divadlo 5, 1954, 947–949; F. Černý: Nástin dějin českého divadla III, Národní obrození, 1955, 77–102; O. Králík, in V. K. K.: Výbor z díla, 1955, s. 533–552; O. Endlicher: Der tschechische Dramatiker V. K. K. und das Wiener Theater, in Festschrift zum hundertjährigen Be­stehen der Wiener Stadtbibliotek 18561956, Wien 1956, s. 82–97; Vondráček I, II; K. Dvořák: V. K. K. a vídeňské divadlo, Česká literatura 5, 1957, s. 222–224; J. Černý, in V. K. K.: Tři hraba­ta najednou, 1958; V. Válek: V. K. K. a Mora­va, in sb. Franku Wollmanovi k sedmdesátinám, 1958, s. 586–592; V. Justl: Jednoaktová veselohra V. K. K., Divadlo 9, 1958, s. 579–595, 697–707 + in V. K. K.: Rohovín Čtverrohý, 1959; V. Pro­cházka: První klasik českého divadla, Rudé právo 15. 9. 1959; V. Štěpánek: Počátky velkého národního dramatu v obrozenské literatuře, 1959, s. 91–103; F. Cuřín: Vývoj jazyka V. K. K., in sb. Studie o jazyce a literatuře národního obrození, 1959, s. 82n.; K. Vetter, in V. K. K.: Potopa světa, 1959; V. Justl: K. Zlý jelen v podání J. Frejky, in V. K. K.: Zlý jelen, 1960 + V. K. K., 1960; V. Ková­řík: Otec české Thalie, 1960; A. Stich: Klicperov­ské jubilejní publikace, Divadlo 11, 1960, s. 386n.; J. K. Tyl: Divadelní referáty a stati, 1960, zvl. s. 71n., 75, 188, 194; V. Justl, in V. K. K.: Hadrián z Římsů a jiné veselohry, 1966; E. Stehlíková: Tro­jí setkání české dramatické tvorby s Plautem. Am­fitryonský motiv, AUC. Philosophica et Historica 5, Graeco-latina pragensia 3, 1966, s. 95–115 + Několik poznámek k úloze antiky jako inspirač­ního zdroje K. her, Zprávy Jednoty klasických filologů 9, 1967, s. 145–160; L. Engelová: Klicperovské balábile, Amatérská scéna 4, 1967, č. 3; DČD II; M. Obst: V. K. K. a česká avantgar­da, Amatérská scéna 9, 1972, č. 12; R. Šťastný: V. K. K., Český jazyk a literatura 23, 1972/73, s. 131–134; R. Lošťák: Stromy, proudící voda a ob­laka, Scéna 6, 1981, č. 1; V. Horyna: Důvěrné listy V. K. K., Hradec Králové 1982 [fiktivní dopisy]; V. Kovářík: Šťastný život pana profesora K., Slavní a zapomenutí, 1983, s. 9–28; K. Tachovský: Historické drama a historická skutečnost, Pro­gram SD Brno 57, 1985/86, s. 233–235 [Soběslav]; A. Stich: Máchův Vilém a soudobá česká literatura, in sb. Prostor Máchova díla, ed. P. Vašák, 1986, s. 155–186 [Loupež]; V. Königsmark: Zapomínané dědictví. Nepochopený otec české Thálie?, Literár­ní měsíčník 18, 1989, č. 7; J. Kopecký: Náš největ­ší divadelník, Scéna 15, 1990, č. 7; K. [K. Kraus]: Opatovický poklad. Drama, in program insc. Div. za branou II, 1993, s. [6–7] → Divadlo ve službách dramatu, 2001; AUC. Philosophica et Historica 2–1993, Theatralia 9, 1994 [sb. z konference 1992, přísp. V. Justl, F. Černý, V. Válek, L. Čavojský, J. Hyvnar, R. Hrdinová, J. Mihule, V. Ron]; F. Čer­ný: Kapitoly z dějin českého divadla, 2000, zvl. s. 28–36, 81–84; Hadrián z Římsů, program insc. ND Praha, 2001 [obs. P. Štefanová: Od lyriky k dramatičnosti]; J. Císař: Jistoty tichého domova, in sb. Jeden jazyk naše heslo buď III, eds. J. Vyčich­lo, V. Viktora, Radnice–Plzeň 2005, s. 23–28; J. Hyvnar: K. neúspěšné pokusy o tragédii, tamtéž, s. 91–97; J. Ludvová: K překladům her V. K. Klic­pery, Divadelní revue 20, 2009, č. 1, s. 84–88. ■ Jungmann, Kosch, LČL, Masaryk, Meyer, Otto, Rieger, TE, Wurzbach; NAlb, Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 426–435

Autor: Hyvnar, Jan