Klášterský, Antonín

Antonín
Klášterský
25. 9. 1866
Mirovice u Písku
3. 10. 1938
Praha
Básník, překladatel, autor libret a divadelní hry.

Pocházel z pražské rodiny majitele továrny na výrobu likérů. Po maturitě na gymnáziu v Jindřišské ul. (1885) vystudoval práva (abs. 1890). Zaměstnán byl nejprve u zemské školní rady, pak dlouhá léta jako úředník zemského výboru v Praze (1894–1928), v posledním období života pracoval jako redaktor literární revue Zvon (1931–38). Od 1898 byl ženatý, měl dvě děti. Intenzivně se podílel na organi­zování kulturního, zejména literárního dění; stál u zrodu spisovatelských sdružení, byl je­jich členem a funkcionářem (Spolek českých spisovatelů beletristů Máj, podpůrný spolek Svatobor, Společnost J. Vrchlického, spiso­vatelské družstvo Zvon, Společnost přátel antické kultury). V těchto aktivitách uplatňo­val své právnické vzdělání a zabýval se otáz­kami autorského práva. Od 1897 byl členem ČAVU, 1926–38 tajemníkem IV. (literární) tří­dy. Hodně cestoval (Itálie, Německo, Dalmácie aj.). Přispíval do mnoha almanachů, sborníků (Almanach ČAVU, Topičův sborník) časopisů a novin (Česká Thalia, Květy, Lumír, Rozhle­dy literární, Rozpravy Aventina, Ruch, Světo­zor, Zlatá Praha, Zvon, Venkov, aj.). Pohřben byl na vyšehradském Slavíně.

V K. původní literární tvorbě převládá poezie, psal také prózy, pohádky, eseje a auto­biografické Vzpomínky a portréty (1934). Svý­mi básněmi navazoval na lumírovskou poeti­ku, jako jeden z prvních u nás pěstoval také tzv. realistický žánr. Na počátku literární dráhy se pokusil i o divadelní hru, kterou zadal ND. Dramaturg L. Stroupežnický ale jednoaktov­ku Salon paní starostové odmítl a K. po tomto nezdaru už hry nepsal. Úspěšnější byl jako autor operních libret. Dědův odkaz na motivy stejnojmenné básně A. Heyduka zhudebnil V. Novák (prov. ND 1926), Janošíka (podle Jiráskových Starých pověstí českých) K. Hába (prov. ND 1934). Vytvořil také text ke kantá­tě J. B. Foerstera Svatý Václav (prov. 1929). Od 1910 intenzivně překládal. Zprostředkoval českým čtenářům významná díla anglic­kých a amerických autorů (mj. G. G. Byrona, E. Barrett-Browningové, E. Dickinsonové, H. W. Longfellowa, R. Thákura), připravil prní českou antologii amerického básnictví (Moderní poesie americká, 2 sv., 1906 a 1909). Navázal osobní kontakty s řadou zahranič­ních spisovatelů, jejichž prostřednictvím pak byla do cizích jazyků přeložena díla českých básníků.

Význam pro české divadlo mají především jeho překlady děl W. Shakespeara. Z pověření ČAVU a na přání J. V. Sládka převzal po jeho smrti (1912) dokončení souborného vydání Shakespearova díla, pro něž bylo třeba pře­ložit několik méně známých her, které Sládek ponechával na závěr celého projektu. K. se úkolu, pro který byl filologicky výtečně kva­lifikován, ujal a pro tuto edici připravil vedle dramat (Král Jindřich VI., Král Jindřich VIII., Titus Andronikus a Perikles) i překlady básní (Zneuctění Lukrecie, Nářek milenčin, Vášnivý poutník, Fénix a hrdlička, 1925). Jeho překla­dy byly velmi svědomité, ale soudobé divadlo nezaujaly a žádný z nich se nedočkal jevištní­ho uvedení. Přeložil také Sonety (vyd. 1923) a k popularizaci Shakespeara přispěl i pře­kladem knihy M. Macleodové Zlatá kniha ze Shakespeara (1912). Kult formy, charakteris­tický pro K. poezii, určoval i jeho překladatel­skou metodu, usilující o co nejvěrnější převod formální výstavby originálu (kupř. přesné do­držování veršových stop). Zároveň se snažil co nejvíce přiblížit dílo českému vnímateli (např. pro překlad dialektu Schönherrových Řezbářů zvolil chodskou bulačinu). Knižně publikoval překlady her soudobých anglických, americ­kých a zřídka i německých dramatiků, o něž však divadla nejevila valný zájem. V pozůsta­losti se dochoval rukopis neprovedeného pře­kladu hry A. Wildganse Chudoba.

Pseudonymy

A. K. Lešan, Petr Jasmín, Blažej Orlík.

Překlady

L. Fulda: Pán a sluha, VD 1912, i t.; W. Shake­speare: Král Jindřich VI. 2. díl, t. 1913 (s J. V. Slád­kem); týž: Král Jindřich VI. 3. díl, t. 1914; týž: Král Jindřich VIII., t. 1915; týž: Titus Andronikus, t. 1915; K. Schönherr: Řezbáři, t. [1919]; P. Cal­derón, ú. F. Adler: Chudý muž musí míti za ušima, Švandovo div. 1919, t. s podtit. Dvě želízka v ohni 1920; W. D. Howells: Zdviž [The Elevator], t. 1921; W. Shakespeare: Perikles, kníže tyrský, t. 1922; A. Wildgans: Láska, Švandovo div. 1923, i t.; T. B. Aldrich: Mercedes, t. 1925; Ch. Pollock: Když krále vyženou [Such a Little Queen], t. 1925; Ch. Pollock: Znamení na dveřích [The Sign on the Door], Švandovo div. 1925, t. 1926; F. Lonsdale: Jarní úklid [Spring Cleaning], ND-StD 1927.

Hra

Salon paní starostové, t. 1888.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, část. zpracováno. ■ K. No­sovský: Bibliografie spisů A. K., Literární rozhledy 11, 1926/27, č. 1; J. Mikuškovičová: A. K. Malá regionální bibliografie, Čes. Budějovice 1971. ■ O. Fischer: Z dramatické literatury, Národní listy  1. 8. 1915; K. Mušek: K českým překladům a vy­dáním Shakespeara, Zlatá Praha 33, 1915/16, zvl. s. 356; A. N. [Novák]: Dovršení překladu Shake­speara, Lidové noviny 8. 9. 1925; J. Vrba: A. K., 1941; O. Vočadlo: Český Shakespeare, in Komedie I, 1959, s. 46–48; P. Drábek: České pokusy o Shake­speara, 2012, s. 151–155, 1092. ■ ČBS, LČL, Ma­saryk, Otto, Otto-dod; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 425–426

Autor: Štulcová, Magdalena