Kamper, Jaroslav

Jaroslav
Kamper
12. 8. 1871
Karlín (Praha-K.)
31. 10. 1911
Praha
Divadelní kritik, autor prací o historii českého dramatu, překladatel, dramaturg a režisér.

Otec byl obchodníkem s uhlím. Původ rodiny K. kladl do Holandska. Bratr Otakar K. (1878 až 1942) byl znalcem české barokní hudby, bratr Zdeněk K. (1880–1965) autorem umě­lecko-historických příruček. – Po absolvová­ní gymnázia (1890) byl K. do 1896 zapsán na pražské právnické fakultě, studia nedokon­čil. Už 1894 se stal členem redakce staročes­kého listu Politik (pozdější název Union), kde uveřejňoval německy psané causerie, fejetony a kritiky převládajícího kulturně-historického zaměření. Na přelomu století přispíval kritika­mi do časopisu Umělecké besedy Obzor lite­rární a umělecký (1901–02 ho redigoval). 1907 přijal místo dramaturga a režiséra v novém MD Král. Vinohrad, odkud byl 1909, krátce po pádu prvního ředitele F. A. Šuberta, propuštěn. Vrátil se do redakce listu Union, spoluredigoval Květy (1908–10) a Lumír (1910–11). Od po­loviny devadesátých let byl čilým účastníkem a organizátorem pražského uměleckého, kul­turního a společenského života. K jeho nejbliž­ším přátelům patřili H. Jelínek a V. Dyk, který mu dedikoval novelu Krysař. 1902 působil při založení Kruhu českých spisovatelů a stal se jeho prvním předsedou, dále byl mj. členem výboru Českoslovanské jednoty, Spojeného družstva Národního divadla, Společenského klubu Slavia a správního výboru Umělecké besedy, na konci života předsedou uměleckého odboru Svazu osvětového; od počátku se účast­nil hnutí Za starou Prahu (1896 inicioval spolu s V. Mrštíkem a V. Hladíkem první manifest). Zemřel předčasně na ledvinovou chorobu, po­hřben byl na Olšanských hřbitovech.

K. česky i německy psanou žurnalistiku i ostatní publikační činnost charakterizoval všestranný kulturní rozhled, improvizační pohotovost a žánrová rozmanitost: zahrno­vala causerie, fejetony, dojmové umělecké kritiky a literární podobizny, podrobné ma­teriálově vybavené životopisy i pokusy o od­borné literárněhistorické studie, které však v náročnějších tématech zůstávaly výkladem vzdělaného laika. V pracích o hudbě, a hlavně vý­tvarném umění se zabýval barokem, rokokem a empírem v jejich lokální pražské podobě. S K. bilingvismem souvisel zvláštní zájem o německou kulturu v Čechách. Součástí jeho mnohotvárné literární činnosti byly i nála­dově laděné prózy a román Bílá láska (1904).

Vedle kulturní historie bylo K. hlavním tématem divadlo, jemuž se věnoval jako kritik a historik i jako organizátor, dramaturg a režisér. Od poloviny devadesátých let do konce života referoval o pražském divadelním dění v řadě listů (Politik, pokr. Union, 1894–1911, Morav­ská orlice, 1896, Rozhledy, 1896–1900, Čes­ká revue, 1897–1901, Obzor literární a umě­lecký, 1899–1902, Divadlo, 1905/06, Národní obzor, 1906–11, Lumír, 1907–11, Čechische Revue, 1910). V kritikách soustředěných hlavně k literární složce projevoval značnou informovanost o evropské, zvláště německé a skandinávské dramatice. Tehdejší němec­kou a rakouskou modernu (zejména Haupt­manna, Halbeho, Schnitzlera) a hry Ibsenovy vyzvedal jako ztělesnění tendencí popírajících realistickou popisnost a pokleslý, na diva­dle přežívající romantický patos. Především z těchto pozic hodnotil dramatické pokusy svých generačních druhů (např. J. Hilberta, L. Suchého, J. Marii), kriticky se vyslovoval k repertoáru ND a naznačoval možnosti exis­tence a uměleckého směřování dalších praž­ských scén. 1897 byl zvolen do výboru spolku Intimní volné jeviště; přednáškou o novějších proudech v německé literatuře se podílel na přednáškovém cyklu, který měl souběžně s inscenacemi a recitačními večery zařadit do širších souvislostí snahy této skupiny o di­vadelní vyjádření niterných dramat jedince. 1902 se stal prvním předsedou Kruhu českých spisovatelů, který sdružoval mladší část generace devadesátých let a koncentroval se kolem časopisu Lumír. K. se podílel na všech kul­turních a společenských vystoupeních kruhu včetně bohémských večírků, pro něž skládal veselé recitace a scény (1902 např. parodickou veršovanou hru Potopený dědeček s postavami J. Hlávky, manželů R. a F. X. Svobodových, Z. Braunerové aj.). Pro Večer staré Prahy v Národním domě na Vinohradech napsal 1907 pří­ležitostné texty (Z pražského rokoka, Poslední souboj K. Škréty). 1904 formuloval text brožu­ry Národní divadlo a české drama, jíž autoři blízcí Kruhu českých spisovatelů (mj. V. Dyk, J. Hilbert, H. Jelínek, L. Suchý, K. Sezima; F. X. Šalda podpis odvolal) vyjádřili jak ne­souhlas s repertoárem, přehlížejícím dle jejich názoru současnou původní tvorbu, tak odstup vůči režijnímu stylu J. Kvapila. K. se angažo­val jako organizátor a dramaturg v divadelních cyklech pořádaných kruhem ve Švandově di­vadle (1904/05 a 1905/06) a v Uranii (1907), které na teze brožury navazovaly a měly před­stavit pokusy mladých autorů (J. Hilberta, V. Dyka, K. Kamínka, J. Mahena, J. Matějky, K. Kolmana, L. Suchého, R. Těsnohlídka) a se ­znamovat s moderním evropským dramatem (vedle Ibsena a Wildea Shaw, Synge, Strind­berg, D’Annunzio), většinou v překladech členů kruhu. Polemické výhrady k repertoáru ND a názor o potřebě a funkci další pražské činoherní scény vedly 1907 k jeho jmenování dramaturgem a režisérem MD Král. Vinohrad (ředitelem F. A. Šubert). Vedle her známých domácích dramatiků (Tyla, Bozděcha, Vrch­lického, Stroupežnického, Šuberta) a osvěd­čených, hlavně francouzských společenských komedií se K. snažil prosazovat náročnější díla moderní evropské dramatiky (např. Lavedan: Markýz Priola; Hauptmann: Tkalci; Schnitzler: Život volá) a novinky mladých autorů (např. Dyk: Ranní ropucha). Pro vinohradské diva­dlo přeložil za nedlouhého působení několik her a uplatnil se i režijně (už dříve režíroval v cyklech kruhu). Nejvýznamnějším drama­turgickým a režijním počinem byli Hauptman­novi Tkalci s naturalisticko-psychologickou interpreta cí postav (o hře, kterou už v deva­desátých letech pokládal za jeden z vrcholů moderního evropského dramatu, přednášel t. r. v Umělecké besedě).

K. kulturně-historické a divadelní zájmy se spojovaly v pracích věnovaných historii čes­kého divadla a dramatu. V monografických studiích (o divadelních aktivitách v malostran­ském dominikánském klášteře, o Turinského Angelíně, Máchových dramatických pokusech aj.) i v syntetizujících pojednáních (zejména kapitola o dramatu ve spisu Literatura česká devatenáctého století II) se soustřeďoval k ob­dobí národního obrození. Další okruh tvořily materiálově bohaté práce o životě a díle dra­matiků z druhé poloviny 19. stol. (E. Boz­děcha, F. V. Jeřábka), v nichž se pokoušel po­stihnout i vývojovou dynamiku novočeského dramatu. Ve studii o L. Stroupežnickém, zalo­žené na podrobném sledování životopisných faktů (doprovodil ji též vydáním jeho obsáhlé korespondence s M. Červinkovou-Riegrovou), charakterizoval jeho dílo jako rozporuplný projev přechodu mezi rétorikou historického dramatu a realistickým projevem i jako před­zvěst budoucího směřování. Napsal též roz­sáhlou monografickou studii o herci, režiséru a dramatikovi J. J. Kolárovi.

Šifry

á, -d-, il, J. K., J. Kmr, J. r., K., N-k, ***, -!-.

Režie

J. Mahen: Juanův konec, studentské představení, Uranie 1905; V. Dyk: Odchod, cyklus Kruhu čes. spisovatelů, Švandovo div. 1905.

MD Král. Vinohrad

V. Dyk: Před otevřením + L. Suchý: Zahajovací scéna, H. Lavedan: Markýz Priola, O. Wilde: Vějíř lady Windermerové, A. Capus: Slečinka z pošty – 1907; P. Veber: Ruka nevěry, J. K. Tyl: Paličova dcera, G. Wied: 2 x 2 = 5, V. Dyk: Ranní ropucha, K. Leger: V zakletém zámku, M. Zamaçois: Šaško­vé, H. Becque: Pařížanka, M. Hennequin, P. Ve­ber: Tři neděle v chládku, O. Wilde: Na čem záleží, E. Bozděch: Z doby cotillonův, G. Esmann: Vdovci, V. K. Klicpera: Česká Meluzina – 1908; R. de Flers, G.-A. de Caillavet, E. Arène: Král, W. S. Maugham: Lady Frederick, G. Hauptmann: Tkalci – 1909.

Překlady

M. Halbe: Mládí, cyklus Kruhu čes. spisovatelů, Švandovo div. 1906; O. Wilde: Vějíř lady Winder­merové, VD 1907; H. Lavedan: Markýz Priola, tam ­též 1907, rozmn, DÚk [1907]; R. de Flers, G.-A. de Caillavet, E. Arène: Král, VD 1909, rozmn., b. d., DÚk; N. V. Gogol: Hráči, VD 1909.

Teatralia

Básník Angelíny, Rozhledy 6, 1896/97, s. 577–583; Emanuel Bozděch, Obzor literární a umělecký 1, 1899, 185–188, 206–212; Ladislav Stroupežnic­ký, jeho život a dílo, ČČM 74, 1900, s. 135–164, 353–370, 435–447, 512–557; 75, 1901, s. 55–71, 159–178, 451–477; J. J. Kolár, Obzor literární a umělecký 4, 1901/02, s. 5–8, 39–42, 68–72, 113–116, 160–162, 171–173, 191, 235–238, 249–252, 277–279, 291–301, i sep.; Portréty dramatiků z let šedesátých, Věstník českých profesorů 10, 1902/ /03, s. 201–205, 280–287; České drama v letech 1821–1848, in sb. Literatura česká devatenáctého století II, 1903, s. 340–419; A. P. Čechov. Literární silhueta, Květy 26, 1904, d. 2, s. 245–252; Josef Durdík jako kritik a básník, in Sborník Durdíkův I, 1906, s. XXV–XXXIX; Národní divadlo a čes­ké drama, 1907 [anon. formulace textu; mimo K. podepsáni V. Dyk, J. Hilbert, J. Holý, H. Jelí­nek, K. Kamínek, J. Karásek ze Lvovic, J. Matějka, J. Opolský, J. Rowalski, K. Sezima, A. Sova, L. Suchý, F. X. Šalda a souhlasným dopisem O. Bře­zina]; F. V. Jeřábek, Divadlo 4, 1905/06, s. 2n., 57–59, 107–109, 130–134, 194n.; Nová scéna (o divadelním výtvarnictví), Lumír 37, 1908/09, s. 128–132, 171–176, 365–367, 426–427; Úpadek divadla, tamtéž 38, 1909/10, s. 29–35; Z počátků novočeského divadla, tamtéž, s. 74–81, 117–126, 177–184; Máchovy dramatické pokusy, tam­též 39, 1910/11, s. 72–79; Divadlo v malostran­ském klášteře dominikánském. List z divadelní historie pražské, tamtéž 40, 1911/12, s. 163–169 [pův. německy, Union 27. 3. 1910, př. K. Kamínek].

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → M. Borotová, 1958. ■ A. Novák, ref. Literatura česká 19. století II, Archiv für slavische Philologie [Berlin] 26, 1904, s. 444–457; F. X. Šalda: Divadlo a literární etika i kultura, Volné směry 8, 1904, s. 227–233 [Národ­ní divadlo a české drama] → Kritické projevy V, 1950 + nesign.: Z vinohradského Městského diva­dla..., Novina 2, 1908/09, s. 250n. + Pan J. K. ..., tamtéž, s. 383n., obojí → Kritické projevy VII, 1953; Hl. [K. H. Hilar], Divadlo 6, 1907/08, s. 122–124 [Markýz Priola] + pseud. Jeanqui­rit: První měsíc vinohradské činohry, Světozor 8, 1907/08, s. 238n.●; ref. Tkalci: K. Kamínek, Lumír 37, 1908/09, s. 367; nesign. [K. H. Hilar], Světo­zor 9, 1908/09, s. 718n.●; nekrology: Union 1. a 3. 11. 1911; A. Novák, Národní listy 1. a 3. 11. 1911; H. Jelínek, Národní obzor 4. 11. 1911; F. V. Vy­koukal, Osvěta 41, 1911, s. 871; V. Dyk, Lumír 40, 1911/12, s. 91; nesign. [F. X. Šalda], Novina 5, 1911/ /12, s. 31 → Kritické projevy VIII, 1956●; V. Po­spíšil: In memoriam, Union 31. 11. 1912; B. Benoni: Nová kniha vzpomínek a dojmů, 1919, s. 174–184; V. Štech: J. K., Lidové noviny 21. 11. 1920 + K. dra­maturg, tamtéž 5. 12. 1920 + Džungle literární a di­vadelní, [1937], s. 142, 285n.; jv [Vodák], České slovo 31. 10. 1931 + pod vl. jm.: Nedoceněné zá­sluhy, in sb. VD 25, s. 26–35; A. Novák, Lumír 58, 1931/32, s. 449 → Duch a národ, 1936; H. Jelínek, Lumír, s. 67; KZK [Klíma]: J. K., kulturní novinář, Lidové noviny 12. 8. 1941; J. Sajíc: J. K. se zaslou­žil, in roč. Kruh solistů Městského divadla na Krá­lovských Vinohradech vzpomíná, 1942, s. 19–21; H. Jelínek: Zahučaly lesy..., 1947, zvl. s. 257–294, 322, 342n. ■ LČL

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 404–406

Autor: Lantová, Ludmila