Kaiser, Antonín

Antonín
Kaiser
1845 nebo 1848
Wiener Neustadt (Rakousko)
5. 8. 1906
Loutkář.

Psán též Kaisr, Kaizer. – Pocházel z důstoj­nické rodiny a údajně byl vychováván ve ví­deňské důstojnické přípravce. Se známými loutkáři Matějem K. (*1820) a Rudolfem K. (*1881) nebyl zřejmě v příbuzenském vzta­hu. Již 1861 se stal pomocníkem loutkáře J. N. Lašťovky, u kterého zůstal deset let. 1871 od něho dostal pochvalné vysvědčení a osa­mostatnil se. Oženil s jeho neteří Annou Ku­beškovou, dcerou loutkáře J. Kubešky. Spolu s loutkářem K. Novákem pomáhal po Lašťov­kově smrti jeho vdově vést loutkové divadlo. Po její smrti 1892 je zdědil a provozoval pod názvem Lašťovkovo loutkové divadlo, 1906 je odkázal zeti K. Novákovi.

K. byl činný především ve středních a ji­hozápadních Čechách. Podle vzpomínek na jeho delší působení v Klatovech měl velmi pěkné, vkusně a bohatě kostýmované loutky, potrpěl si na hudební vložky (sám rád zpíval) a na světelné efekty. Silně ovlivněn Lašťov­kou navazoval na jeho snahy reformovat tra­diční loutkářský styl. Kopíroval jeho repertoár (Čarostřelec, Doktor Faust, Posvícení v Hud­licích, Loupežníci na Chlumu, Pan Franc ze zámku, Loketský zvon, Jan za chrta dán, Lum­pacivagabundus), uváděl jeho historické hry (Jan Žižka na hradu Rábí, Jiří PoděbradskýŽižkova smrt) a také se pokoušel uváděná díla aktualizovat (např. úprava Mikovcova drama­tu Záhuba rodu Přemyslovského). Na rozdíl od principálů první poloviny 19. stol., kteří sami mluvili za všechny postavy, měl po vzo­ru svého předchůdce a učitele soubor mluvičů, kteří hlasově interpretovali jednotlivé postavy, ženské postavy mluvily jeho manželka a dce­ra. Sám sice neměl dobrou českou výslovnost, ale dbal na správnou češtinu a celkovou jazy­kovou úroveň uváděných her. Podle dobové­ho tisku se jeho divadlo „vymykalo z ovzdu­ší obvyklých divadel pimprláckých“. Získal uznání divákůa respekt soudobých kočovných marionetářů (koncem devadesátých let mu v Protivíně uspořádali oslavu). Ceněno bylo jeho vlastenectví a štědré příspěvky na chari­tativní účely a na podporu českého školství v jazykově smíšených oblastech. Ve snahách o zvýšení úrovně loutkového divadelnictví ho podporoval zeťK. Novák, který posléze urču­jícím způsobem profiloval činnost K. divadla.

Prameny a literatura

Nesign.: Lašťovkovo loutkové divadlo, Polabské listy 19. 2. 1895; nesign.: Divadlo p. Kaiserovo, Rokycanské listy 15. 1. 1900; Loutkové divadlo, tamtéž 15. 2. 1900; Národní politika 9. 8. 1906 [úmrtí]; K. Doležal: Moje vzpomínky na loutko­vé divadlo, Loutkář 1, 1917, s. 153; F. Prunar: O loutkářích v Klatovech, tamtéž 3, 1918/19, s. 79; J. Veselý: O plakátech českých loutkářův, Osvě­ta 33, 1911, s. 828–840 + Lašťovka – K. – Novák, Loutkář 13, 1926/27, s. 71n.; A. Kopecký: Milý ta­tino Nováku!, in sb. Karel Novák, Plzeň 1932, s. 5; J. Bartoš: Loutkářská kronika, 1963, s. 185, 241; J. Malík: Úsměvy dřevěné Thalie, 1965, s. 47n.; B. Langer: Loutkářské vzpomínky, Československý  loutkář 17, 1967, s. 205.

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 397

Autor: Dubská, Alice