Just, Wilhelm

Wilhelm
Just
1802 Breslau
Breslau (Wrocław, Polsko)
17. 7. 1859
Vídeň (Rakousko)
Režisér, herec.

Psán též August Wilhelm J. – Biografické úda­je nelze spolehlivě určit, protože kolem polo­viny 19. stol. působilo na německých středo­evropských scénách několik divadelníků téhož příjmení, uváděných nezřídka bez křestního jména. Lze předpokládat, že pocházel z di­vadelní rodiny, jejímž zakladatelem byl Karl Friedrich J., nápověda a inspicient ve Vratisla­vi [Wrocław], později v Berlíně. Patřil do ní též Wilhelmův bratr, zpěvák Karl J. (1808 Vratislav – 1861 Vídeň), který působil více než čtvrt­století ve vídeňské dvorní opeře (1836–60). J. se stal známým hercem na začátku třicá­tých let díky tit. roli ve hře Nicolo Zagani­ni, der grosse Virtuos, kterou pro něj napsal (údajně ve Vratislavi) H. Laube a jež pojed­návala o houslistovi Paganinim; J. s ní cesto­val po Rakousku a Německu a výtečně napo­doboval Paganiniho virtuózní hru na housle. 1832–33, nejspíše během angažmá v Berlíně, hostoval v Pešti (28. 8. – 22. 9. 1832, 11. 12. 1832 – 1. 5. 1833, 16. 7. – 29. 7. 1833), kam při­nesl s kolísavým ohlasem berlínské komedie. Jeho působiště po několik dalších let nejsou zná­ma, 1837/38 mohl být režisérem divadla v Bu­díně [Budapešť]. 1839–42 byl členem vídeň­ské společnosti F. Pokorného, kde pro něho byla napsána převleková jednoaktovka 1 mal 1 ist 8, v níž hrál devět rolí (1839). Nepochybně se ve Vídni seznámil s ředitelem J. A. Stögerem, který 1834 odešel do pražského StD a na pře­lomu 1842/43 J. angažoval. V Praze působil J. do poloviny 1844, kdy se vrátil do Vídně k Pokornému (Divadlo v Josefově), u něhož hrál až do rozpuštění společnosti za revolučních bojů (23. 6. 1848). Pak se stal členem výbo­ru, který postavil novou arénu na vídeňském předměstí Hernals a provozoval ji na akcio­vém principu od otevření 23. 7. 1848 do 1. 6. 1849, kdy ji zakoupil Pokorný. 1850–57 byl J. inspicientem komparsu ve dvorní činohře ve Vídni, s povinností navrhovat a studovat ma­sové scény a ansámblové výjevy (pochody, srocení lidu, zasedání větších grémií, bitvy, případně výstupy se zvířaty). Po této stránce zajistil dvorním představením vysokou úro­veň.

V Praze byl J. hercem a režisérem Stöge­rova soukromého podniku, Nového divadla v Růžové ulici; do StD, kde několikrát vcel­ku náhodně hrál, jeho povinnosti a pravomo­ci nesahaly. Měl na starosti především české hry, jež Stöger přesunul ze StD do Růžové ul. O jejich přípravu se dělil s J. J. Kolárem. Podle dostupných informací připravil premié­ru Klicperovy hry Poklad opatovický, nová uvedení starších českých děl, překladů her z lidového vídeňského repertoáru i několik operních představení. S postupným omezo­váním českých představení inscenoval ve vět­ším rozsahu představení německojazyčná, jež začala program divadla vyplňovat. J. nezna­lost češtiny nepřekážela základní komunikaci s českými herci (všichni uměli německy), ale znemožňovala mu sledovat mluvní projev, zejména jeho jazykovou úroveň, jež byla po­chybná nejen u účinkujících českých Němců, ale i u rodilých Čechů. Zkušenost i značnou vynalézavost osvědčoval při aranžování deko­rací, tanců a efektních scén (např. zaplavení sklepa v Pokladu opatovickém). Představení obohacoval baletními vsuvkami, používal koní, skupin trubačů z vojenských hudeb apod. Inscenoval patrně nejúspěšnější výpravnou hru té doby, Toldův a Titlův Čarovný závoj, a pražskou premiéru kouzelné hry K. Haffne­ra Der verkaufte Schlaf, v níž si zahrál hlavní roli bankéře Nataleona. V Toldově frašce Wastl oder Die böhmischen Amazonen (režíroval její premiéru ve Vídni 1841) uplatnil velmi úspěšnou lokální dekoraci (Praha a Vltava ve světle měsíce) a zařadil do děje jako vsuv­ky známé lidové písně z Čech, na jejichž zpě­vu se též podílel. Jeho specialitou byla tabló (živé obrazy na náměty z mytologie, ze života významných osobností nebo podle sousoší), zaplňující meziaktí nebo tvořící samostatné části programu. Jako herec se v Praze před­stavil ve dvojitém německém představení 3. 3. 1843 ve svých dřívějších rolích, v jed­noaktovce 1mal 1 ist 8 a ve vlastní úpravě Angelyho frašky Das Fest der Handwerker, v níž zahrál ve výrazném berlínském dialektu políra Klucka (vytvořil ho už v Berlíněa 1832 v Pešti). Na pražské scéně hrál rovněž tit. roli ve své hře Friedrich der Große und der alte Husar. Měl velmi dobrou napodobovací a ty­pizační schopnost a své postavy v tomto ohle­du do nejmenších podrobností vypracovával. J. pražské působení bylo spíše epizodní a mělo četné slabiny plynoucí z neznalosti češtiny. Přesto je třeba ho zaznamenat jako prvního režiséra, který se snažil v českém di­vadle uplatnit výtvarné efekty a bohatá scénic­ká řešení, známá z tehdejších vídeňských scén.

Režie

Nové div. v Růžové ul.

M. Carlová dle Antonyho: Blázinec v Dijonu aneb Šílenost a zločin, W. Vogel: Hodina s půlnoci aneb Pomsta lesního ducha, V. K. Klicpera: Po­klad opatovický, týž: Rod svojanovský aneb Ztečení domu otcovského, I. F. Castelli: Dva přátelé a jediný kabát, S. K. Macháček: Ženichové, anon.: 1 mal 1 ist 8, L. Angely, ú. W. Just: Das Fest der Handwer­ker, J.-F.-A. Bayard, E. Vanderburch, ú. J. K. Tyl: Nalezenec, J. N. Štěpánek: Hastroš; F. X. Told, h. A. E. Titl: Wastl oder Die böhmischen Amazo­nen, H. Laube: Mitten in der Nacht, F. Ochsenhei­mer: Geld regiert die Welt oder Die Brautschau, D.-F.-E. Auber: Němá z Portici, L. Spohr: Faust, anon., h. K. Binder: Die Tochter des Räubers, V. K. Klicpera: Soběslav a Bedřich aneb Boj o kní­žecí korunu, F. Rosenau: Die Hintertreppe oder Die Gunst der Kleinen, D.-F.-E. Auber: Fra Diavolo, W. Just: Friedrich der Große und der alte Husar, K. Haffner dle M. G. Saphira: Der verkaufte Schlaf – 1843; J.-P. Solié, t. F.-B. Hoffman: Das Geheimnis – 1844.

StD

F. J. Holzapfel: Lisardo s ohnivou larvou – 1844.

Živé obrazy

Charon na břehu Acheronu […], Herkules ve smr­telném zápase s Antäem […], Tři bájeslovná skupe­ní z dílny sochařské: Eumenida; Herkules; Laokoon s oběma syny svými […]; Hektor, mramorové sku­pení dle Tornwalda, Smrt Sokratesova, mramorové skupení, Mozartův pomník v Solnohradě, mramo­rová socha, W. Ernst: Karneval benátský – 1843.

Role

Nové div. v Růžové ul.

Kluck (L. Angely, ú. W. Just: Das Fest der Hand ­werker), Hieronimus Steinbock (F. X. Told, h. A. E. Titl: Wastl oder Die böhmischen Amazonen), Strotzke, alter Hagestolz (H. Laube: Mitten in der Nacht), Gräulich (anon: Geld regierte die Welt oder Der Brautschatz), Derby (anon., h. K. Binder: Die Tochter des Räubers), Peregrinus (F. Rosenau: Die Hintertreppe oder Die Gunst der Kleinen), Friedrich der Große (W. Just: Friedrich der Große und der alte Husar), Nataleon (K. Haffner dle M. G. Saphira: Der verkaufte Schlaf oder Katha­rina) – 1843; Hofrath Döring (J. P. Solié, t. F.-B. Hoffman: Das Geheimnis) – 1844.

Hra

Ein Tag aus dem Leben Friedrich des Großen, Budín 1837, s tit. Friedrich der Große und der alte Husar NdR 1843.

Úpravy her

L. Angely: Das Fest der Handwerker, Berlín b. d., Pešť 1832; J. R. Planché, ú. L. W. Both: Alessand­ro Massaroni, der römische Bandit, Budín 1837; L. Angely: Das Fest der Arbeiter (jiná ú. hry Das Fest der Handwerker), aréna v Hernals, Vídeň 1848.

Prameny a literatura

NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 241, obr. 518. ■ Deutscher Bühnenalmanach [Berlin] 1836, s. 233n., 249n.; 1837, s. 319, 385; 1839, s. 252, 403, 405, 407; 1842, s. 125, 414; 1843, s. 230, 236; 1844, s. 461; Theateralmanach [Prag] 1845, s. 12; Bohemia 21. 2. [Rod svojanovský], 5. 3. [Hodina s půlnoci; něm. představení: 1 mal 1 ist 8, Das Fest der Handwerker], 7. 4. [Wastl], 11. 4. [Strotzke, Mitten in der Nacht], 26. 5. [Derby, Die Tochter des Räubers], 11. 6. [Peregrinus, Die Hin­tertreppe], 10. 11. [Friedrich der Große], 1. 12. 1843 [Nataleon, Der verkaufte Schlaf]; Česká vče­la 28. 2. [Blázinec v Dijonu], 7. 3. [Hodina s půlno­ci], 14. 3. [Poklad opatovický + Rod svojanovský], 4. 4. [živé obrazy], 11. 4. [Čím strakatěji, tím lépe], 16. 6. [Spohr: Faust], 23. 6. 1843 [Soběslav a Bedřich]; Teuber III, s. 307, 318; Vondráček I; A. Bauer: Das Theater in der Josefstadt zu Wien, Wien–München 1957, s. 98, 101; W. Binal: Deutsch ­sprachiges Theater in Budapest, Wien 1972, s. 158; O. Fambach: Das Repertoire des Stadt­theaters zu Lepizig 18071828, Bonn 1980, s. 497; H. Belitska-Scholtz, O. Somorjai: Deutsche Thea­ter in Pest und Ofen 17701850 I–II, Budapest [1995], s. 134, 330, 802, 972, 1176. ■ Ulrich, Wurz­bach; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 394–396

Autor: Ludvová, Jitka