Jungmann, Josef

Josef
Jungmann
16. 7. 1773
Hudlice u Berouna
14. 11. 1847
Praha
Jazykovědec, literární historik, teoretik a kritik, překladatel.

Otec rolník se živil i jako švec a kostelník. J. navštěvoval od 1784 piaristickou hlavní ško­lu v Berouně, 1788 byl přijat do 2. třídy piaris­tického gymnázia v Praze, vystudoval filozofii (1792–95) a následně práva (do 1799). Z uči­telů humanitních oborů jej ovlivnili I. Corno­va, A. G. Meißner a F. M. Pelcl. Od 1799 půso­bil jako profesor na gymnáziu v Litoměřicích. 1800 se oženil s Johanou Světeckou z Čern­čic, příslušnicí zámožné, plně germanizova­né šlechtické rodiny. Ze šesti dětí (dvě záhy zemřely) se syn Josef Josefovič (1801–1833) stal J. spolupracovníkem. 1815 J. nastoupil místo profesora na Akademickém gymnáziu v Praze, od 1834 až do odchodu do výslužby 1844 byl jeho ředitelem. 1817 získal dokto­rát filozofie. Opakovaně zastával akademické funkce na univerzitě: 1827 a 1838 byl zvolen děkanem filozofické fakulty, 1840 rektorem. Jeho úmrtí bylo obecně pociťováno jako ná­rodní neštěstí a hrob na pražských Olšanských hřbitovech se stal národním poutním místem.

Již za litoměřického pobytu započal s přípra­vou svého hlavního životního díla, za něž po­važoval vytváření jazykovědného základu čes­ké kultury, tj. práci na proměně češtiny v jazyk schopný obsáhnout všechna odvětví a všechny vrstvy rozvinuté vědy a kultury. Jazykovědné zaměření nebylo jen J. odbornou specializací, ale zároveň jeho koncepcí vývoje národního života. K tomuto cíli mířil veškerou svou pra­cí lexikografickou, překladatelskou, literár­něvědnou i organizátorskou. Při důležitosti, jakou mělo české divadlo v obrozenském pro­cesu, je přirozené, že J. úsilí zasahovalo sil­ně také do tohoto uměleckého odvětví. Jeho pětidílný Slovník česko-německý (1834–39) se stal vlivnou autoritou jazykové správnos­ti i pro české jeviště (dílo recenzoval též J. K. Chmelenský). J. se o divadelní dění inten­zivně zajímal, jak o tom svědčí zejména jeho korespondence. S A. Markem si např. 1811 a 1823 dopisoval o jeho ochotnickém snažení v Turnově, s J. Kollárem 1822 o osudu Ša­faříkova překladu Schillerovy Marie Stuartky (na jeviště StD se pro cenzurní obtíže dostal až 1851).

J. překladatelské počiny v oblasti poezie i prózy (Slovo o pluku Igorově; Goethe: Hermann a Dorothea; Milton: Ztracený ráj; Cha­teaubriand: Atala) působily jako vlivné podněty ke stylové diferenciaci české literatury, prokazovaly schopnost češtiny tlumočit vrchol­ná díla světové literatury všech stylů a žánrů a vytyčovaly nově i perspektivu domácí lite­rární tvorby. Dramatické texty překládal jen výjimečně. Patrně se synem Josefem Jose­fovičem, který se věnoval překladu operních textů i teoreticky, přeložil 1824 libreto k Mo­zartovu Únosu ze serailu (vyd. 1830, prov. StD 1829). Ve druhém a třetím vydání Slovesnosti uveřejnil překlady úryvků ze Shakespearova Hamleta a z Voltairova Tankreda, časopisecky otiskl ukázku z Aristofanových Oblak. Zatím­co překlad Únosu ze serailu se až na některé knižní obraty, násilné poetismy a neologismy řadí k časoměrným pokusům S. K. Macháč­ka a J. K. Chmelenského o zpěvné překlady operních textů, překlady dramat mají povahu experimentů, realizovaných jen na vybraných ukázkách. Jejich význam měl proto menší váhu. Pokus o převod Shakespearova blank­versu pětistopým trochejem nenašel pokračo­vatele, následující překladatelé (J. J. Kolár) však prokazatelně těžili z J. překladu po strán­ce lexikální. Ani překlad z Voltaira nezaložil tradici českého alexandrinu, nicméně výběr dramatu, neseného patosem osvobozeneckého boje proti tyranovi, upoutává svou odvážnos­tí. V dramaticky vypjatých pasážích dosáhl J. mocného účinu, časoměrný jambický šestiměr však realizoval jen s velkými metrickými li­cencemi. Poměrně zdařilá byla krátká ukáz­ka z Aristofana, jeden z prvních vkladů do české překladatelské tradice v oboru antické dramatiky.

Silně na divadlo působila J. programová koncepce „národní klasičnosti“, spojující poža­davek umělecké dokonalosti s podporou snah o sepětí slovesné tvorby s národním životem. Teoretické pasáže ve Slovesnosti aneb Sbírce příkladů s krátkým pojednáním o slohu, věno­vané jednotlivým žánrům dramatu, sice nepři­nášely původní myšlenky (J. se opíral o ně­mecké literárněvědné příručky Ch. A. Clodia, J. A. Eberharda a K. H. L. Pölitze), ale vnášely do české kultury představu o dramatičnosti od­vozenou z vrcholných zjevů světového drama­tu (Shakespeare, francouzští klasicisté, Schil­ler). Tím inspirovaly zejména úsilí o vytvoření původní vysoké básnické tragédie, o niž se pak pokoušeli V. K. Klicpera, F. Turinský, J. Linda a S. K. Macháček, nebo k výjimečnému poku­su o melodram (Štěpánek: Bratrovrah). J. hie­rarchizace žánrů, vyzdvihující na první místo tragédii (dokonce náboženskou), se dostávala do příkrého rozporu se strukturou repertoáru štěpánkovské éry, vyplněné především rytíř­skou hrou, veselohrou a fraškou, a byla tak kritickou výzvou k jinému budoucímu utváře­ní repertoáru. Také připojená antologie ukázek byla koncipována se snahou rozšířit žánrové spektrum českého dramatu; od Klicpery zařa­dil nejen činohru Bratři, ale i jeho první tragé­dii Svatislav. Ve Slovesnosti J. zároveň vytvá­řel českou terminologii teorie dramatu. Tyto pozitivní efekty díla vysoce převažovaly nad teoretickými přínosy, mnohde již zaostávající­mi za současným vývojem mířícím k roman­tismu. Jisté změny J. názorů patrné z dalších vydání Slovesnosti dokazují, že se snažil brát na vědomí nové jevy ve vývoji dramatických druhů, ale k překonání celkového příliš škol­ského a normativního teoretického systému to nevedlo. Ve svých žácích (F. L. Čelakovském, J. Kollárovi, F. Palackém, P. J. Šafaříkovi aj.) vychoval skupinu stoupenců, o níž je možno hovořit jako o jungmannovské kritické ško­le. Rozhodnými stoupenci jeho kulturního programu byli divadelní kritici S. K. Macháček a J. K. Chmelenský, navazovali na něj i J. K. Tyl a K. Havlíček. Zaujímali odmítavý postoj ke Štěpánkově dramaturgii ve StD, kte­rá negovala jungmannovský silně klasicisticky orientovaný koncept, byť v evropském smyslu preromantický. Kritickými výpady přispívali jungmannovci ke tříbení kritérií jazykové správnosti i dobrého vkusu na českém jevišti, sledovali dramatickou a překladatelskou tvor­bu, zejména Tylovu.

Pro dějiny českého divadla měla zakladatel­ský význam J. Historie literatury české aneb Soustavný přehled spisů českých, s krátkou historií národu, osvícení a jazyka, obsahují­cí soupis veškeré české dramatické literatury. Proti těmto částem díla nevznesl žádnou plat­nou námitku ani J. Dobrovský ve své přísně kritické recenzi. J. zemřel jako celonárodně uznávaná hlava druhé obrozenské generace, která je právem označována jako jungmannov­ská. Svým jazykovědným a překladatelským dílem vybudoval základ obrozenské koncepce první poloviny 19. stol.

Práce týkající se divadla

Slovesnost aneb Zbírka příkladů s krátkým po­jednáním o slohu..., 1820, opr. a rozš. vyd. s tit. Slovesnost aneb Náuka o výmluvnosti prosaické, básnické i řečnické se sbírkou příkladů v nevázané i vázané řeči, 1845; Historie literatury české neb Soustavný přehled spisůčeských, s krátkou histo­rií národu, osvícení a jazyka, 1825, přeprac. vyd. posmrtně 1849; O klasičnosti v literatuře vůbec a zvláště české, ČČM 1, 1827, č. 1, s. 29–39 → Vy­brané spisy původní i přeložené, ed. K. Hikl, 1918; Dopisy J. J. k Janu Kollárovi, ed. A. J. Vrťátko, ČČM 54, 1889, s. 44, 46–49, 52n., 55, 203; Listy J. J. k Antonínu Markovi, ed. J. Emler, ČČM 55, 1881, s. 519n., 525; 56, 1882, s. 161, 463, 476; 57, 1883, s. 47n., 346; 58, 1884, s. 57; Ještě několik listů J. J. k Antonínu Markovi, ed. J. Emler, ČČM 60, 1886, s. 438, 440.

Překlady

Ch. F. Bretzner, G. Stephanie ml.: Únos ze se­railu, t. 1830 [anon., s Josefem Josefovičem J.]; Aristofanes: Oblaka, úryvek t. in Česká včela 6, 1839, s. 113 [III/4]; W. Shakespeare: Hamlet, ukázky t. in Slovesnost 2, 1845, s. 661–667 [III/1]; Voltaire: Tankred, ukázky t. tamtéž s. 667–679 [V/1–6]; Molière: Lakomec, ukázka t. tamtéž, s. 694–699 [I/3–5]. ■ Souborně: Překlady II, eds. J. Dvořák, M. Komárek, L. Pallas a kol., 1958.

Prameny a literatura

M. Laiske: Hlavní literatura o životě a díle J. J., Česká literatura 21, 1973, s. 351–364 + Bibliogra­fie J. J. Dílo – korespondence – hlavní literatura, Literární archiv 8–9, 1974. ■ nesign. [J. Dobrov­ský]: Historie literatury české etc. (Geschichte der böhmischen Literatur), von J. J., Jahrbücher der Literatur [Wien], sv. 37, Januar. Februar. März 1827, s. 28–41, čes. → Výbor z díla, ed. B. Jedlič­ka, 1953, a Literární a prozodická bohemika, 1974; J. K. Chmelenský: Slovník česko-německý J. J., ČČM 10, 1836, s. 370; nesign. [J. K. Tyl]: J. J., Pražský posel 2, 1847/48, d. 2, s. 573n. → Čtení pro lid (Spisy XII), 1986; J. E. Sojka: Naši mužové, 1862, s. 44–67; V. Zelený: Život J. J., 1873, 2. vyd. 1881; K. Hikl: J. Slovesnost a její předlohy, Listy fi­lologické 38, 1911, s. 207–219, 346–353, 416–448; M. Hýsek: J. škola kritická, Listy filologické 41, 1914, s. 230–270, 350–372, 442–450; 46, 1919, s. 189–222; J. Šimek: J. J. Život, dílo, bibliografie jeho spisů a ukázky tvorby, 1922; J. Král: O pro­sodii české I, 1924, s. 305, 313; B. Rak: J. a Vol­taire, Časopis pro moderní filologii 13, 1926/27, 263–268; A. Bejblík: Poznámka k Shakespearovi v Čechách, Slovesná věda 4, 1950/51, s. 91–93; O. Králík, J. Dvořák: Překlad Hamleta v Sloves­nosti, Česká literatura 5, 1957, s. 484–488; Von­dráček I; J. Levý: České teorie překladu, 1957, 2. vyd. 1996, zvl. sv. II, s. 115–123; J. Patočka: Dile­ma v našem národním programu: J. a Bolzano, Di­vadlo 20, 1969, č. 1, s. 1–8; J. Dolanský: Příklad J. Slovesnosti, Česká literatura 21, 1973, s. 305–320; M. Krbec: Soud Dobrovského o J. Historii, tam­též 27, 1979, s. 97–101; V. Macura: Paradox ob­rozenského divadla, in sb. Divadlo v české kultuře  19. století, 1985, s. 36–43; T. Hlobil: Pražské uni­verzitní přednášky z estetiky a poetiky A. G. Meiß­nera podle zápisků J. J., Česká literatura 52, 2004, s. 466–484. ■ LČL, Masaryk, Otto, Rieger; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 391–393

Autor: Scherl, Adolf