Jirásek, Alois

Alois
Jirásek
23. 8. 1851
Hronov
12. 3. 1930
Praha
Dramatik a spisovatel.

Narodil se jako nejmladší z devíti dětí chudého pekaře a rolníka, původně tkalce. Po ukončení obecné školy v Hronově byl poslán do Velké Vsi [Grossdorf] u Broumova, aby se naučil německy a mohl nastoupit do německého nižšího gymnázia u benediktinského kláštera v Broumově (1863–67). Ve studiích pokračo­val na českém vyšším gymnáziu v Hradci Krá­lové, od 1871 na pražské univerzitě (historie). Studoval v nuzných poměrech, přivydělával si kondicemi i písařstvím v advokátní kance­láři. Po absolutoriu (1874) vyučoval čtrnáct let na městské reálce a na gymnáziu v Litomyšli, kde se přátelil se skladatelem R. Nejedlým. 1879 se oženil s Marií Podhajskou; v manžel­ství se narodilo sedm dětí (dcera Marie zemře­la v nedožitých čtyřech letech). 1888 získal profesorské místo na gymnáziu v Žitné ul. v Praze, které zastával až do odchodu do vý­služby 1909.

Vedle pedagogického zaměstnání a pro­duktivní literární činnosti se věnoval práci redakční. Již za pobytu v Litomyšli redigoval Ottovu lacinou knihovnu národní (1878–80), od 1896 Ottovy Čechy (díl X–XIV, 1896–98), od založení literárního časopisu Zvon byl v redakční radě (1901–21). 1890 byl zvolen členem ČAVU (1917–23 předsedou IV. /lite­rární/ třídy), 1905 starostou Klubu českých dramatiků, 1906 předsedou spolku Svatobor a členem výboru Společnosti ND. Pevné přá­telství ho pojilo s M. Alšem (kreslil postavy a kostýmy k jeho dramatům), K. V. Raisem, J. Thomayerem, J. V. Sládkem, K. B. Mádlem a Z. Wintrem, z mladší generace s J. Kvapi­lem a J. S. Macharem. Po odchodu do výsluž­by pobýval střídavě v Praze a Hronově a plně se věnoval literární tvorbě. Na sklonku vál­ky se z Kvapilova podnětu zapojil do zápasu o státní samostatnost. Jako první podepsal Manifest českých spisovatelů (1917), sepsal a v pražském Obecním domě přednesl před několikatisícovým shromážděním tzv. přísahu národa českého (13. 4. 1918), v panteonu Národního muzea proslovil řeč při oslavě padesátého výročí položení základního kamene ND (16. 5. 1918), jménem českých spisovatelů uvítal T. G. Masaryka při jeho příjezdu do Pra­hy (21. 12. 1918). Po převratu zasedal v Re­volučním národním shromáždění (1918–20) a byl senátorem za Československou národní demokracii (1920–25). Univerzita Karlova mu udělila čestný doktorát (1919) a na sto třicet obcí včetně Prahy čestné občanství. Čtyřikrát byl nominován na Nobelovu cenu za litera­turu. 1921 vystoupil z římskokatolické círk­ve. V polovině dvacátých let jej onemocnění vyřadilo z veřejného života a znemožnilo mu psaní, hluboce ho zasáhla manželčina smrt (1927). Zemřel v rodinném kruhu v Praze. Pohřeb nabyl rázu národní manifestace (tryz­na u katafalku v panteonu Národního muzea; smuteční slavnost před sochou sv. Václava), urna byla uložena na hronovském hřbitově. Při příležitosti J. nedožitých osmdesátin 1931 byla založena dodnes existující přehlídka ochotnického divadla Jiráskův Hronov, při stém výročí narození 1951 otevřeno v Praze Muzeum Aloise Jiráska v letohrádku Hvězda.

J. zasáhl do literárního vývoje především jako tvůrce realistické historické prózy: Mís­to romanticky fabulovaných efektních příběhů líčil skutečné historické děje, subjektivní in­terpretaci nahradil objektivizujícím podáním, založeným na důkladné znalosti dějinných událostí, doby a prostředí.

Jako dramatik debutoval až 1890, byť ho divadlo lákalo od školních let. V Hradci Krá­lové navštěvoval představení kočujících spo­lečností a za pražských studií hrál ve dvou in­scenacích Akademického čtenářského spolku v Novoměstském divadle (1872). V prvotině Vojnarka zobrazil příběh ovdovělé ženy, jež se pokouší vzkřísit lásku k někdejšímu milému, kterého kdysi na nátlak matky opustila a pro­vdala se za bohatého sedláka. Hra vycházející ze skutečné události přinesla výrazné selské typy, množství věrohodných detailů, autentic­ké prostředí i východočeský dialekt. Vřadila se do realistického proudu české dramatiky a re­zonovala i s dobovým zájmem o národopis.

S českou realistickou tvorbou souzněla ves­nickou lokalizací pojící se s tématem de­struktivnosti peněz, majetku a ziskuchtivosti, odlišovala se od ní moralistní tendencí. Psy­chologicky prohloubenější realistické drama Otec se silnými naturalistickými rysy, situo­vané rovněž do východních Čech a též inspi­rované reálným příběhem, zobrazovalo rozpad selské rodiny způsobený bezohledným dobýváním majetku.

Méně zdařilé byly hry z měšťanské sou­časnosti, jednoaktovka Zkouška a tříaktové intimní drama Samota, jež konfrontovalo ci­tovou nestálost a svévoli mladého pokolení se starosvětskou věrností a fatalitou. Kritický pohled na mladou generaci a karikovaná po­stava modernistického básníka vyvolaly silnou negativní odezvu a byly interpretovány jako doklad autorova nepřátelství vůči mladým. Stejně jako v próze i v dramatu J. volil pře­devším historické látky. Veselohra Kolébka, idylický žert, se odehrává v křivoklátských lesích za panování Václava IV. a točí se ko­lem úkladů chystaných rigidními moralisty proti mladému zamilovanému páru; učenecká a archaizující komika apotéčníka Rubína od­kazuje ke staročeskému Mastičkáři. Ve dru­hé verzi J. hru zhustil do jednoho dlouhého dějství (1896), posléze se vrátil k původnímu tříaktovému rozvrhu. V dramatu Emigrant (psáno 1895–96) vyšel ze svého románu Sou­sedé (1884). Na tragickém osudu evangelíka Peška, vracejícího se do vlasti s nepřátelský­mi pruskými vojsky, nastoluje neřešitelný roz­por mezi náboženskou vírou a národní iden­titou. Hra, která náleží k dramaticky nejzda­řilejším J. dílům, byla ceněna pro svůj cito­vý zápal, ale její ideový obsah byl přijímán rozporně. Po premiéře v ND se stala první nositelkou štědře dotované velké ruské ceny pro nejlepší historické drama (vypsána 1883). Obrozenská idyla M. D. Rettigová, věnovaná H. Kvapilové, se volně pojí k novele Filosofská historie, ale na rozdíl od ní kreslí poklidný měšťanský život litomyšlské společnosti v po­lovině třicátých let. V jeho rámci představuje hlavní hrdinku, spisovatelku a vlastenku, jako rozšafnou ženu, převyšující okolí více morál­ně než intelektuálně.

Monumentální drama Gero z rané éry his­torie polabských Slovanů výstražně vyzdvihu­je tragické důsledky jejich nesvornosti v boji se Sasy v 10. stol. Tragédii plnou dramaticky vypjatých momentů zakončuje dohra s nazna­čenou perspektivou života v míru a křesťanské lásce.

Dramatickým protějškem románových cyklů a epopeje s husitskou tematikou (Mezi proudy I–III, 1891; Proti všem, 1894; Bra­trstvo I–III, 1900, 1905, 1907) je trilogie Jan Hus, Jan Žižka a Jan Roháč. Trilogie má uvolněnou formu; každá z her o pěti jednáních řetězí dramatické obrazy soustředěné kolem ústřední postavy, jež je pojata více heroicky než dramaticky. Postavy jsou budovány jako ucelené monolity, vnitřně pevné, bez jakého­koli vnitřního sváru, pochyb či nejistot. Dra­matičnost plyne ze střetů a konfliktů hlavních hrdinů s okolím, jež jejich velkému poselství nerozumí a nechápe je. Těžiště her se proto přesouvá k pečlivé malbě prostředí a atmo­sféry (vybírá a organizuje zdánlivě podružné složky, jež tvoří charakter doby), historická věrnost a dokumentárnost určuje i sebemen­ší detail. Texty tak nabývají více kronikář­ský než dramatický charakter, jsou zalidně­ny početným dramatickým personálem, při zachování kvantity detailů expandují do šíře a utvářejí typ historické fresky. Zvýznam­nění faktů a heuristická průprava, jež charakterizovaly J. propojení realismu s historií, sbližovaly jeho dramatickou tvorbu metodo­logicky rovněž s nastupujícím vědeckým po­zitivismem.

První část trilogie, Jan Žižka, pojednávající období klíčových bojů 1421–24, je kompono­vána do osmi obrazů zřetelně inspirovaných plátny V. Brožíka. Napětí plyne z vnějších událostí, nikoli z psychologického vývoje ti­tulní postavy. Premiéra se uskutečnila v rámci slavnosti položení základního kamene Huso­va pomníku na Staroměstském náměstí. Druhá část trilogie, Jan Hus, zachycuje období 1410 až 15 a prezentuje monumentalizovaný a ide­alizovaný obraz Husa jako jedince nejvyšších mravních kvalit. Třetí část líčí události 1434 až 37 se zaměřením na lipanskou katastrofu a vzdor Roháče z Dubé. Ve vykreslení titulní postavy se opět prosazuje sklon k jednoznač­nosti a nelomenosti charakteru i tendence k ré­torickým deklamačním promluvám nesoucím ideovou výpověď. Hru přijatou v ND 1914 cenzura po celou válku na pražskou scénu ne­propustila (hrála se však na venkově), k uve­dení v ND do šlo až v popřevratových dnech, 25. 10. 1918.

Pro divadlo napsal J. také dvě alegorické pohádky. Obě, Lucerna a Pan Johanes, od ­kazují k Tylovým báchorkám, ale bezpro­středněji souvisejí se soudobým symbolistním dramatem, jmenovitě se žánrem symbolist­ní pohádky pěstovaným autory domácími i zahraničními. Na rozdíl od nich J. bohatě uplatnil humor, propojil symboličnost s vlas­teneckou tendencí a pro chronotop Lucerny využil historicky konkrétní dobu, nikoli my­ticky rozvolněné bezčasí (pohádkové výjevy se střídají a prostupují s rokokovou realitou). Naopak v Panu Johanesovi je reálná rovina zcela potlačena symbolicko-alegorickým zná­zorněním česko-německého národnostního zá­pasu. Když ND hru vrátilo, dotčený autor ji zadal do Plzně V. Budilovi (o první provedení se zasloužila cestující společnost A. Janov­ského). Pan Johanes se poté stal nejhranějším J. kusem u ochotníků a mnohá divadla jím zahajovala svou popřevratovou éru. Autor po­hádku zdařile přepracoval do loutkové verze, v níž poněkud oslabil symbolické významy (1917). Práce pro divadlo doplňuje příležitost­ný žánrový obrázek Mozart v Praze, napsaný pro mozartovský večer.

J. hry byly až na výjimky poprvé uváděny v ND, kde se po 1900 jejich bezmála výhradním režisérem stal J. Kvapil, inscenoval je s protagonisty činoherního ansámblu (E. Vo­janem (Gero, Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč, Mlynář v Lucerně) a H. Kvapilovou (M. D. Ret­tigová, Kněžna v Lucerně, Irmingerd v Gerovi). Druhým ohniskem jiráskovských inscenací bylo MD v Plzni, kde je soustavně a s velkým porozuměním uváděl V. Budil (1902–12). Od dob svého vzniku byly J. hry nesčetněkrát inscenovány na profesionálních i ochotnic­kých scénách, do dnešních dnů si však udržela jevištní životnost patrně jen Lucerna.

Prostřednictvím dramatizací se na scénu do­stávala i J. díla prozaická. Psohlavce zdrama­tizoval J. J. Dvořák v Americe (s tit. Chodové vyd. 1897 nákladem krajanského Přítele lidu, Weber, Nebraska), J. B. Kühnl (bez J. souhlasu, prov. 1899 Švandovo div., t. s tit Jan Sladký Kozina), A. Fencl (prov. přírodní divadlo v Šár­ce). Z pětidílného románu F. L. Věk zdramati­zoval jednu kapitolu M. Svoboda (U Butteauů, prov. ND 1918), vybranou část B. Vrbský (Václav Thám, prov. VD 1930). Vlnu drama­tizací vyvolala akce Živý Jirásek vyhláše ­ná 1949 z popudu Z. Nejedlého prezidentem K. Gottwaldem. Podle J. her i románů vznik­la libreta operní (Psohlavci, h. K. Kovařovic, libr. K. Šípek pod pseud. Josef Peška, prov. ND 1898; Lucerna, h. V. Novák, libr. H. Jelí­nek, prov. ND 1923; Jiří z Kunštátu a Podě­brad, h. + libr. O. Chlubna 1941/42, neprov.; Poslední hejtman, h. M. Krejčí, libr. E. Kleno­vá podle Bratrstva, ND 1948, též s tit. Hejtman Talafús; Maryla, h. V. Ambros, libr. E. Hruba­nová-Součková, prov. KOD Olomouc 1953; Pan Johanes, h. I. Jirásek, libr. J. Šrámek, prov. DZN Opava 1956) i operetní (Kolébka, h. J. Křička, prov. DZN Opava 1951; Zaho­řanský hon, h. J. Křička, libr. F. Kožík, prov. Plzeň 1950, nově zprac. s tit. Zastaveníčko aneb Nokturno). Filmového zpracování se dočkala Vojnarka (1936, spolupráce Z. Nejed ­lý, r. V. Borský) a Jan Roháč (1947, r. V. Bor­ský, první český barevný film).

J. dramatika, tak jako veškerá jeho literár­ní tvorba, má zřetelné realistické rysy a vždy je nesena nadosobní ideou (vlasteneckou, náboženskou či národní). Vychází z obrozen­ského konceptu umění a dovršuje jeho funkci buditelskou i národně obrannou (probouzet a upevňovat uvědomění a sebevědomí národní komunity). J. osobnost a dílo byly adorová­ny po vzniku republiky, která se jich chopi­la z potřeby sebepotvrzující legendy a mýtu; dramata se státní hymnou byla uváděna na po­čest narozenin prezidenta Masaryka. Po 1948 si autora přivlastnila komunistická ideologie (tlumočníkem a propagátorem byl Z. Nejedlý) a vydávala jeho tvorbu za zosobnění lidového, angažovaného a ideově progresivního umění.

Pseudonymy a šifry

A. J., A. J. H., Alois Hronovský, -an, -en, -ík, Jan Pamětný, Josef Horák, J, Jsk.

Hry

Vojnarka, ND 1890, t. in Lumír 18, 1890, s. 145–150, 157–163, 169–174, 182–185, kn. 1891; Kolébka, ND 1891, t. 1892; Otec, ND 1894, t. 1895; Emi­grant, ND 1898, i t.; Zkouška, Div. v Národním domě 1894, t. in Lumír 23, 1894/95, s. 61–67; M. D. Rettigová, ND 1901, i t.; Předehra (K divadelní hře začaté r. 1893), t. in Zlatá Praha 19, 1901/02, s. 2n., 6, kn. 1937, ND-StD 1939; Jan Žižka, ND 1903, i t.; Gero, ND 1904, i t.; Lucerna, ND 1905, i t.; Samota, ND 1908, i t.; Pan Johanes, spol. A. Ja­novského Prostějov 1909, i t., loutková verze, by­tové div. u Durdíků 1917, i t.; Jan Hus, ND 1911, i t.; Jan Roháč, Sedláčkova spol. Beroun 1914, i t.; Mozart v Praze, t. in Topičův sborník 3, 1915/16, s. 337–340, ND 1916. ■ Souborně: Divadelní hry I–III (Sebrané spisy) 1898, 1909, 1916.

Teatralia

Ze starého pořádku, Divadelní listy 1, 1899/1900, s. [1n.]; Řeč v panteonu Národního musea v Pra­ze 16. května 1918, Národní divadlo 27, 1951/52, [č. 1], s. 2–5.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → D. Jirásková, 1967. ■ J. Kunc: Soupis díla A. J. a literatury o něm, 1952; V. Vladyková: Bibliografie A. J. 1952 až 1985, in J. Janáčková: J., 1987, s. 537–561; M. Vorlíčková: Výběrová bibliografie k životu a dílu A. J., in Tou cestou jsem šel. Nástin životo­pisu A. J., Sborník Společnosti A. J. III, 1998, s. 204–209. ■ Vojnarka: A. J., Národní listy 21. 10. 1889; -š. [J. Kuffner], tamtéž 25. 4. 1890; J. V. [Vrchlický], Hlas národa 25. 4. 1890; J. V. S. [Sládek], Lumír 18, 1890, s. 155n.; M. A. Š. [Ši­máček], Světozor 24, 1889/90, s. 287n.; J. Lý. [La­decký], Česká Thalia 4, 1890, s. 150n.; 287n.; nesign., Čas 4, 1890, s. 409n.; A. Schulzová, Květy 12, 1890, d. 1, s. 748–750; Vavřinec Lebeda [I. Herr­mann], Švanda dudák 9, 1890, s. 221–223●; ref. Kolébka: -š. [J. Kuffner], Národní listy 13. 12. 1891, 1. 1. 1892; nesign., Čas 5, 1891, s. 811n.; J. V. [Vrchlický], Hlas národa 13. 12. 1891; α., Zla­tá Praha 9, 1891/92, s. 71n.; Vavřinec Lebeda [I. Herrmann], Švanda dudák 11, 1892, s. 38–47●; ref. Otec: -š. [J. Kuffner], Národní listy 29. 11. 1894; nesign., Čas 8, 1894, s. 771–773; Aliquis., Moravská orlice 20. 12. 1894; jv. [Vodák], Literár­ní listy 16, 1894/95, s. 264–267; E., Lumír 23, 1894/95, s. 120; J. Karásek, Niva 5, 1894/95, s. 95n.; F. X. Šalda, Rozhledy 4, 1895, s. 356–362 → Kritické projevy II, 1950; P., Světozor 29, 1894/ /95, s. 36, 46●; ref. Kolébka: P., tamtéž 30, 1895/96, s. 612; J. K. [Kvapil], Zlatá Praha 13, 1895/96, s. 623; -r. [R. J. Kronbauer], Hlas národa 29. 10. 1896; -š. [J. Kuffner], Národní listy 29. 10. 1896; F. Zákrejs, Osvěta 26, 1896, s. 1037n., 1123n. [též o Vojnarce a Otci]; -v-, Lumír 25, 1896/97, 60; nesign. [K. Kamínek], Moderní revue 3, 1896/97, sv. 5, s. 64; K., Rozhledy 6, 1896/97, s. 179n.●; ref. Emigrant: F. X. Š. [Šalda], Literární listy 19, 1897/98, s. 162–165 → Kritické projevy IV, 1951; V. D. [Dyk], Moderní revue 4, 1897/98, sv. 7, s. 160; z, Lumír 26, 1897/98, 167n.; K., Rozhledy 7, 1897/98, s. 462–464; P., Světozor 32, 1897/98, s. 154–156; Nemo. [K. B. Mádl], Zlatá Praha 15, 1897/98, 154n.; -r. [R. J. Kronbauer], Hlas náro­da 1. 2. 1898; -š. [J. Kuffner], Národní listy 1. 2. 1898; nesign., Právo lidu 1. 2. 1898; F. Zákrejs, Osvěta 28, 1898, s. 269–272●; ref. M. D. Retti­gová: K. [J. Kamper], Česká revue 4, 1900/01, s. 851–854; K. Kamínek, Moderní revue 7, 1900/ /01, sv. 12, 287; J. Flekáček, Vlasť 17, 1900/01, s. 675–678; Nemo. [K. B. Mádl], Zlatá Praha 18, 1900/01, 251n.; K., Zvon 1, 1900/01, s. 323n.; -š. [J. Kuffner], Národní listy 3. 1901; nesign. [J. Vodák], Čas 3. 1901; -r. [R. J. Kronbauer], Hlas národa 27. 3. 1901, příl., s. 1; r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 28. 3. 1901; OVÁ [O. Fastrová], Diva­delní listy 2, 1900/01, s. 201–203; F. Zákrejs, Osvě­ta 31, 1901, s. 463–566; K., Rozhledy 11, 1901, s. 58n.●; k padesátinám: J. Voborník: A. J., 1901; A. Tuček: J., 1901; Zlatá Praha 18, 1900/01, č. 42–43 [přísp. K. V. Rais, G. Schmoranz, J. Šma­ha, Z. Nejedlý, J. K. Hraše ad.]; OVÁ [O. Fas­trová], Divadelní listy 2, 1900/01, s. 343–348; L., tamtéž, s. 353; J. Osten, Lumír 29, 1900/01, a. 509–513; Vbk. [J. Voborník], Národní listy 23. 8. 1901; Z. Nejedlý, ČČM 75, 1901, s. 305–325, 489–511; 76, 1902, s. 39–53, 186–211, 403–423 → Čtyři studie o A. J., 1949; F. V. Krejčí, Rozhledy 11, 1901, s. 532–535; F. V. Vykoukal, Osvěta 31, 1901, s. 776–789●; J. K. [Kvapil]: J. dramatik, Meziaktí 3, 1902/03, č. 42; Drg.: A. J., jeho dílo a vý­znam, tamtéž; A. Pražák: A. J., Lumír 31, 1902/03, s. 325n., 337n.●; ref. Jan Žižka: -s- [A. B. Dostal], tamtéž 31, 1902/03, s. 340; 32, 1903/04, s. 35, 46n.; ech [V. Štech], Máj 1, 1902/03, s. 644n.; nesign., Přehled 1, 1902/03, s. 538n.; J. K. [Kvapil], Zlatá  Praha 20, 1902/03, s. 431; Nemo. [K. B. Mádl], tamtéž, s. 443, 479; P. [J. Pelcl], Rozhledy 13, 1902/03, s. 1001n.; J. Lý. [Ladecký], Zvon 3, 1902/ /03, s. 577; r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 5. 7. 1903; -š. [J. Kuffner], Národní listy 7. 7. 1903; -r. [R. J. Kronbauer], Hlas národa 7. 7. 1903; Ar…ti [A. V. Kraus], Politik 7. 7. 1903; nesign., Čas 7. a 8. 7. 1903; -ý., Lidové noviny 5. a 6. 11. 1903; T-ý, Di­vadlo 1, 1903, s. 131–133; J. Ladecký, Osvěta 33, 1903, s. 850, 853n.●; ref. Gero: nesign., Čas 5. a 19. 11. 1904; -r. [R. J. Kronbauer], Hlas národa 18. 11. 1904; š. [J. Kuffner], Národní listy 19. 11. 1904; Ar…ti [A. V. Kraus], Politik 19. 11. 1904; r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 19. 11. 1904; nesign., Národní listy 23. 11. 1904; H, Divadlo 3, 1904/05, s. 106; ech. [V. Štech], Máj 3, 1904/05, s. 171n.; Nemo. [K. B. Mádl], Zlatá Praha 22, 1904/05, s. 69; P. [J. Pelcl], Rozhledy 15, 1904/05, s. 332n.; J. Lý. [Ladecký], Zvon 5, 1904/05, s. 158, 174 + pod vl. jm., Osvěta 35, 1905, s. 78n.; F. Ilešič: Slo­vinský Tugomer a český Gero, Slovanský přehled 7, 1905, s. 211–215●; ref. Lucerna: H. [V. Hladík], Národní listy 17. 11. 1905; -š. [J. Kuffner], tamtéž 19. 11. 1905; -r. [R. J. Kronbauer], Hlas národa  19. 11. 1905; Ar…ti [A. V. Kraus], Politik 19. 11. 1905; r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 19 11. 1905; nesign., Čas 19. 11. 1905; C. Kredba, Divadlo 4, 1905/06, s. 93n.; O. T. [Theer], Lumír 34, 1905/ /06, s. 139n.; Sirius., Divadelní list Máje 2, 1905/06, s. 20; O. Theer, Lumír 34, 1905/06, s. 139n.; P. [J. Pelcl], Rozhledy 16, 1905/06, s. 125 až 127; KMČ. [Čapek Chod], Zvon 6, 1905/06, s. 174–176; J. Ladecký, Osvěta 36, 1906, s. 77n.●; ref. Samota: nesign., Divadlo 6, 1907/08, s. 268n.; O. Theer, Česká revue 1, 1907/08, s. 444–446; -si-, Máj 6, 1907/08, s. 360–362; J. Karásek ze Lvovic, Moderní revue 14, 1907/08, sv. 20, s. 430–433; O. F. [Fischer], Přehled 6, 1907/08, s. 409n.; Nemo. [K. B. Mádl], Zlatá Praha 25, 1907/08, s. 299n.; KMČ. [Čapek Chod], Zvon 8, 1907/08, s. 381n.; H. [V. Hladík], Národní listy 3. 1908; nesign. [J. Vodák], Čas 3. 1908; F. X. Šalda, Novina 1, 1908, s. 184n. → Kritické projevy VII, 1953; J. Hil­bert, Venkov 4. a 6. 3. 1908 [kritiky a J. odpověď J. Hilbertovi k prvému uvedení Samoty v ND 1. března 1908, Národní divadlo 28, 1952/53, č. 23, s. 16–19]●; ref. Pan Johanes: nesign., Divadlo 8, 1909/10, s. 265n.; O. Theer, Česká revue 3, 1909/10, s. 383n.; K. [K. Kamínek], Lumír 38, 1909/10, s. 470–473; J. H., Máj 8, 1909/10, s. 287n.; J. Ka­rásek ze Lvovic, Moderní revue 16, 1909/10, sv. 22, s. 325; T. [V. Tille], Národní listy 18. 2. 1910; K., Právo lidu 18. 2. 1910; š. [J. Kuffner], Národní lis­ty 22. 2. 1910●; ref. Jan Hus: T. [V. Tille], tamtéž 1. a 2. 11. 1911; K., Právo lidu 2. 11. 1911; K. Kamínek, Divadlo 10, 1911/12, s. 70; E. K. [Konrád], Česká revue [5], 1911/12, s. 317–320; M. Rutte, Moderní revue 18, 1911/12, sv. 24, s. 145–147; J. Kodíček, Přehled 10, 1911/12, s. 125n.; F. Pra­žák, Vlasť 28, 1911/12, s. 275–277; Nemo. [K. B. Mádl], Zlatá Praha 29, 1911/12, s. 94n.; KMČ. [Čapek Chod], Zvon 12, 1911/12, s. 125n.; W. [Z. Winter], tamtéž, 349n., 382●; k šedesátinám: J. Reichmann, Divadlo 9, 1910/11, 466n.; Zlatá Praha 28, 1910/11, č. 48 [obs. J. Kvapil: J. drama­tik, A. Pražák: Pramen J. díla → O národ, 1946]; J. K. [Kamper], Lumír 39, 1910/11, s. 477n.; F. A. Šubert, Osvěta 41, 1911, s. 671–680; Z. Ne­jedlý: A. J. a jeho Litomyšl, 1911 → Čtyři studie o A. J., 1949●; ref. Jan Roháč: nesign., Právo lidu 19. 6. 1914; nesign., Čas 7. 7. 1914; J. H. [Hilbert], Venkov 27. 10. 1918; Ot. F. [Fischer], Národní listy 27. 10. 1918; K., Právo lidu 27. 10. 1918; jv. [Vo­dák], Lidové noviny 13. 11. 1918; J. Borecký, Osvě­ta 48, 1918, s. 702–704; K. Mašek, České divad­lo 2, 1918, s. 108; M. Majerová, Ženský svět 22, 1918, s. 321n.; P. M. Haškovec, Nové Čechy 1, 1918, s. 463–466; Ot. F. [Fischer], Cesta 1, 1918/19, s. 607; H. Jelínek, Lumír 47, 1918/19, s. 41n.●; k sedmdesátinám: Světozor 21, 1920/21, č. 22–23, 24 [přísp. J. Voborník, F. Páta, J. B. Zyka]; Jeviště 2, 1921, s. 417–425 [obs. jv /Vodák/: Samota a dramatický vznět J., -tel: Dramatické umělkyně v J. rolích. Rozhovor s M. Hübnerovou]; Zlatá Pra­ha 38, 1921/22, s. 249–268 [přísp. K. Hikl, E. Krás­nohorská, A. Zelinka, K. Engelmüller]; nesign. [A. Macek], Rudé právo 8. 1921 → Stati o umě­ní, kultuře a literatuře, 1963; K. [F. V. Krejčí], Prá­vo lidu 21. 8. 1921; A. Novák, Lidové noviny 23. 8. 1921; F. X. Šalda, Tribuna 6. 11. 1921→ Kritické projevy XI, 1959; M. Hýsek, Naše doba 28, 1920/ /21, s. 641–651; K., Červen 3, 1921, s. 279n.; sb. A. J., eds. M. Hýsek, K. B. Mádl, 1921 [obs. J. Máchal: Jurčicův Tugomer a Jiráskův Gero]; J. Frič: Život a dílo A. J., 1921; M. Hýsek: J., 1921; H. Jelínek: A. J., 1921; J. Jirásek: A. J., 1921; H. Nejedlý: J. Studie historická, 1921; F. Sekanina: A. J., 1921●; F. Bredler: A. J., 1922; H. Jelínek: S prvního balkonu, 1924, s. 151–153 [Otec], 202–205 [Vojnarka], 235–240 [Jan Roháč]; F. Wollman: První dramatisace zrady Tugomiro­vy a Gerovy, Sborník filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě 3, 1925, 229–238●; k pětasedmdesátinám: F. Götz, Národní osvobození 22. 8. 1926; -FR- [J. Frejka], tamtéž 22. 8. 1926; A. N. [Novák], Lidové noviny 22. 8. 1926; A. Cha­loupka, Venkov 22. 8. 1926; J. P. [Petr], Českoslo­venské divadlo 4 (9), 1926, s. 211n.; jv. [Vodák], Národní a Stavovské divad lo 4, 1926/27, č. 1, s. 2–4; Z. Nejedlý: A. J., 1926 → Velké osobnosti, 1948 + J. a Náchodsko, 1926, oboje → Čtyři studie o A. J., 1949; nekrology: F. Götz, Národní a Sta­vovské divadlo 7, 1929/30, č. 31, s. 2n.; K. H. Hi­lar, tamtéž, s. 3n.; O. Š. M. [Štorch-Marien], Rozpravy Aventina 5, 1929/30, s. 291; A. Grund, tamtéž, s. 291n.; V. Dyk, Lumír 56, 1929/30, s. 281–287; F. X. Šalda, Šaldův zápisník 2, 1929/30, s. 243–252; A. Novák, Lidové noviny 3. 1930; K. [F. V. Krejčí], Právo lidu 3. 1930; Rudé prá­vo 13. 3. 1930; Národní listy 16. 3. 1930; Šk [Ševčík], Dělnické divadlo 10, 1930, č. 5, s. 7; J. Fučík, Tvorba 5, 1930, 164n., 187n., 222; J. B. Čapek, Naše doba 37, 1929/30, s. 394–401 → Záření ducha a slova, 1948; J. Kvapil: Nad rakví A. J., Kroměříž 1930; J. Borecký, Almanach ČAVU 41, 1931, d. 2, s. 201–865 → A. J., 1933●; H. Jelí­nek: A. J., 1930; nesign.: J. obrozenská dramatická idyla, Národní a Stavovské divadlo 7, 1929/30, č. 38, s. 2; J. Rydvan: Dramaturgie her J., Českoslo­venské divadlo 14 (9), 1931, s. 199; J. Kvapil: J. dramatik, Lidové noviny 8. 1931, s tit. Čtyři­cet let s J. → O čem vím, 1932; O. Fischer: Čino­hra Národního divadla do roku 1900 (Dějiny ND IV), 1933, s. 40, 148–150, 190n., 235; A. Wenig: F. A. Šubert a A. J., Československé divadlo 16 (11), 1933, s. 210–212; J. Kvapil: Z historie Lucerny, Národní divadlo 12, 1934/35, [č. 10], s. 2n.; B. Hor­ská: A. J. – svědomí národa, Československé diva­dlo 17, 1934, s. 194n.; J. Rydvan: Přežil se A. J.?, tamtéž, s. 205; Československé divadlo 18, 1935, s. 114–119 [přísp. K. V. Rais, R. Jesenská, M. Le­derer, B. Horská, J. Frič]; -rm- [V. Müller]: Retti­gová u J., Národní divadlo 15, 1937/38, [č. 12], 8; M. Rutte: Dramatik – buditel, Mohyly s vavřínem, 1939, 53–62; F. Götz: A. J., in sb. České umění dramatické I, Činohra, red. F. Götz, F. Tetauer, 1941, s. 167–179; M. Michálková: Od Tyla k J., 1941; K. Engelmüller: J. dramatik, Z letopisů čes­kého divadelnictví, 1946, s. 215–226; Ročenka J. Hronova, 1946 [obs. V. Kolátor: Historické dra­ma, F. Smažík, B. Kavan: K inspiraci J. Gera]; Ro­čenka J. Hronova, 1947 [obs. J. Kvapil: J. Samota, A. Chaloupka: Nad J. hudební scénou, V. Kolátor: Dvě J. selanky, F. Strejček: Dvě vzpomínky na A. J.]; J. Port: A. J.: Lucerna (přehled pražských inscenací 1905–1940, včetně obsazení), Národní divadlo 24, 1948/49, [č. 18], s. 12n.; L. Veselý: Díla A. J. na scénách Národního divadla, tamtéž 25, 1949/50, [č. 23], s. 10–16; J. Pokorný, Z. Nejedlý: Tyl, Hálek, J., 1950; A. Dvořák doslov k A. J.: Jan Žižka, 1950, s. 169–197; F. Černý: J. Lucerna, in A.J.: Lucerna, 1950, s. 155–169 + doslov k A. J.: M. D. Rettigová, 1951, s. 144–156; Z koresponden­ce J. dramatika. Příspěvky k historii jeho di­vadelních her v letech 18901930, ed. V. Müller, 1951; V. Cach: A. J. dramatik, Nový život [3], 1951, s. 1213–1223; V. Semrád doslov k A. J.: Vojnarka, 1951, s. 147–165 + doslov k A. J.: Otec, 1951, s. 95–103; J. Hájek: Příklad A. J., dramatika čes­kého lidu, Divadlo 2, 1951, s. 564–575; V. Jílek: A. J. a Eduard Vojan, tamtéž, s. 592–595; J. Císařov ­ský: A. J. a boj o české národní a realistické umění, tamtéž, s. 625–641; V. Palivec: Poznámky. První provedení Jana Roháče, tamtéž, s. 931n.; K. Tauš: Hudba, zpěv a tanec v díle A. J., rkp., [1951]●; 100.výr. narození: zvl. čísla čas. Slovesná věda, Divadlo, Československo, Národní divadlo; Z. Ne­jedlý: A. J. a společenský význam jeho díla, 1951; M. Kaňák: Husitství v díle A. J. K stoletému výro­čí J. narození, Náboženská revue 22, 1951, č. 3, s. 153–161; J. Pokorný: J. – dramatik, Národní di­vadlo 27, 1951/52, [č. 1], s. 7–13; A. J. Jaroslavu Kvapilovi, tamtéž, [č. 13], s. 10●; V. Čejchan: J. Samota, Divadlo 3, 1952, s. 243–250; M. Kačer: J. Pan Johanes, in A. J.: Pan Johanes, 1952, s. 5–26; Z. Nejedlý: Samota A. J., Národní divadlo 28, 1952/53, [č. 23], s. 3n.; J. Hraše: A. J. a česká bur­žoasie 1908, tamtéž, s. 4–8; J. Filip: Bratří Jano­vé. K J. dramatické trilogii Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč, Náboženská revue 24, 1953, č. 4, s. 35–47; A. Dvořák: J. Jan Žižka, 1953; J. Kopecký: J. Jan Roháč, 1953; J. Träger: J. Lucerna, 1953; M. Po­horský: Zapomenutá J. hra, in A. J.: Samota, 1953, s. 93–106; E. Turnovský: Triptych hrdosti a síly, Divadlo 4, 1953, s. 270–277; O. Krejča: Jedno po­učení z díla E. Vojana, tamtéž, s. 512–521 + J. hu­sitské hry na scéně Národního divadla v předmni­chovské republice, tamtéž, s. 1028–1035 + Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč ve skutečnosti, v dramatech A. J. a ve ztělesnění E. Vojana, in sb. Listy z dějin českého divadla II, 1954, s. 151–216; K. Klusák, O. Zukal: Nářeční prvky v J. Lucerně, Český ja­zyk 5, 1955, s. 31–34; J. Štěpánková: Doslov k A. J.: Jan Žižka, 1955, s. 111–122; J. Kopecký: Doslov k A. J.: Vojnarka, Otec, Lucerna, 1955, s. 247–257; Z. Pešat: Proměny osudu J. díla, Dějiny a současnost 2, 1960, č. 9, s. 22n.; J. Kopecký: Otec aneb o naturalismu v dramatu, in A. J.: Otec, 1961, s. 57–68 → Tvrdohlavá knížka, 1963; A. Závodský: A. J.: Vojnarka, Drama jako struktura, 1971, s. 83–100; R. Šťastný: Jubileum J. Roháče, Český jazyk a literatura 25, 1974/75, s. 179–181; J. Císař: Takové tajné sny, Amatérská scéna 13, 1976, č. 3, s. 5n.; V. Lacina: Návraty k A. J., Náchod [1976]; DČD III; Z. Nejedlý: A. J., Osudová setkání, Hra­dec Králové 1978, s. 99–176; M. Toušek: Tři kapi­toly k českému baroku. I. K Jiráskovu pojetí českého baroka, Wiener slawistischer Almanach, Bd. 8, 1981, s. 187–244 [Emigrant]; M. Pokorný, M. Zelenka: K J. Lucerně, Český jazyk a literatura 34, 1983/84, s. 312–316; J. Janáčková: A. J., 1987; V. Lebr: J. Pan Johanes, Sborník Společnosti A. J. I, 1995, s. 117–134; A. Stich: Kopací míč J., tamtéž II, 1996, s. 123–132; R. Ferklová, Y. Dörflová: Čin­nost českých spisovatelů a česká politika v roce 1917, Literární archiv 30, 1998, s. 69–237 [J. kore­spondence s J. Kvapilem ad.]; D. Tureček: Histo­rický kontext, žánrová charakteristika pohádkové­ho dramatu + Lucerna. Povaha a souvislosti textu, in Pohádkové drama, 1999, s. 333–348, 386–398; sb. Alois Jirásek dnes, ed. A. Fetters, Hronov 2000 [přísp. Z. Pešat, F. Kautman, J. Rodr, S. Máslo, F. Černý, J. Janáčková]; E. Koudelková: K dra­matickým báchorkám A. J., Výroční sborník Společnosti A. J. IV, 2001, s. 71–85; sb. 100 let od uve­dení hry A. J. Lucerna, ed. A. Fetters, Hronov 2005. ■ ČHS, LČL, Masaryk, Otto, Otto-dod; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 376–382

Autor: Ježková, Petra