Ježek, Karel

Karel
Ježek
22. 1. 1811
Sobotka
13. 3. 1901
Krásná Lípa
Herec, divadelní ředitel.

Syn soboteckého měšťana a skláře. Počátek jeho divadelní dráhy se datuje nejpozději 1834: V lednu vystoupil dvakrát jako volon­tér v českých představeních ve StD. Náležel k mladé ochotnické družině soustředěné kolem J. K. Tyla v Kajetánském divadle. Zde mohl uspokojovat své herecké touhy, ale absence existenční perspektivy zřejmě způsobila, že hledal možnosti uplatnění u divadla němec­kého. Ve čtyřicátých letech byl členem herec­ké společnosti K. F. Knispela, s jehož dcerou Franziskou (Fanny) se 1843 v Liberci oženil. 1849 byl angažován do českého souboru StD, jemuž speciální subvence od zemského výbo­ru a letní Aréna ve Pštrosce vytvořily poprvé profesionální provozní a existenční podmínky. V ansámblu vedeném Tylem působil po dva roky jeho trvání. Po zastavení subvence 1851 byl ředitelem StD český soubor zrušen, jeho propuštění členové odešli v říjnu do nejisté bu­doucnosti na venkov, ale J. se k nim nepřipojil. Ještě několikrát vystoupil v českých předsta­veních na stavovské scéně, naposledy 26. 10. 1851. Svou další činnost znovu spojil s ně­meckým divadlem: 1852 se vrátil do Knispe­lovy společnosti. V březnu 1853 žádal o kon­cesi, avšak neúspěšně. Společnost založil až 1857, první zprávy jsou z října 1857, kdy se objevila v Ústí n. Labem. Společnost něko­likrát rozpustil a znovu ustavil. Pohyboval se s ní hlavně v severozápadním pásu českého pohraničí (Ústí n. Labem, Děčín, Most, Teplice, Frýdlant ad.), zajížděl i dále na vý­chod (Vrchlabí) a směrem do vnitrozemí (Čes­ká Lípa). Začátkem 1862 je doložen jako herec u německého ředitele L. Feidlera v Chomuto­vě (Neumann: Kartenschläger von Bergamo, benef. 22. 1.), v zimní sez. 1862/63 opět půso­bil s vlastní společností v Děčíně. 1864 získal pronájem zámeckého divadla v Teplicích, kde hrál od prosince do konce dubna 1865. Krátce po zahájení druhé zimní sezony v Teplicích však společnost opustil a s rodinou se vrátil v listopadu 1865 do tchánova podniku. Násle­dujícího roku znovu sestavil soubor, s nímž za­hájil v říjnu 1866 v Děčíně, kde příštího roku vybudoval letní arénu. Od 1867 mu byla kon­cese rozšířena na celé Čechy vyjma Prahy a lá­zeňských měst, v tomto rozsahu pak do 1870 každoročně obnovována. J. další dráha není známa až do 1885. Herec téhož příjmení, uvá­děný bez křestního jména na cedulích společ­ností českých ředitelů (Svoboda 1881 a 1882, Kratochvíl 1889 a 1890, Pokorná 1900), mohl být některý z J. synů. Někdy v té době ukon­čil divadelní podnikání, v němž pokračovali synové Karel a posléze Emil. Zprávy o jimi vedené společnosti dokládají J. hereckou čin­nost v letech 1885–89. V posledních letech žil s manželkou v Krásné Lípě, kde zemřel a byl pohřben na obecním hřbitově.

O J. hereckých začátcích v Kajetánském di­vadle nejsou bližší informace. U Knispelovy společnosti zastával nejprve obor milovníků, brzy se začal uplatňovat jako představitel used­lých hrdinů a zralých mužů. Tyto role pak do­minovaly jeho hereckému repertoáru za půso­bení na pražské scéně, kde během dvou a čtvrt roku vytvořil čtyřiasedmdesát rolí v činohrách a hrách se zpěvy, jednu v opeře. Hned první z nich, Severin v Tylově Jiříkově vidění, v níž se představil při otevření Arény ve Pštrosce, patřila k jeho nejzdařilejším výkonům. Pražská kritika uvítala J. jako velkou posilu českých her [Havlíček: výborná akvizice]. Předchozí profesionální praxí patřil k nejzkušenějším a také k nejlépe honorovaným členům české­ho souboru (plat 50 zl. pobírali kromě něho jen F. Krumlovský, H. Dolejšová-Wiedermannová a kapelník J. N. Maýr). Jako zástupce českých herců se podílel na akcích za udržení souboru (spolusignoval žádosti adresované zemskému výboru). Tyl jej obsazoval do úloh rytířů (Zde­něk Zásmucký v Klicperově Blaníku), věrných i zrádných českých pánů (Mikuláš ze Štítné­ho, Tyl: Žižka z Trocnova; Bavor Strakonic­ký, Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského), panovníků, světských i církevních hodnostářů (Karel VII., Schiller: Panna Orleánská; lord Burleigh, Schiller: Maria Stuartka). Svěřil mu také tit. roli své novinky Petr Veliký, ruský car, jejíž provedení cenzura před ohlášenou premi­érou v lednu 1851 zakázala. J. měl pro tyto typy majestátní vzezření a zvučný hlas, kritika však s jeho výkony spokojena nebyla (Miko­vec opakovaně vytýkal vedení českých her, že J. chybně obsazuje a stále mu přiděluje role v oboru, v němž se neosvědčil – např. Burleigh, Bavor Strakonický, vévoda Oldřich v Ebertově Břetislavovi a Jitce). Řadu příležitostí vytvořit soudobé figury mu poskytly hry ze současné­ho života (např. Farář, Mosenthal: Debora; August, Tyl: Bankrotář a kramářka). Komic­ký pól jeho herectví našel uplatnění zvláště v Klicperových veselohrách (Lelek v Rohoví­nu Čterrohém, Lepohlav v Hadriánovi z Řím­su), v Macháčkových Ženiších (obstarož ní nápadník Strachota), či v Tylem aktualizované Berlově frašce Venkovský poslanec (Pan z Ne­majetína). Během pražského angažmá hrál výlučně v českých představeních. Ač doko­nale ovládal němčinu, do německojazyčného provozu StD nepronikl. Po odchodu z Prahy se však od českého divadla odvrátil. Na rozdíl od soudobého trendu počešťování německých kočujících společností soustředil své ředitelské podnikání na německojazyčný provoz (nicmé­ně za pobytu v Turnově 1862 ve spolupráci s tamními ochotníky uvedl česky Tylova Sle­pého mládence) a zaměstnával pouze německé herce (jedinou známou výjimkou byl K. Po­lák, který u něho krátce pobyl po odchodu od F. Zöllnera). Hlavním důvodem bylo zřejmě rodinné zázemí, z něhož vybudoval jádro své­ho souboru; manželka Franziska hrála heroiny a tragické role, herecky se uplatňovali všich­ni potomci, posléze i manželky obou starších synů Emila a Karla. Jako ředitel si vedl dosti zdatně, postupně se mu dařilo získávat dob­ré štace ve větších městech a společnost byla řazena mezi lepší cestující družiny. Repertoár sestával z běžných titulů povětšině německé a rakouské provenience (hry Raupachovy, Kotzebuovy, Birch-Pfeifferové, frašky Ne­stroyovy, kouzelné báchorky Raimundovy, dramata Laubeova, Halmova, Brachvogelova, Mosenthalova). O vyšších uměleckých aspira­cích svědčila občas zařazovaná klasická díla (Calderón: Leben ein Traum; Shakespeare: Othello; Schiller: Die Jungfrau von Orleans), zřídka uváděl novější produkci francouzskou (Feuillet: Montjoye). Do převážně činoherního programu zařazoval občas operety (Offenbach: Orpheus in der Unterwelt, Liebeszauber). Jako herec zastával charakterní hrdinský obor (Per­zival, Halm: Griseldis, 1866), s postupujícím věkem přebíral role otců, jimiž svou hereckou dráhu ukončil. Po 1885 se více uplatňoval ve zpěvohře (v komických basových partech), kterou ve zvýšené míře pěstovali jeho synové.

Role

StD

Laminský (J. A. Törring: Kaspar Torinský aneb Výstraha ducha strážného v kamenné chodbě), Po­tulák (F. Raimund: Dívka z čarovných krajů aneb Sedlský milionář) – 1834; Severin (J. K. Tyl: Jiří­kovo vidění), Winter (Ch. Birch-Pfeifferová dle H. F. Möllera: Hrabě Waltron aneb Stanné právo), Kounic (A. Varry: Císař Josef aneb Oběť synovské lásky), Zdeněk Zásmucký (V. K. Klicpera: Blaník aneb Rytíř Zdeněk Zásmucký), August (J. K. Tyl: Bankrotář a kramářka aneb Zkouška o slavnosti ve Hvězdě), Petr I. (Ch. Birch-Pfeifferová: Štefek Langer z Hlohova aneb Holandský komín), Dra­gutin Kuljevič (L. Angely: Řemeslnická merenda), Karel VII. (F. Schiller: Panna Orleanská), Hanuš (F. Hebbel, ú. J. K. Tyl: Genovefa, žena nejctnost­nější), Borovský (C. M. v. Weber: Střelec kouzedl­ník), Mikuláš ze Štítného (K. V. Kopecký [J. K. Tyl]: Žižka z Trocnova a bitva u Sudoměřic), Hronov (V. K. Klicpera: Izraelitka aneb Staročeský soud) – 1849; Strachota (S. K. Macháček: Ženichové), Slav­nický (A. Fredro: Pan Čapek aneb Cožpak mě ni ­kdo nezná?), Don Baltazar (J. Korzeniowski: Rodrigo a Isabella), Hrdina (F. Kaiser: Kněz a voják aneb Bitva u kláštera skalického), Farář (S. H. Mosen­thal: Debora), Podhajský (J. K. Tyl: Čert na zemi), Oldřich (K. E. Ebert: Břetislav a Jitka), Závora (J. K. Tyl: Lesní panna nebo Cesta do Ameriky), Roller (F. Schiller: Loupežníci), Dědřich Odval­ský (J. K. Tyl: Měšťané a študenti čili DobýváníPrahy od Švédů), Lelek (V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý), Bavor Strakonický (F. B. Mikovec: Zá­huba rodu Přemyslovského), Hilario (E. Raupach: Robert ďábel), Pavel Walter (J.-B. Rosier: Víra, naděje a láska), Gracian (A. Klingemann: Věčný žid, bludič bez míru a pokoje), Fernando, papežský legát (J. J. Kolár: Smrt Žižkova), Don Riccardo (V. Hugo: Loupežník z hor aragonských čili Špa­nělská čest) – 1850; Pravdomil (F. Raimund: Dia­mant krále duchů), Burleigh (F. Schiller: Maria Stuartka), Tourville (A. Anicet-Bourgeois, M. Mas­son: Markytánka), Pan z Nemajetína (A. Berla: Venkovský poslanec aneb Jen s pravdou ven!), Lepohlav (V. K. Klicpera: Hadrian z Římsu), Hon­za (F. v. Holbein: Frydolín aneb Cesta do želez­ných hutí), Ivan (V. K. Klicpera: Žižkův meč), Vlk (F. Raimund: Marnotratník aneb Boháč a žebrák), Straženský (J. N. Štěpánek: Korytané v Čechách), Starý invalida (K. Blum dle J.-F. A. Bayarda: Děti druhého pluku) – 1851.

Prameny a literatura

SOA Zámrsk: Sbírka matrik, 5227 Sobotka, ma­trika narozených 1802–1827, fol. 96. SOA Lito­měřice: Sbírka matrik, L18/11 Čes. Lípa, matrika narozených 1842–1852, fol. 156, obr. 157 [syn Emi­lian *10. 10. 1848]; L73/28 Krásná Lípa, matrika zemřelých 1893–1906, fol. 164. NA: fond PM 1850–1854, kart. 158–160, sign. 8/6/601/1853/3279 [žádost o koncesi, zamítnutí]; 1855–1859, kart. 539, sign. 8/6/20/2; 1861–1870, kart. 862, sign. 8/6/7/5 [koncese]. ■ X [P. Švanda st.]: Pražský večerní list 13. 8. 1849 [Severin, Jiříkovo vidění]; nesign. [K. Havlíček], Národní noviny 10. 1849 [Dragu­tin Kuljevič, Řemeslnická merenda]; M. [F. B. Mi­kovec], Lumír 1, 1851, s. 118 [Tourville, Markytán­ka], 212 [Burleigh, Maria Stuartka], 597 [Oldřich, Břetislav a Jitka], 646 [Starý invalida, Děti druhého pluku] vše → F. B. Mikovec: Pražská Thálie kolem 1850, 2010; Aussiger Anzeiger 14. 1. 1858, 16. 2. a 7. 9. 1861, 15. 6. 1867; H-k: Z Turnova, Lumír 10, 1860, s. 840 [Slepý mládenec]; Teplitz-Schönauer Anzeiger 26. 8. 1864, 3. 11. 1865; Tetschner An­zeiger 20. 10. 1866; Deutscher Bühnenalmanach [Berlin] 1866, s. 315; 1886, s. 556; 1890, s. 39n.; Tetschen-Bodenbacher Anzeiger 13. 7. a 20. 7. 1867; Friedländer Wochenblatt 10. 6. 1893 [50. vý­ročí sňatku]; J. Vondráček: Počátky českých kočov­ných divadelních společností, Budivoj 21. 7. 1914; Česká Thalie před sto lety, usp. J. Vondráček, 1950, s. 14, 28, 32, 48n., 51n., 56; J. Knap: Zöllnerové, 1958, 93; DČD II ■ Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 373–376

Autor: Šormová, EvaHilmera, Jiří