Jeřábek, František Věnceslav

František Věnceslav
Jeřábek
25. 1. 1836
Sobotka
31. 5. 1893
Král. Vinohrady (Praha-V.)
Dramatik, kritik, publicista.

Byl jediným dítětem obuvnického mistra a amatérského houslaře. Základní školu na­vštěvoval v rodišti a poté v Litoměřicích, kde od devíti let pobýval u strýce F. Rolejčka, pá­tera a profesora náboženství na tamním gym­náziu. Pak následoval strýce, který se stal dě­kanem, do Chomutova (1847–49 navštěvoval nižší gymnaziální třídy) a do Mělníka. Ve stu­diu pokračoval v Mladé Boleslavi (zde začal psát básně), 1852 přestoupil na Akademické gymnázium v Praze, které v septimě opustil, aby unikl kázeňskému vyšetřování za účast ve studentském rukopisném časopisu Flora. Gymnázium dokončil v Jičíně 1854, maturitu složil 1855 v Praze. Podle přání otce a strýce nastoupil do bohosloveckého semináře v Lito­měřicích, knězem však být nechtěl a o volbu povolání sváděl s rodinou tvrdé boje. Již 1855 přešel na filozofii a zapsal si klasická studia. Po tyfovém onemocnění a prázdninovém re­konvalescenčním pobytu v Sobotce, během nějž vystupoval v ochotnickém divadle (Josef v Mosenthalově Deboře), se 1857 vrátil do se­mináře, ale 1858 teologii definitivně opustil. Pozbyv strýcovy finanční podpory živil se na filozofických studiích (abs. 1864) novinářskou prací; psal divadelní referáty do Pražských no­vin (1858–60) a Národních listů (1861–64). 1863–66 byl suplujícím učitelem na vyšší čes­ké reálce v Panské ul., 1866–72 profesorem na malostranském gymnáziu a 1869–90 na Vyšší dívčí škole (český jazyk, dějiny a este­tika; jeho žačkou byla mj. H. Kubešová, provd. Kvapilová). Souběžně byl žurnalisticky činný v Národních listech (1866 za prusko-rakous­ké války i jako politický komentátor). Pro neshody s J. Nerudou list opustil, 1867–77 spo­lupracoval s deníkem Národní pokrok (poz­ději Pokrok), přispíval do Osvěty, Politik aj. 1866 se oženil s Luisou Šolcovou, dcerou ob­chodníka a bývalého soboteckého purkmist­ra, s níž se seznámil mezi ochotníky a napsal pro ni tit. roli dramatu Hána. Jejich jediný syn Konstantin zemřel 1872 ve věku čtyř let. 1869 a 1873 podnikl J. studijní cesty do Itálie, 1872 navštívil Rusko. Byl členem Jednoty dramatických spisovatelů (1877 zvolen před­sedou), Umělecké besedy, Svatoboru a Spolku českých žurnalistů. 1878–89 byl poslancem českého zemského sněmu, 1879–84 i vídeň­ské říšské rady (mandátu se vzdal ze zdravot­ních důvodů). 1879 získal doktorát filozofie, 1884 neuspěl v habilitačním řízení, předlože­nou práci Stará doba romantického básnictví (vyd. 1883) podrobil kritice T. G. Masaryk. Deprimován neúspěchy (mj. kritický odsu­dek komedie Kterak sláva omrzí), stranil se v posledních letech života přátel i veřejné činnosti a psal jen výjimečně. 1890 byl zvo­len členem ČAVU. Prodělal zánět osrdečníku, trpěl astmatem, žaludeční chorobou, hypochondrií a těžkými depresemi. Pochován je na Vyšehradském hřbitově.

Autobiograficky laděnou dramatickou prvotinu Otec a syn zničil. Debutoval 1858 veršova­ným dramatem Hána aneb Smíření Přemys­lovců s Vršovci, slučujícím žánrové postupy jevištní báchorky s oblíbeným námětem ob­rozenské literatury. Hra záhy pronikla do StD; kritika ocenila vytříbený verš a vybroušenou řeč, ale poukazovala na nedramatičnost, ne­jasnou výstavbu děje a nepravděpodobnost postav. Z raných českých dějin námětově těží i tragédie v próze Svatopluk s veršovaným pro­logem (oceněna v Náprstkově soutěži druhým akcesitem), hojně využívající konvenčních romantických postupů (komplikovaná intrika a pomsta jako hybatel děje, efektní výstavba figur i syžetu). Následující umně konstruova­ná zápletková komedie Veselohra uplatňuje tradiční motiv záměny osob. Prvky idylicky laděné klicperovské komedie vykazuje satiric­ky laděná hra ze současného maloměsta Ces­ty veřejného mínění, jež zachycuje i rodící se vazby mezi mediálním a politickým světem. Dílo oceněné Náprstkovou cenou přineslo autorovi popularitu. Otevřená politická satira Tři doby země české v Komárově se ve třech časových výsecích (minulost reprezentovaná rokem 1848, současnost, budoucnost) vysmí­vá v karikaturní fraškovité zkratce politickému kariérismu, jehož podoby demonstruje na typizovaných figurách z různých vrstev spo­lečnosti.

Drama Služebník svého pána zachycuje tra­gický boj chudého vynálezce Budila se zisku­chtivým továrníkem Dornenkronem. Silný, tragicky pojatý sociální konflikt je zmnožen konfliktem osobním (cynický Dornenkron svádí Budilovu ženu), což umocňuje jeho postupnou gradaci spějící k nezadržitelné kata­strofě. Hra budovaná na půdorysu melodra­matu (antagonistické, jednoznačné figury mají rysy romantických typů; logika děje, často ří­zeného principem náhody či autorskou vůlí po maximálním efektu, je mnohde nevěrohodná; frekventovanou řečovou formou je meditativní monolog) tvoří díky průkopnickému námětu i míře jeho artikulace, spočívající v postižení podstaty moderního kořistnického principu v postavě továrníka, mezník českého dramatu. Hra uvedená v roce svárovské stávky vzbudila velkou pozornost (uvítal ji i J. kritik a odpůrce J. Neruda) a byla vnímána jako první vážný pokus o zachycení rozporů soudobého světa. Byla přeložena do němčiny, ruštiny, srbochor­vatštiny a slovinštiny, hrála se ve Vídni, Zá­hřebu a Lublani.

Další tragédie romantického typu, Syn člověka čili Prusové v Čechách 1757, z období sedmileté války nečekaně otevírá ideovou otázku podob a východisek vlastenectví a jeho vztahu k obecnému humanismu. Postava vzdělaného židovského lékaře, diskriminova­ného člověka bez vlasti, jenž se ze msty posta­ví na stranu pruských útočníků, je konfronto­vána s domnělým předním příslušníkem české šlechty, ve skutečnosti anonymním nalezen­cem, který naopak v záchraně vlasti nalezne svou identitu. Ve hře vystupují též historické postavy (Gelasius Dobner, Ch. W. Gluck, hrabě Harrach). O ideové zobecnění a aktuální poselství usiluje i romantizující, blankversem psaná tragédie Závist, zachycující vzpouru Jana Smiřického proti zemskému správci Ji­římu z Poděbrad (1453). Osobními vášněmi motivované jednání je představeno jako zavá­dějící a škodlivé pro svého nositele i pro zemi, na odlišných přístupech a životních osudech husitských bojovníků je v patrné paralele k re­volučnímu roku 1848 nastíněno, kam může jedince dovést zrada původních ideálů. V po­slední hře Magdalena našeho věku (dokončeno 1891) se J. znovu obrátil k současnosti. Na pří­běhu ušlechtilé dívky, již nepříznivý osud za­vedl do veřejného domu, se snažil o obhajobu lidské důstojnosti. Dílo poznamenal sentiment vlastní už jeho předlohám (román W. W. Col­linse New Magdalene a německá dramatiza­ce A. v. Winterfelda [čes. Kainovo znamení, též Sestra Červeného kříže]). Autokritický J. si pravděpodobně byl nedostatků vědom, hru z veřejné soutěže ČAVU stáhl a přepracoval, ale druhou verzi (s tit. Zavržená mezi ženami) nepublikoval.

J. dramatická tvorba hojně těží z arzenálu romantických a melodramatických motivů i syžetových postupů, zároveň nově reflektu­je témata a problematiku současného světa. Poučený autor se inspiroval zdroji domácími (V. K. Klicpera), a zvláště soudobou francouz­skou dramatikou, z níž vedle demokratic­ké ideje přebíral i melodramatizující efekt. Do českého dramatu vnesl tragicky pojatou současnost (Služebník svého pána), obohatil je tematicky i žánrově. Jeho vážné hry jsou koncipovány na základě ideje, jíž je velkory­sá apoteóza lidství a svou podstatou moderní humanismus, stavěný proti předsudkům so­ciálním, společenským, národnostním i raso­vým. V komediích se výrazně ohlašují postu­py konverzační, fraška Tři doby země české v Komárově je jedním z prvních dramatických pokusů o otevřenou politickou satiru. J. pa­třil k předním dramatikům PD. Dobová kri­tika nejvíce cenila hry Služebník svého pána a Syn člověka. Pro cyklus J. dramat v ND (1894) napsal oslavnou báseň J. Kvapil, ale mnozí příslušníci moderny již poukazova­li na přeceňování J. tvorby. Služebník svého pána byl dlouho oblíbeným repertoárovým kusem dělnických ochotnických souborů, 1945 ožil nakrátko z ideologických důvodů na profesionálním divadle.

Ve své žurnalistické činnosti se J., považo­vaný za význačného politického komentátora, věnoval i umělecké, zvláště divadelní kriti­ce, výjimečně psal o dílech literárních a vý­tvarných. V době, kdy vedl divadelní referát v Národních listech (1864–66), se několikrát týdně v kratších informativních recenzích a glosách vyjadřoval k dennímu repertoáru PD včetně baletů a zpěvoher, psal obsáhlejší fejetony o problémových nebo pozoruhodných představeních a o dramatických novinkách, zejména českých a francouzských. Ve shodě s dobovým územ věnoval největší pozornost dramaturgii a hereckým výkonům. Důrazně odmítal frašky a volal po uvádění českých her a konverzačních komedií. Se znalostí poměrů požadoval, aby repertoár odpovídal profesio­nálním a finančním možnostem českého diva­dla. V pozdějších soubornějších článcích se zabýval dramaturgickými omezeními, organi­začními a hospodářskými problémy PD. Pro­sazoval moderní pohled na divadlo jako umě­leckou instituci, za jejíž kulturní úroveň plně zodpovídá umělecké vedení. Zasáhl významně do dobových sporů a polemik o mravnosti umění, shodně s vlastní tvorbou obhajoval díla posilující víru v lidskou důstojnost a sledující vyšší poslání. Za dramatiky tohoto zaměření považoval G. Freytaga, A. de Vigny, E. Augie­ra, E. Scribea a otevřeně se k nim hlásil (stať Boj francouzské dramatické literatury proti plutokracii).

Pseudonymy a šifry

Josef Souček; Kazimír Paličák, Miloslav Toužimský, Dr. F. V. Jeřábek; F. F. J., F. J., F. V. J., Fr. V. Jbk.; J., -j-, - ř-.

Hry

Hána aneb Smíření Přemyslovců s Vršovci, ochotn. Sobotka 1858, StD 1859, t. Sobotka 1928; Svato­pluk aneb Záhuba rodu Vršovského, StD 1859, t. Choceň1923; Veselohra, StD 1862, t. 1866; Ces­ty veřejného mínění, PD 1866, i t.; Zde je žebrota zapovězena, PD-AH 1870, t. 1872; Tři doby země české v Komárově, PD-AH 1870, t. 1871; Služeb­ník svého pána, PD 1870, t. 1871; Syn člověka čili Prusové v Čechách 1757, PD 1878, t. 1882; Závist, ND 1884, t. 1898; Kterak sláva omrzí, ND 1887 (pseud. Josef Souček), t. Sobotka 1928; Magdalena našeho věku, Švandovo div. 1897, t. 1898. ■ Sou­borně: Dramatické spisy F. V. J., ed. J. Voborník, 1923–28, 11 sv.

Překlad

M. T. Leclerq, Z komára velbloud, PD 1869.

Teatralia

Proslov při odhalení pomníku Jaroslava Langera v Bohdanči dne 8. září 1861, [1861]; Král Vukašín, Národní listy 22., 26. a 27. 11. 1862; Catilina, tam­též 14. a 15. 3. 1863; Proslov k uvedení Gluckovy opery Orpheus a Euridika, 1864; Služebník svého pána, Světozor 4, 1870, s. 399n. [reakce na Dur­díkův rozbor, viz Lit.]; Stran ředitelství českého divadla, Pokrok 14., 15. a 16. 12. 1877; Stran re­pertoiru českého divadla, tamtéž 16. 6. 1880; Lope de Vega a drama španělské, tamtéž 26. 9. 1883; Boj francouzské dramatické literatury proti plu­tokracii, Národní listy 24. 11. 1887; Die Spanier auf unserem National Theater, Politik 2. 4. 1890; Neujahrswunsch an unser Nationaltheater, tamtéž 1. 1. 1891; Proslov k otevření divadla soboteckého, Sobotka 1983.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář I–II → K. Bílek, 1976, 1992. ■ Ref. Hána aneb Smíření Přemyslovců s Vršovci: R., Pražské noviny 6. 2. 1859; J. N. [Neruda], Obrazy života [1], 1859, s. 118 → České divadlo I, 1959; nesign., Lumír 9, 1859, s. 115; -a., tamtéž, s. 162n.●; ref. Svatopluk: -a., tam­též 10, 1860, s. 43, 66n.●; ref. Veselohra: nesign., tamtéž 12, 1862, s. 68; J. N.  [Neruda], Hlas 13. 1. 1862 →  České divadlo I, 1959; H.  [V. Hálek], Ná­rodní listy 14. 1. 1862; -dl-, tamtéž 25. 10. 1864●; ref. Cesty veřejného mínění: F. Schulz, tamtéž 16. a 17. 3. 1866; V. G. [Guth], Národ 17. 3. 1866, též Česká politika 21. 4. 1866; = [G. Pfleger Mo­ravský], Politik 17. a 18. 3. 1866; J. V. [Vrchlický], Hlas národa 20. 4. 1866; J. N. [Neruda], Národní listy 24. 4. 1866 →  České divadlo III, 1954; J. Mar­tinec, Lumír 2, 1866, s. 190●; ref. Zde je žebrota zapovězena: uh [V. Guth], Politik 27. 7. 1870 + Pokrok 28. 7. 1870; J. N. [Neruda], Národní listy  28. 7. 1870 →  České divadlo V, 1958; -+-, Česká Thalia 4, 1870, s. 126n.; O. H. [Hostinský], Pokrok  26. 10. 1872●; ref. Tři doby země české v Komá­rově: J. N. [Neruda], Národní listy 19. 8. 1870 →  České divadlo IV, 1958; V. G. [Guth], Pokrok 20. 8. 1870; J. B., Světozor 4, 1870, s. 280; nesign., Květy 5, 1870, s. 271; = [G. Pfleger Moravský], Česká Thalia 4, 1870, s. 133; J. Lý. [Ladecký], tamtéž 1, 1887, s. 142●; ref. Služebník svého pána: V. G. [Guth], Pokrok 23. a 25. 11. 1870; nesign., Po­litik 24. 11. 1879; J. N. [Neruda], Národní listy  21. 12. 1879 → České divadlo IV, 1958; D.  [J. Dur­dík], Světozor 4, 1870, s. 391n. →  Kritika, 1874; nesign., Květy 5, 1870, s. 383●; ref. Syn člověka: J. N.  [Neruda], Národní listy 27. 3. 1878 → České divadlo V, 1966; nesign. [J. Arbes], Lumír 6, 1878, s. 160 → Literaria, 1954; F. Zákrejs, Osvěta 8, 1878, s. 628n.; nesign., Světozor 12, 1878, s. 179; J. Durdík, tamtéž, s. 207–211●; nesign., F. V. J., Světozor 12, 1878, s. 165n., nesign. [J. Neruda], F. V. J., Humoristické listy 24, 1882, s. →  Podobizny II, 1952; J. L. Turnovský: Dramatické spisy J., Pokrok 16., 18. a 20. 5. 1882 →  F. V. J., Dramatické spisy, 1883; V. J. Černý: J. F. V., in Památník soboteckých a okolních rodáků, Jičín 1882, s. 109–114●; ref. Závist: nesign., Pokrok  10. 5. 1884; nesign., Česká politika 10. 5. 1884; š. [J. Kuffner], Národní listy 10. 5. 1884 + pod vl. jm., Květy 6, 1884, d. 1, s. 747n.; T. [J. L. Tur­novský], Pokrok 12. 5. 1884; nesign., Divadelní listy 5, 1884, s. 17n., 25n., 35; F. Zákrejs, Osvěta 14, 1884, s. 557–560; V. V. Zelený, Světozor 18, 1884, s. 266n.; Nemo [J. Vrchlický], Lumír 12, 1884, s. 240●; S. Heller, F. V. J., Květy 7, 1885, d. 1, s. 221–223; J. L. Turnovský, F. V. J., Zlatá Praha 3, 1885/86, s. 250n.●; ref. Kterak sláva omrzí: J. V.  [Vrchlický], Hlas národa 19. a 27. 4. 1887; R., Lumír 15, 1887, s. 239n.;  [J. Vrchlický], Ruch 9, 1887, s. 192; R. Růžička, Rozhledy lite­rární 1, 1886/87, s. 363; F. Zákrejs, Osvěta 17,1887, s. 566n.; M. A. Š. [Šimáček], Světozor 21, 1887, s. 351●; nekrology: Světozor 27, 1892/93, s. 250; Večerní list Hlasu národa 31. 3. 1893; J. L. Turnov­ský, Hlas národa 1. 4. 1893; Pražský denník 1. 4. 1893; Národní listy 1. 4. 1893; Falx., Politik 16. 4. 1893; Zábavné listy 15, 1893, s. 334; nesign., Lumír 21, 1893, s. 132●; F. X. Šalda: Cyklus J., Roz­hledy 3, 1894, s. 585–591 → Kritické projevy II, 1950; -a.-, Národní politika 12. 11. 1897●; ref. Magdalena našeho věku: -z-, Lumír 26, 1897/98, s. 72n.; P., tamtéž 32, 1897/98, s. 24●; Ervín K.: F. V. J., Meziaktí 3, 1902/03, č. 209; J. Kamper: Por­tréty dramatiků z let šedesátých, Věstník českých profesorů 10, 1902/03, s. 283–287 + F. V. J., Divad­lo 4, 1905/06, s. 2n., 57–59, 107–109, 130–134,194n.; Š. Jež, F. V. J., Scena 2, 1914, s. 23; O. Fi­scher: Reliefy českých dramatiků, Lumír 46, 1917/18, s. 370–380 → K dramatu, 1919; J. Vo­borník: Zapomenutý dramatik, Národní listy 31. 3. 1923 + F. V. J. Obraz životopisně-literární, 1923 [obs. bibliografii]●; 100. výr. narození: A. N. No­vák], Lidové noviny 25. 1. 1936; amp  [A. M. Píša], Právo lidu 25. 1. 1936; O. Fischer: K jubileu F. V. J., in sb. Čtyři ze Sobotky, 1937, s. 9–19 [pro­slov v ND 25. 1. 1936]●; V. Müller: F. V. J., in sb. České umění dramatické I, Činohra, red. F. Götz, F. Tetauer, 1941, s. 85–88; F. Černý: Dramatik  F. V. J., Sobotka 1993. ■ LČL, Masaryk, Otto, Rie­ger; PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 370–373

Autor: Topolová, Barbara