Jelínková, Anna

Anna
Jelínková
11. 8. 1841
Praha
25. 11. 1907
Král. Vinohrady (Praha-V.)
Herečka.

Dcera herce a ředitele kočující společnosti J. Krämera. S otcem pobývala od počátku pa­desátých let u cestujících společností J. A. Pro­kopa, J. Kullase, A. Windové a V. Nypla; matka trpící nervovou chorobou žila v Praze. U Kul­lasovy družiny se seznámila s hercem Vilémem Karlem J., za něhož se 1860 provdala. Po sňat­ku působila s manželem nejprve u F. Zöllnera a J. Kullase, 1862 v otcově činoherní družině, po krátké epizodě u F. J. Čížka nastoupila na podzim 1863 k německému řediteli H. Walbur­govi, jemuž bylo na sez. 1863/64 zadáno staré MD v Plzni s podmínkou, že bude hrát i česky. Po skončení českého provozu v lednu 1864 se vrátila do otcova souboru, pak přijala angažmá u A. Szeninga. 1866 je doložena u F. J. Čížka, 1869 u J. E. Kramuela. Od 1871 hrála v otcově společnosti, kterou za nemocného ředitele vedl její manžel. 1877 se objevila opět u E. Zöllne­rové. Poté byla téměř až do konce života činná v rodinné společnosti, kterou po manželově smrti 1902 převzal syn František. Dožila u nej­mladší dcery Otýlie na Král. Vinohradech, byla pochována na Vinohradském hřbitově.

Ze sedmi potomků (dalších pět zemřelo) se šest vydalo na hereckou dráhu; lépe než synové František (1867–1934) a Maxmilian (1878–1937) uspěly dcery Marie (1862–1911, provd. Spurná), Hana (1871–1933, provd. Voj­tová), Terezie (1875–1966, provd. Brzková) a Otýlie (1882–1967, provd. Beníšková).

Vyrůstajíc od dětství v divadelním prostředí začala J. záhy hrát. Celý život strávila u men­ších kočujících společností na venkově. Vý­znamným obdobím v její herecké dráze byla Walburgova plzeňská sezona, jejíž českou část řídil F. Pokorný; byla přijata pro obor tragic­ké milovnice, dostávala větší role (jmenovitě nejsou známy) a byla považována za velmi zkušenou herečku. Ještě výrazněji se uplatni­la u ředitele Szeninga, v jehož nově sestave­ném, ale jen krátce působícím českém soubo­ru zastávala přední místo jako představitelka sentimentálních i tragických milovnic. Patrně poprvé a naposledy tu dostala příležitost hrát ve světové klasice (Desdemona v Shakespea­rově Othellovi), kterou menší společnosti obvykle neuváděly. Mnohem více rolí jí po­skytovala dramatika domácí (Klicpera, Tyl, J. J. Kolár) a bezpočet her rakouské, německé i francouzské provenience, které převažova­ly v repertoáru těchto kočujících společností. Vedle lidových ženských a mateřských po­stav (např. Tylova Kordula ve Strakonickém dudáku, Liduška v Paličově dceři), které ob­dařila ráznou jadrností i citovou vroucností, se podle dobových ohlasů zdárně zhostila i úloh elegantních salonních dam, aristokratek a pa­novnic. Jejímu hereckému naturelu a životní zkušenosti byly blízké i typy žen – matek z nižších společenských vrstev či z venkov­ského prostředí ve starší i realistické dramatice (Stará Vostřebalka, Birch-Pfeifferová: Diblík; selka Dubská, Stroupežnický: Naši furianti; Kostelnička, Preissová: Její pastorkyňa; stará Heinecková, Sudermann: Čest). Od sedmde­sátých let byla oporou otcovy, pak manželovy a vposledku synovy společnosti. V nevelkém podniku rodinného typu, který svou nenápad­nou péčí a obětavostí pomáhala udržet (po­slední zprávy o něm jsou v březnu 1907, krátce před její smrtí), vychovala ze svých čtyř dcer českému divadlu zdatné herečky.

Role

Zöllnerova spol.

Nanetka (H. Börnstein: Zámecké schody aneb Zpě­vákovo dobrodružství), Kordula (J. K. Tyl: Strako­nický dudák aneb Hody divých žen, i Jelínkova spol. 1885), Kordula (F. Hopp: Statek Záhvozd) – 1860.

Kullasova spol.

Sibila (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarovný závoj aneb Malíř, víla a hospodská) – 1861.

Krämerova spol.

Neznámá dáma (A. Langer: Pražský flašinetář a jeho rodina), Paní Vaňková (A. Bäuerle: Zeman ze starých časů aneb Cop a frak) – b. d.

Szeningova spol.

Desdemona (W. Shakespeare: Othello), Markéta (J. W. Goethe: Faust), Jeanne Eyrová (Ch. Birch­-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský) – 1865.

Čížkova spol.

Rebeka (V. Sardou: Staří mládenci), Sanha (V. K. Klicpera: Loupež aneb Jindříšek z Dubíno­va) – 1866.

Kramuelova spol.

Veronika Vorlíčková (J. K. Tyl: Bankrotář a kra­mářka), Ajtala (F. Stamm: Libuše, kněžna česká aneb Založení Prahy) – 1869.

Krämerova spol.

Cidlina (J. J. Kolár: Žižkova smrt) – po 1871.

Spol. E. Zöllnerové

Paní Mechtilda Vlastislava z Rybrcoulů (J. J. Kolár: Dejte mi čamaru!), Háta (S. H. Mosenthal: Debo­ra), Madame Chébe (A. Daudet, A. Belot: Fromont junior a Risler senior), Paní Třepenková (L. Ange­ly: Řemeslnická merenda), Vostřebalka (Ch. Birch­-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík) – 1877.

Jelínkova spol.

Alžběta (F. Schiller: Maria Stuartka) – b. d.; Paní Neodbylská z Neodbylic (A. Fredro: Dámy a hu­saři) – 1886; Heinecková (H. Sudermann: Čest), Kostelnička (G. Preissová: Její pastorkyňa), Dub­ská (L. Stroupežnický: Naši furianti), Paní Kutíl­ková (G. v. Moser: Svůdná Amazonka), Natalie (R. Kneisel: Desdemonin šáteček) – 1894; Adéla (K. Laufs, W. Jacoby: Nevěřící Tomáš), Otrokyně Messalinina (A. Wilbrandt: Arria a Messalina) – mezi 1894–99.

Prameny a literatura

MP: Soupis pražských domovských příslušníků [otec Krammer Egidius, 1816]. NMd: cedule spol. Krämerovy, Kramuelovy, Kullasovy, V. K. Jelínka, Zöllnerovy; sign. T 128: almanachy div. spol. ■ Nesign.: V minulém týdnu vystoupila na divadle p. Zöll­nerově..., Lumír 10, 1860, s. 763; Česká divadelní společnost plzeňská. tamtéž 13, 1863, s. 910; nesign.: Herecká rodina, Divadlo 5, 1906/07, s. 257n.●; úmrtí a nekrology: Národní politika 28. 11. 1907; Divadlo 6, 1907/08, s. 153●; V. Štein Táborský: Dě­jiny venkovských divadelních společností, 1930, s. 9, 91; Otýlie Beníšková vzpomíná, Kultura 1, 1957, č. 43, s. 10; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 108 + Tylův nejvěrnější žák, rkp., b. d., DÚk, 219; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, 57 + Čtyři he­rečky, 1967, s. 10, 19n., 26–28, 30–33. ■ Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 368–369

Autor: Velemanová, Věra