Jelínek, Josef Václav

Josef Václav
Jelínek
8. 11. 1828
Praha
25. 1. 1909
Praha
Herec, režisér, ředitel divadelní společnosti.

Prostřední ze tří synů pražského obuvnického mistra. Starší bratr Jan i mladší Vilém Karel byli také herci a oba posléze založili divadelní společnosti. J. se vyučil rukavičkářem a hrá­val s ochotníky. 1849 se stal členem První čes­ké divadelní společnosti pro venkov ředitele J. A. Prokopa, 1850 přešel s kolegou J. Chramostou k německému řediteli J. Lutzovi, po dvou měsících se vrátil. U Prokopa poznal  budoucí životní družku, o čtyři roky starší he­rečku Josefu Suchou, s níž na podzim 1851 odešel ke společnosti J. V. Svobody. Po jejím brzkém zániku se připojil k počeštěné společ­nosti J. Kullase, vedené J. K. Tylem; 1852 se jeho družce na štaci ve Vodňanech narodil syn Josef. Když byl Kullasovi český provoz za­kázán, vrátili se po Velikonocích 1853 k Pro­kopovi, 1854 odešli k německé společnosti ředitele Lazaryho do Německého Brodu. J. se tam pak živil jako písař u advokáta. Asi 1856 vstoupil do společnosti F. Zöllnera a na nátlak ředitele se oženil (sňatek v Příbrami 11. 1. 1857). V prosinci 1860 odešel s manželkou ke Kullasovi (podnik řídil J. Štandera), 1863 přestoupil k V. Prokopové, od níž t. r. odešel s F. J. Čížkem, který se osamostatnil. 1865 za­žádal o koncesi, ale byl odmítnut. Neuspěl ani při dalších dvou podáních (1865, 1867), kon­cesi získal až 8. 2. 1868. V divadelním podni­kání nebyl úspěšný, navštěvoval menší města povětšině ve středních Čechách. Společnost občas rozpouštěl a s rodinou působil jako herec a nápověda u jiných ředitelů (např. 1868 u P. Švandy st.). Syn Josef a dcera Jindřiška (patrně i mladší Marie a Karel) vystupovali v dětských úlohách, ale žádný z potomků se nestal profesionálním divadelníkem. J. pro­vozoval hostinec v Lounech, později v Ra­kovníku, ale zase se vrátil k divadlu. V květ­nu 1881 ukončil divadelní činnost, usadil se s manželkou v Litni u dcery Jety (Jindřišky), jíž vypomáhal v krejčovské živnosti. V lednu 1887 žádal znovu o koncesi, ale bezvýsledně. Poslední léta žil v Praze, kde zemřel. Pocho­ván byl na Olšanských hřbitovech.

Josefa Suchá (28. 2. 1824 Domažlice – 28. 11. 1891 Liteň), jeho družka a posléze manželka, působila u týchž společností. Zpočát­ku zastávala široké spektrum rolí, brzy se její doménou staly postavy matek. Vypracovala se v jejich osvědčenou interpretku. Již u Proko­povy společnosti hrála vedle dívek a mladých žen (např. Ančička, Štěpánek: Čech a Němec; Bětuška, Klicpera: I dobré jitro) tit. roli v Ty­lově Paní Marjánce, matce pluku, babičku Potardovou (Pyat: Hadrník pařížský) a Paní Zvonečkovou (Nestroy: Děvče z Karlína), u Zöllnera a u Kullase Vdovu Beránkovou (Tyl: Bankrotář a kramářka), starou cikánku Vjardu (Wolff: Preciosa), hospodyni Ptáčko­vou (Tyl: Chudý kejklíř), Kordulu (Tyl: Stra­konický dudák), Anna Bobrovskou (Neruda: Ženich z hladu).

Do Prokopovy společnosti, u níž J. začínal divadelní dráhu, byl angažován pro role prv­ních milovníků. Herec spíše prostřední, útlé postavy, pravidelného obličeje s výraznějším nosem a světlými vlasy se záhy uplatňoval i v postavách hrdinských, charakterních a ko­mických. Za jeho nejlepší role byl považo­ván hrabě St. Germain (Delacour, Lambert­-Thiboust: Slepá nevěsta) a jadrný šikovatel Sekáček (Tyl: Paní Marjánka, matka pluku). Po celý život působil u venkovských spo­lečností a podle lokální kritiky, opakovaně chválící jeho výkony, patřil k jejich předním členům. Jeho herecký projev se vyznačoval nebývale propracovanou pohybovou složkou a promyšleným fyzickým jednáním. Uplatňo­val se též režijně (Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, 1851 nebo 1852) a pro potřeby reper­toáru adaptoval cizí předlohy (znám je titul jedné z nich, Starý invalida; text nezjištěn, patrně dle Bayardovy hry Děti druhého pluku aneb Vysloužilec staré gardy hrané v němec­ké úpravě K. Bluma). Pro ředitelskou činnost však zřejmě postrádal organizační i podnika­telské nadání a ze své společnosti nedokázal vytvořit prosperující a konkurenceschopný podnik.

Role

Prokopova spol.

Milota (J. K. Tyl: Umělcové na pouti), Pan Čapek (A. Fredro: Pan Čapek aneb Cožpak mě nikdo ne­zná?), Vojta (E. Raupach: Mlynář a dítě jeho) –1849; Pavel Šimko (L. Angely: Národní řemeslnic­ká merenda), Prokop (J. K. Tyl: Pražská děvečka a venkovský tovaryš) – 1850; Sekáček (týž: Paní Marjánka, matka pluku, i Kullasova spol. 1854, Zöllnerova spol. 1860) – 1851.

Svobodova spol.

Clermont (E. Scribe: Malíř), Strnad (V. K. Klicpe­ra: Divotvorný klobouk, i Zöllnerova spol. 1860) – 1851.

Kullasova spol.

Henri Berville (F. Pyat: Hadrář pařížský) – 1851; Poručík (A. Fredro: Husaři a dámy) – 1852; Anto­nín (J. K. Tyl: Paličova dcera čili Pražská děvečka a venkovský tovaryš) – b. d.

Prokopova spol.

Selicour (A. v. Kotzebue: Zmatek nad zmatek), Rudolf z Arenbergu (J.-B. Rosier: Víra, naděje a láska, i Zöllnerova spol. 1860), Heinrich (R. Be­nedix: Eigensinn), Odolan Pětiburský (J. J. Kolár: Monika), Nácek (J. Nestroy: Enšpígl aneb každou chvíli jiné čtveráctví), Vítek (S. K. Macháček: Že­nichové), Pan z Poskakova (F. Kaiser: Bratr ho­nák aneb Venkované v hlavním městě, i Zöllnero ­va spol. 1860), Milovín (J. Mikuláš Boleslavský: Katovo poslední dílo), Bořivoj Větrohrad (H. Börn­stein: Zámecké schody a Ostruhová ulice), Lehmann (R. Benedix: Der Proceß), Vojtěch (J. K. Tyl: Pa­ní Marjánka, matka pluku), Vojtěch (V. K. Klic­pera: Zdeněk Zásmucký), Don César (J. J. Kolár: Don César a spanilá Magelona), Pan Růžička (J. Nestroy: Děvče z Karlína), Jirka (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), Tajemník Růžek (A. Cosmar dle P. Calderóna: Láska v nárožním domě), Fridolín (F. v. Holbein: Fridolín aneb Cesta do železných hutí), Alfred Ružovský (J. W. Lembert dle J.-B. Ro­siera: Manžel mé manželky), Matěj (V. K. Klic­pera: I dobré jitro!), Ottomar (H. Cuno: Loupežníci na Chlumu), Klih (J. Nestroy: Zlý duch Lumpaci­vagabundus), Cyntyo (H. Zschokke: Kouzedlnice Sydonia), Kavalír Dumont (F. Raimund: Marno­tratník), Jindřich Laud (F. W. Ziegler: Zuřivost stranická aneb Mocnost víry), Lord Harisson (A. Bäuerle: Paleček na cestách z Prahy do Brna a do Vídně), Nácek (F. Kaiser: Mnich a voják aneb Bitva u kláštera skalického) – 1854.

Zöllnerova spol.

Jiří Poděbradský (J. J. Šantl: Kouzelnice Černo­borka), Umělec (J. Štandera: Umělcovo vidění) – 1857; Adolf (A. Bäuerle: Zeman ze starého času aneb Cop a frak), Marcel Normand (A. Delacour, Lambert-Thiboust: Slepá nevěsta) – 1858; Baron Salnický (R. Benedix: Moda tyranka), Vojtěch (F. Kaiser: Kněz a voják), Jan Finský (J. Franulo­vá v. Weißenthurn: Jan, vévoda finský), Hipolyt (J. J. Kolár: Monika), Švanda (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen), Karel Litov (J. J. Řezníček: Syn chudého otce), Petr (A. Den­nery, G. Lemoine: Spanilá Savojanka), Švicar (F. Schiller: Loupežníci) – 1860.

Kullasova spol.

Vavřinec Kajda (L. Feldmann: Po svatbě) – 1860; Valbek (R. Benedix: Vězení), Miller (F. Schiller: Ouklady a láska), Baron Radoveský (J. K. Tyl: Ban­krotář a kramářka), Vévoda Choiseul (A. E. Brach­vogel: Narcis), Josífek (J. Štandera: Zkouška na en­gagement), Mečíř Gilbert (V. Hugo: Královna a její milostník), Vlk (L. Hansmann: Jaroslav ze Stern­berka), Krišpín Vejvoda (J. K. Tyl: Chudý kejklíř), Mistr Bota (F. L. Schirnding: Život ve snách), Ze­man z Roupova (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarovný závoj), Kolčava (G. Raeder: Skalní duch) – 1861; Martin (J. Neruda: Nevěsta), Hrabě St. Germain (A. Delacour, Lambert-Thiboust: Slepá nevěs­ta), Polenský (F. v. Holbein dle F. L. Schrödera: Pantofel a kord), Profos (A. Langer: Jidáš z roku 1741), Narcis Rameau (A. E. Brachvogel: Narcis), John, hrabě Murray – John Walker (A. Bahn: Ža­lář londýnský), Martin (F. Kaiser: Chyba lávky), Hamsabeg (Ch. Birch-Pfeifferová: Petr Szapár), Císař Konrád (K. E. Ebert: Břetislav a Jitka) – 1862.

Čížkova spol.

Bertram (A. Anicet-Bourgeois, M. Masson: Marky­tánka), Daniel (V. K. Klicpera: Israelitka), Klaudius (W. Shakespeare: Hamlet) – 1864.

Prameny a literatura

AMP: Soupis pražských domovských příslušní­ků [Jelinek Josef, 1828]; Sbírka matrik, JIL N11, matrika narozených fary u sv. Jiljí 1823–1831, fol. 172; NA: fond Policejní ředitelství I, kon­skripce, kart. 230, obr. 606 [Jelinek Josef, 1828]; fond PM 1861–1870, kart. 866, sign. 8/6/9/73; 1871–1880, kart. 1240, sign. 8/6/9/1 [koncese]. ■ J. A. M.: Z Hradce Králové, Lumír 12, 1862, s. 335, 429; Z Jindřichova Hradce, 1, 1865, s. 15; J. L. Turnovský: O divadlech venkovských, Di­vadelní listy 1, 1880, s. 21n. + Z potulného živo­ta hereckého, 1882, s. 44 + Herecké společnosti české, in Příspěvky k dějinám českého divadla, usp. J. Ladecký, 1895, s. 99; J. Šmaha: Jubilejní kytička, in sb. Vzpomínky členů Máje, [1904], s. 173–182 → Dělali jsme divadlo, ed. F. Černý, Hradec Králové 1982; V. Hübner: List z historie českého divadla, Národní politika 19. 11. 1899, příl.; Národní listy 6. 2. 1909 [úmrtí]; J. Simon: J. A. Prokop – první divadelní ředitel české koču­jící společnosti, Československé divadlo 13 (8), 1930, zvl. s. 264, 274; J. Knap: Zöllnerové, 1958, s. 85–87, 89, 91, 96, 101–103; DČD III; Z. Zdrů­bek: Čas nadějí. Z liteňských letopisů, 1981, s. 59 až 66. ■ Josefa J.-Suchá: SOA Plzeň: Sbírka mat­rik, 27 Domažlice, matrika narozených 1815–1827, fol. 65, obr. 91; Národní listy 30. 11. 1891 [úmrtí]. ■ Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 364–366

Autor: Šormová, EvaFrýzek, Jiří