Jelínek, Jan

Jan
Jelínek
8. 2. 1825
Praha
5. 2. 1882
Sadská
Herec, ředitel divadelní společnosti.

Pocházel z měšťanské řemeslnické rodiny, otec byl obuvnickým mistrem, matka dcerou kovářského mistra. Dva mladší bratři, Josef Václav J. a Vilém Karel J., se stali profesio­nálními divadelníky. J. se vyučil rukavičká­řem. V mládí hrál s ochotníky a 1844 se objevil u německé společnosti A. Schulze v Jihla­vě. 1846 se oženil, manželka Anna Ansorge (1817–1896), původem Němka z Hrádku n. Nisou, byla herečkou. Pak nejsou o jeho diva­delním působení žádné zprávy až do 1851, kdy je doložen u německého ředitele J. Lut­ze. Koncem roku přešel k J. Kullasovi, kde zahájil dráhu českého kočovného herce. Pro odlišení od svých bratrů, kteří někdy pobýva­li u týchž společností, používal nesoustavně pseudonymy Jelen a Jelenský; přesto je často téměř nemožné u jednotlivých rolí stanovit, který z bratrů je hrál. Neshody s Tylem, faktic­kým vedoucím Kullasovy společnosti, uspíšily J. odchod k německé společnosti A. Millera (1852), který měl pronajato staré MD v Plzni. 1853 se J. vrátil ke Kullasovi na poslední čes­ké štaci v Domažlicích a zůstal u něho s man­želkou i po odchodu tylovské skupiny, kdy se hrálo jen německy. Setrval tu minimálně do poloviny 1854, kdy přešel k Prokopovi. 1855 se objevil u Zöllnera, 1856 se opět vrátil ke Kullasovi, kam t. r. přibyl i mladší bratr Vi­lém Karel. 1862–63 hrál u J. J. Stránského, 1864 u J. Štandery a V. Brauna (zde ještě v říjnu 1865), 1865–66 u F. J. Čížka. Vlastní koncesi získal 1866 a ustavil nevelkou spo­lečnost, s níž se obtížně protloukal. V závě­ru života hrál ještě u družiny E. Rotta (1881) a F. J. Čížka (1881/82), kde zemřel. Po jeho smrti provozovala společnost vdova Anna, pod jejímž vedením je podnik naposledy zmi­ňován 1884.

Herečkami se staly i tři dcery: Marie (1848 až 1918, provd. Kodetová), Arnoštka (1861 až 1920, provd. Kastnerová) a Anna (data ne­zjištěna; provd. Jungová, podruhé Štětková). Nejstarší Marie byla i divadelní ředitelkou druhořadé společnosti.

J. byl považován za herce vybaveného sluš­nou technikou, ale menším talentem než bratr Josef Václav. Koncem padesátých let zastával u Kullase obor starců. Ve své společnosti zpo­čátku uváděl jen zpěvní a deklamatorní pořa­dy, později i divadelní hry. Pro nepočetný sou­bor, který neměl nikdy víc než jedenáct členů, psal jednoaktovky podle starších divadelních her, zejména Tylových (kupř. podle Pražské­ho flamendra či Jiříkova vidění). Jako ředitel neprojevoval umělecké ambice ani organizač­ní schopnosti a svůj podnik, v němž se často dostával do konfliktu s herci, těžce udržoval při životě. Téměř každoročně na léto (někdy i na delší čas) ansámbl rozpouštěl a opět se­stavoval. Mezitím působil, zřejmě i s rodinou, u jiných kočujících ředitelů.

Role

Kullasova spol.

Trnka + Král Aleonoros (J. K. Tyl: Strakonický du­dák aneb Hody divých žen), Pan Guder, policejní komisař (F. Pyat: Hadrář pařížský) – 1851; Lékař (A. Fredro: Husaři a dámy), Martin Toužimský (J. K. Tyl: Paličova dcera čili Pražská děvečka a venkovský tovaryš) – 1852.

Prokopova spol.

Pan Volšovský z Volšova (F. Kaiser: Bratr honák aneb Venkované v hlavním městě), Hron (týž: Mnich a voják aneb Bitva u kláštera skalického) – 1854; Strachota (S. K. Macháček: Ženichové), Ka­rel Moor (F. Schiller: Loupežníci), Vít (J. K. Tyl: Slepý mládenec), Sekáček (týž: Paní Marjánka, matka pluku), Hrabě St. Germain (A. Delacour, Lambert-Thiboust: Slepá nevěsta) – 1855.

Zöllnerova spol.

Hrabě Königsmark (J. N. Štěpánek: Obležení Pra­hy od Švédů) – 1855.

Kullasova spol.

Friedheim (R. Benedix: Vězení), Liskovka (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarovný závoj aneb Malíř, víla a hospodská) – 1861.

Čížkova spol.

Chvojín, hrabě Jaropolk (V. K. Klicpera: Loupež aneb Jindříšek z Dubínova) – 1865; De Mortemer (V. Sardou: Staří mládenci) – 1866; Simon Moreles (J. K. Tyl: Kde domov můj, aneb Vzhůru do Ame­riky) – b. d.

Spol. V. Prokopové

Šimon Lomnický z Budče (J. J. Kolár: Magelona aneb Zápas lásky a ženské hrdosti) – b. d.

Prameny a literatura

AMP: Soupis pražských domovských příslušníků [Jellinek Johann, 1825]. NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 230, obr. 606 [Je­linek Johann, 1825]; fond PM 1861–1870, kart. 872, sign. 8/6/13/24 [koncese]. LA PNP: fond J. K. Tyl, Tylův dopis Jelínkovi [1852]. NMd: sign. Č 1067 pozůstalost F. J. Čížka; rkps. úpravy her: Č 7282: Věrnost služebníka (dle Raimund: Marno ­trat ník), Č 7285: Zbouření v tiskařské továrně (dle Tyl: Jiříkovo vidění), Č 7287: Napravený kar­baník (dle Tyl: Pražský flamendr), Č 7288: Český vojín a Němkyně (dle Schneider: Český dobrovol­ník a francouzská selka). ■ Deutscher Bühnenal­manach [Berlin] 1845, s. 383 [u Schulze]; 1852, s. 132 [u Lutze]; 1854, s. 309 [u Millera]; J. J.: Z Pelhřimova, Lumír 5, 1855, s. 261 [u Prokopa]; D. V. Bezděkovský: Ze Strakonic, tamtéž 10, 1860, s. 935 [u Kullase]; C. Frič, nekrolog, Divadelní lis ­ty 3, 1882, s. 77; Humoristické listy 27, 1885, s. 321 [portrét od J. Vilímka]; J. L. Turnovský: Herecké společnosti české, in Příspěvky k dějinám české­ho divadla, usp. J. Ladecký, 1895, s. 99; V. Štein Táborský: Dějiny venkovských divadelních spo­lečností, 1930, s. 9, 93n.; J. V. Šimák: Příspěvek k listáři Josefa Kajetána Tyla, ČČM 105, 1931, zvl. s. 285, 288; M. Novotný: Nižegorodský dra­gón Bohumil Havlasa, 1941, s. 12–25; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, zvl. s. 57 + Čtyři hereč­ky, 1967, s. 7n., 13–15, 18–21, 23, 28n., 35, 105, 228.

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 363–364

Autor: Velemanová, Věra