Javorčák, Josef

Josef
Javorčák
5. 1. 1861
Praha
5. 1. 1927
Praha
Herec, režisér.

Syn pražského hudebníka. Vyučil se kame­níkem, ale řemeslo brzy vyměnil za divadlo. Ani ne dvacetiletý nastoupil údajně ke spo­lečnosti M. Kozlanské. Nejpozději od zimy 1881/82 byl členem společnosti F. Pokorné­ho, s níž hrál tři sezony ve starém MD v Plzni a 1885/86 v ND v Brně. Následovalo angažmá u P. Švandy ze Semčic, s jehož souborem působil v hlavních zimních sezonách v Brně, v létě na smíchovských scénách. Po ředitelově smrti 1891 zůstal ještě několik let věrný diva­delním podnikům rodiny Švandovy: 1892–97 byl členem společnosti P. Švandy ml., která střídala zimní sezony v Plzni (do 1894) a Brně (do 1896/97) s letními na Smíchověa mezitím zajížděla na kratší stagiony do dalších měst (Českých Budějovic, Mladé Boleslavi aj.). Po jejím dočasném rozpadu na jaře 1897 na­stoupil J. v červnu do stálého smíchovského souboru, ustaveného M. Koldinskou-Švando­vou a K. Švandou. Zde začal také režírovat. Již po roce ale zamířil k J. Pištěkovi na Vino­hrady (první vystoupení 8. 6. 1898), na pod­zim se objevil v družině J. V. Suka v Holešovi­cích (hostinec U Města Prahy), ale pokračoval u Pištěka, který adaptoval svou vinohradskou arénu na celoroční provoz a ukončil cestová­ní. V srpnu 1902 byl J. angažován ředitelem Lacinou náhradou za A. Vojtu, který odešel do Švandova divadla na Smíchov. S Lacino­vou společností začínal v Ostravě, následovalo ND v Brně (tři zimní období). Po skončení sez. 1904/05 přešel s ředitelem a velkou částí sou­boru do nově zřízeného Divadla sdružených měst východočeských. V listopadu 1905 se v Hradci Králové oženil s dcerou divadelního ředitele V. Svobody, herečkou Adélou Svobo­dovou (*9. 1. 1883 Prostějov), v manželství se narodila dcera Josefa (*1907). Na podzim 1907 získal angažmá v Lidovém divadle Ura­nie v Praze VII-Holešovicích (místo F. Hla­vatého, který přešel do MD Král. Vinohrad) a byl tu činný dvacet let jako herec a režisér. Naposledy hrál 31. 12. 1926, pár dní poté ze­mřel. Byl členem a funkcionářem ÚJČH (1898 zvolen do výboru) i jedním z iniciátorů Všehe­reckých slavností uspořádaných 1919 v Praze. Informace, že na sklonku života založil a vedl Dělnické divadlo v Holešovicích [Deyl], je zmatečná; ochotnický soubor toho jména exis­toval v období 1903–13, o J. spolupráci s ním nebo s jinými ochotnickými spolky se nepoda­řilo nic zjistit. Začátkem dvacátých let vytvo­řil několik rolí v němých filmech (Melchiad Koloman, Odplata, Plameny život, Babička), ve zfilmované Tylově hře Pražský flamendr (1926) bohatého sládka Sýkoru. 

Herec sporé, hranatě ramenaté postavy, středního vzrůstu a nikterak pohledné tváře ne­mohl ani v počátcích herecké kariéry pomýšlet na role milovníků a hrdinů, pro něž postrádal patřičný zjev. Navzdory mladému věku mu byly přidělovány postavy zralých mužů a role z oboru otců; již 1882 konstatoval plzeňský divadelní referent, že J. specialitou jsou úlo­hy starců, které podává trefně a věrohodně. Pod vedením zkušených ředitelů Pokorného a Švandy se tříbily J. charakterizační schop­nosti, jež nejlépe uplatňoval v úlohách střed­ního a menšího rozsahu. Velké postavy (např. Hejtman v Gogolově Revizoru, Molièrův Tar­tuffe či Shakespearův Shylock) byly v jeho podání svědomitě propracované, ale přece jen přesahovaly J. možnosti. Široké repertoá­rové spektrum mu občas poskytovalo hrdin­ské „koturnové“ role, po nichž toužil (např. Bozděchův Baron Goertz, Stroupežnického Václav Hrobčický). Volil pro ně deklamační patos a nadnesené gesto, často však ulpíval na povrchu. Zato se mu dařily figury komické a humorné; na sklonku 1887 dokonce přebí­ral u Švandy po odchodu proslulého komika J. Vilhelma jeho role (Jiří Voborský, Šamberk: Jedenácté přikázání; Tobiáš Tříska, Stroupež­nický: Paní mincmistrová). Velmi dobré vý­kony podával v žánrových postavách a v rea­listické dramatice (Červenka, Štolba: Vodní družstvo; Votava, týž: Závěť; Jakub Vojnar, Ji­rásek: Vojnarka); brněnská kritika jej hodnoti­la jako svědomitého a nevšedně nadaného cha­rakterního herce. Výrazně kreslil maloměstské a venkovské typy ať ušlápnuté, či ješitné, vzpurné, nebo mazané (Kalafuna, Strakonický dudák; Jakub Bušek, Naši furianti), staré mlá­dence, hartusivé i ustarané tatíky a manžely, jímavě prosté dědoušky, dobráky s měkkým srdcem (Kartáček, Tyl: Bankrotář), chudáky a vyvržence (tulák Josífek, Kukla: Večernice). Vedle obyčejných lidiček z všedního života výstižně zobrazoval důstojné světské a cír­kevní notábly, autoritativní vojenské hodnos­táře, aristokraty a salonní panstvo. Projevoval smysl i pro zobrazení groteskně zahrocených, karikovaných a deformovaných figur (Wehr­han, Hauptmann: Bobří kožich; Negrelli, Bahr: Pavouk; Wedekindův Schigolch v Lulu a rektor Žahavec v Procitnutí jara). Ve zpěvoherním repertoáru ztvárnil mnoho pěvecky nenáročných, spíše mluvených rolí, na větší pěvecké úlohy svým hlasovým fondem ne­stačil (Celestin, Hervé: Mamzelle Nitouche). Velkou pozornost věnoval vnější podobě postav, vynikal v umění líčení, jímž vytvářel pozoruhodné obličejové masky. Pro mimo­řádnou spolehlivost a zodpovědnost začal být brzy pověřován režií. Představení, která vedl, charakterizovaly pečlivé aranžmá herců a uspořádání scény, jako režisér však usiloval o víc. Zejména v současné moderní dramati­ce, kterou inscenoval v Brně (Svobodová: V říši tulipánků; Kvapil: Oblaka; Čechov: Višňový sad), se zaměřoval na psychologii postav a dbal o atmosféru jevištních obrazů. Desítky her včetně mnoha operet připravil v dalších působištích, zvláště v Uranii, avšak z velké části šlo o umělecky druhořadé kusy, dominu­jící v repertoáru předměstské scény.

Role

Pokorného spol.

Alberto, tovaryš (F. v. Suppé: Boccaccio), Hanuš Mazánek (A. L’Arronge: Doktor Kalous) – Plzeň 1882; Čecháček (A. Anno: Nevěsta z Amsteroda­mu), Morizort (V. Sardou: Odetta), Marchand, ko­morník císařův (E. Bozděch: Světa pán v županu), Florentius (E. Erckman, A. Chatrian: Tvrdohlavci), Starý Gobbo (W. Shakespeare: Kupec benátský), Hrobník (týž: Hamlet, princ dánský), Božepor Žďárský (J. K. Tyl: Slepý mládenec) – Plzeň 1883; Jakoubek ze Stříbra (J. J. Kolár: Žižkova smrt) – Plzeň 1884; Tomáš (F. Raimund: Marnotratník),Hranatý (F. Škroup: Dráteník) – Brno 1885; Tobiáš Tříska (L. Stroupežnický: Paní mincmistrová), Zá­ruba (Ch. Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský, i Uranie 1910), Valenta (J. K. Tyl: Paličova dcera, i Švandova spol. 1886), Rychnovský (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Chébe (A. Daudet, A. Belot: Fromont jun. a Rislersen., i Švandova spol. 1887) – Brno 1886.

Švandova spol. ND Brno

Pontferrand (A. Dumas ml.: Denisa), Egeus (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské), Krištof Ge­issler (J. Vrchlický: Rabínská moudrost), Starosta obce (A. Dennery, E. Cormon: Nevinně odsouze­) – 1886; Kaska (W. Shakespeare: Julius Cae­sar), Karmin (F. A. Šubert: Jan Výrava), Červenka (J. Štolba: Vodní družstvo), Borachio (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic za nic), Václav Alexy (L. Stroupežnický: Paní mincmistrová), Dieudonné (A. Dumas ml.: Pan Alfons), Jáchym Dlask (J. Vrchlický: Exulanti), Vargas (V. Sardou: Vlast), Petr Mortensjord (H. Ibsen: Bílí koně), Taj­ný rada (F. W. Hackländer: Tajný jednatel), Jiří Voborský (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání), Mikuláš Dačický (L. Stroupežnický: Paní minc­mistrová) – 1887; Prov (I. V. Špažinskij: Paní ma­jorka), Gavril Bělugin (N. A. Ostrovskij, N. J. So­lovjov: Ženitba Běluginova), Ješek z Vartenberka (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně), Rada Moučný (R. Kneisel: Ona něco ví!) – 1888; Baron z Cambri (H. Meilhac, L. Halévy: Frou-Frou, i Uranie 1916), Godler (A. Dumas ml.: Princezna bagdadská), Vác­lav Hrobčický (L. Stroupežnický: Václav Hrobčic­ký z Hrobčic, i ND Brno 1902), Hvězdolet (J. Ne­stroy: Zlý duch Lumpacivagabundus), Ludvík XV. (J. J. Stankovský: Ve Versaillu), Moser (F. X. Svo­boda: Márinka Válkova), Goertz (E. Bozděch: Ba­ron Goertz, i ND Brno 1903), Luka (A. P. Čechov: Medvěd), Clavières (V. Sardou: Staří mládenci), Timót (G. Csiky: Proletáři), Tartuffe (Molière: Tartuffe, i ND Brno 1904), Votava (J. Štolba: Zá­věť), Poo-Bah (A. S. Sullivan: Mikado), Statkář Loučovský (G. Pfleger Moravský: Telegram) – 1889; Josífek (K. L. Kukla: Večernice), Bartolo (P.-A. C. de Beaumarchais: Figarova svatba), Hra­bě Millesimo (F. A. Šubert: Probuzenci), Rabourdin (E. Zola: Rabourdin a jeho dědicové), Maxmilian Moor (F. Schiller: Loupežníci) – 1890.

Spol. P. Švandy ml.

Pan Florián (J. J. Kolár: Mravenci), Zikeš (A. Po­láček: Trestanci na Špilberku), Petr, král cyperský (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně), Kryšpián, pous­tevník (E. Pohl: Sedm havranů) – Ml. Boleslav 1892, Louis August le Tonnelier (B. Guldener: Had v růžích), Hrabě z Koefeldů (A. Dumas st.: Kean), Groot (J. Strauss: Veselá vojna), Motylinský (M. Bałucki: Klub mládenců), Koloman Župan (J. Strauss: Cikánský baron, i ND Brno 1903) – Plzeň 1892; César z Radostova (J.-F.-A. Bayard, J. de Wailly: Musí na venek), Beethoven (H. Mül­ler: Beethovenova první láska), Čalman (K. Jonáš: Oplancija), Markýz de Corcy (A.-Ch. Adam: Pos­tillion z Lonjumeau), Černý (F. X. Svoboda: Směry života) – Plzeň 1893; Václav Beneš (F. X. Svoboda: Útok zisku), Hrabě Neipperg (V. Sardou, E. Moreau: Madame Sans-Gêne) – Plzeň 1894; Florian Buch­ta (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl) – Smíchov 1894; Čárka (K. Costa, E. Jacobson: Muž z měsí­ce), Václav Novotný (J. Jarno, H. Fischer: Krkavčí otec), Princ Karel Viktor (F. Philippi: Dobrodinci lidstva), Dr. Vlasák (J. Kvapil: Bludička), Šavlič­ka (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Boleslav Křeček (F. F. Šamberk: Ravuggiollo, loupežník z Apenin), Celestin (F. Hervé: Mamzelle Nitouche), Lamber­tuccio (F. v. Suppé: Boccaccio), Sezima (F. B. Mi­kovec: Záhuba rodu Přemyslovského), Pleschke (G. Hauptmann: Hanička) – Brno 1896; Pán z Lí­pova (J. Nestroy: Rozervanec), Čilev (V. Sardou: Fedora), Anikejev (I. V. Špažinskij: Snadné pro­středky), Maršálek d’Estrées (E. Bozděch: Z doby kotillonů), Siebl (J. W. Goethe: Faust), Ludvík XI. (T. de Banville: Gringoire) – Brno 1897, Don Mi­ra bolante (K. Millöcker: Viceadmirál), Správce Gretier (R. Planquette: Zvonky cornevillské) – Čes. Budějovice 1897.

Švandovo div.

Farář Hoppe (M. Halbe: Mládí), Wehrhahn (G. Hauptmann: Bobří kožich), [?] (H. Becque: Krkavci), Winkelmann (H. Sudermann: Zápas mo­týlů), Otec (týž: Fricek), Luigi Palmieri (R. Bracco: Masky) – 1897; František Elis (M. A. Šimáček: Jiný vzduch, i Uranie 1910) – 1898.

Pištěkova spol.

Rytíř Povídálek (F. v. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld: Zlatá Eva), Šimon Moreles (J. K. Tyl: Lesní panna), Jan Výrava (F. A. Šubert: Jan Výrava), Juan (Lope de Vega: Sedlák svým pánem, i Uranie b. d.) – 1899; Hrabě Corniský (A. Hennequin, A. Millaud: Nini­che) – 1900; Severin (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Kristus (A. Hoffmann dle H. Sienkiewicze: Quo vadis) – 1901; Glabrius (W. Barrett dle H. Sienkie­wicze, ú. H. Bohrmann-Riegen: Ve znamení kříže), Spiegelberg (F. Schiller: Loupežníci) – 1902.

Lacinova spol.

Isidor Flochencoeur (G. Duval, M. Hennequin: Rů­žový pokoj) – Ostrava 1902; Gamaliel (J. Zeyer: Sulamit), Hejtman Skvoznik-Dmuchanovskij (N. V. Gogol: Revisor), Abraham Benjuda (F. V. Je­řábek: Syn člověka čili Prusové v Čechách roku 1757), Napoleon I. (V. Sardou, E. Moreau: Mada­me Sans-Gêne), Rokos (F. A. Šubert: Drama čtyr chudých stěn), Chudý král (J. Kvapil: Princezna Pampeliška), Březina (A. Jirásek: Emigrant), Les­ník Ahrens (M. Dreyer: Zimní spánek) – ND Brno 1902; Tankred (R. Lothar: Král Harlekýn), Hra­bě de Guiche (E. Rostand: Cyrano z Bergeraku), Velkokněz bramínů (J. Verne, A. Dennery: Cesta kolem světa za 80 dní), Vévoda benátský (W. Shakespeare: Kupec benátský), Starý Vňouček (F. So­kol Tůma: Soucit), Trivulzio (M. Maeterlinck: Mon­na Vanna), Semen Andrejevič Gribkov (V. Krylov: Medvěd námluvčím), Jakub Bušek (L. Stroupežnic­ký: Naši furianti), Karel Drozd (F. a P. Schöntha­nové: Únos Sabinek), Král Vatroslav (J. Zeyer: Pod jabloní), Don Esparbillo (J. Vrchlický: Soud lásky), Simon (H. Heijermans: Naděje), Pil­níček (F. X. Svoboda: Čekanky), Továrník Werle (H. Ibsen: Divoká kachna), Morisson (V. Sardou: Bodří venkované), Lichvář Dlabal (L. Stroupežnic­ký: Na Valdštejnské šachtě), Sekáček (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku), Radovid (J. Zeyer, h. J. Suk: Radúz a Mahulena), Kostylev (M. Gor­kij: Na dně), Josef Jindřich Flachsmann (O. Ernst: Flachsmann vychovatel) – ND Brno 1903; Marchese Attavanti (V. Sardou: Tosca), Křikava (R. Svobo­dová: V říši tulipánků), Kalafuna (J. K. Tyl: Stra­konický dudák), Potěh (J. Nestroy: Zlý duch Lum­pacivagabundus), Soběnovský (M. Bałucki: Klub mládenců), P. Jan Matouš (J. Kvapil: Oblaka), Továrník Dreisziger (G. Hauptmann: Tkalci), Emanuel Střela (F. F. Šamberk: Jedenácté přiká­zání), Sedlák Malina (F. Sokol Tůma: Pasekáři), Rabbi Jehuda Löw (J. Vrchlický: Rabínská moud­rost), Hrabě z Thurnů (J. J. Kolár: Pražský žid), Boleslav Chrabrý (J. Vrchlický: Knížata), Isidor Lechat (O. Mirbeau: Obchod je obchod), Hrabě z Glostru (W. Shakespeare: Král Lear) – ND Brno 1904; Gajev (A. P. Čechov: Višňový sad), Camillo (W. Shakespeare: Zimní pohádka), Klubko (týž: Sen v noci svatojanské) – ND Brno 1905.

Div. sdružených měst východočeských – F. Lacina

Kastillon (P. Veber: Lutti), Jiří Krookstadt (H. Ibsen: Vánoce), Markýz Imari (S. Jones: Geiša), Sir Bingo Preston (S. Jones: San Toy), Dvorní rada prof. Dr. Kellerstein (F. Wittenbauer: Soukromý docent, i Uranie 1908), Král v Ilyrii (H. Drachmann: Byl jednou jeden král), Půlka (J. Strauss: Netopýr), Leonato (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic) – 1906; Napoleon I. (E. Bozděch: Světa pán v županu), Shylock (W. Shakespeare: Kupec benát­ský, i Uranie 1908) – 1907.

Uranie

Pan z Bodenhausenů (K. Kraatz, G. Okonkowski: Žluté nebezpečí) – 1907; Starý Dorrit (F. v. Schön­than dle Ch. Dickense: Malá Dorritka), Hrabě Pernwald (F. v. Schönthan: Cornelius Voss), Ko­peček (K. Fořt, h. E. Starý: Baj-Kaj-Laj) – 1908; Falstaff (W. Shakespeare: Veselé paničky wind ­sorské), Walewský (P. Albin dle W. Gasiorowské­ho: Napoleon a Walewská) – 1909; Schöllhofer (K. Karlweis: Režná košile), Jurand ze Spychova (H. Sienkiewicz, dram. A. Walewski: Křižáci), Kartáček (J. K. Tyl: Bankrotář), Alois Svoboda (K. Karlweis: Hračka obrů) – 1910; Hrabě Car­millac (H. Chivot, A. Duru: Za větrem), Don Bolero (Ch. Lecocq: Giroflé-Girofla) – 1911; Velkokupec Holm (G. Esmann: Otec a syn), Walter (G. Haupt­mann: Forman Henčl), Ferdinand Maria Adrian (H. Müller: Rozkošný Adrian) – 1914; Anasta­sius, rytíř Negrelli (H. Bahr: Broučoun), Vodník (G. Hauptmann: Potopený zvon) – 1915; Martin Jedlička (F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek) – 1916; Pán z Klebsů (H. Sudermann: Domov), Kaštyl (V. Štech: Třetí zvonění), Tomáš (A. Guimerà: V ní­žině) – 1917; Jakub Vojnar (A. Jirásek: Vojnarka), Osetrov (V. Krylov: Divoška) – 1918; Malvolio (W. Shakespeare: Večer tříkrálový) – 1920; Pedro Crespo (P. Calderón: Sudí zalamejský), Schigolch (F. Wedekind: Lulu) – 1923; Žahavec (týž: Procit­nutí jara), Janikov (H. Sudermann: Zkáza Sodomy), Blažej Putička (E. Jacobson: Muž z Marsu aneb Kdo se chce ženit) – 1924; Mareček (L. Mattuš: Pří­tel žen), Zavrtal (týž: Praha vede Evropu) – 1926; Saturnin Brambor (F. F. Šamberk: Podskalák), Ju­piter (J. Offenbach: Orfeus v podsvětí) – b. d.

Režie

Švandovo div.

I. S. Turgeněv: Měsíc na vsi – 1898.

Pištěkovo div.

V. Sardou: Mnoho přátel naše škoda – 1900; J. M. Slavičinský [J. Misárek]: Na cestě k millionu, K. Fořt, J. Javorčák: Pražské modelky – 1902.

ND Brno – F. Lacina

W. Shakespeare: Kupec benátský, J. Vrchlický: Král a ptáčník, V. Sardou: Vlast, týž: Bodří ven­kované, L. Stroupežnický: Na Valdštejnské šachtě, F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek, E. Scribe: Sklenice vody, F. V. Jeřábek: Služebník svého pána, E. Bozděch: Baron Goertz, F. F. Šamberk dle O. F. Berga: Potrhlý švec, M. Bałucki: Těžké ryby, F. v. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld: Zlatá Eva, O. Ernst: Flachsmann vychovatel (i Uranie 1922) – 1903; R. Svobodová: V říši tulipánků, J. Auers­wald: Před slunce východem, Molière: Tartuffe, P. Bilhaud, M. Hennequin: Paní Rozierová, J. K. Tyl: Strakonický dudák, J. Nestroy: Zlý duch Lumpa­civagabundus, G. v. Moser: Zlatohlávek, F. v. Schön ­than, F. Koppel-Ellfeld: Renaissance, J. Kvapil: Oblaka, J. Vrchlický: Rabínská moudrost, L. Strou­pežnický: Paní mincmistrová, F. F. Šamberk: Je­denácté přikázání, M. Bałucki: Klub mládenců, L. N. Tolstoj: Vláda tmy, W. Shakespeare: Král Lear – 1904; H. Ibsen: Nepřítel lidu, J. Štolba: Matčino dílo, V. Krylov: Divoška, F. F. Šamberk: Rodinná vojna, A. P. Čechov: Višňový sad, A. Den­nery, E. Cormon: Nevinně odsouzen – 1905.

Div. sdružených měst východočeských – F. Lacina

P. Veber: Lutti – 1905; F. F. Šamberk: Jedenácté při­kázání – 1906; E. v. Wolzogen: Čistý lístek – 1907.

Uranie

N. V. Gogol: Ženitba + Hráči, O. Blumenthal, G. Kadelburg: Slepý pasažér, A. Capus: Zámecká paní, E. Pohl: Paňáca – 1909; H. Sudermann: Zápas motýlů, E. Krásnohorská: Medvěd a víla, J. Zeyer: Doňa Sanča, A. Valabrègue, M. Ordonneau: Není Durand jako Durand – 1910; L. Fulda: Blíženka, E. Audran: Panenka, J. Offenbach: Krásná Helena, M. A. Šimáček: Jiný vzduch, J. Offenbach: Orfeus v podsvětí, Ch. Lecocq: Angot, dítě pařížské tržnice, K. Zeller: Ptáčník – 1911; F. v. Suppé: Fatinica, týž: Boccaccio, J. Strauss: Netopýr, K. Millöcker: Žebravý student, J. Strauss: Mařinka vonná, A. Mes­sager: Michouovic dcerušky – 1912; W. S. Maugham: Královská Výsost, S. Michaëlis: Revoluční svatba, A. Bisson: Bezejmenná, P. Gavault: Secesní manžel­ství slečny Jacqueliny – 1913; E. Brieux: Simona, G. Kadelburg, R. Presber: Rodinná kaňka, W. Christ ­mans: Peněžní automat – 1914; A. Dumas ml.: Cizin­ka, Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lo­woodský – 1915; P. Frank: Modrá perla, E. Augier, E. Foussier: Chudá lvice, O. Feuillet: Pařížský ro­mán – 1916; V. Sardou: Fedora, F. Fonson, F. Wiche­ler: Vdavky slečny Beulemansovy, J. Skružný: Fer­dinand spí – 1917; M. Lengyel: Tajfun, A. Jirásek: Otec – 1918; I. Cankar: Betanjovský král – 1921; L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic – 1926.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, PE N22, matrika narozených fary u sv. Petra 1858–1862, s. 214; Soupis praž­ských domovských příslušníků [Javorčák Josef, 1861]. ■ J. M. [Merhaut]: Z českého divadla, Mo­ravská orlice 25. 2. 1886; Dr. Aliquis: Východo­české divadlo, Obnova 7. 12. 1906 [Mnoho povy­ku pro nic]; J. Rydvan: J. J., Divadlo 9, 1910/11, s. 306; V. Vrána: Čtyřicet let, tamtéž 3, 1922/23, č. 18, s. 2●; nekrology: J. Kubík, Národní politika 14. 1. 1927, odp.; V. Záhořík, Divadlo 6, 1926/27, s. 68●; S. Langer: Divadlo Uranie, historie, re­pertoár, dokumentace, rkp. [1960], DÚk; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 95; R. Deyl: Vavříny s trny, 1973, s. 127–132. ■ PBJ II; Brno, Uranie

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 358–362 

Autor: Šormová, Eva