Janovský, Alois

Alois
Janovský
1. 2. 1864
Český Brod
15. 11. 1942
Smolotely u Příbrami
Divadelní ředitel, herec a režisér.

Psán často Louis. – Otec Matěj J. byl sladov­nickým v pivovaru v Točníku u Berouna, v še­desátých letech rodina žila opět v Českém Brodě, odkud otec pocházel. První období J. profesionální divadelní dráhy v osmdesá­tých letech, kdy byl činný jako herec, nelze spolehlivě vysledovat, protože v tu dobu pů­sobil u kočujících společností herec téhož pří­jmení (Jan J.; nebyli příbuzní) a leckdy je nelze přesně identifikovat. J. začínal snad u ředitele F. Pokorného 1883 (tehdy tam byl i Jan J.), 1888 hrál krátce u A. Libické a T. Kratochví­la, t. r. odešel k P. Švandovi ze Semčic, s je­hož souborem strávil hlavní, zimní, sezonu v brněnském ND. 1890–92 působil u V. Budila (též ve starém divadle v Plzni) a v létě 1892 je zmiňován mezi členstvem souboru P. Švandy ml. 1893 získal koncesi, ale společnost neza­ložil. Nastoupil u J. Pištěka, s nímž se po letní sezoně 1894 ve vinohradské aréně opět vrátil do Brna; t. r. se oženil s tanečnicí Františkou Friessovou. Manželé setrvali u Pištěka nejmé­ně do konce brněnské sez. 1895/96, s menší pauzou 1895, kdy byli u M. Kozlanské. V Brně trávil J. i sez. 1896/97 za ředitelství P. Švan­dy ml. a v jeho společnosti patrně zůstal až do jejího rozpadu 1897. V následujícím roce se objevil u podružné kočující společnosti F. Šnídlové řízené R. Příbramským, jehož 1899 vystřídal jako nájemce. Podnik fakticky řídil, 1903 mu ředitelka koncesi uvolnila za příslib trvalého angažmá. Od počátku svého diva­delního ředitelování se zaměřil na Moravu, kde si vytvořil několik základen, do nichž se opakovaně vracel. 1905 se neúspěšně ucházel o vedení nově ustaveného Divadla sdružených měst východočeských (bylo svěřeno F. Lacino­vi). 1910 ovdověl, jeho druhou manželkou se stala herečka Ludmila Rychetská (vl. jm. Nývl­tová, 1887–1949, sňatek 12. 5. 1915 na Klad­ně). 1911 získal do pronájmu Národní dům v Moravské Ostravě ke čtyřměsíčním podzim­ním sezonám, z nichž uskutečnil tři, poslední skončila v lednu 1914. Vrátil se do Čech, po­slední pobyt společnosti je zaznamenán 1915 v Kouřimi. O J. činnosti během válečných let není dosud nic známo. Divadelní působení ukončil patrně 1918 (uvolněnou koncesi zís­kal J. Burda), žil ještě dlouhá léta, vposledku u bratra na jeho hospodářství ve Smolotelech.

J. první žena Františka, zvaná Fanny (podle konskripce vl. jm. Novotná; 7. 8. 1873 [?] – 27. 3. 1910 Moravské Budějovice), se uplatňovala jako tanečnice a baletní mistryně. 1892–93 byla členkou Budilovy společnosti, u níž zastávala pozici první baleríny. Připra­vovala taneční čísla do výpravných her, oper a operet, výjimečně nastudovala samostatné baletní inscenace. Ve stejném oboru působila od 1893 v angažmá u J. Pištěka a u P. Švandy ml.: v ND v Brně se podílela na taneční složce řady inscenací (Pohl: Sedm havranů, Berger–Anger: Štědrovečerní sen – role: Krá­lovna sněhových vloček; Tyl: Jiříkovo vidě­ní – 1893; Verne–Dennery: Cesta kolem světa v 80 dnech – 1894; Wolff, h. Weber: Preciosa, 1896). Nastudovala baletní pantomimu Krá­lovna loutek od J. Bayera, v níž tančila roli Bebé (1894), Vítězství světla nad tmou podle baletu Excelsior (1896, role: Civilizace). Trpě­la srdeční vadou, na jejíž následky předčasně zemřela.

J. začínal jako herec v době uzavírající se éry romantismu a projevoval smysl pro novou dramatiku. Nejprve hrával milovníky (v Brně u P. Švandy st. se o první milovnické role dělil s J. Strouhalem), od nichž záhy přešel k cha­rakterním, zvláště vážným rolím. Komické role zastával málokdy. Vedle herectví se vě­noval režii, která postupně převážila a v letech před 1. světovou válkou už jako herec vystu­poval jen příležitostně. Ředitelské působení zahájil v Rakovníku, z Čech však stále čas­těji zajížděl na Moravu. Činoherní společnost převzatou od F. Šnídlové pozvedl zejména po stránce repertoárové. Dramaturgicky se orien­toval na soudobou českou i zahraniční tvorbu (např. 1901 Zeyer: Radúz a Mahulena, Z dob růžového jitra; Kvapil: Princezna Pampeliš­ka; Vrchlický: Noc na Karlštejně; Hauptmann: Potopený zvon; Tolstoj: Vláda tmy), ojediněle uvedl dosud nehrané novinky (jednoaktovka B. Pacasové /provd. Mrštíkové/ O palmu vítězství aneb Drama umělce, Olomouc 1902; Jirás­kův Pan Johanes, Prostějov 1909). Nabídku vždy doplňoval klasickými tituly (např. Shake ­speare: Kupec benátský, 1902; Hamlet, 1904), na druhé straně nezbytnými veselohrami a leh­čími kusy pro většinové publikum. Reper­toár kvalitativně kulminoval zřejmě v obdo­bí 1903–05, kdy byly v režii A. Chlumského, J. Puldy i ředitele inscenovány Rostandův Cyrano z Bergeraku, Heijermansova Naděje, Maeterlinckova Monna Vanna, první české profesionální provedení Hauptmannových Tkalců (hra cenzurou dlouho zakazována), Wildeova Salome, Madáchova Tragédie člově­ka či Gorkého Na dně. J. uvedl rovněž lokální kus Sokola Tůmy Pasekáři. Původně činoher­ní společnost rozšířil 1906 o operetu a operu. Určitou specialitou, která odlišovala jeho spo­lečnost od ostatních cestujících družin, byl značný počet tanců a baletů, profesionálně připravených Fanny J., jež byly včleňovány do výpravných a pohádkových činoher (Pohl: Sedm havranů, Sněhurka a sedm trpaslíků aj.), posléze i do oper a operet. Samostatné baletní pořady se však objevovaly jen zcela výjimečně (Bayer: Královna loutek). Ze známějších her­ců prošli jeho souborem J. Pulda, A. Čepela, F. Roland, začínal tu K. Jičínský. J. cestoval nejčastěji po střední Moravě, opakovaně hrál v Olomouci a Prostějově (7. 12. 1907 oteví­ral Prodanou nevěstou dobudovaný Národní dům), zajížděl do Hodonína, Moravských Budějovic, Uherského Brodu aj. V Luhačo­vicích obsazoval letní sezony v lázeňském divadle (1910–13) a 1912 i přírodní divadlo v údolí potoka Gáborky (Mahen: Janošík, Smetana: Prodaná nevěsta, Blodek: V studni). V Čechách měl štace v tradičních divadelních regionech – východočeském (např. Jaroměř 1906) a jihočeském (Písek 1912; Jindřichův Hradec a Týn n. Vltavou 1913). Poslední eta­pu J. ředitelské činnosti určily tři ostravské sezony, jež ho finančně vyčerpaly. Nutnost nasazovat neustále nové tituly a minimální reprízovanost vedly k převaze operety. Přesto se i nadále snažil o kvalitní činoherní reper­toár (na programu měl Gogolova Revizora, Jiráskovu Lucernu i čerstvou novinku – Ma­henova Janošíka), v poslední sezoně 1913/14 uspořádal malý shakespearovský cyklus (Sen noci svatojanské, Othello, Kupec benátský). Moravskou Ostravu však opouštěl jako pod­nikatelsky neúspěšný ředitel.

Role

Pokorného spol.

Václav (L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník), Karel (F. Schiller: Loupežníci) – 1883.

Švandova spol.

František Štěpán Lotrinský (E. Bozděch: Zkouška státníkova) – Plzeň 1884; [?] (V. Sardou: Mnoho přá­tel naše škoda), Ondřej Karjagin (I. V. Špažinskij: Paní majorka), Pavel z Loukotic (F. v. Schönthan: Hloupý kousek), Hrabě Arnošt Harrach (F. V. Jeřá­bek: Syn člověka aneb Prusové v Čechách r. 1757), Rinçon (V. Sardou: Vlasť aneb Hrůzovláda ve Špa­nělsku), Reimbeau (I. F. Castelli: Sirotek a vrah) – ND Brno 1888; [?] (J. J. Kolár: Mravenci, benef.), [?] (J. Vávra: Konkursy pana notáře) – ND Brno 1889.

Budilova spol.

[?] (J. Štolba: Křivé cesty, benef.), Števa (G. Preis­sová: Její pastorkyně), Pešek Hlavně (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně) – aréna Plzeň 1891.

Pištěkova spol.

ND Brno Baron Caesar (E. Pohl: Krasojezdkyně), Strouhal (A. a V. Mrštíkové: Maryša), Doktor z Hrozen­kova (G. Preissová: Gazdina roba), Kool z Har­denu (P. Starý: Magdalena), Bruno ze Švihova (L. Krenn, K. Lindau: Chudá holka) – 1894; Bobeš (A. Jirásek: Otec), Jedlička (M. A. Šimáček: Svět malých lidí), Samiel (C. M. v. Weber: Čarostřelec), De Troënes (V. Sardou: Staří mládenci), Konrád Bu­kovský (L. Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník), Astaroth (A. Pulda: Čert na zemi), Engelberth (F. v. Schönthan: Cornelius Voss), Viktor z Folgenu (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Válka v míru), Princ Camillo Borghese (E. Bozděch: Světa pán v župa­nu), Roderigo (W. Shakespeare: Othello), Pavel Kožený (L. Stroupežnický: Naši furianti), Kosin­ský (F. Schiller: Loupežníci), Vyslanec (F. v. Sup ­pé: Gaskoněc), Kořínek (R. Kneisel: Papageno v almaře), Zelinský (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Lert (W. Shakespeare: Hamlet), Setník Charvát (F. A. Šubert: Jan Výrava), Marcel (H. Murger, ú. J. Kühnl: Život potulný), Topolnický (M. Bałucki: Klub mládenců), Josef Kytka (F. A. Šubert: Velko­statkář), Školní dozorce (N. V. Gogol: Revisor), Hilmar Tönnesen (H. Ibsen: Podpory společnosti), Chevalier Raoul z Langay (A. Dennery, E. Cor­mon: Nevinně odsouzen), Jakub (E. Raupach: Mly­nář a jeho dítě), Dr. Sarchi (F. Cavallotti: Dcera Jeftova) – 1895; Adolf Zajíček (G. v. Moser: Zla­tohlávek) – 1896.

Spol. P. Švandy ml. ND Brno

Dr. Linda (K. Costa, E. Jacobson: Muž z Měsíce), Hrabě Oton (Lope de Vega: Sedlák svým pánem), Karel Fořt (J. Kvapil: Bludička), Don Antonio (P. A. Wolff, h. C. M. v. Weber: Preciosa), Oldřich z Hradce (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemys­lovců), Hrabě Döhnfurt (G. Davis: Katakomby), Dr. Alfred Kaiser (F. Philippi: Dobrodinci lidstva), Lomon (E. Gandillot: Pan podprefekt), Arnošt Otovaldský (J. N. Štěpánek: Obležení Prahy od Švédů), Pán (A. Schnitzler: Milkování), Philostra­tes (W. Shakespeare: Sen noci svatojanské), Princ Waleský (A. Dumas st.: Kean), Koděra (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Irad (J. Zeyer: Z dob růžo­vého jitra), Boubela (M. A. Šimáček: Jiný vzduch), Dr. Kosinský (H. Sudermann: Půtka motýlů), Hanke (G. Hauptmann: Hanička) – 1896; Václav hrabě z Bubna (F. A. Šubert: Probuzenci), Fer­dík (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání), Žák (J. W. Goethe: Faust), Rouvel (V. Sardou: Fedora), Oktavianus Caesar (W. Shakespeare: Julius Cae­sar), Hrabě Podevils (E. Bozděch: Zkouška stát­níkova) – 1897.

Janovského spol.

Kutsche (G. Hauptmann: Tkalci) – 1903; [?] (I. Madách: Tragédie člověka) – 1907; Kat Mydlář (J. J. Kolár: Pražský žid) – 1911; Narcis (A. E. Brach ­vogel: Narcis) – 1913.

Režie

Spol. F. Šnídlové

A. Dennery, E. Cormon: Nevinně odsouzen – 1898.

Janovského spol.

Ch. Birch-Pfeifferová dle V. Huga: Zvoník u Matky boží, G. Ohnet: Majitel hutí, J. Zeyer: Radúz a Mahulena, J. Kvapil: Princezna Pampeliška, H. Drach ­mann: Byl jednou jeden král, G. Raeder: Jezerní panna, R. Nordmann: Padlí andělé, F. v. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld: Komtesa Kukuč, J. K. Tyl: Pali­čova dcera, G. Raeder: Flik a Flok – 1901; J. J. Kolár: Pražský žid, V. Sardou: Vlasť, R. Kneisel: Pekla zplozenec, K. Gutzkow: Uriel Acosta, J. Pulda: Honza na výstavě, K. Světlá, dram. E. Pešková: Kříž u potoka, V. Hugo: Ernani – 1902; E. Audran: Panenka, W. Barrett dle H. Sienkiewicze, ú. H. Bohrmann-Riegen: Quo vadis?, B. Smetana: Prodaná nevěsta, E. Kálmán: Podzimní manévry, J. Zeyer: Pod jabloní, J. J. Kolár: Pražský žid, I. Madách: Tragédie člověka, A. Jirásek: Pan Johanes – 1911; W. A. Mozart: Kouzelná flétna, V. Krylov: Chytrák na chytráky, A. Jirásek: Lucerna – 1912; J. Offen­bach: Hoffmannovy povídky, B. Smetana: Libuše, týž: Dalibor – 1913.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, Český Brod 11, mat­rika narozených 1856–1864, s. 221. SOA Plzeň: Sbírka matrik, Plzeň 067, matrika narozených 1887–1888, s. 202, obr. 207 [narození 2. man­želky a údaj o sňatku]. NA: fond Policejní ředi­telství I, konskripce, kart. 224, obr. 37; fond PM 1881–1890, kart. 1691, sign. 8/6/1/1 [ang. u Libic­ké 1888]. MZA: Sbírka matrik, 10691 Moravské Budějovice, matrika zemřelých 1855–1924, s. 247, obr. 125 [Františka J.]. ■ Divadelní anonce a re­feráty, in Moravská orlice 1894–1897; Slovácké noviny 1902, 1905; Opavský týdeník 1905, 1912; Obrana Slezska 1911–1913; Ostravan 1911–1912; Ktr, Divadelní svět 1, 1910/11, s. 148; Divadlo 12, 1913/14, s. 97n. [herecké jubileum]; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 252 [mylně † 3. 8. 1912]; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 158, 165, 196, 229; Přehledné dějiny české literatury a di­vadla v Olomouci I, red. J. Stýskal, 1981, s. 113n.; Cedule k představením českých divadelních společností v Olomouci v letech 1894–1914, 1995; J. Štefanides: České divadlo v Moravské Ostravě 1908–1919, 2000, s. 37–40; A. Janošková: České kočovné divadelní společnosti v Uherském Hradišti v letech 1863–1918, dipl., FF UP 2010, s. 57–60. ■ PBJ II; Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 352–355

Autor: Štefanides, JiříŠormová, Eva