Janke, František Josef

František Josef
Janke
13. 4. 1848
Dvůr Králové
15. 7. 1888
Hradec Králové
Dramatik.

Po základním školním vzdělání pracoval v otco ­vě živnostenském závodě a účastnil se kultur­ních a společenských aktivit Dvora Králové, od 1865 jako divadelní ochotník ve spolku Hanka, v němž působil jako jednatel, herec, a hlavně režisér. Pro potřeby ochotníků brzy začal psát a upravovat dramatické texty. 1880 se pokusil o vlastní podnikání v Praze jako spolumajitel tiskárny (firma Brožík a Janke, Rybí trh 11, dnes Rybná ul.), po obchodním nezdaru 1882 se stal redaktorem Polabských novin v Hradci Králové. Pro propukající du­ševní chorobu musel 1884 práci opustit. 1886 byl ještě redaktorem Kutnohorských listů, ale koncem t. r. odešel do soukromí; po půldru­hém roce nemoci podlehl.

J., který byl 1869 zvolen režisérem králo­védvorského ochotnického spolku (za první rok připravil čtrnáct představení), vystupoval i jako oblíbený herec hlavně v dramatických, příležitostně též v komických rolích, v nichž s úspěchem zpíval i kuplety s místními narážka­mi. J. vlastní hry a úpravy cizích dramatických textů byly součástí jeho všestranné divadelní aktivity v rodném městě. Odtud se vzápětí dostávaly na další, hlavně blízké ochotnické scény (Nová Paka, Železný Brod aj.), profe­sionální divadla je uváděla výjimečně jako součást arénního repertoáru. J. jednoaktovky i celovečerní veselohry a frašky navazovaly – konstrukcí zápletek i schematizující charak­teristikou postav – na zkonvenčnělou podobu situační komedie. 1869 vyvolala ohlas hra Nehas, co tě nepálí!, karikující zákulisí volební­ho boje na malém městě, kterou cenzura králo­védvorským ochotníkům zakázala. Po prvním povoleném provedení v Táboře se rychle roz­šířila na ochotnických scénách (1870 Louny, Rokycany, Okoř, Jilemnice aj.). Pro jednodu­chost a snadnou scénickou proveditelnost se J. veselohry na amatérském divadle udržely až do devadesátých let 19. stol. Další dramatické texty – zejména adaptace cizích předloh – měly podobu tehdy oblíbených „obrazů ze ži­vota“, jiné byly divadelním zpracováním bá­chorky (Krakonoš aneb Srdce z kamene) nebo pověsti (Ahasver, věčný Žid aneb Zvon sv. Jana Křtitele). J. se pokoušel také ztvárnit symptomatická témata z národní minulosti, pro něž volil formu patetických dramatických obrazů. Do této náročnější části jeho díla patří slavnostní hra Jaroslav, vítěz nad Tatary (podle hrdinské básně Královédvorského rukopisu), napsaná 1874 k otevření Hanko­va divadla ve Dvoře Králové, a vlastenecky výchovná hra v pěti obrazech Josef Kajetán Tyl (1882), životopisná montáž o Tylově prá­ci pro vlast a utrpení z ní plynoucí, sestavená (paralelně s dramatem F. F. Šamberka) podle biografie J. L. Turnovského. K adaptacím či volným překladům cizích her si J. vybíral z ob ­líbeného a nenáročného německého repertoáru (A. v. Kotzebue, L. Anzengruber, K. A. Görner, F. Kaiser, J. Wimmer aj.). Některé texty vzni­kaly dramatizací povídek (J. Wenziga, K. Svět­lé), jiné byly jen úpravami her. Stálý zřetel k činnosti divadelních ochotníků vedl J. k za­ložení edice Divadelní knihovna (skončila brzy J. úpadkem a odchodem z Prahy), v níž chtěl vydávat texty upravené pro provozování na malých venkovských scénách. První svazek (Šamberk: Jedenácté přikázání, 1881) obsahu­je i praktické pokyny pro režiséra, inspicienta, rekvizitáře a nápovědu, nárysy jeviště, popisy kostýmů, dobu trvání jednotlivých aktů, vý­slovnost cizích slov apod. O zvýšení úrovně amatérského divadla J. usiloval i instruktiv­ním seriálem Přátelská pokynutí menším di­vadlům ochotnickým. V nedokončené úvaze Čeho třeba, státi se divadelním umělcem?, vycházející z pojetí českého divadla jako mís­ta veřejného obcování a středu společenského života, se pokusil formulovat nároky na fyzic­kou, intelektuální a technickou připravenost herce. Zkušenosti z divadelní a spolkové čin­nosti promítl někdy i do drobných fejetonů.

Hry a výstupy

Komedie života [kuplet], t. 1865; Byl v Paříži, t. 1866, ochotn. Žebrák 1869; Braniboři v Čechách, ochotn. Dvůr Králové 1867, t. 1868; Nehas, co tě nepálí!, ochotn. Tábor 1869, t. 1870; Montek a Ka­pulet, t. 1870; Krakonoš aneb Srdce z kamene, též s tit. Srdce z kamene aneb Fabrikant a dělník, Švandova spol. 1870, t. 1872; Půl hodiny knížetem, t. 1871; Fidlovačka, t. in Česká Thalia 1871, s. 17n., 21n., kn. 1881 (s B. Vrzalem; J. je autorem 3. děj. s tit. Kdo se směje naposled, směje se nejlépe); Jaroslav, vítěz nad Tatary, ochotn. Dvůr Králové 1874, t. 1875; Jen proč?, t. 1882; Josef Kajetán Tyl aneb Všechny naše kroky musí vésti láska k národu a jeho štěstí, t. 1881, Švandova spol. 1882.

Dramatizace, překlady a adaptce

Zdali mne miluje?, dle novely J. Wenziga, t. 1865, ochotn. Dvůr Králové 1866; Už ho máme!, ú. aktovky J. J. Stankovského, t. 1867; Zázračná princezna aneb Dobrodružství v zemi bláznů, dle A. v. Kotze­buea, t. 1870; Můj medvěd a má neť, dle K. A. Gör­nera, PD 1872, t. 1876; Oběť lásky, dle povídky K. Světlé Společnice, t. 1874, Švandovo div. 1898; Tichý nájemník, dle J. Wimmera, t. 1874; Tkalcovský tovaryš, dle K. H. F. v. Steina, t. 1874, ochotn. Žeb­rák 1876; L. Anzengruber: Červ svědomí, t. 1875, Kramuelova spol. Heřman. Městec 1877; Bezděční družbové, dle E. R., t. 1877; Cikán v dílně kame­nické, dle F. Kaisera, t. 1881; Ahasver, věčný Žid aneb Zvon sv. Jana Křtitele, dle A. Klingemanna [?], ochotn. Dvůr Králové 1886.

Teatralia

Letopis ochotnického divadla [...] města Dvoru Králové, 1867; Přátelská pokynutí menším diva­dlům ochotnickým, Divadelní listy 2, 1881, s. 109n., 119n., 126, 140–142, 194, 298n., 354; Čeho třeba, státi se divadelním umělcem?, Jeviště 2, 1886, s. 109, 117n., 125, 133n., 141, 149n., 157, 165, 173, 181, 189 [nedok.].

Prameny a literatura

Ref. Můj medvěd a má neť: uh [V. Guth], Politik  24. 12. 1872; O. H. [Hostinský], Pokrok 31. 12. 1872●; Junius, ref. Josef Kajetán Tyl, Divadelní listy 3, 1882, s. 275●; nekrology: Národní listy 17. 7. 1888; Polaban 21. a 28. 7. 1888; N. L., Česká Thalia 2, 1888, s. 234n.●; R. Fiala: Ochotnické di­vadlo v našem městě, Královédvorské listy 1996, č. 1–5.

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 351–352

Autor: Lantová, Ludmila