Chramosta, Josef

Josef
Chramosta
12. 3. 1829
Praha
3. 2. 1895
Král. Vinohrady (Praha-V.)
Herec, režisér.

Pocházel z pražské měšťanské rodiny, otec byl vinárníkem, matka záhy zemřela. Vycho­dil čtyři třídy hlavní školy u Týna a vyučil se mečířství. Jako tovaryš se 1847 vydal do Víd­ně, kde se zapojil do kulturního života krajanů mj. jako poměrně úspěšný deklamátor. Po ná­vratu do Prahy v létě 1848 začal hrát s ochot­níky (byl mezi nimi K. Šimanovský a sestry M. a H. Lipšovy) v tzv. Červeném domě na Starém Městě. S manželkou Terezií, která byla fotografkou, měl dvě dcery a syna; dcera Oti­lie se provdala za sochaře F. Uprku. 1849 vstoupil do První české divadelní společnosti pro venkov J. A. Prokopa, již 1850 odešel k ně­meckému řediteli J. Lutzovi (České Budějovi­ce, Český Krumlov), který uváděl sporadicky česká představení. 1851 se vrátil k Prokopovi. 1852–53 hrál pod jménem Chramostský v českých představeních ve StD, v červnu 1853 odešel k počeštěné společnosti F. Zöllne­ra řízené J. Štanderou a J. K. Tylem. Od podzi­mu t. r. hrál opět u Lutze, tentokrát mimo české země: v Marburgu (dnes Maribor, Slovinsko), ve Štýrském Hradci, v Ödenburgu (Šoproň, dnes Maďarsko). Od dubna 1855 působil tři roky u ředitele F. Strampfera v Temešváru (tam údajně zasvěcoval do herectví A. von Sonnenthala, budoucího člena vídeňského Burgtheateru). 1858 se vrátil do Čech, na do­poručení F. B. Mikovce byl angažován do StD a trvale zakotvil v Praze. 1862 se stal členem nově otevřeného PD, po rozdělení správy čes­kého a německého divadla 1864 byl po dobu sedmi měsíců mimo angažmá, rodina se v té době zadlužila, na fotografický závod byl vy­hlášen konkurs a Ch. byl soudně vyšetřován. Za pruské okupace Prahy 1866 vedl s K. Šimanovským a barytonistou J. Lvem hereckou samosprávu, svépomocně provozující divadlo opuštěné ředitelem F. Thomém. 1867 se spolu s P. Švandou ze Semčic ucházel o ředitelství zemského divadla v chorvatském Záhřebu. Podílel se na společenském životě, inicioval různé akce (např. ve prospěch Ústřední matice školské), angažoval se při založení Umělec­ké besedy, organizoval zábavy, výlety apod. Od 1881 byl členem činoherního souboru ND a od 1883 do 1893 zastával také funkci vrchní­ho dozorce (inspektora) garderoby. Hereckou dráhu ukončil v lednu 1892. Tři roky poté ze­mřel, pohřben byl na Vinohradském hřbitově.

U českých i německých kočujících společ­ností hrál první milovníky a hrdiny. Těšil se velké přízni obecenstva a kritikou byl pova­žován za nejtalentovanějšího herce Prokopova souboru. Jeho herecká kariéra kulminovala během prvního desetiletí umělecké činnosti, kdy vytvořil řadu velkých postav (česky např. Karla v Schillerových Loupežnících, Rober­ta v Raupachově hře Kníže [Robert] ďábel, Švandu v Tylově Strakonickém dudákovi, tit. roli Klicperova dramatu Zdeněk Zásmucký; německy mj. hlavní roli v Souvesterově a De­vrientově hře Der Fabrikant, Franze v Schil­lerově dramatu Die Räuber a Roberta Dudleye v tragédii Maria Stuart, Edmonda Dantese v dramatizaci Dumasova románu Der Graf von Monte Christo). Při druhém nástupu do StD 1858 byl vnímán jako význačná posila českého souboru a stal se jedním z nejzaměst­návanějších herců. Hrál téměř denně v čes­kých i německých představeních, v hlavní bu­dově i na pobočných letních scénách (Aréna ve Pštrosce, Novoměstské divadlo). Do počát­ku sedmdesátých let mu byly svěřovány vý­znamné úlohy v hrách Shakespearových (např. tit. role v Králi Jindřichu IV., Antonio v Kupci benátském, Klaudius v Hamletovi, Malvolio ve Večeru tříkrálovém) a Schillerových (Wurm v Úkladech a lásce, vévoda Alba v Donu Car­losovi). Jeho poněkud chladný a k patosu inklinující projev ladil s rolemi panovníků, vznešených aristokratů (např. Boris Fedoro­vič, Mikovec: Dimitri Ivanovič) a hrdinských starců. Podával výstižné charakterní studie otců (např. Maréchal, Augier: Svatouškové), osvědčoval se i v salonních veseloherních úlo­hách (Mercier, Fournier – Meyer: Při piketu) a v rolích komických (např. Učitel, Klicpera: Veselohra na mostě; Ljapkin-Ťapkin, Gogol: Revizor). Později byl obsazován do menších úloh a v ND skromně a obětavě sloužil jako epizodista.

V PD působil od 1866 i režijně; byl ustano­ven režisérem frašek. Starý arénní repertoár aktualizoval satirickými písňovými a textový­mi vložkami, které někdy sám sestavoval, do inscenací výpravných her s oblibou začleňoval různé světelné efekty (ohně, lampiony apod.). 1868–71 inicioval a realizoval tzv. hry dětí (představení s dětskými účinkujícími), které byly v Praze novinkou. V ND už nere­žíroval.

Role

Prokopova spol.

Eduard Garnier (K. Blum dle franc.: Krištof a Re­nata), Slavecký (A. Fredro: Pan Čapek aneb Což­pak mě nikdo nezná?), Jakub (E. Raupach: Mlynář a dítě jeho), Myslimír (T. Körner: Kuliferda), Bertrand (A. Dennery, J. Mallian: Muka chudé ženy) – 1849; Dragutin Kuljevič (L. Angely: Ná­rodní řemeslnická merenda), Materna (R. Benedix: Pražští študenti aneb Chudý amanuensis), Antonín (J. K. Tyl: Pražská děvečka a venkovský tovaryš), Zdeněk Zásmucký (V. K. Klicpera: Zdeněk Zá­smucký aneb Spící rytíři v Blaníku) – 1850.

Lutzova spol.

Ruben (S. H. Mosenthal: Deborah), Sir Edgar Mor­timer (A. Dennery, ú. H. Börnstein: Der Weiber­markt in London), Mornand (J.-B. Rosier: Brutuse, pusť Césara), Chlumeček (F. v. Holbein: Zrádce), Ritter Schelm von Berge (Ch. Birch-Pfeifferová: Das Pfeffer-Rösel) – 1850; Ulrich von Neuhaus (E. F. Richter: Die Gründung von Budweis) – 1851.

Prokopova spol.

Zeman Zápolský (J. K. Tyl: Paní Marjánka, mat­ka pluku), Pan z Lípova (J. Nestroy: Rozervanec), Hypolit (J. J. Kolár: Monika), Štefek z Hlohova (Ch. Birch-Pfeifferová: Štefek Langer z Hlohova), Karel (F. Schiller: Loupežníci), Rudolf (J. N. Štěpá­nek: Obležení Prahy od Švejdů), Robert (E. Rau­pach: Kníže ďábel), Henri Berville (F. Pyat: Hadrník pařížský), Hrozinka (J. Nestroy: Chce mít švandu), Don César (Dumanoir, A. Dennery: Král, hrabě a zpěvkyně), Volf (A. v. Kotzebue: Husité u Naum­burku léta 1432), Rytíř Jaroslav (J. N. Štěpánek: Rozkotání hradu Kunětického aneb Jaroslav a Bla­žena), Josef (S. H. Mosenthal: Debora) – 1851.

StD

Bolemil (V. K. Klicpera: Loketský zvon), Karel II. (Dumanoir, A. Dennery: Král, hrabě a zpěvkyně), Alamir (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen), Gavin (F. Halm: Griselda), Neklan (J. K. Tyl: Čestmír), Čapek (A. Fredro: Pan Čapek aneb Cožpak mě nikdo nezná?) – 1852; Arthur Beaufort (Ch. Birch-Pfeifferová dle E. Bulwer-Lyt­tona: Noc a jitro), Odolan Pětiburský (J. J. Kolár: Monika), Dol (A. v. Kotzebue: Panošovy šelmovské kousky) – 1853.

Zöllnerova spol.

Baron Valbek (R. Benedix: Vězení), Assesor Reh (L. Feldmann: Das Portrait der Geliebten), Vít (J. K. Tyl: Slepý mládenec), Švanda (týž: Stra­konický dudák aneb Hody divých žen), Brunsvik (týž: Brunsvik aneb Meč a Lev), Václav III. (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského), Hoxostos (T. Kronesová: Silfida, královna řeky Labe, ochra­nitelka velké lásky), Vojtěch Loukota (F. Kaiser: Chyba lávky), Baron Karl z Florsheimu (A. Dumas st.: Hrabě Herman), Adrian (R.-Ch. G. de Pixéré­court, V. Ducange, ú. J. W. Lembert: Kat amstero­dámský) – 1853.

Lutzova spol.

Cesar von Freimann (J.-F.-A. Bayard: Er muß aufs Land), Junker Kaspar (E. Raupach: Der Zeitgeist), Havelin, Fabrikant (E. Souvestre, E. Devrient: Der Fabrikant und seine Frau oder Herz und Ehre), Lodovico (W. Shakespeare: Othello), Ludwig Ho­nau (R. Benedix: Doctor Vespe), Franz (F. Schil­ler: Die Räuber), Peter I., Czaar von Rußland (Ch. Birch-Pfeifferová: Steffen Langer aus Glogau), Franz Rose (K. Elmar: Ferdinand Raimund) – 1853; Antoine Perrot (P.-F.-D. Carmouche, J.-B.-E. Can­tiran de Boirie, A. Poujol, ú. T. Hell: Die beiden Galeeren-Sklaven), Albrecht (W. Vogel: Albrecht der Streitbare, Landgraf von Thüringen), Robert Dudley (F. Schiller: Maria Stuart), Edmond Dantes (T. Megerleová dle A. Dumase st.: Der Graf von Monte Christo) – 1854; Casius Charäa (F. Halm: Der Fechter von Ravenna) – 1855.

Strampferova spol. Temešvár

Sultan Saladin (G. E. Lessing: Nathan der Weise), Julius (A. v. Kotzebue: Der arme Poet) – 1855; Ludwig X. (A. Dumas st., F. Gaillardet: Der Thurm von Nesle), Oberst Osmond (L. Angely: Sieben Mädchen in Uniform), Herr Wohlmann (týž: Das Fest der Handwerker), Ein Unbekannter (F. Adami: Auserstandene), Ein Zigeunerhauptmann (Ch. Birch-Pfeifferová dle V. Huga: Der Glöck­ner von Notre-Dame) – 1856; Leopold (J. Mayer: Der falsche Monhaupt), Theobald (J. v. Forst: Der Theater-Skandal), Herr von Wachtel (A. Bittner: Domestikenstreiche), Der Prinz von Bouillon (E. Scribe, E. Legouvé: Adrienne Lecouvreur), Schweitzer (F. Schiller: Die Räuber) – 1857; Wag­ner (J. W. Goethe: Faust), Glimmer (A. Langer: Die Mehlmesser-Pepi) – 1858.

StD

Zalužan (V. K. Klicpera: Soběslav, selský kníže), Astolf (E. Raupach: Robert ďábel), Wolfgang Rumpf (J. J. Kolár: Don César a spanilá Magelo­na), Eskalus (W. Shakespeare: Romeo a Julie, i PD1868), Žemlosvítek (J. Nestroy: Karafiátek a ruka­vička, i PD 1867), Hvězdolet (týž: Zlý duch Lum­pacivagabundus), Silvio (E. Raupach: Die Schule des Lebens), Herzog von Venedig (W. Shakespeare: Othello, der Mohr von Venedig) – 1858; Čermák (J. Neruda: Ženich z hladu), Leonato (W. Shake­speare: Mnoho povyku pro nic za nic, i PD 1862), Boris Fedorovič (F. B. Mikovec: Dimitri Ivano­vič, i PD 1864), Učitel (V. K. Klicpera: Veselohra  na mostě, i PD 1867, ND 1884), Císař (H. v. Kleist: Katynka Heilbronská, i PD 1865), Jindřich IV. (W. Shakespeare: Král Jindřich IV.), Sosnomil (V. K. Klicpera: Jan za chrta dán, i PD 1864), Král Aleonoros (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Petr Zá­leský (týž: Bankrotář a kramářka, i PD 1864), Bo­nifác Bonafides (týž: Jiříkovo vidění, i PD 1864), Soliman Velký (T. Körner: Mikuláš hrabě Zrinský aneb Obležení Sigetu od Turků, i PD 1865), Sartori (K. Haffner: Therese Krones, něm.), Valenta (J. K. Tyl: Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Paličova dcera, i PD 1863), Mars (J. Offen­bach: Orpheus in der Unterwelt) – 1859; Isolani (F. Schiller: Die Piccolomini), Bertold Tucker (J. Nestroy: Der Zunftmeister von Nürnberg), Šimon Moreles (J. K. Tyl: Lesní panna aneb Cesta do Ameriky, i PD 1864), Sýkora (týž: Pražský fla­mendr, i PD 1867), Bohuslav (V. K. Klicpera: Blaník, i PD 1866), Pandolfo (C. Goldoni: Trufaldin, slou­žící dvou pánů), Egeus (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské, i PD 1866), Jiří Ruthard (E. Šolc dle povídky J. K. Tyla: Rozina Ruthardová aneb Kut­ná Hora roku 1304) – 1860; Vilém (J. W. Goethe: Egmont, i PD 1863), Jeremiáš Lansovský (L. An­gely: Ze sedmi ta nejškaredější), Sudí Janikovský (J. Korzeniowski: Starý manžel, i PD 1863), Okta­vio Piccolomini (F. Schiller: Smrt Valdštýnova, i PD 1862), Antonio (W. Shakespeare: Kupec benátský, i PD 1863), Kapulet (týž: Romeo a Julie, i PD 1864), Sekáček (J. K. Tyl: Paní Marjánka, mat­ka pluku, i PD 1865), Klaudius (W. Shakespeare: Hamlet, princ dánský, i PD 1863), Der Gericht­präsident (E. Raupach: Der Brandstifter) – 1861; Starý Barták (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor, i PD 1863, ND 1885), Petr Vok (G. Pfleger Moravský: Poslední Rožmberk), Ro­houn (F. V. Jeřábek: Veselohra, i PD 1864), Wurm (F. Schiller: Ouklady a láska), Dr. Fuchs (J. Rosen: Im Parlament), Mercier (N. Fournier, H.-H. Meyer: Při piketu, i PD 1863, ND 1892) – 1862.

PD

Lazar (V. Hálek: Král Vukašín) – 1862; Mušek (J. Neruda: Prodaná láska), Alba (F. Schiller: Don Carlos), Marcus Tullius Cicero (V. Hálek: Catilina), Radoslav (S. K. Macháček: Ženichové), Jonáš (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě, i ND 1884), Bar­nabáš (V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk), Hra­bě z Glostru (W. Shakespeare: Král Lear) – 1863; Brutus (týž: Koriolanus), Wagner (J. W. Goethe: Faust), Caesar (W. Shakespeare: Julius Caesar), Karel V. (E. Scribe, E. Legouvé: Povídky královny navarské), Miller (F. Schiller: Úklady a láska), Verrina (týž: Fiesko) – 1864; Malvolio (W. Shake­speare: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete), Amos Fedorovič Ljapkin-Ťapkin (N. V. Gogol: Revisor), Brabantio (W. Shakespeare: Othello), Světislav (V. K. Klicpera: Hadrián z Římsu), Maréchal (E. Augier: Svatouškové), Orgon (Molière: Tar­tuffe), Jindřich Korutanský (J. N. Štěpánek: Koru­tané v Čechách aneb Vysvobození vlasti) – 1865; Krakonoš (F. Raimund: Krakonoš a nevlídník), Major (A. Fredro: Dámy a husaři), Du Crossy (Molière: Směšné fifleny), Kent (W. Shakespeare: Král Lear) – 1866; Bouřil (F. F. Šamberk: Já mám příjem), Vítek Vítkovic (K. Sabina: Černé růže) – 1867; Doktor Světák (F. Pravda: Slepá babička),Jaromír Borotínský (V. Žížala Donovský: Božena Borotínská), Císař Konrad (K. E. Ebert: Břetislav a Jitka), Liška (F. X. Told, ú. J. K. Tyl, h. A. E. Titl: České amazonky) – 1868; Mlynář (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), Dědoušek (H. Grunert: Matčina píseň) – 1869; Vilém Oranžský (V. Sardou: Vlasť), Jiří z Poděbrad (K. Sabina: Šašek Jiřího z Podě­brad), Hoblík (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus), Frater Peregrino (K. Elmar: Šantala čili Všude dobře, doma nejlíp!) – 1870; Starý Gob­bo (W. Shakespeare: Kupec benátský), Božeta (V. Vlček: Vlasta) – 1871; Obratný (G. Pfleger Moravský: Telegram, i ND 1883) – 1872; Hynek z Dubé (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslov­ského) – 1873; Houska (J. Nestroy: Treperendy), Kočubej (J. V. Frič: Mazepa), Lucifer (J. Hanuš dle J. K. Tyla: Salamandr) – 1874; Ivan (V. Hálek: Carevič Alexej) – 1875; Marchand (E. Bozděch: Světa pán v županu) – 1876; Čuch (F. V. Jeřábek: Cesty veřejného mínění), Kolčava (F. F. Šamberk: Svatojanská pouť), Černín (L. Stroupežnický: Černé duše) – 1877; Jakub (F. V. Jeřábek: Syn člověka), Radní Horina (J. K. Tyl: Pražská děvečka a ven­kovský tovaryš aneb Paličova dcera, i ND 1884), Baňka (F. F. Šamberk dle O. F. Berga: Potrhlý švec) – 1878; Mudrák (K. Elmar: Pod zemí) – 1879; Perkelt (J. V. Frič: Paní Sandová v Brandýse), Šafář (M. Bałucki: Sousedé) – 1880; Taube (E. Bozděch: Baron Goertz) – 1881; Doktor Oliva (V. Sardou: Odetta, i ND 1885) – 1882.

ND

Vilém Kostka z Postupic (V. Vlček: Lipany) – 1881; Volf z Vřesovic (B. Adámek: Salomena) – 1883; Philostrates (W. Shakespeare: Sen v noci sva­tojanské), Tubal (týž: Kupec benátský) – 1884; Kat Karel (V. Sardou: Vlasť) – 1885; Tomáš Rak (J. Vrchlický: Exulanti) – 1886; Marek Ehrman (L. Stroupežnický: Naši furianti), Václav Říha (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění) – 1887; Profesor Doma­pil (K. Pippich: Svět zásad), Antonín Vondráček (J. Štolba: Maloměstští diplomati) – 1888; První člen sboru (Sofokles: Antigona) – 1889; Nekvasil (J. K. Tyl: Měšťané a študenti čili Dobývání Prahy od Švédů) – 1891.

Režie

PD

J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus, K. Elmar: Pod zemí aneb Boháč v železných dolech – 1866; J. Nestroy: Enšpigl aneb Každou chvíli nějaké čtveráctví, F. X. Told dle E. Scribea: Ďáblův podíl, J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen, F. Kaiser: Paní hospodská aneb Železnice v ho­rách, F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarovný závoj – 1867; L. Feldmann, ú. J. Böhm: Na kovárně – 1868; F. Prav ­da: Slepá babička, J. Štolba: Krejčí a švec, F. Prav­da: Král liliputánský – 1869; K. Elmar: Šantala čili Všude dobře, doma nejlíp! – 1870; W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic za nic – 1872; J. Hanuš dle J. K. Tyla: Salamandr, J. Nestroy: Treperendy – 1874; J. H. Böhm: Paleček a Rusovláska – 1876.

Prameny a literatura

NA: fond PM 1861–1870, kart. 876, sign. 8/6/17/ /116 [Záhřeb, žádost o ředitelství]. ■ T.: Z Lito­myšle, Národní noviny 26. 12. 1849; H.: Z Hradce Králové, Lumír 2, 1852, s. 143; 239, 262; nesign.: Z Chrudimi, tamtéž, s. 382n.; M. [F. B. Mikovec], tamtéž, s. 406 [debut ve StD: Bolemil, Loketský zvon] + nesign., tamtéž 3, 1853, s. 214 [Dol, Pa­nošovy šelmovské kousky], obojí → Pražská Thá­lie kolem 1850, 2010; nesign., Lumír 13, 1863, s. 812 [Janikovský, Starý manžel]; E. Z.: J. Ch., Světozor 8, 1874, s. 555n.; nesign. [J. Neruda]: Dvacet pět let samostatného českého divadla!..., Humoristické listy 29, 1887, s. 412 → Podobiz­ny III, 1954; J. L. T. [Turnovský]: J. Ch., Zlatá Praha 6, 1888/89, s. 603n. + šifra T.: Čtyřicet let ve službách divadelních, Národní politika 9. 11. 1889, ráno; r.: J. Ch., Česká Thalia 4, 1890, s. 24; nesign.: J. Ch., Zábavné listy 12, 1890, s. 70n.●; odchod do penze: Národní politika 20. 1. 1892; š. [J. Kuffner], Národní listy 21. 1. 1892●; Zábav­né listy 17, 1895, s. 238 [nekrolog]; J. Vondráček: Přehledné dějiny českého divadla III, 1930, s. 163, 167n.; Jan Bartoš: Prozatímní divadlo a jeho čino­hra, 1937, s. 218; L. Novák: Stará garda Národní­ho divadla, 1937, s. 32–36; A. Branald: První otec, Divadlo 5, 1954, s. 1033–1035; 6, 1955, s. 149–152, 242–244 → My od divadla, 1983; A. Javorin: Praž­ské arény, 1958, s. 81; J. Knap: Zöllnerové, 1958, s. 55, 63–65, 67; DČD III ■ NDp, Otto; Buchner, NAlb, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 333–336

Autor: Šormová, EvaFrýzek, Jiří