Choděra, Václav

Václav
Choděra
5. 3. 1852
Čelákovice
9. 4. 1928
Brno
Divadelní ředitel, herec, režisér.

Otec byl kupcem. Ch. se v dětství s rodiči přestěhoval do Prahy do domu v dnešní Jung­mannově ul., v němž bydlel také J. Mošna a K. Sabina. Vyučil se klempířem (1870). Již od učňovských let ochotničil (poprvé vystoupil 1868 v zábavním spolku Chumáč, 1869 založil s přáteli ochotnický spolek ve Vršovicích, hrál s ochotníky v Karlíně a v žižkovském Pokro­ku). Od 1872 příležitostně vystupoval v Umě­lecké besedě, kde se seznámil s V. Hálkem, F. L. Riegrem a J. Barákem, který jej v létě1873 doporučil J. E. Kramuelovi. Po ročním poby­tu u jeho společnosti Ch. vystřídal do konce sedmdesátých let několik venkovských dru­žin. Hrál u V. Svobody, T. Knížkové, znovu u Kramuela, u F. Pokorného a V. K. Jelínka. Asi v polovině sedmdesátých let se oženil s Betty Pipkovou, v manželství se narodily tři děti. V březnu 1879 se vrátil ke Svobodovi a v červnu se stal správcem jeho společnosti. T. r. získal koncesi pro Moravu, na přelomu 1879/80 ustavil vlastní společnost, 1891 ob­držel koncesi také pro Slezsko. Od 1893 žádal každoročněo koncesi pro Čechy, ale opakova­ně byl odmítán. 1911 vážně onemocněl a spo­lečnost se rozpadla. 1912 ji obnovil, vedení svěřil dceři Karle (*1876, provd. Vránová), která 1924 podnik oficiálně převzala. Ch. tu příležitostně vystupoval téměř do konce ži­vota. Byl činný ve Svazu divadelních ředitelů (1914 místopředseda). Po odchodu na odpo­činek žil v hmotném nedostatku. V denním tisku publikoval krátké vzpomínky, knižně vyšly až po jeho smrti. Zemřel v nemocnici v Brně-Králově Poli.

Manželka Betty (1855 – 23. 6. 1895) po sňat­ku opustila místo v pražském fotografickém ateliéru a doprovázejíc manžela začala také hrát. Zpočátku zastávala obor naivek a milov­nic (např. Verunka, Birch-Pfeifferová: Diblík, šotek z hor; Alena, Vrchlický: Noc na Karl­štejně), pak přešla k rolím salonních dam (Athénais, Ohnet: Majitel hutí) a heroin (Do­lores, Sardou: Vlast; Alžběta, Schiller: Marie Stuartovna).

Ch. začínal jako milovník, ale brzy se stal všestranným činohercem, ztvárňoval charak­terní i komické role v klasickém i soudobém repertoáru. Rejstřík jeho rolí vycházel z roz­manitých požadavků publika a potřeb malé kočovné společnosti působící na venkově i ve větších městech s divadelní tradicí a kon­kurencí. U Kramuela dostával zpravidla malé úlohy, u Svobody už ztělesnil Švandu v Tylově Strakonickém dudáku (1874) a tit. roli Schil­lerova Viléma Tella (1877). Výbornou herec­kou školou prošel během nedlouhého pobytu u Pokorného, kde se v řadě představení potkal na jevišti s mladým E. Vojanem. Ch. tu hrál mj. Ferdinanda (Schiller: Úklady a láska) a tit. roli Nestroyovy frašky Lumpacivagabundus. Dokázal se vyrovnat i s nástupem moderní realistické dramatiky (byl jedním z prvních představitelů Lízala v Maryše). Současníci (K. Želenský) oceňovali jeho univerzálnost a schopnost výstižně charakterizovat a odlišit postavy z různých prostředí. Herectví se ne­vzdal do sklonku života, příležitostně vystupo­val i u jiných společností a s ochotníky. V po­sledních letech se častěji věnoval režii. Se svou společností cestoval po Moravě, od jihu přes Hanou a Valašsko až po Ostravsko. Zamýšlený zájezd do Vídně 1883 ani cestu do pruského Slezska se nepodařilo uskutečnit. Na jaře 1884 neoficiálně zahájil se svou společností provoz Prozatímního ND v Brně v nové budově na Veveří. Úspěšná byla dvouměsíční stagiona v Kroměříži 1886 s hostujícím E. Vojanema J. Šmahou. Na jaře 1891 Ch. podnikl po­prvé cestu do Slezska (Kateřinky /dnes část Opavy/, Kylešovice, Hrabyně, Polská Ostrava, Orlová, Dombrová, Těšín – zde uváděl vůbec první česká představení). 1905 zahajoval pro­voz nové divadelní budovy v Luhačovicích (letní stagiony zde udržoval do 1908). V ná­rodnostně složitých místech pořádal také vlas­tenecké večírky a výlety, navazoval kontakty s místními spolky apod. (Kroměříž, Přívoz /dnes část Ostravy/, Těšín ad.). Ač neměl hlub­ší vzdělání, dbal o vybraný činoherní reper­toár a snažil se ho uvádět i v menších místech, lec kdy za malého zájmu publika. Imponující u venkovské společnosti bylo zastoupení svě­tové klasiky (Goethe: Faust; Molière: Lako­mec; Shakespeare: Hamlet, Othello, Romeo a Julie, Zkrocení zlé ženy). Ch. vytrvale uvá­děl české autory, od devadesátých let domá­cí dramatiku realistickou a psychologickou (Mrštíkové: Maryša; Svoboda: Směry života; Šimáček: Svět malých lidí; Kvapil: Princez­na Pampeliška) a soudobé autory zahraniční (Csiky: Proletáři; Sudermann: Čest a Domov; Gorkij: Měšťáci; D’Annunzio: Gioconda; Čechov: Strýček Váňa). Pohotová a aktuální dra­maturgie patřila k Ch. přednostem; Vrchlického Noc na Karlštejně uvedl rok po jejím vzniku, Hilbertovu Vinu čtyři měsíce po praž­ské premiéře (26. 9. 1896, Přerov), Tolstého Vládu tmy (5. 12. 1899, Prostějov) krátce po J. Pištěkovi a před provedením v ND. Nároč­ný pořad uskutečňoval s nevelkým soubo­rem, k jehož význačnějším členům patřili v prvních letech R. Mušková, A. Nechvílová (provd. Zelenková), T. Kratochvíl a A. Světel­ský, později A. Vojta (1883, 1897), J. Auers­wald (1898), manželé V. a M. Spurných (18981900). Hereckou dráhu u Ch. začínali K. Želenský (188487), K. Hašler (1897/98), R. Kafka (1888), později F. Kovářík (1913) a V. Vydra ml. (1919). Počátkem 20. stol. zřej­mě repertoárová úroveň společnosti vrcho­lila. Ch. se však neobešel bez nenáročných, kasovně úspěšných her a k původně ryze či­nohernímu programu připojil kolem poloviny devadesátých let divácky atraktivní operetu. Již za svého života byl uznáván jako jeden z ředitelů, kteří se zasloužili o české divadlo na Moravě a ve Slezsku.

Role

Kramuelova spol.

Kilián Šípek (J. J. Kolár: Pražský žid), Serapion Bejsárek (J. Štolba: Spiknutí v Podmazově) – 1873; Hrobník (W. Shakespeare: Hamlet), Mars (J. Offen­bach: Orfeus v podsvětí), Komisař (F. Kaiser: Na ledě) – 1874.

Svobodova spol.

Karloo van der Noot (V. Sardou: Vlast), Vít (J. K. Tyl: Slepý mládenec), Švanda (týž: Strako­nický dudák) – 1874; Karel (F. Schiller: Loupežníci, i Choděrova spol. 1897) – 1876; Vilém Tell (týž: Vilém Tell) – 1877.

Spol. T. Knížkové

Julius z Hejřilova (F. Raimund: Marnotratník) – 1875.

Kramuelova spol.

Hrabovský (F. F. Šamberk: Osudná kule aneb Ame­rikánský souboj), Státní zástupce (F. Vratislav: Vrah Francesconi), Důstojník (K. Haffner, ú. J. E. Kra­muele: Muž národa) – 1877.

Pokorného spol.

Claude Ruper (A. Dumas ml.: Žena Claudova), Oscar de Villecresnes (E. Gondinet: Pan prefekt) – 1876; Anatol (Ch. Birch-Pfeifferová: Miláček Štěstěny), Pán z Hazardu (F. Kaiser: Na kluzišti), Václav IV. (J. Mikuláš Boleslavský: Katovo po­slední dílo), Baron Kovanský (F. Kaiser: Darebák aneb Dobré jádro ve špatné skořápce), Johanes Pěnkava (J. K. Tyl: Rybrcoul), Henry de Sartoris (H. Meilhac, L. Halévy: Frou-Frou, dcera velké Paříže), Petr Spurný (A. L’Arronge: Můj Vojtíšek), Ferdinand (F. Schiller: Ouklady a láska), Jakub (L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník), Vévo­da z Mirandalu (T. Barrière, A. Regnault de Pre ­bois: Hraběnka Somerive), Lumpacivagabundus (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus), Kudrna (V. P. Stěžerský [Pázdral]: Proklatec) – 1878.

Spol. V. K. Jelínka

Vilém Cecil, lord Burleigh (F. Schiller: Maria Stuart) – 1878.

Svobodova spol.

Rafael de Petruci (F. X. Told dle E. Scribea: Ďáblův podíl), Karel Svoboda (A. L’Arronge: Dcery pana Zajíčka), Hrabě d’Armont (K. Elmar, ú. J. H. Böhm: Šantala. Všude dobře doma nejlíp), Konrád (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Jiří Sokol (K. Costa: Zuzančin pan kaprál), Desaunais (Mélesville, Ch. Du­veyrier: Tajné spiknutí za času republiky), Vilém Slavinský (A. Elz: Novověký Othello aneb On ne­žárlí), Viktor Sukdolský (G. v. Moser: Zlatohlávek aneb Lehká kavalerie), Armand Duval (A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi) – 1879; Šimon Moreles (J. K. Tyl: Lesní panna), Komerciální rada Sádlo (J. Rosen: Anděl aneb Parádní kytka na van­dru) – b. d.

Choděrova spol.

Pavel (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík) – 1882; Filip Derblay (G. Ohnet: Majitel hutí), Hra­bě Rysoor (V. Sardou: Vlasť), Karel IV. (J. Vrch­lický: Noc na Karlštejně) – 1883; Master Nelson (K. Costa: Zuzančin reservník aneb Dobytí Saraje­va), Pëti (A. Berla: Cikán), Sáva Ilič (V. St. [Páz­dral]: Černohorci) – 1885; Vocilka (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Karel Havlíček Borovský (F. F. Šam­berk: Karel Havlíček Borovský), Doktor Kalous (A. L’Arronge: Doktor Kalous), Petřík (R. Kneisel: Chudý písničkář), Krupička (H. J. Byron: To zná­te špatně Krupičku) – 1886; Bartoloměj Bábovka (F. F. Šamberk: Rodinná vojna), Emanuel Stře­la (týž: Jedenácté přikázání), Mikuláš Dačický z Heslova (L. Stroupežnický: Paní mincmistro­vá) – 1887; Sedlák Vrba (týž: Václav Hrobčický z Hrobčic) – 1891; Josef (V. P. Stěžerský [Pázdral]: Lucifer čili Zázračný elixír) – 1892; První dráb (E. Bozděch: Světa pán v županu) – 1894; Lord Trevellian (E. Grangé, Lambert-Thiboust: Zloděj­ka dětí), Kos starší (A. Anno: Kosové), Pagatovič (M. Bałucki: Těžké ryby), Lízal (A. a V. Mrštíkové: Maryša) – 1895; Armand Desroches (E. Labiche, E. Martin: Dobrodiní souží aneb Nehody pana Perichona), Anselm (Molière: Lakomec) – 1896; Menhart Mosolygó (G. Csiky: Proletáři aneb Vdo­va mučedníkova) – 1897; Schrumm (K. Laufs: Blá­zinec na cestách aneb Schoellerova pense) – 1901; Jiří Talbot, hrabě Shrewsbury (F. Schiller: Marie Stuartovna), Dr. Bermúdez (J. Echegaray: Světec či blázen?) – 1902; Piorunovič (M. Bałucki: Klub mládenců) – 1903; Donati (F. X. Told dle E. Scri­bea: Ďáblův podíl), Ředitel věznice v Marshalsee (F. v. Schönthan dle Ch. Dickense: Malá Dorritová) – 1904; Pumperlini (O. Faster: Krásná Lída), Theudas (týž: Živé pochodně Neronovy) – 1905; Arnošt Leopold, vévoda z Falkenburka (F. v. Schön than: Cornelius Voss aneb Princ Motý­lek) – 1906; Myrtil Dufre (P. Gavault, R. Charvey: Josefínka, moje žínka), Lambert (J. J. Kolár: Moni­ka aneb Po bitvě na Bílé hoře), Hovora (J. K. Tyl: Slepý mládenec) – 1909; Doktor Jestřáb (K. Costa, ú. J. Polabský: Zuzančin pan kaprál) – 1911; Hoblík (J. Nestroy: Lumpacivagabundus aneb Ludrác­ký trojlist), Doktor (M. A. Šimáček: Svět malých lidí), Abbé Copin (S. Michaëlis: Revoluční svat­ba) – b. d.

Choděrova spol.

Školní inspektor Svoboda (V. Štech: Habada a Jor­dán) – 1912; Václav Moučný (R. Kneisel: Anděl míru na cestách) – 1913.

Sedláčkova spol.

Ondřej Jammerweil (J. K. Tyl, h. F. Škroup: Fidlo­vačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka) – 1923.

Choděrova spol.

Harpagon (Molière: Lakomec) – 1924; Oskar Cha­pelovec (E. Blum, R. Toché: Nervosní ženy) – 1927.

Moravské Budějovice (ochotníci)

Vavřinec (E. Erckmann, A. Chatrian: Tvrdohlavci) – 1927.

Režie

Choděrova spol.

O. Faster: Krásná Lída, týž: Živé pochodně Nero­novy – 1905; J. K. Tyl: Slepý mládenec, J. J. Ko­lár: Monika aneb po bitvě na Bílé hoře – 1909; J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludrácký trojlístek – 1910/11; V. Baldessari Plumlovská: Krakonoš – 1911; M. A. Šimáček: Svět ma­lých lidí – b. d.; Molière: Lakomec – 1924; E. Blum, R. Toché: Nervosní ženy – 1927.

Teatralia

Vzpomínky divadelního ředitele Václava Choděry, Slavkov 1931.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, 13 Čelákovice, matrika narozených 18211866, s. 483, obr. 238. NA: fond PM 18911900, kart. 2540, sign. 8/6/3/5 [koncese]; fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 214, obr. 815 [Chodera Wenzl, 1855]. NMd: pozůstalost, inv. č. 2299, 2327; cedule spol. Kramuelovy, Po­korného, Svobodovy. ■ Nesign.: Z Prostějova, Mo­ravská orlice 23. 1. 1884; Ze Vsetína, tamtéž 12. 3. 1885; JUC J. J.: Z Olomouce, Česká Thalia 1891, s. 70; nesign.: V. Ch., Divadelní listy 4, 1902/03, s. 91; Rydv. [J. Rydvan]: Jubilea, České divadlo 2, 1918, s. 93n.; nesign.: V. Ch., nejstarší divadelní ře­ditel, Národní listy 11. 2. 1922; K. Želenský: V. Ch., Komedia 1, 1925, s. 124; nesign.: V. Ch., Divadlo 6, 1926/27, s. 92; nesign.: Jubileum V. Ch., Českoslo­venské divadlo 5 (10), 1927, s. 57; M. K. Robuš: Mistr V. Ch., Moravská orlice 25. 9. 1927; Lidové noviny 10. 4. 1928 [nekrolog]; J. Burda: Aby se ne ­zapomnělo..., 1958, s. 337n., 530n., 543, 620; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, zvl. s. 114121, 217219 + Čtyři herečky, 1967, s. 61n.; B. Havlí­ček: První česká divadelní představení v Těšíně v roce 1891, Zprávy Okresního muzea v Českém Tě­šíně, leden 1962, s. 29; P. Marek: Prostějovská divadelní kultura 19. století, rozmn., Prostějov 1990, s. 41 + „Tak trochu blouznivý idealista“, Vlastivěd­ný věstník moravský 51, 1999, č. 2, s. 135141; D. Šťastná: Divadelní ředitel a herec V. Ch., dipl., FF UP 2003 + Činnnost divadelní společnosti V. Ch. na Moravě a ve Slezsku, in sb. O divadle na Moravě a ve Slezsku II, Olomouc 2004, s. 147 až 152. ■ EDS; Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 329–333

Autor: Šormová, Eva